San Juan 6

1C'alal i'ech' jayibuc c'ac'ale, li Jesuse ibat ta jot nab Galilea, ja' li Tiberias yan sbie. 2Bats'i ep cristianoetic la sts'aclin batel li Jesuse, yu'un laj yilic ti ep sq'uelubil stsatsal la spas ta stojol jchameletique. 3Li Jesuse imuy ta jun biq'uit vits. Te ic'ot chotluc xchi'uc li yajchanc'optaque. 4Jutuc xa sc'an sta yorail q'uin Coltael cu'uncutic, vu'uncutic li judiouncutique. 5C'alal la stoy sat li Jesuse, laj yil ti ta xtal ta stojol epal cristianoetique, ja' yu'un jech la sjac'be li Felipee: —¿Bu ta xbat jmantic tal pan sventa ta xcac'betic sve'ic li epal cristianoetic le'e? —xut. 6Ti jech la sjac'be li Felipee, ja' no'ox ta sq'uelbe c'u x'elan yo'nton, yu'un li Jesuse sna'oj ono'ox c'usi ta spas. 7Itac'ov li Felipee: —Ta lajunvinic (200) denario pane mu ono'ox xloc' o, ac'o me jutuc no'ox ta xcac'betic —xi. 8Jech i'albat yu'un yan yajchanc'op, ja' li Andrés, yits'in Simón Pedroe: 9—Oy jun querem li'i yich'oj tal vo'ob pan pasbil ta cebada, xchi'uc cha'cot choy. Pero mu xloc' o, yu'un toj ep li cristianoetique —xi. 10Li Jesuse jech laj yal: —Albeic cristianoetic ti ac'o chotiicuque —xi. Ti bu oyique puru c'unil jobeltic no'ox, jech te ichotiic scotolic. Oy van vo'miluc (5,000) li viniquetique. 11Li Jesuse la stsac li pane, la stojbe ta vocol Dios, la svoq'uilan, laj yac' ta puquel ta stojol li boch'otic te chotajtique. Ja' jech la spas noxtoc ta sventa li choye; laj yac'beic ti c'u yepal la sc'anique. 12C'alal inoj xch'ut scotolique, li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Tsobic lec scotol li scomelal pane xchi'uc li scomelal choye; mu me x'ixtolaj —xut. 13Jech la stsobic; inoj yu'unic lajcha'moch li scomelal vo'ob pan la sve'ique. 14C'alal laj yilic sq'uelubil stsatsal Jesús li cristianoetique, jech laj yalbe sbaic: —Ta melel ja' li j'alc'op ti sc'oplal ono'ox chtal li' ta banamile —xut sbaic. 15Li Jesuse la sna' ti tsc'an tstsaquique, yu'un tsujic ti ac'o ochuc ta muc'ta ajvalilale. Jech iloc' batel stuc; ibat ta vits. 16C'alal ta xa x'ic'ub osile, li yajchanc'optac Jesuse iyalic batel ta ti'nab. 17I'ochic ta tenalte' canova, yu'un chbatic ta lum Capernaum ta jot nab. Ic' xa'ox osil, pero li Jesuse mu'yuc to'ox te xchi'uquic. 18Ital tsots ic'; solel tsots lic syuq'uilan sba li nabe. 19C'alal oy xa van o'loluc xchibal reva ixanovic batel ta ba nabe, ja' to laj yilic te ta xanov tal ta yacan ta ba nab li Jesuse. Te inoch'aj tal yo' bu oy li canovae; ep ixi'ic. 20Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Mu xaxi'ic, ja' vu'un —x'utatic. 21Jech xcuxet xa yo'ntonic laj yiq'uic ochel ta canova li Jesuse. Jech ta ora no'ox ic'otic ti bu snopoj chbatique. 22Ta yoc'omal, li cristianoetic te icomic ta jot nabe laj yilic ti mu'yuc yan canovae, ja' no'ox jun ti bu i'ochic batel li yajchanc'optac Jesuse, xchi'uc laj yilic ti mu'yuc x'och batel ta canova li Jesuse, ti ja' no'ox stuc i'ochic batel li yajchanc'optaque. 23Ts'acal te iloc' tal yan canovaetic; te iliquic tal ta lum Tiberias. Ja' te nopol i'ech' yo' bu la sve'ic pan ti c'alal la stojbe ta vocol Dios li Cajvaltique. 24C'alal laj yilic ti mu'yuc xa te oy li Jesús xchi'uc yajchanc'optaque, i'ochic batel ta canova ec. Ibatic c'alal ta Capernaum, bat sa'ic li Jesuse. 25C'alal te c'ot staic ta jot nab li Jesuse, jech la sjac'beic: —Jchanubtasvanej, ¿c'uxi ora lavul tal li'i? —xutic. 26Itac'ov li Jesuse: —Jamal chacalboxuc ava'yic. Ti tal asa'icune, ma'uc ta sventa yu'un ic'ot ta avo'ntonic li sq'uelubil jtsatsal la jpase. Ja' no'ox ta sventa yu'un lec ta ve'el ava'yic li pane, xchi'uc ti lec inoj ach'utic oe. 27Mu me ja'uc no'ox xavabtelinic sa'el li ave'elic ti sna' xlaje. Ja' tsc'an chavabtelinic sa'bel sve'el ec li avo'ntonic ti mu sna' xlaj sbatel osile. Vu'un ta xcac'boxuc, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. Ja' yu'un li Diose, ja' li Jtote, laj xa yac' ta ilel ti vu'un yac'ojbun cabtele —xi li Jesuse. 28Jech la sjac'beic li Jesuse: —¿C'usi ta jpascutic sventa chi'abtejcutic ta yabtel Dios ec li vu'uncutique? —xiic. 29Itac'ov li Jesuse: —Li yabtel Dios tsc'an chapasique, ja' ti ac'o ach'unic li boch'o tacbil tal yu'une —xut. 30Jech la sjaq'uic yan velta: —¿C'usi sq'uelubil chavac'bun quilcutic ti ta melel tacbilot tal yu'un Diose, yu'un jech xu' ta jch'uncutic? ¿C'usi abtelal chavac'bun quilcutic? 31Li jmoltot jyame'cutic ta vo'onee la sve'ic li manavaj i'ac'batic te ta xocol banamile. Jech ts'ibabil sc'oplal ta sc'op Dios: ‘Ja' laj yac'be sve'ic li vaj liquem tal ta vinajele’, xi ts'ibabil —xutic. 32Li Jesuse jech laj yalbe: —Jamal ta xcalboxuc ava'yic, li Moisese mu ja'uc laj yac' li mero vaj liquem tal ta vinajele. Yan li Jtote ja' ta xac'boxuc li mero lequil vaj liquem tal ta vinajele. 33Li vaj yu'un Diose ja' li boch'o te liquem tal ta vinajele. Ja' tal yac'be xcuxlejal cristianoetic li' ta banamil —xut. 34Jech laj yalic: —Cajval, aq'uilanbuncutic scotol c'ac'al li vaj chavale —xutic. 35Itac'ov li Jesuse: —Vu'un li vaj c'otemun sventa chacuxiic oe. Li boch'o ta xtalic ta jtojole, mu'yuc xa ta xa'yic o vi'nal. Li boch'otic ta xch'unicune mu'yuc xa ta xtaquij o yo'ntonic. 36Pero laj xa calboxuc, ac'o me chavilicun, mu xach'unicun. 37Scotol ti c'u yepal tsc'an chiyac'bun ta jc'ob li Jtote ta xtalic ta jtojol. Li boch'otic ta xtalic ta jtojole mu'yuc ta jip loq'uel. 38Yu'un ti liyal tal li' ta banamile, mu ja'uc tal jpas li c'usi tsc'an co'nton jtuque. Ja' tal jpasbe c'usi tsc'an li Boch'o la stacun tale. 39Li c'usi oy ta yo'nton li Boch'o la stacun tale ja' ti mu me xch'ay junuc cu'un ti c'u yepal chiyac'bune, ti ac'o jcha'cuxesan ta slajebal c'ac'ale. 40Li Jtot ti la stacun tale, ja' oy ta yo'nton jech chac li'i: Scotol li boch'otic ta xilic ti vu'un Xnich'onun Diose, ti ta xch'unicune, ja' tsc'an ti ac'o sta xcuxlejalic sventa sbatel osile, xchi'uc ti vu'un ta jcha'cuxes scotol ta slajebal c'ac'ale —xi li Jesuse. 41Li judioetique iliquic ta bic'talvulajetel ti c'alal laj yal Jesús ti ja' stuc li vaj liquem tal ta vinajele. 42Jech laj yalbe sbaic: —Ja' xnich'on José li Jesús li'i. Xcotquinbetic li stot sme'e. ¿C'u yu'un ta xal ti te liquem tal ta vinajele? —xut sbaic. 43Li Jesuse jech laj yal: —Mu me xaliquic ta bic'talvulajetel atuquic. 44Mu'yuc boch'o xu' yu'un ta xtal ta jtojol me muc ic'biluc tal yu'un li Jtot ti la stacun tale. Yu'un li boch'otic ta xtal ta jtojole, ta jcha'cuxesan ta slajebal c'ac'al. 45Jech ts'ibabil comel ta svunic li j'alc'opetique: ‘Scotolic ta xchanubtasatic yu'un li Diose’, xi ono'ox sc'oplal. Ja' yu'un, scotol li boch'otic cha'ibeic sc'op li Jtote, xchi'uc ti ja' tsbijubtasatic yu'une ta xtalic ta jtojol. 46“Mu'yuc boch'o yiloj li Diose. Jun no'ox li boch'o yiloje, ja' li boch'o te liquem tal ta stojole. 47Jamal ta xcalboxuc ava'yic, li boch'o ta xch'une ja' ta xcuxi sbatel osil. 48Vu'un li vaj sventa chacuxiic oe. 49Li amoltot ayame'ic ta vo'onee la sve'ic li manavaj te ta xocol banamile, pero ichamic ono'ox. 50Yan li vu'une ja' ta xcalbe sc'oplal li vaj te liquem tal ta vinajele. Li boch'otic ta sve'e mu'yuc ta xchamic o. 51Vu'un li vajun sventa cuxlejal ti te liquem tal ta vinajele. Li boch'o ta sve' li vaj le'e, cuxul o ta sbatel osil. Li vaj ti vu'un ta xcaq'ue ja' li jbec'tale. Yu'un jbec'tal jtuc ta xcac' sventa ac'o sta xcuxlejal li cristianoetic li' ta banamile —xi li Jesuse. 52Li judioetique jech laj yalilanbe sbaic: —¿C'u x'elan xu' ta xac'butic jve'tic li sbec'tal chale? —xut sbaic. 53Li Jesuse jech laj yalbe: —Jamal ta xcalboxuc ava'yic, me mu'yuc chave'bicun jbec'tal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, me mu'yuc chavuch'bicun li jch'ich'ale, mu'yuc acuxlejalic o. 54Li boch'o ta sve'bun jbec'tale xchi'uc ta xuch'bun jch'ich'ale ta xcuxi o sbatel osil, xchi'uc ta jcha'cuxes ta slajebal c'ac'al. 55Yu'un li jbec'tale ja' mero lequil ve'lil ta xc'ot. Li jch'ich'ale ja' mero lequil vo' ta xc'ot. 56Li boch'o ta sve'bun jbec'tal xchi'uc ta xuch'bun jch'ich'ale, ja' li' oy o ta jtojol, jech te oyun ta stojol ec. 57Li Jtot ti la stacun tale cuxul o sbatel osil. Jech ec li vu'une cuxulun o sbatel osil ta sventa li Jtote. Ja' no'ox jech ec li boch'otic ta sve'une, ta xcuxiic o sbatel osil ta jventa. 58Li vaj ta xcal ti te liquem tal ta vinajele, mu co'oluc jech chac c'u cha'al li manavaj la sve'ic amoltot ayame'ic ta vo'onee, yu'un muc xcuxiic o sbatel osil yu'un. Yan li boch'otic ta sve'ic li vaj ta xcale, ja' ta xcuxiic o sbatel osil —xi li Jesuse. 59Ja' jech laj yal Jesús te ta nail tsobobbail ti c'alal ichanubtasvan ta Capernaume. 60C'alal laj ya'yique, ep j'a'yejc'opetic yu'un Jesús jech laj yalic: —Toj tsots ta a'yel li sc'ope. ¿Boch'o xu' cha'ibe smelol? —xiic. 61Li Jesuse la sna' ta yo'nton ti oy ep j'a'yejc'opetic no'oxe, yu'un iliquic ta bic'talvulajetel ta sventa li c'usi laj yale. Jech la sjac'be: —¿Me chchibaj avo'ntonic yu'un li c'usi laj cale? 62¿C'usi chavalic c'alal chavilic chitoy batel yo' bu liquemun tal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote? 63Li jch'uleltique ja' chac' cuxicutic. Li jbec'taltic li' ta banamile mu'yuc c'usi chac'. Li c'usi laj calboxuque ja' sventa ach'ulelic, ja' chac' cuxianic. 64Pero oy boch'o avu'unic li'i ti mu xch'unique —x'utatic yu'un li Jesuse. Yu'un li Jesuse sna'oj ono'ox ta sliqueb li boch'otic mu xch'unique xchi'uc li boch'o ta x'ac'van ta c'abale. 65Jech to laj yal li Jesuse: —Ja' yu'un laj calboxuc ava'yic ti mu'yuc boch'o xu' ta xtal ta jtojol me muc ja'uc ic'bil tal yu'un li Jtote —xiyutuncutic. 66Jech ep boch'otic isutic batel; mu'yuc xa bu la xchi'inic batel ta xanubal li Jesuse. 67Li Jesuse jech la sjac'be li lajchabique: —¿Me chasutic batel ec li vo'oxuque? —xut. 68Itac'ov li Simón Pedroe: —Cajval, ¿boch'o yan chbat jchi'incutic? Vo'ot no'ox chavalbuncutic li c'op sventa cuxlejal sbatel osile. 69Li vu'uncutique laj xa jch'unotcutic, laj xa jna'cutic ti vo'ot Cristoote, ti vo'ot T'ujbilot yu'un Diose —xi. 70Itac'ov li Jesuse: —Vu'un la jt'ujoxuc li lajchaboxuque, pero oy jun ti ja' ventainbil yu'un pucuje —xi. 71Ja' laj yalbe sc'oplal li Judas Iscariote xnich'on Simone, yu'un ja' ta x'ac'van ta c'abal. Ja' jun li lajchab yajchanc'op Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\