San Juan 7

1C'alal jech ic'ot ta pasele, ixanov batel ta scotol Galilea banamil li Jesuse. Muc xbat ta Judea banamil, yu'un li j'abteletic yu'un judioetique tsc'an ta smilic. 2C'alal jutuc xa sc'an sta sc'ac'alil q'uin Yaxnaetic yu'un li judioetique, 3li Jesuse jech i'albat yu'un li xchi'iltaque: —Mu me xacom li'i; batan ta Judea, yu'un jech xu' chilic sq'uelubil atsatsal chc'ot apas li boch'otic cha'yic ac'ope. 4Yu'un li boch'o tsc'an chac' sba ta otquinele muc ta muculuc tspas li c'usi tspase. Me ja' avabtel o jech chapase, ac'o aba ta ilel ta stojol scotol cristianoetic —xutic. 5Yu'un li xchi'iltaque muc xch'unic ec ti ja' t'ujbil yu'un Dios li Jesuse. 6Li Jesuse jech laj yalbe: —Li vu'une mu'yuc to tsta sc'ac'alil cu'un. Li vo'oxuque c'usiuc no'ox ora xu' chabatic. 7Yu'un li vo'oxuque mu xu' chopol chayiloxuc li cristianoetique. Yan li vu'une chopol chiyilicun, yu'un vu'un ta xcalbeic ta jamal ti chopol c'usitic tspasique. 8Li vo'oxuque xu' chabatic ta q'uin. Yan li vu'une mu'yuc to chibat, yu'un muc to corailuc —xi li Jesuse. 9C'alal laj yal jech li Jesuse, te icom ta Galilea. 10C'alal batemic xa'ox ta q'uin ta Jerusalén li xchi'iltac Jesuse, ja'o ibat ec li Jesuse. Pero muc xac' sba ta ilel; ta mucul no'ox ibat. 11Li j'abteletic yu'un judioetique te ta sa'ilanic ta q'uin li Jesuse. Jech chalilanbe sbaic: —¿Bu oy xana' li Jesuse? —xut sbaic. 12Li epal cristianoetique puru ja' ta slo'iltaic li Jesuse. Oy boch'otic jech laj yalic: —Toj lec yo'nton —xiic. Oy yantic jech laj yalic: —¡Mu'yuc lec; ja' no'ox tslo'la cristianoetic! —xiic. 13Pero me junuc mu'yuc boch'o tsots laj yal, yu'un ta xi'ic yu'un li j'abteletic yu'un judioetique. 14C'alal o'lol xa'ox x'ech' li q'uine, ibat ta ch'ulna li Jesuse, te ichanubtasvan. 15Li j'abteletic yu'un judioetique toj labal laj ya'yic ti c'u x'elan ichanubtasvane. Jech laj yalic: —¿Bu la xchan li jchi'iltic li'i, yu'un mu'yuc quilojtic me oy bu xchanoj vun? —xiic. 16Li Jesuse jech laj yalbe: —Muc vu'cun jc'op ti li' ta xcac' ta chanele. Ja' sc'op li Boch'o la stacun tale. 17Li boch'o tsc'an tspas c'usi tsc'an Diose, cha'ay me ja' sc'op Dios ti chcac' ta chanele, o me ja' no'ox chcal c'usi ta jc'an jtuc. 18Li boch'o ja' no'ox chal c'usi oy ta yo'nton stuque, yu'un ja' no'ox tsa' ich'el ta muc' stuc. Yan li boch'o ja' chac' ta ich'el ta muc' li boch'o itacat tal yu'une, ja' melel li c'usitic chale; mu'yuc ta yo'nton ch-epalc'opoj. 19“¿Me mu lajuc yac'boxuc comel mantaletic li Moisese? Pero me junuc mu'yuc boch'o chch'un avu'unic. Ti ach'unojicuque, ¿c'u yu'un chac'an chamilicun? —xut. 20Itac'ov scotol li epal cristianoetique: —Ochem pucuj ta avo'nton. ¿Boch'o ti tsc'an chasmilote? —xutic. 21Itac'ov li Jesuse: —Ta scoj no'ox jun abtel la jpas ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic, pero toj ch'ayel ic'ot avo'ntonic o. 22Li Moisese laj yalboxuc comel sc'oplal li circuncisione, pero mu ja'uc ba'yuc i'albat li Moisese. Ja' ba'yuc i'albat li jmoltotactic ta vo'onee. Li vo'oxuque ac'o me ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic chavaq'uic li circuncisione. 23Me xu' chavac'beic circuncisión ta sbec'tal jun olol ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic yu'un jech mu xabajbeic o smantal li Moisese, ¿c'u yu'un cha'ilinic cu'un ec ti la jcoltabe scotol sbec'tal jun vinic ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique? 24Mu me xatiq'uic mulil ta ora no'ox ta sventa c'usi chich' pasel. Ja' tsc'an chaq'uelic lec ta melel me oy li mulile —xi li Jesuse. 25Jech laj yalic jayibuc li jnaclumetic ta Jerusalene: —Li vinic li'i ¿me mu ja'uc ti ta xich' sa'el yu'un chich' milele? 26Pero q'uelavil, li' to ta xchanubtasvan ta satilal. ¿Me yu'un laj xa yotquinic ti ta melel ja' Cristo li j'abteletic cu'untique? 27Pero le'e jna'ojtic bu liquem tal. C'alal chtal li Cristoe, mu'yuc boch'o sna' bu chlic tal —xut sbaic. 28Li Jesuse lic chanubtasvanuc te ta ch'ulna, tsots ic'opoj jech laj yal: —Xavotquinicun, lec xana'ic bu liquemun tal avalojic. Pero muc ta co'ntonuc jtuc ti litale. Li Boch'o la stacun tale, ja' melel li sc'ope. Pero li vo'oxuque mu xavotquinic. 29Li vu'une xcotquin, yu'un ja' te liquemun tal ta stojol. Ja' stuc la stacun tal li'i —xi li Jesuse. 30Jech tsc'an ox tstsaquic ta ora li Jesuse, pero mu'yuc boch'o ivu' yu'un laj yac' sc'ob, yu'un muc to yorailuc. 31Oy ono'ox ep cristianoetic la xch'unic li Jesuse, jech laj yalic: —C'alal ta xtal li Cristoe, ¿me yu'un ech'em to jech ta spas sq'uelubil stsatsal jech chac c'u cha'al ta spas li'i? —xiic. 32Li fariseoetique laj ya'yic ti ja' xa jech ta xlo'ilajic ta sventa Jesús li cristianoetique. Ja' yu'un li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique la staquic batel mayoletic, yu'un ac'o bat stsaquic tal li Jesuse. 33Li Jesuse jech laj yal: —Li' to oyun ta atojolic jayibuc c'ac'al. Ts'acal ta xibat yo' bu oy li Boch'o la stacun tale. 34Ta to xasa'icun, pero mu xataicun. Ti bu chic'ote mu xu' chac'otic te li vo'oxuque —xut. 35Li j'abteletic yu'un judioetique jech lic yalbe sbaic: —¿Bu ta xbat li vinic le'e ti mu xa jtatic chale? ¿Me yu'un ja' te ta xbat yo' bu spucoj sbaic batel li jchi'iltactic ta yosilal greciaetique? ¿Me yu'un ja' ta xbat xchanubtas li greciaetique? 36¿C'usi smelol ti jech laj yale: ‘Ta to xasa'icun, pero mu xataicun. Yo' bu chic'ote mu xu' chac'otic te ec li vo'oxuque’, ti xijyututique? —xut sbaic. 37Ta slajeb c'op, ta mero sc'ac'alil q'uin lic va'luc li Jesuse, tsots ic'opoj, jech laj yal: —Li boch'o oy taqui-o'nal cha'ye, ac'o taluc ta jtojol; ac'o tal yuch' li vo' ta xcaq'ue. 38Li boch'o ta xch'un ti vu'un ta jcoltae ja' jech ta xc'ot ta pasel jech chac c'u cha'al ts'ibabil ta sc'op Diose: ‘Li yut yo'ntone ja' jech ta xc'ot jech chac c'u cha'al nio' ti te xcholchun o ya'lel scotol c'ac'ale’, xi ts'ibabil —xi li Jesuse. 39Le'e ja' laj yalbe sc'oplal yabtel li Ch'ul Espíritu ti sc'oplal chich'ic li boch'otic ta xch'unique. Pero mu'yuc to'ox talem li Ch'ul Espiritue, yu'un mu'yuc to muyem batel ta lequilal li Jesuse. 40C'alal laj ya'yic jech laj yal li Jesuse, oy boch'otic jech laj yalic: —Li vinic li'i ta melel ja' li j'alc'op ti sc'oplal ono'ox chtale —xiic. 41Oy yantic jech laj yalic: —Li'i, ja' xa li Cristoe —xiic. Oy yantic jech laj yalic: —¿Me yu'un te ta Galilea sc'oplal ta xlic tal li Cristoe? 42Ts'ibabil comel ta sc'op Dios ti ja' te chlic ta stojol smomnich'nab li Davide, xchi'uc ti te ta xvoc' ta Belén yo' bu slumal li Davide —xiic. 43Jech te cha'oxvoc' ic'otic ta scoj li Jesuse. 44Oy jayibuc tsc'an ta stsaquic li Jesuse, pero mu'yuc boch'o itsacvan. 45Li mayoletique isutic batel yo' bu oyic li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique. Jech ijac'batic: —¿C'u yu'un muc xatsaquic tal? —x'utatic. 46Itac'ovic: —Me junuc cristiano mu'yuc boch'o jech chlo'ilaj jech chac c'u cha'al li vinic le'e —xiic. 47Jech i'albatic yu'un li fariseoetique: —Lalajic xa ta lo'lael ec li vo'oxuque. 48Me junuc j'abteletic, me junuc fariseo mu'yuc boch'o xch'unoj cu'uncutic. 49Yan li cristianoetic te stsoboj sbaic ta stojol ti mu sna'ic c'usi chal li mantaletique, ¡chapal xa sc'oplal chbat stoj smulic! —xiic. 50Jech i'albatic yu'un li Nicodemoe, ja' li boch'o ay sc'opan ta ac'ubaltic li Jesuse, yu'un ja' xchi'ilic ta abtel: 51—¿Me jech chal ta mantaletic cu'untic ti xu' ta jchapantic jun jchi'iltic c'alal mu'yuc to ca'yojtic c'usi chal, xchi'uc c'alal mu to jna'tic c'usi smule? —xut. 52Jech la stac'beic li Nicodemoe: —¿Me yu'un vo'ot galileaot ec? Q'uelo lec li sc'op Diose. Te chavil ti mu'yuc sc'oplal ta xlic junuc j'alc'op te ta Galileae —xutic. 53[Jech ta jujuntal isutic o batel ta snaic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\