San Juan 8

1Li Jesuse ibat ta vits Olivatic. 2Ta sob yoc'omal ibat yan velta ta ch'ulna. Te la stsob sbaic tal ta stojol scotol li cristianoetique, jech ichoti li Jesuse lic chanubtasvanuc. 3Li jchanubtasvanejetic xchi'uc li fariseoetique laj yiq'uic tal ta stojol Jesús jun ants sbats'il mulivajel la staic. 4Jech c'ot yalbeic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, li ants li'i sbats'il mulivajel la jtacutic. 5Li smantal Dios ti la sts'iba comel li Moisese, chal ti ac'o ac'batuc ton li antsetic ti jech tspasique. ¿C'usi chaval ec li vo'ote? —xutic. 6Pero ja' no'ox ta sq'uelbeic yo'nton li Jesuse, yu'un tsc'an tsq'uelic c'uxi ta xtac'ov yu'un xu' ta sa'beic o smul. Pero li Jesuse la scujan sba, la sts'iba banamil ta sbic'tal sc'ob. 7Ta sventa ti solel te xjac'lajetic oe, jech la sva'an sba li Jesuse, jech laj yal: —Li boch'o junucal mu'yuc smul avu'unique, ja' ba'yuc ac'o yac'be ton li antse —xut. 8La scujan sba yan velta; la sts'iba noxtoc li banamile. 9C'alal laj ya'yic jeche, ta jujuntal lic loq'uicuc batel. Ja' ba'yuc iloq'uic batel li boch'otic molic xae. Jech xquechet iloq'uic batel scotolic. Stuc xa te icom li Jesuse xchi'uc li ants te oy ta o'lol cristianoetique. 10La sva'an sba lec yan velta li Jesuse, jech laj yalbe li antse: —Ants, ¿bu ibatic li boch'otic la stiq'uic amule? ¿Me mu'yuc boch'o laj yac'bot atoj li amule? —xut. 11Itac'ov li antse: —Mu'yuc, Cajval —xi. Li Jesuse jech laj yalbe: —Jech mu'yuc ta xcac'bot atoj ec li amule. Batan, mu xa me xasa'ilan amul —xut.] 12Li Jesuse la sc'opan yan velta li cristianoetique, jech laj yalbe: —Vu'un luz c'otemun li' ta banamil. Li boch'o ta xtal ta jtojole mu'yuc xa ta xanov ta ic' osil. Oy xa ta sac osil sventa cuxlejal —xi. 13Li Jesuse jech i'albat yu'un li fariseoetique: —Li vo'ote atuc no'ox chaval ac'oplal. Li ac'oplal chavale mu'yuc c'usi stu —xutic. 14Itac'ov li Jesuse: —Ac'o me vu'un no'ox ta xcal jc'oplal jtuc, pero oy stu li jc'oplal ta xcale. Yu'un jna'oj ti bu liquemun tale; jna'oj ti bu chibate. Yan li vo'oxuque mu xana'ic bu liquemun tal, xchi'uc mu xana'ic bu chibat noxtoc. 15Li vo'oxuque chatiq'uic mulil ta sventa no'ox stalel cristiano. Li vu'une mu'yuc boch'o ta jtic'be smul. 16Me chcal vu'un ti oy boch'o oy smule, yu'un melel o. Yu'un mu vu'cun no'ox chcal jtuc; ja' jech chal ec li Jtot ti la stacun tale. 17Li mantaletic te avich'ojique chal ti ja' to xu' chach'unic me co'ol sc'opic li chib testigoe, yu'un melel xa o. 18Vu'un ta xcal jc'oplal jtuc, xchi'uc jech ta xalbun jc'oplal ec li Jtot ti la stacun tale —xi li Jesuse. 19Jech laj yalbeic li Jesuse: —¿Bu oy li atot chavale? —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Yu'un mu xavotquinicun li vu'une, jech mu xavotquinic ec li Jtote. Ti avotquinicucune, xavotquinic xa Jtot ec ti jechuque —xut. 20Ja' jech laj yal Jesús ti c'alal ichanubtasvan ta ch'ulna yo' bu yavil yac'ubil smoton Diose. Mu'yuc boch'o itsacvan, yu'un muc to chc'ot yorail. 21Li Jesuse jech laj yalbe ya'yic yan velta: —Li vu'une ta xibat. Chasa'icun pero mu xataicun. Jech te acuchoj amul chachamic. Ti bu chibate mu xu' chabatic te ec li vo'oxuque —xi. 22Jech laj yalbe sbaic li j'abteletic yu'un judioetique: —¿Me yu'un ta smil sba stuc ti jech ta xale: ‘Ti bu chibate mu xu' chabatic te ec li vo'oxuque’, ti xijyututique? —xut sbaic. 23Li Jesuse jech laj yalbe: —Li vo'oxuque ta peq'uel oyoxuc; yan li vu'une ta toyol liquemun tal. Li vo'oxuque li' liquemoxuc ta banamil; yan li vu'une muc li'uc liquemun ta banamil. 24Ja' yu'un laj calboxuc ti te acuchoj amul chachamique, yu'un mu xach'unic ti Vu'une, jech te acuchoj o amul chachamic —xi li Jesuse. 25Jech la sjaq'uic yan velta: —¿Boch'oot cha'e? —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Ja' jech chac c'u cha'al laj calboxuc ta sliquebe. 26Oy ep c'usi ta xcalboxuc ox, xchi'uc ta ox xcalboxuc c'u x'elan amulic, pero ja' no'ox ta xcal c'usi ca'yoj tal ta stojol li Jtot ti la stacun tale. Li Jtote melel scotol c'usi chal —xi li Jesuse. 27Muc xa'ibeic o smelol ti ja' laj yalbe sc'oplal li Dios Totile. 28Ja' yu'un jech laj yalbe yan velta: —C'alal chatoyicun muyel, vu'un li Xnich'on cristiano lic'ote, ja' to te chana'ic o ti Vu'une, xchi'uc ti mu'yuc c'usi ta jpas ta jventa jtuque, ti ja' no'ox ta jpas jech chac c'u cha'al xchanubtasojun li Jtot ti la stacun tale. 29Yu'un li boch'o la stacun tale, li' xchi'inojun o. Mu'yuc bu chiscomtsanun jtuc, yu'un ja' ta jpasbe scotol c'ac'al li c'usi lec chile —xi li Jesuse. 30C'alal laj yal jech li Jesuse, ep boch'o la xch'unic. 31Li Jesuse jech laj yalbe li boch'otic la xch'unique: —Me j'ech'el chach'unic o li c'usi laj calboxuque, ta melel vo'oxuc mero jch'unolajeloxuc cu'un chac'otic. 32Jech chavotquinic o li c'usi melele. Ta sventa li c'usi melele chaloq'uic o ta mozoil —xi li Jesuse. 33Itac'ovic: —Vu'uncutic smomnich'onuncutic li Abrahame. Me junuc mu'yuc boch'o ochem ta mozoil cu'uncutic. ¿C'u yu'un jech chaval li vo'ote: ‘Jech chaloq'uic o ta mozoil’, xachi? —xutic. 34Itac'ov li Jesuse: —Jamal ta xcalboxuc ava'yic, scotol li boch'otic ta sa'ilan smulique ja' smozo mulil c'otemic o. 35Li mozoe xana'ic ti mu j'ech'eluc te ta xcom o ta sna li yajvale. Yan li nich'onile j'ech'el te ta xcom o ta sna li stote. 36Ja' yu'un me ja' ta sloq'uesoxuc ta mozoil stuc li Nich'onile, j'ech'el colem chacomic o. 37Jna'oj ti vo'oxuc smomnich'onoxuc li Abrahame, pero chac'an chamilicun. Ja' ta scoj ti me jutuc mu xc'ot ta avo'ntonic li jc'ope. 38Li vu'une ja' ta xcal li c'usi quiloj tal ta stojol Jtote. Yan li vo'oxuque ja' chapasic c'usi chaxchanubtasoxuc ec li atotique —x'utatic. 39Itac'ovic: —Ja' jtotcutic li Abrahame —xiic. Li Jesuse jech laj yalbe: —Ti ja'uc atotic li Abrahame, ja' chapasic jech chac c'u cha'al la spas ti jechuque. 40Li' ta orae chac'an chamilicun, vu'un li jun vinicun ti laj calboxuc ava'yic li c'usi melel ca'yoj tal ta stojol Diose. Pero li Abrahame mu jechuc la spas. 41Vo'oxuque ja' chapasbeic yabtel li atotique —xut. Itac'ovic: —Li vu'uncutique muc yol xnich'onuncuticuc jmulavil. Jun no'ox li jtotcutique, ja' li Diose —xiic. 42Li Jesuse jech laj yalbe: —Ti ja'uc atotic li Diose, chac'anicun ti jechuque. Yu'un li vu'une te liquemun tal ta stojol li Diose. Muc ta co'ntonuc jtuc ti litale. Ja' la stacun tal li Diose. 43¿C'u yu'un mu xava'ibeic smelol li c'usi chacalboxuque? Ja' ti yu'un ono'ox mu xac'an xava'yic c'usi chcale. 44Li vo'oxuque ja' atotic li pucuje, ja' yu'un ja' chac'an chapasic li c'usi oy ta yo'nton stuque. Yu'un li stuque jmilvanej ono'ox ta sliquebal. Mu ono'ox sc'an o li c'usi melele; mu'yuc c'usi melel oy ta yo'nton. C'alal me chal c'usi mu meleluque, yu'un ja' tspas li c'usi stalele, yu'un ja' j'epalc'op o, ja' mero sme' j'epalc'op. 45Li vu'une melel li c'usi chacalboxuque, ja' yu'un mu xac'an xach'unic. 46¿Me oy boch'o junucal avu'unic xu' chac' ta ilel ti oy jmule? Me melel li jc'op laj calboxuque, ¿c'u yu'un mu xach'unic? 47Li boch'o xnich'on Dios ta melele lec cha'ibe sc'op li Diose. Yu'un ti mu xac'an xava'yic li vo'oxuque, yu'un mu xnich'onucoxuc Dios —x'utatic. 48Itac'ov li judioetique, jech laj yalbeic li Jesuse: —Ja' melel ti laj calcutic vo'ot samaria vinicote, xchi'uc ti ochem pucuj ta avo'ntone —xutic. 49Itac'ov li Jesuse: —Mu'yuc ochem pucuj ta co'nton. Ja' ta xquich' ta muc' li Jtote. Li vo'oxuque mu xavich'icun ta muc'. 50Li vu'une mu yu'unuc ta jsa' ich'el ta muc'. Oy boch'o chiyac'un ta ich'el ta muc', xchi'uc ja' ta xchapan. 51Jamal chacalboxuc ava'yic, li boch'otic ta xch'unic jc'ope, mu'yuc ta xchamic —xi li Jesuse. 52Li judioetique jech laj yalbeic li Jesuse: —Chvinaj xa ti ta melel ochem pucuj ta avo'ntone. Li Abrahame icham. Ichamic ec li yaj'alc'optac Diose. Li vo'ote chaval ti mu'yuc ta xcham li boch'otic ta xch'unic ac'ope. 53¿Me yu'un vo'ot ech'em xu' avu'un jech chac c'u cha'al li jmoltotic Abraham ti ichame? Ichamic ec li yaj'alc'optac Diose. Li vo'ote ¿boch'oot acuyoj aba? —xutic. 54Itac'ov li Jesuse: —Ti vu'cun no'ox jtuc ta xcac' jba ta ich'el ta muq'ue, mu'yuc c'usi xloc' o. Pero ja' chiyac'un ta ich'el ta muc' ec li Jtote, ja' li Dios avu'un acuyojique. 55Pero li vo'oxuque mu xavotquinic. Li vu'une xcotquin. Me ta xcal ti mu xcotquine, j'epalc'op chic'ot ec jech chac c'u cha'al vo'oxuque. Pero ta melel xcotquin li Diose; ta jch'unbe li c'usitic chiyalbune. 56Li amoltotic Abraham chavalique xcuxet no'ox yo'nton, yu'un ya'yojbun jc'oplal ti ta to xitale. Laj yil, jech xcuxet no'ox yo'nton —xi li Jesuse. 57Li judioetique jech laj yalbeic li Jesuse: —Mu'yuc to ataoj lajuneb yoxvinic (50) jabil. ¿Me yu'un laj avil ec li Abrahame? —xutic. 58Itac'ov li Jesuse: —Jamal chacalboxuc ava'yic, c'alal mu'yuc to'ox li Abrahame, te ono'ox oyun li vu'une —xi. 59Lic stamic tal ton scotolic, tsc'an ox tsmilic li Jesuse. Pero li Jesuse la snac' sba, jech muc xilic iloc' batel ta ch'ulna, jech ibat o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\