San Juan 9

1C'alal ijelov batel li Jesuse, te laj yil jun vinic, ma'sat ono'ox c'alal ivoc'. 2Li yajchanc'optaque jech la sjac'beic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, ¿boch'o ta smul ti jech ma'sat ivoc' li vinic li'i? ¿Me ta scoj smul stuc, o me ta scoj smul stot sme'? —xutic. 3Itac'ov li Jesuse: —Muc ta scojuc smul, xchi'uc muc ta scojuc smul stot sme'. Ti jech ma'sat ivoq'ue, yu'un jech ac'o vinajuc o stsatsal Dios ta sventa. 4C'alal sac to osile, persa ta jpasbetic yabtel li Jtot ti la stacun tale. Yu'un tsta yorail ta xtal li ac'ubale; ja' yorail mu'yuc xa boch'o ch-abtej. 5C'alal li' to oyun ta banamile, vu'un luz c'otemun li' ta banamil —xi. 6C'alal laj yal jeche, la stubta banamil; la spas juteb ach'el. La sbonbe ta jujubej sat li ma'sate. 7Jech laj yalbe: —Batan, bat poco asat ta stanqueal vo' Siloé —xut. (Li Siloee ja' tacbil, xi smelol.) Ibat li ma'sate, bat spoc tal li sate. C'alal isut tale, lec xa xil osil. 8Li boch'otic nopol nacajtic xchi'uque, xchi'uc li boch'otic yilojic ti ma'sat ono'ox c'alal ivoq'ue, jech laj yalbe sbaic: —Li vinic li'i ¿me mu ja'uc li boch'o te ono'ox chotol ta sc'an limosnae? —xut sbaic. 9Oy jayibuc jech laj yalic: —Ja' —xiic. Oy yantic jech laj yalic: —Mu ja'uc, ja' no'ox yu'un co'ol satic —xiic. Li vinique jech laj yal: —Vu'un —xi. 10Jech la sjac'beic: —¿C'uxi ijaman li asate? —xutic. 11Itac'ov li vinique: —Oy jun vinic, ja' Jesús sbi. La spas juteb ach'el; la sbonbun ta jsat. Jech laj yalbun: ‘Batan, bat poco asat te ta stanqueal vo' Siloé’, xiyutun. Jech bat jpoc tal li jsate, ja' jech ijam o —xi. 12Jech la sjac'beic: —¿Bu oy li vinic chavale? —xutic. —Mu jna' bu ibat —xi. 13Li vinic ti ma'sat to'oxe, laj yiq'uic batel ta stojol fariseoetic. 14C'alal la spas juteb ach'el sventa la sjambe o sat ma'sat li Jesuse, ja' ta sc'ac'alil cuxub o'ntonal. 15Li fariseoetique jech la sjac'beic ec li vinique: —¿C'uxi ijam li asate? —xutic. Itac'ov li vinique: —La sbonbun ach'el ta jsat. Ts'acal bat jpoc li jsate, jech ta xquil xa osil —xut. 16Oy jayibuc fariseoetic jech laj yalic: —Muc tacbiluc tal yu'un Dios li vinic chavale, yu'un mu xchabi sc'ac'alil ta jcux co'ntontic —xutic. Oy yantic jech laj yalic: —Pero ¿c'u x'elan xu' yu'un ta spas sq'uelubil stsatsal Dios li jun jpasmulile? —xiic. Jech cha'oxvoc' ic'otic li fariseoetique. 17Jech la sjac'beic yan velta li vinique: —Li vo'ote ¿boch'o acuyoj li vinic ti la sjambot asate? —xutic. Itac'ov li vinique: —Li vu'une ta xcal ti ja' yaj'alc'op Diose —xi. 18Li judioetique muc xch'unic ti ja' li ma'sat to'oxe. Ja' to ti c'alal bat yic'beic tal stot sme'e. 19C'alal ivulic li totil me'ile, jech la sjac'beic: —¿Me ja' avol anich'onic li'i ti ma'sat ono'ox ivoc' chavalique? ¿C'uxi ijam sat ti ta xil xa osile? —xutic. 20Itac'ovic li stot sme'e: —Ta melel ja' col jnich'oncutic; ja' li ma'sat ono'ox c'alal ivoq'ue. 21Pero mu jna'cutic c'uxi bat yil osil. Mu jna'cutic boch'o ijambunuc li sate. Jac'bo ava'yic, yu'un vinic xa, xu' chal stuc —xiic. 22Ti jech laj yalic li stot sme'e, yu'un ta xi'ic yu'un li j'abteletic yu'un judioetique. Yu'un li j'abteletic yu'un judioetique xchapojic xa ti j'ech'el tsloq'uesic o ta nail tsobobbail li boch'o jamal chal ti ja' Cristo li Jesuse. 23Ja' yu'un ti jech laj yalic li stot sme'e: “Vinic xa, jac'bo ava'yic stuc”, ti xiic no'oxe. 24Jech laj yiq'uic yan velta li vinic ti ma'sat to'oxe. Jech laj yalbeic: —Na'o ti cha'ay Dios li c'usi chavale. Yu'un li vu'uncutique jna'ojcutic lec ti ja' jpasmulil li vinic chavale —xutic. 25Itac'ov li vinique: —Mu jna' me ja' jpasmulil li vinique. Jun no'ox li c'usi lec jna'oje, ja' ti ta melel vu'un ma'satun to'oxe, pero ta xquil xa osil —xi. 26Jech la sjac'beic yan velta: —¿C'uxi laj yut la sjambot li asate? ¿C'usi la spasbot ava'ay? —xutic. 27Itac'ov li vinique: —Laj xa calboxuc, pero mu xac'an xach'unic. ¿C'u yu'un chac'an chava'yic yan velta? ¿Me yu'un chac'an cha'ochic ta yajchanc'op ec? —xut. 28Te lic slabanic, jech laj yalbeic: —Yu'un vo'ot xa yajchanc'opot li vinique. Li vu'uncutique ja' yajchanc'opuncutic li Moisese. 29Jna'ojcutic lec ti ic'opanat yu'un Dios li Moisese. Pero li boch'o chavale mu jna'cutic bu liquem tal —xutic. 30Itac'ov li vinique: —Chch'ay co'nton avu'unic chca'ay ti mu xana'ic bu liquem tal chavalique, yu'un chavilic ti ja' la sjambun jsate. 31Yu'un ta jna'tic ti mu stuc'ulanbe sc'op jpasmulil li Diose. Yan li boch'o chich' ta muc' Diose, ti tspasbe c'usi tsc'ane, ta xa'ibe sc'op. 32C'alal ilic tal banamile, mu'yuc bu xca'itic ti oy boch'o xu' yu'un ta sjambe sat li boch'o ma'sat ono'ox c'alal ivoq'ue. 33Ti mu'yucuc te liquem tal ta stojol Diose, mu c'usi xu' yu'un ta spas ti jechuque —xi. 34Jech laj yalbeic: —Li vo'ote solel pixilot ta mulil c'alal lavoc'. Pero vo'ot xa chac'an chachanubtasuncutic —xutic. Jech la sloq'uesic o ta nail tsobobbail. 35Li Jesuse laj ya'ibe sc'oplal ti j'ech'el la snutsic o loq'uel li vinique; jech ital sa', jech laj yalbe: —Li vo'ote ¿me ach'unoj ti talem xa li boch'o Xnich'on cristiano ic'ote? —xut. 36Itac'ov li vinique: —¿Albun ca'ay boch'o? yu'un jech xu' ta jch'un —xut. 37Li Jesuse jech laj yalbe: —Li' xa aq'uelojbe sate, yu'un ja' li boch'o li' ta sc'opanote —xut. 38C'alal laj ya'ay li vinique, la squejan sba ta stojol. Jech laj yalbe: —Cajval, ta jch'un —xut. 39Li Jesuse jech laj yalbe: —Ti lital li' ta banamile ja' sventa tal cac' vinajuc c'u x'elan stalel li cristianoetique. Yu'un jech ac'o yilic osil li boch'otic mu xilic osile, xchi'uc jech ac'o comicuc o ta ma'sat li boch'otic xilic osil scuyojique —xi. 40C'alal laj ya'yic li jayib fariseoetic te xchi'inojic Jesuse, jech laj yalbeic: —¿Me yu'un ma'satuncutic acuyoj ec li vu'uncutique? —xutic. 41Itac'ov li Jesuse: —Ti ma'satucoxuque, mu'yuc amulic ti jechuque. Pero ta sventa chavalic ti jamal asatique, jech te acuchoj o amulic —xut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\