Judas 1

1Vu'un Judasun, yajtunelun li Jesucristoe, yits'inun li Santiagoe, chabanuc chacalboxuc tal vo'oxuc ti ic'biloxuc yu'un Jtotic Diose, ti c'anbiloxuc yu'une, xchi'uc ti chabibiloxuc yu'un Cajvaltic Jesucristoe. 2Ech'em ac'o xc'uxubinoxuc o li Diose, ac'o sc'anoxuc o, ac'o spasboxuc o ta jun avo'ntonic. 3Vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, solel oy ox ta co'nton ta jts'ibaboxuc tal sc'oplal li coltael oy ta jtojoltique. Pero laj quil ti ja' toj tsots sc'oplal ta jts'ibaboxuc tal ti mu me xavaq'uic yanijuc li sc'op Dios jch'unojtique, ti j'ech'el ac'bilic o li boch'otic voc'bilic xa yu'un Diose. 4Yu'un oy jayibuc viniquetic ta mucul ta stic' sbaic te ta atojolic ti ja' no'ox chlo'lavanique. Li viniquetic le'e, ja' ti oy ono'ox sc'oplalic ta sc'op Dios ta vo'one ti chbat stoj smulique. Ven chopolic, tsyanijesbeic smelol li slequil yutsil yo'nton Dios cu'untic sventa xu' tspasic o li c'usi chopol tsc'an yo'ntonique. Mu xich'ic ta muc' li Jesucristo ti ja' no'ox stuc Cajvaltique, ti ja' Yajval scotole. 5Ac'o me ana'ojic lec c'usi ipasbatic yu'un Dios li israeletic ta vo'onee, pero ta jcha't'abboxuc ava'yic. C'alal la scolta loq'uel ta Egiptoe, laj yules scotol li boch'otic muc xch'unique. 6Jech noxtoc li yaj'almantaltac ti muc xich'ic ta muc' li yabtel ac'bilique, ti la scomtsanic li yavil ac'bilique, li Diose la xchuc ta ic' osil sbatel osil c'alal to tsta yorail chich'ic chapanbel smulic. 7Ja' jech ipasbatic noxtoc li cristianoetic ta lum Sodoma xchi'uc ta lum Gomorrae xchi'uc ta lumetic ti te nopolique, yu'un solel laj yac' sbaic o ta spasel c'usi tsc'an sbec'talic ti mu xa jechuc sc'oplal ta pasele. Ja' yu'un te xa tstoj smulic o ta c'oc' sbatel osil. Ja' bijubtasel icom ta sventa scotol li yantique. 8Pero ac'o me jech ic'ot ta pasel, li jlo'lavanejetic le'e ta sventa xvayechic chalic ti xu' chuts'inta sbec'talique. Ta sbajbeic stsatsal li Diose, xchi'uc ta xchopolc'optaic li boch'otic tsots yabtelic te ta vinajele. 9Mu ja'uc jech la spas li banquilal j'almantal Miguel c'alal la stsac sbaic ta c'op xchi'uc pucuj ta sventa boch'o chu'uninbe sbec'tal li Moisese. Li Miguele mu'yuc c'usi chopol laj yal; ja' no'ox jech laj yalbe: “Ac'o xchapanot stuc li Cajvaltique”, xut. 10Pero li jlo'lavanej cristianoetic le'e ta xchopolc'optaic scotol li c'usi mu xotquinique. Yan li c'usi lec xotquinic jech chac c'u cha'al oy ta yo'nton chonbolometique, ja' tspasic o c'usi tsc'an sbec'talic sventa tsoques sbaic. 11Toj ven abul sbaic. Ja' stamojbeic batel sbe li Caine. Solel ich'ayic o ta be ta scoj taq'uin jech chac c'u cha'al li Balaame. Ich'ayic o batel ta scoj stoyobbailic jech chac c'u cha'al li Coree. 12Jech noxtoc ta soques ac'oplalic ti c'alal chtal xchi'inoxuc ta ve'el, c'alal jmoj chave'ic ta sventa ti co'ol ach'unojique. Pero me jutuc mu xich'ic ta muc' li c'usi chapasique. Ja' no'ox tspasic li c'usi tsc'an yo'nton stuquique. Ja' jechic jech chac c'u cha'al toc ti mu'yuc ya'lele, ti cuchbil no'ox batel ta jujujot yu'un iq'ue. Ja' jechic noxtoc jech chac c'u cha'al te' ti mu'yuc sat c'alal yorail tsatine. Solel taquin o, ts'acal chich' bulel o loq'uel c'alal ta yibel. 13Ja' jechic jech chac c'u cha'al nab ti bats'i tsots tsyuq'uilan sbae, ti chloc' svoque. Yu'un xco'laj xchi'uc puru svoc no'ox ya'yel li c'usi tspasic ti toj q'uexlal sbae. Ja' jechic jech chac c'u cha'al c'anal ti ch'ayem xa ta sbee, jech chapal xa yu'un Dios chich'ic jipel ochel ta ic' osil sbatel osil. 14Jech ec li Enoc ti ja' svucc'olal xa smomnich'on Adane, lec jamal laj yal c'usi chc'ot ta pasel ta stojol li cristianoetic le'e: “Laj quil ital li Cajvaltique, xchi'uc tal ep ta mil yaj'almantaltac. 15Yu'un tal xchapan scotol li cristianoetique; tal yac'be stoj smulic scotol li boch'otic ven chopolic ta sventa ti toj chopol c'usi la spasique, ti toj tsotsic c'usi iloc' ta yeic c'alal la xchopolc'optaic Diose”, xi. 16Li jlo'lavanejetic le'e mu'yuc c'usi lec chilic. Ta puru sa'sa'c'op oyic o; mu'yuc c'usi lec cha'yic o. Ja' no'ox tsa'ic li c'usi tsc'an sbec'talique. Tstoy sba xchi'uquic li c'usi chalique; ven lec xa xc'opojic ta stojol cristianoetic yilel sventa tsa'ic li c'usi tsc'an stuquique. 17Pero vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, na'ic me c'usi laj yalic comel li yajtacbolaltac Cajvaltic Jesucristoe. 18Jech laj yalboxuc comel: “Ta slajebtic xa c'ac'ale ta xlic jlabanvanejetic ti ja' no'ox oy ta yo'nton tspasic c'usi tsc'an sbec'talique, li c'usitic toj chopolique”, xiic. 19Li cristianoetic le'e ja' ta sliquesic li voc'baile; ja' ta spasic o li c'usi tsc'an stuquique. Mu'yuc yich'ojic o li Espíritu yu'un Diose. 20Pero vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, yantic me ac'o tsatsubuc batel li xch'unojel avo'ntonic ta stojol Diose. C'opanic Dios ta sventa li Ch'ul Espiritue. 21Te me oyanic o ta stojol li Dios ti lec sc'anojoxuque, junuc avo'ntonic malaic tsta sc'ac'alil chixc'uxubinutic li Cajvaltic Jesucristoe, ja' ti chac' jcuxlejaltic sventa sbatel osile. 22C'uxuc me ta avo'ntonic li boch'otic mu to sna' lec c'usi chch'unique. 23Coltaic, pojic to me loq'uel ta c'oc' li boch'otic stamojic xa batel sbelal ch'ayele. C'uxuc me ta avo'ntonic noxtoc scotol li yantique. Pero bijanic me yu'unic, contrainic me li c'usi chopol tspasique, yu'un bats'i bolibenic o ta jyalel; c'alal ta sc'u' spoq'uic xcuchoj o li xchopolilique. 24- 25Li Dios ti stuc no'oxe, ti ja' Jcoltavanej cu'untique, xu' yu'un chaxchabioxuc, yu'un jech mu xayalic ta spasel li c'usi chopole, jech mu'yuc amulic ti c'alal chc'ot ava'an abaic ta xch'ul lequilale. Jech toj xcuxet no'ox avo'ntonic. Ja' yu'un stuc no'ox ac'o albatuc slequilal, ac'o spas mantal, ac'o sventain ta svu'el stsatsal stuc li' ta ora ta sventa li Jesucristoe, xchi'uc c'alal to ta sbatel osil. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\