San Lucas 1

1Teófilo, vo'ot ti lec ich'bilot ta muq'ue, oy xa ep boch'otic la sts'ibaic ta vun scotol li c'usitic ic'ot ta pasel ta jtojolcutique. 2Jech chac c'u cha'al laj yalbun ca'icutic li boch'otic laj yilic lec ta satic ta sliquebale, ja' li boch'otic laj yich' yabtelic ta xcholbel sc'ope. 3Jech ec li vu'une oy ta co'nton ta xcalbot ava'ay, yu'un laj xa jac' lec scotol c'u x'elan ilic tal ta sliqueb, jech xquechet ta jts'ibabot tal scotol, 4yu'un jech chana' ti ja' melel c'u x'elan chanubtasbilote. 5C'alal ja'o ochem ta ajvalilal ta Judea banamil li Herodese, oy jun pale Zacarías sbi. Ja' xchi'iltac ta paleal li jvoc' yu'un Abiase. Li yajnil Zacariase Isabel sbi; ja' smoltot ta vo'one li Aarone. 6Li Zacarías xchi'uc yajnile lec tuc' yo'ntonic ta stojol Dios, xchi'uc lec xch'unojbeic li smantaltac Diose xchi'uc li c'usitic yan yaloje. 7Pero mu'yuc yol xnich'onic, yu'un mu sna' x'alaj li Isabele; mol me'elic xa noxtoc. 8C'alal ja'o ta x'abtej ta stojol Dios sventa paleal xchi'uc xchi'iltac li Zacariase, 9la spasic canal tajimol yu'un tsq'uelic boch'o chc'ot ta stojol chchic' pom ta stojol Dios ta yut ch'ulna jech chac c'u cha'al tspasic ono'oxe. Ja' ic'ot ta stojol li Zacariase. 10C'alal ochem ta xchiq'uel pome, scotol li cristianoetique te tsobolic ta sc'opanic Dios ta amac'. 11Te ital jun yaj'almantal Dios. Te va'al ivul ta sts'el scajleb xchic'ubil pom ta stuq'uil bats'ic'ob. 12C'alal laj yil li Zacariase, toj ch'ayel ic'ot yo'nton; toj xi'el ic'ot. 13Jech i'albat yu'un li j'almantale: —Mu me xaxi' Zacarías. Laj xa ya'ay c'usi laj ac'anbe li Diose. Li avajnil Isabele ta x'alaj. Querem ta svoq'ues. Juan chavac'be sbi. 14Jech xcuxet no'ox avo'nton. Ep boch'otic xcuxet no'ox yo'ntonic ec c'alal me ivoq'ue. 15Yu'un toj muc' sc'oplal chc'ot ta stojol li Diose. Mu xuch' ya'lel ts'usub, xchi'uc mu xuch' pox. Ventainbil yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu ti c'alal te to tiq'uil ta xch'ut sme'e. 16Ja' ta sventa ta xlic sutes yo'ntonic ta stojol Dios ep achi'iltac li' ta Israel. 17Li Juane ja' ba'yuc ta xtal yu'un li Cajvaltique. Ja' co'ol stsatsal svu'elic xchi'uc li j'alc'op Eliase. Ja' chtal yac' co'lajuc yo'ntonic xchi'uc yalab xnich'nab li totil me'iletique, xchi'uc ja' ta sventa ta xchanic xch'unel mantal li jbajmantaletique. Jech lec chapal li steclumal Cajvaltic c'alal chtale —xi li j'almantale. 18Li Zacariase jech la sjac'be li j'almantale: —¿C'uxi ta jna' me melel li c'usi laj avalbune? Yu'un molun xa; me'el xa ec li cajnile —xut. 19Itac'ov li j'almantale: —Vu'un Gabrielun, vu'un te chi'abtej ta stojol Dios. Ja' la stacun tal ti tal jc'opanote. Ja' tal calbot ava'ay li Lequil A'yej li'i. 20Ta scoj ti mu xach'un c'usi laj calbote, jech chapas ta uma'. Mu xloc' xac'opoj o, ja' to me ic'ot ta pasel li c'usi laj calbote —x'utat. 21Li cristianoetique te oyic ta amac' tsmalaic chloc' tal li Zacariase. Te chlo'ilaj yo'ntonic c'u yu'un ti ijalij te ta yut ch'ulnae. 22C'alal iloc' tale, mu xa xloc' xc'opoj. Te la sna'ic ti yu'un oy c'usi i'ac'bat yil yu'un Dios ta yut ch'ulnae. Ta sc'ob xa no'ox ta spasbe senyail, yu'un ipas ta uma'. 23C'alal its'aqui sc'ac'alil ti jayib c'ac'al te ch-abtej ta ch'ulnae, isut batel ta sna. 24Ja'o te lic xchi'in yol li yajnile, ja' li Isabele. C'alal oy xa'ox xch'ute, vo'ob u muc xloc' ta sna. 25Jech la snop ta yo'nton: “Ti jech la spasbun li Cajvale, yu'un jech mu xa xisna'leicun li cristianoetique”, xi. 26C'alal svaquibal xa'ox u xchi'in yol li Isabele, li Diose la stac tal yaj'almantal Gabriel ta jun lum Nazaret te ta Galilea banamil. 27Te ic'ot ta stojol jun tojol tseb María sbi. Mu'yuc to yiloj vinic li tsebe. Ja' to no'ox macbil yu'un jun vinic José sbi. Ja' smoltot ta vo'one li Davide. 28Li j'almantale i'och batel yo' bu oy li tsebe, jech laj yalbe: —Vo'ot t'ujbilot yu'un Dios; li' xchi'inojot —x'utat. 29Li Mariae lic lo'ilajuc yo'nton yu'un li c'usi i'albat yu'un j'almantale. Te lic snop ta yo'nton c'usi smelol ti jech i'albate. 30Jech laj yal noxtoc li j'almantale: —Mu xaxi', María, ataoj xa c'uxubinel yu'un li Diose. 31A'yo ava'ay, ta xlic achi'in avol. Chavoq'ues jun querem. Jesús chavac'be sbi. 32Ta to x'ich'at ta muc'. Ja' Xnich'on Dios ta vinajel, xi sbi chc'ot. Li Diose ta xac' ochuc ta ajvalilal jech chac c'u cha'al li smoltot David ta vo'onee. 33J'ech'el chlic sventainbe o scotol li smomnich'nab Jacobe. Mu'yuc slajeb li yabtel chich'e —xi li j'almantale. 34Li Mariae jech la stac'be li j'almantale: —¿C'uxi ta x'ayin col, yu'un mu'yuc to quiloj vinic? —xut. 35Itac'ov li j'almantale: —Ja' ta xtal ta atojol li Ch'ul Espiritue. Ta sventa stsatsal Dios ta vinajel ta xlic achi'in li avole. Li olol ta xvoc' avu'une ja' Xch'ulnich'on Dios ta xc'ot sbi. 36A'yo ava'ay, li avuts' avalal Isabele oy xa xch'ut ec. Ac'o me me'el xa, pero svaquibal xa u xchi'in yol; ja' ti albil sc'oplal mu sna' x'alaje. 37Li Diose xu' yu'un ta spas scotol —xi li j'almantale. 38Li Mariae jech laj yal: —Li' oyune, ac'o tuncun yu'un li Diose; ac'o spasbun li c'usi laj avalbune —xut. Jech iloc' batel li j'almantale. 39Ta sc'ac'alil le'e iloc' batel li Mariae; ibat ta anil ta jun lum ta toyolaltic ta Judea banamil. 40Te ic'ot ta sna li Zacariase, c'ot sc'opan li Isabele. 41C'alal laj ya'ay ic'opanat yu'un María li Isabele, tsots la xijilan sba li yol xchi'inoje. Li Isabele iventainbat yo'nton yu'un li Ch'ul Espiritue. 42Jech tsots lic c'opojuc: —Vo'ot no'ox toj lec ac'oplal ta scotol li antsetique, xchi'uc toj lec sc'oplal ec li olol achi'uque. 43Li vu'une ¿c'usi cabtel ti vo'ot tal aq'uelun, vo'ot li sme'ot Cajvale? 44C'alal laj ca'ay laj ac'opanune, xcuxet no'ox yo'nton la xijilan sba li col jchi'inoje. 45Toj lec ti laj ach'un ti chc'ot ta pasel c'usi la'albat yu'un Cajvaltic Diose —xi li Isabele. 46Li Mariae jech laj yal: “Li co'ntone chalbe ep slequilal li Diose. 47Toj xcuxet no'ox co'nton ta stojol li Diose, ja' li Jcoltavanej cu'une. 48Laj yil ti toj biq'uitun, vu'un li yajtunelune. Pero li' tanae “toj xcuxet no'ox yo'nton”, xi jc'oplal yu'unic ti jayc'ol cristianoetic chjelovic li' ta banamile. 49Yu'un toj lec c'usitic la spasbun li Dios ti ech'em svu'ele, ja' li Ch'ul Dios sbie. 50Li c'uxubinel yu'une te chcom o ta stojol li boch'otic chich'ic ta muc' Dios ti jayc'ol cristianoetic chjelovic li' ta banamile. 51Li Diose toj muc'tic c'usi la spas ta stsatsal svu'el; la slajesbe sc'oplal c'usi snopojic li jtoybaetique. 52La sjip loq'uel ta xchotlebic li jpasmantaletique; ja' la stoy liquel li boch'otic mu'yuc stu ch-ilatique. 53Li boch'otic chvi'najique laj yac'be ep c'usitic chtun yu'unic; yan li jc'ulejetique jeche' smeyoj sc'obic ibat yu'un. 54La scolta li israeletique, ja' li yajtuneltaque, yu'un mu xlaj yo'nton ta xc'uxubinel. 55Jech chac c'u cha'al yalojbe ono'ox jmoltotic Abraham ti chc'uxubin xchi'uc smomnich'nabtac ta sbatel osile”, xi li Mariae. 56Li Mariae oxib u te la xchi'in li Isabele. Ts'acal isut batel ta sna. 57C'alal la sta yorail la xcux li Isabele, querem ivoc' yu'un. 58C'alal laj ya'yic li yuts' yalaltaque xchi'uc li boch'otic noch' nacajtic xchi'uque, toj xcuxet no'ox yo'ntonic ta sventa ti ic'uxubinat yu'un Dios li Isabele. 59C'alal iloc' vaxquib c'ac'al svoq'uel li unin quereme, bat yac'beic yich' circuncisión. Zacarías ta xac'beic ox sbi jech chac c'u cha'al sbi li stote. 60Pero li sme'e jech laj yal: —Mo'oj, Juan ta xcac'be sbi —xi. 61Jech laj yalbeic: —Mu'yuc boch'o jech sbi junuc li avuts' avalale —xutic. 62Jech te lic sjac'beic stot li olole. La spasbe senyail ta sc'obic, yu'un ac'o yal c'usi sbi ta xac'be li xnich'one. 63Li Zacariase te la sc'an jun pech'pech' te', jech la sts'iba: “Juan ta xcac'be sbi”, xi. Toj ch'ayel ic'ot yo'nton scotolic. 64Ta ora no'ox lic jamuc ye li Zacariase; te lic c'opojuc, laj yalbe slequilal Dios. 65Toj xi'el ic'otic li boch'otic te noch' nacajtic xchi'uque. Li boch'otic te nacajtic ta vitsetic ta Judea banamile laj yalbe sbaic scotolic. 66Scotol li boch'otic laj ya'yique jech la snopilan ta yo'ntonic: “¿C'usi yabtel chbat li querem le'e?”, xiic. Yu'un ta melel chi'inbil yu'un Dios li quereme. 67Li Zacarías, ja' li stot unin quereme, iventainbat yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu. Jech lic c'opojuc jech chac c'u cha'al jun j'alc'op: 68“Coliyal li Cajvaltic Diose, ja' li Dios yu'un Israele, yu'un tal xa sq'uelutic, tal xa scolta li steclumale. 69Yu'un la stacbutic tal Jcoltavanej cu'untic ti toj ech'em stsatsale; ja' te iloc' ta smomnich'on David, ja' li yajtunele. 70Jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal Dios c'alal la xch'amanbe ye ch'ul j'alc'opetic yu'un ta vo'one, 71ti chtal sloq'uesutic ta sc'ob cajcontratique xchi'uc ta sc'ob li boch'otic mu'yuc jtu chijyilutique. 72Yu'un chixc'uxubinutic jech chac c'u cha'al laj ono'ox yalbe jmoltotactic ta vo'onee. Yu'un mu xch'ay o ta yo'nton li c'usi laj ono'ox xchapan xchi'uque, 73yu'un jamal ono'ox laj yalbe jmoltotic Abraham ta vo'one ti chiscoltautic, 74ti chispojutic loq'uel ta sc'ob cajcontratique. Jech mu'yuc xa xi'el chca'itic, xu' chijtunutic yu'un, 75yu'un lecubtasbilutic, tuq'uibtasbilutic yu'un ti jayib c'ac'al cuxulutic ta stojole. 76Li vo'ote, cunin querem, vo'ot yaj'alc'opot Dios ta vinajel chac'ot, yu'un ba'yuc latal yu'un li Cajvaltique, tal achapanbe li sbee. 77Tal avac'be sna'ic ti xu' tstaic coltaele, ti xu' tstaic perdón yu'un smulique. 78Yu'un toj ep c'uxutic ta yo'nton li Dios cu'untique, ja' yu'un ivul ta jtojoltic jun xojobal ach' c'ac'al ta toyol. 79Yu'un jech ac'o sacubuc osil chilic li boch'otic oyic ta ic' osile, xchi'uc ti oyic ta sventa lajele, xchi'uc jech chisbeiltasutic batel ta sbelal ti bu ta jtatic jun co'ntontique”, xi li Zacariase. 80Li quereme ich'i xchi'uc i'ayin lec stsatsal yo'nton. Te bat nacluc ta xocol banamil, ja' to ti c'alal la sta yorail laj yac' sba ta otquinel ta stojol xchi'iltac ta israelale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\