San Lucas 11

1Ta yan c'ac'al ibat sc'opan Dios stuc li Jesuse. C'alal ilaj yo'nton ta sc'opanel Diose, jech i'albat yu'un jun yajchanc'op: —Cajval, chanubtasuncutic ta sc'opanel Dios ec jech chac c'u cha'al la xchanubtas ta sc'opanel Dios yajchanc'optac li Juane —xi. 2Itac'ov li Jesuse: —C'alal chac'opanic Diose, jech xavalic: ‘Jtotic Dios, ich'biluc ta muc' li abie. Ac'o sta yorail chapas mantal, [ac'o pasuc c'usi tsc'an avo'nton li' ta banamil jech chac c'u cha'al te ta vinajele]. 3Ac'buncutic tal jve'elcutic ta jujun c'ac'al. 4Pasbuncutic perdón yu'un jmulcutic, jech chac c'u cha'al ta jpasbecutic perdón li boch'otic oy smul cu'uncutique. Mu me xavac' stsaluncutic li sujel ta mulile. [Coltauncutic loq'uel ta sc'ob li pucuje]’, xachiic ti c'alal chac'opanic Diose —xi. 5Jech laj yal noxtoc: —Jech chac c'u cha'al me chbat ac'opan achi'il ta o'lol ac'ubal ti lec xavotquin aba achi'uque, jech chc'ot avalbe: ‘Avocoluc, jq'uextic oxibuc avot, 6yu'un oy jun jchi'il ja' to ivul ta jna, mu'yuc c'usi xcac'be sve'’, xavut. 7Jech chtac'ov tal ta yut sna: ‘Mu xtal atijbun jvayel, yu'un jmacoj xa lec li jnae. Chivaycutic xa xchi'uc jnich'nab. Mu xa xu' chlic cac'bot’, xayutot. 8Chacalbot ava'ay, ac'o me mu xlic yac'bot ta sventa ti xavotquin aba achi'uque, pero me mu xlaj avo'nton ta sc'anbele, ta ono'ox xlic yac'bot li c'usitic ta xtun avu'une. 9Ja' yu'un chacalboxuc ava'yic: C'anic, cha'ac'batic; sa'ic, chataic; tijic, chajambatic. 10Yu'un li boch'o ta sc'anilane, ta x'ac'bat; li boch'o ta sa'ilane, ta sta; li boch'o ta stijilane, ta xjambat. 11“Vo'oxuc li totiloxuque, me ta sc'anboxuc vaj sve' anich'nabique, ¿me ton chavac'beic? Me chasc'anboxuc choy sti'e, ¿me chon chavac'beic? 12Me ta sc'anboxuc ton caxan slo'e, ¿me stsec chavac'beic? 13Vo'oxuc ti chopoloxuc ono'oxe, xana'ic c'usi lec chavac'beic li anich'nabique. ¡Buuc xa li Atotic te oy ta vinajele Ch'ul Espíritu chac'be li boch'otic ta sc'anique! —xi li Jesuse. 14Li Jesuse la sloq'uesbe pucuj ta yo'nton jun uma' vinic. C'alal iloc' pucuje, ijam li yee. Li cristianoetique toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. 15Pero oy jayibuc jech laj yalic: “Li vinic li'i ta svu'el banquilal pucuj ta sloq'ues pucujetic ta yo'nton cristianoetic”, xiic. 16Oy yantic ja' no'ox tsc'an tsq'uelbeic yo'nton li Jesuse, jech la sc'anbeic ti ac'o sc'an tal junuc sq'uelubil ta vinajele. 17Pero li Jesuse la sna' li c'usi tsnop ta yo'ntonique, jech laj yalbe: “Me ta scontrain sbaic jun ajvalil xchi'uc xchi'iltac ta abtele, ta svoq'uilan sbaic o. Jech noxtoc me ta scontrain sbaic yajvaltac jbej nae, ta soquic o. 18Ja' no'ox jech ec li banquilal pucuje, me ta scontrain sba stuquique, ¿c'u x'elan xu' yu'un ta spasic mantal ti jechuque? Ti jech ta xcalboxuque, yu'un chavalic ti ta svu'el banquilal pucuj ta jloq'ues li pucujetique. 19Ti ja'uc ta svu'el banquilal pucuj ta jloq'ues pucujetic jech chac c'u cha'al chavalique, ¿boch'o ta sventa ta sloq'uesic pucujetic avajchanc'optaquic ec ti jechuque? Li avajchanc'optaquique xu' ja' chalic ti mu meleluc c'usi chavalique. 20Li vu'une ta stsatsal Dios ta jloq'ues li pucujetique, jech ta xvinaj o ti li' xa oy li ventainel yu'un Dios ta atojolique. 21“Li boch'o tsatsal vinique, ti oy lec yabtejebe, mu'yuc boch'o xu' chtal pojbatuc li c'usitic oy yu'une. 22Pero me ta xtal tsalatuc yu'un li boch'o xjelov to stsatsale, ta stsalat. Jech ta xpojbat li yabtejeb ti ja' spatoj o yo'nton xchi'uque, jech voq'uilanbil chbat li c'usitic oy yu'une. 23“Li boch'o mu junuc yo'nton cu'une, yu'un xa chiscontrainun o. Li boch'o mu xiscoltaun ta tsobvaneje, ja' jsoquesvanej. 24“C'alal ta xloc' batel ta yo'nton cristiano li pucuje, ta xbat ta taquinaltic; chbat sa' bu ta xcux yo'nton, pero mu sta. Jech chlic yal ta yo'nton: ‘Ja' lec chisut batel yan velta ti bu ono'ox lilic tale’, xi. 25C'alal chc'ote, xocol chc'ot sta, lec mesbil, lec chapal. 26Jech chbat sa' tal yan vucub xchi'iltac ti xjelov to xchopolilic jech chac c'u cha'al stuque. Scotol chtal ochicuc ta yo'nton li vinique, te chnaquiic o. Li vinique ech'em chbolib o ta jyalel jech chac c'u cha'al ta ba'yuque”, xi li Jesuse. 27C'alal ja'o chlo'ilaj li Jesuse, oy jun ants te ta epal cristianoetic, tsots i'avan, jech laj yalbe li Jesuse: —Toj xcuxet no'ox yo'nton li ame' ti la svoq'uesote, xchi'uc ti la xchu'untasote —xut. 28Itac'ov li Jesuse: —Ja' toj xcuxet yo'ntonic ta melel li boch'otic cha'yic li sc'op Diose, ti ta xch'unique —xut. 29C'alal tstsob xa sbaic tal epal cristianoetic ta stojol li Jesuse, jech laj yalbe: “Li cristianoetic li' oyic ta banamil ta orae chopol yo'ntonic. Tsc'an tsq'uelic sq'uelubil jtsatsal, pero mu'yuc cha'ac'bat yilic. Ja' no'ox cha'ac'bat yilic jech chac c'u cha'al ic'ot ta pasel ta stojol li Jonase. 30Jech chac c'u cha'al ja' senyail ic'ot ta stojol cristianoetic ta lum Nínive li Jonase, ja' jech vu'un senyailun chic'ot ta stojolic ec li cristianoetic li' ta orae, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 31Li me' ajvalil ta vo'one liquem tal ta sure, ja' ta sva'an sba ta scontraic ti c'alal yorail chapanel yu'un Diose; ja' ta xal ti tsots smulique. Yu'un li stuque bats'i nom ilic tal ti c'alal ay sq'uel li Salomone, yu'un laj ya'ibe sc'oplal ti lec bije. Pero li Boch'o li' oy ta orae ja' xjelov to sbijil jech chac c'u cha'al li Salomone. 32Li boch'otic te nacajtic ta lum Nínive ta vo'onee, ja' ta sva'an sbaic ta scontrainelic noxtoc; ja' ta xalic ti tsots smulique. Yu'un li stuquique la sutes yo'ntonic ti c'alal icholbatic sc'op Dios yu'un li Jonase. Pero li Boch'o li' oy ta orae, ja' xjelov yabtel jech chac c'u cha'al li Jonase. 33“Li boch'o ta stsan candile, mu'yuc ta snac', mu'yuc ta snujmaqui ta anmul. Ja' ta xvuchan lec ta xvuchanubil, yu'un jech chilic osil scotol li boch'otic ta x'ochic tale. 34Li asatique ja' luz c'otem yu'un li abec'talique. Me lec li asatique, lec sac osil chil sjunul li abec'talique. Yan me mu'yuc lec li asatique, oy ta ic' osil sjunul li abec'talique. 35Jech q'uelo me abaic cha'e; mu me ic'muts'anuc li luz avu'unique. 36Yu'un me oy ta sac osil sjunul li abec'talique, me mu'yuc bu ic' jutuc chile, lec sac jaman chil scotol jech chac c'u cha'al candil ti lec xojobane”, xi li Jesuse. 37C'alal ilaj yo'nton ta lo'il li Jesuse, ic'anbat vocol yu'un jun fariseo ti ac'o bat ve'uc ta snae. Jech ibat li Jesuse, te c'ot chotluc ta ti'mexa. 38Li fariseoe toj ch'ayel ic'ot yo'nton c'alal laj yil ti muc spas c'u x'elan stalel ta spoc sc'obic c'alal ibat chotluc ta mexae. 39Li Cajvaltique jech laj yalbe: —Vo'oxuc li fariseooxuque ja' no'ox chapocbeic spat li abochique xchi'uc li asets'ique. Yan li yut avo'ntonique nojem ta c'usi chopol xchi'uc ta elec'. 40Muc bijucoxuc. Li boch'o la spasbe spate, ¿me mu ja'uc la spasbe noxtoc li yute? 41Ja' lec c'uxubinvananic; q'uelanic c'usitic oy avu'unic, jech lec sac chcom li yute. 42“Toj abul abaic, vo'oxuc li fariseooxuque. Yu'un ja' no'ox tsots sc'oplal chava'yic chavaq'uic jun ta lajlajuneb li c'usitic ats'unojique, ja' li yaravenoe, li rudae, xchi'uc scotol li c'usitic yan ats'unojique. Ja' comen avu'unic li c'usitic tuq'ue xchi'uc ti tsc'an chac'anic li Diose. Le'e ja' tsots sc'oplal ac'o apasilanic batel, pero tsc'an mu xacomtsanic spasel noxtoc li yantique. 43“Toj abul abaic, vo'oxuc li fariseooxuque. Yu'un ja' chac'anic ti chachotiic ta sliqueb chotlebal ta nail tsobobbailetique. Xchi'uc lec chava'yic ti nupbil ac'obic ta ch'ivite. 44“Toj abul abaic, vo'oxuc li fariseooxuque. ¡Jlo'lavanejoxuc! Yu'un ja' jechoxuc jech chac c'u cha'al muquinaltic ti mu xvinaje. Li cristianoetique te chanovic ta sba yac'ol, yu'un mu sna'ic”, xi li Jesuse. 45Te itac'ov jun li boch'o lec xchanoj smantal Diose: —Jchanubtasvanej, ti jech chavale te to nabal chopol chavalbun jc'oplalcutic ec —xi. 46Li Jesuse jech la stac'be: —Toj abul abaic ec vo'oxuc ti lec achanojic smantal Diose. Yu'un ja' no'ox chavac'beic xcuch alal icatsil achi'iltaquic ti mu xlic ta cuchele. Li vo'oxuque me jutuc mu'yuc bu chatij ta sbic'tal ac'obic. 47“Toj abul abaic vo'oxuc ti lec xa chameltsanbeic smuquinal yilel li yaj'alc'optac Dios ti la smilic amoltotaquic ta vo'onee. 48Ja' svinajeb ti co'ol avo'nton achi'uquic li amoltotic ta vo'one ti chopol c'usitic la spasique. Yu'un li stuquique ja' la smilic li j'alc'opetique; vo'oxuc xa chameltsanbeic smuquinalic ec. 49“Ja' yu'un li Diose ta sventa sbijil jech laj yal: ‘Ta jtac batel j'alc'opetic xchi'uc cajtacbolaltac ta stojolic. Oy ta xlic smilic; oy ta xlic yuts'intaic’, xi ono'ox. 50Jech vo'oxuc chcom ta aventaic scotol li xch'ich'al j'alc'opetic la smalic c'alal ilic li banamile, vo'oxuc ti li' cuxuloxuc ta orae. 51Vo'oxuc chacuchinic c'alal lic smal xch'ich'al li Abele xchi'uc c'alal to la smal xch'ich'al li Zacarías c'alal imilat ta sts'el scajleb smoton Dios te ta ch'ulnae. 52“Toj abul abaic, vo'oxuc ti lec achanojic smantal Diose. Yu'un laj xa anac'beic sllavial li bijubtasele. Mu xa xu' cha'och atuquic ec, xchi'uc chamaquic ta be noxtoc li boch'otic tsc'an to ta x'ochique”, xi li Jesuse. 53C'alal iloc' batel li Jesuse, li boch'o lec xchanojic smantal Diose xchi'uc li fariseoetique tsots i'ilinic ta stojol li Jesuse. Jech lic sa'ilanic c'usi ac'o sjaq'uilanbeic, yu'un jech ac'o yaluc ta lum yu'unic. 54Jech smala-malaic me oy c'usi chloc' ta ye, yu'un jech xu' tstabeic o smul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\