San Lucas 12

1C'alal ja'o chlo'ilaj li Jesuse, la stsob sbaic tal ta stojol ep ta mil cristianoetic; te ta snet'ilan sbaic scotolic. Li Jesuse ba'yuc jech laj yalbe li yajchanc'optaque: “Q'uelo me abaic ta sventa svolesubil xch'ut pan yu'un li fariseoetique, yu'un ja' no'ox chlo'lavanic. 2Yu'un mu'yuc c'usi stac' muquel ti mu xvinaj oe. Mu'yuc c'usi stac' naq'uel ti mu'yuc boch'o xu' tsna' oe. 3Yu'un scotol li c'usitic chavalic ta mucule ta ono'ox xich' vinajesel. Li c'usi chavalbe abaic ta yut anaic ti mu'yuc boch'o cha'ye, lec luchul ta yamaq'uil jolna ta xich' alel batel. 4“Vo'oxuc ti lec chquil jbatique, chacalboxuc ti mu me ja'uc xaxi'ic yu'un li boch'o ta smil abec'talique, yu'un ja' no'ox jech yepal xu' yu'unic. 5Chacalboxuc ava'yic li boch'o tsc'an chaxi'ic yu'une. Ja' xi'anic yu'un li Boch'o xu' yu'un chmilvan, ti oy svu'el sventa chjipvan ochel ta muc'ta c'oq'ue. Melel chacalboxuc tsc'an ja' chaxi'ic yu'un. 6“Xana'ic ti lajuneb cobre no'ox stojol ta vo'cot li bic'tal mutetique. Pero me jcotuc mu xch'ay ta yo'nton li Diose. 7Li vo'oxuque c'alal ta stsotsil ajolic atabil c'u yepal. Ja' yu'un mu me xaxi'ic. Yu'un vo'oxuc ech'em tsots ac'oplalic jech chac c'u cha'al li bic'tal mutetique. 8“Chacalboxuc, li boch'o jamal chal ta stojol cristianoetic ti xch'unojune, ja' jech ec vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, jamal chcal ta stojol li yaj'almantaltac Diose. 9Yan li boch'o chismucun ta yo'nton ta stojol cristianoetique, ja' no'ox jech ec li vu'une ta jmuc ta co'nton ta stojol li yaj'almantaltac Diose. 10“Li boch'o chopol chc'opoj ta jtojol vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta to spasbatic perdón. Yan li boch'o chchopolc'opta li Ch'ul Espiritue, mu'yuc ta spasbatic o perdón. 11“C'alal me oy cha'ic'atic batel ta nail tsobobbailetic ta stojol jchapanvanejetic xchi'uc ta stojol j'abteletique, mu me xlo'ilaj avo'ntonic ta sventa li c'usi chc'ot avalique, xchi'uc ti c'uxi chatac'ovique. 12Ja' Ch'ul Espíritu ta xac'boxuc ana'ic c'usi chavalic ti c'alal te xa oyoxuque”, xi li Jesuse. 13Oy jun vinic te oy ta epal cristianoetic, jech laj yalbe li Jesuse: —Jchanubtasvanej, albo jbanquil ti ac'o svoc'bun ec li c'usi oy yu'un anima jtotcutique —xut. 14Li Jesuse jech laj yalbe: —Mu'yuc quich'oj cabtel ta jchapanvanej xchi'uc ta svoq'uel c'usi oy avu'unic —xut. 15Li Jesuse jech laj yalbe scotolic: —Bijanic me, q'uelo me abaic ta sventa li xpich'etel avo'ntonique. Yu'un li xcuxlejal jun cristianoe ma'uc te tsta o me bats'i ep c'usi oy yu'une —xut. 16Jech lic yal jun lo'il li Jesuse: “Oy jun vinic lec jc'ulej, lec laj yac' scotol li c'usitic la sts'un ta yosile. 17Jech la snop ta yo'nton: ‘¿C'usi ta jpas? Mu xa jna' bu chcac' li c'usitic iloc' cu'une’, xi. 18Ts'acal jech la snop: ‘Ta jna' xa c'usi ta jpas. Ja' ta jvuq'ues li snail c'usitic oy cu'une. Ta jpas yan ven muc'. Ja' te ta xcac' scotol li c'usitic oy cu'une xchi'uc li c'usitic chloc' cu'une. 19Xu' jech chlic cal ta co'nton: Oy xa ep jve'el ta sventa ep jabil, jech xu' ta jcux xa no'ox co'nton. Chive', chcuch' xa no'ox vo' ca'tic; ta jc'upin ca'tic li c'usi oy cu'une, xu' xichi’, xi la snop li vinique. 20Pero jech i'albat yu'un li Diose: ‘¡Bol vinic! Ta ac'ubaltic no'ox tana chtal jloq'uesbot li ach'ulele. Li c'usitic oy avu'une ¿boch'o chavac'be comel?’, x'utat. 21Ja' jech sc'oplal li boch'o ja' no'ox tstsob ep sc'ulejal stuque. Ta stojol Diose me'on”, xi li Jesuse. 22Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: “Ja' yu'un jech chacalboxuc ava'yic, mu me xlo'ilaj avo'ntonic ta sventa c'u x'elan chacuxiic li' ta banamil, ta sventa bu chata ave'elic, xchi'uc ta sventa c'u x'elan chmac chpix li abec'talique. 23Yu'un ja' xjelov sc'oplal li acuxlejalique; ja' xcom li ave'elique. Jech noxtoc ja' toj tsots sc'oplal li abec'talique; ja' xcom li ac'u'ique. 24Q'uelavilic li jojetique, mu sna' x'ovolajic, mu sna' xc'aojic, mu'yuc snail li sve'elique. Pero mac'linbilic yu'un li Diose. Li vo'oxuque ech'em to tsots ac'oplalic jech chac c'u cha'al li mutetique. 25¿Me yu'un ta xnatub o jutuc avorailic li' ta banamil ti jech chlo'ilaj avo'ntonique? 26Me mu'yuc c'usi chataic oe, altic chlo'ilaj avo'ntonic ta sventa scotol li c'usitic chtun avu'unique. 27“Q'uelavilic c'u x'elan chch'i li nichimetique, mu sna' xnaojic, mu sna' xjolobajic. Pero chacalboxuc ava'yic, li Salomón ta vo'one ti toj jc'uleje, mu sta jech yutsiquil sc'u' spoc' la slap jech chac c'u cha'al yutsil li nichimetique. 28Li nichimetique toj c'upil sba ac'bil yu'un li Diose, pero ta yoc'omal xcha'ejale taquinic xa'ox, ta xa'ox xich' chiq'uel ta c'oc'. Li vo'oxuque ech'em to jech chaxc'uxubinoxuc li Diose. Pero mu'yuc xch'unojel avo'ntonic. 29Ja' yu'un li vo'oxuque mu me xvulvunuc avo'ntonic ta sventa li c'usi chave'ique xchi'uc li c'usi chavuch'ique. 30Yu'un li cristianoetic ti oyic ta sventa banamile, ja' jech chlo'ilaj yo'ntonic. Pero li Atotic ta vinajele sna'oj li c'usitic ta xtun avu'unique. 31Ja' tsc'an ba'yuc chasa'ic li ventainel yu'un Diose, jech chayac'boxuc scotol li c'usitic ta xtun avu'unique. 32“Ac'o me mu'yuc epoxuc, cunin chijtac, pero mu me xaxi'ic. Yu'un li Jtotic Diose slequil yo'nton laj yac'boxuc li ventainel yu'une. 33Chonic li c'usi oy avu'unique, ac'beic me'onetic. Ja' tsobo ac'ulejalic te ta vinajel ti bu mu sna' xlaj oe. Yu'un te ta vinajele mu x'och j'elec', mu c'usi xjoch'in. 34Yu'un ti bu tsobol ac'ulejalique ja' te chbat avo'ntonic. 35“Chapalucoxuc me, tsanaluc me acandilic scotol ora. 36Ja'uc me jechoxuc jech chac c'u cha'al mozoetic ti smalaojic tsut tal li yajvalic ti batem ta q'uin nupinele. C'alal ta xc'ot c'opojuque, ta ora ta sjambeic li ti'nae. 37Xcuxet no'ox yo'nton li mozoetic ti viq'uil satic ta xc'ot taaticuc yu'un yajvalique. Melel li c'usi chacalboxuque, li mozoetic le'e ta x'albat yu'un yajvalic ti ac'o chotiicuc ta ti'mexae, yu'un ta x'ac'bat sve'elic yu'un li yajvalique. 38Manchuc me ta o'lol ac'ubal, me ta po'ot sac ta xc'ot, me jech te viq'uil o sat ta xc'ot taaticuque, xcuxet no'ox yo'ntonic. 39Pero tsc'an chana'ic noxtoc jech chac li'i: Jech chac c'u cha'al yajval na ti mu sna' me chtal j'elec' ta ac'ubaltique, ti sna'ojuque, muc xvay ti jechuque, jech muc xbat ta elec' c'usi oy yu'un ti jechuque. 40Ja' no'ox jechoxuc ec li vo'oxuque, chapalucoxuc me. Yu'un c'alal mu'yuc chanopic chital vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ja'o chivul ta loq'uel”, xi li Jesuse. 41Li Pedroe jech la sjac'be li Jesuse: —Cajval, ¿me jtuc no'ox jc'oplalcutic li lo'il laj avale, o me ja' sventa scotol? —xut. 42Li Cajvaltique jech laj yal: “Li jchabina ti jun yo'nton, xchi'uc ti lec bije ta x'ac'bat yabtel yu'un yajval ta spucbel sve'el li xchi'iltac ta abtele. 43Xcuxet no'ox yo'nton li jchabina ti jech jun yo'nton sbats'il spasel chvul taatuc yu'un li yajvale. 44Melel li c'usi chacalboxuque, le'e ta x'ac'bat sventain scotol c'usitic oy yu'un li yajvale. 45Pero me jech chlic yal ta yo'nton li jchabinae: ‘Mu to van xtal ta ora li cajvale’, me xie, chlic yuts'intaan li mozoetic, li quiaraetic ti ac'bil sventaine. Jech chbat ve'uc, chbat uch'bajuc; te chyacub o. 46Li yajvale ja'o ta xtal ti c'alal mu'yuc ta yo'nton tsmalae, ti mu snop ti po'ot xa chtale. Jech ta snutsat batel yu'un li yajvale; ja' chbat xchi'in li boch'o mu junuc yo'ntonique. 47“Li jchabina ti sna' c'usitic tsc'an yajval ti muc xch'une, ti muc spasbe c'usi tsc'an li yajvale, ta xich' lec nucul. 48Yan li boch'o mu sna' c'usi tsc'an yajval, ti ja' tspas li c'usi chquich'tic nucul yu'une, ja' jutuc no'ox ta xich' nucul. Scotol li boch'o ep ch-ac'bate, ep ta xc'anbat. Li boch'o ep c'usi ch-ac'bat sventaine, ep chc'anbat sutel. 49“Li vu'une tal cac' tsanuc c'oc' li' ta banamil. Ta jc'an ti oyuc c'uxi tsanuc ta orae. 50Ta persa chijelov ta tsots vocol. Te to chcatilan co'nton yu'un c'alal to chc'ot ta pasel. 51¿Me chanopic ti tal jco'lajesbe yo'nton li cristianoetic li' ta banamile? Jamal chacalboxuc, mu yu'unuc tal jco'lajesbe yo'ntonic. Vu'un ta jventa chlic scontrain sbaic. 52Yu'un li' ta ora xchi'uc le' to batele, ta xlic svoq'uilan sbaic. Me oy vo'obic ta jun snaique, cha'voc' ta xc'otic. Chib chlajic ta contrainel, oxib chcontrainvanic; o me oxib chlajic ta contrainel, chib chcontrainvanic. 53Li totile chlic scontrain li xnich'one; li nich'onile chlic scontrain li stote. Li me'ile chlic scontrain li stsebe; li tsebe chlic scontrain li sme'e. Li me'el'alibale chlic scontrain li yalibe; li alibale chlic scontrain li sme'el'alibe”, xi li Jesuse. 54Li Jesuse jech laj yalbe noxtoc li epal cristianoetique: “C'alal chavilic ta xloc' tal toc ta smaleb c'ac'ale, jech chavalic: ‘Ta xa xtal vo'’, xachiic. Ta melel jech ta xc'ot ta pasel. 55C'alal chava'yic ta xtal ic' ta xocon vinajel ta sure, jech chavalic: ‘Ta xa xq'uixnaj banamil’, xachiic. Ta melel jech ta xc'ot pasel. 56Jlo'lavanejoxuc. Xana'ic sq'uelel sq'uelubil ta vinajel xchi'uc ta banamil. ¿C'u yu'un mu xana'ic sq'uelel li c'usi c'otem ta pasel li' ta orae? 57“¿C'u yu'un mu xanop atuquic li c'usi tuc' ta pasele? 58Me oy chabatic ta stojol jchapanvanej achi'uc avajcontrae, ac'o persa chachapan ac'op achi'uc ti c'alal chaxanovic to batel ta bee. Mu xamala chavich' jochel batel ta stojol jchapanvanej. Yu'un li jchapanvaneje chayac'ot ta sc'ob mayol; li mayole chastic'ot ta chuquel. 59Chacalbot ti mu xa xaloc' o tale, ja' to me laj atoj scotol ti c'u yepal tsc'ane”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\