San Lucas 14

1C'alal ja'o sc'ac'alil ta xcux yo'ntonique, li Jesuse i'ic'at ta ve'el ta sna jun banquilal fariseo. Li fariseoetique te ta sq'uelic c'usi ta spas li Jesuse. 2Te oy ta stuq'uil jun vinic situben sbec'tal. 3Li Jesuse jech la sjac'be li boch'otic xchanojic lec smantal Diose xchi'uc li fariseoetique: —¿Me xu' chijcoltavan ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique? —xut. 4Muc xtac'ov ic'otic. Li Jesuse la spic li jchamele, la scolta, xchi'uc laj yalbe ti ac'o batuc ta snae. 5Li Jesuse jech la sjac'be li fariseoetique: —Li vo'oxuque, me oy ta x'och ta vomlum anich'onic, o me avacaxic ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique, ¿me mu chbat aloq'uesic ta ora? —xut. 6Muc xtac'ov ic'otic ti c'alal jech i'albatic yu'un Jesuse. 7C'alal laj yil Jesús ti ja' tst'ujic ba'yuc lequil chotlebal ta mexa li boch'otic ic'bilic ta ve'ele, jech laj yalbe jun lo'il scotolic: 8—Me oy boch'o chayic'oxuc ta q'uin nupinele, mu me xbat achotan abaic ta ora ta lequil chotlebal, naca me oy boch'o ic'bil tal ti ja' ech'em ich'bil ta muc' jech chac c'u cha'al vo'ote. 9Xu' jech ta xlic yalboxuc li boch'o i'ic'vane: ‘Ja' ac'beic xchotleb li jchi'iltic li'i’, xayutoxuc. Jech xaq'uexetic xa ti c'alal chaloq'uic batel, chbat chotlanic ta slajeb chotlebale. 10C'alal cha'ic'atic ta ve'ele, ja' lec bat chotlanic ta slajeb chotlebal. Jech c'alal ta xtal li boch'o laj yic'oxuque, xu' jech ta xlic yalboxuc: ‘Li' xatal ta lequil chotlebale’, xayutoxuc. Jech ich'bil ta muc' chac'otic ta stojol scotol li boch'otic te co'ol chotoloxuc ta ti'mexa achi'uquique. 11Yu'un li boch'o muc' chac' sbaique, ta sbic'tajesatic. Yan li boch'o biq'uit chac' sbaique, ja' ta x'ac'atic ta ich'el ta muc' —xi li Jesuse. 12Li Jesuse jech laj yalbe ec li boch'o i'ic'van ta ve'ele: —C'alal cha'ic'van ta ve'ele, mu me ja'uc xavic' li boch'otic lec xac'opan aba achi'uque, xchi'uc li achi'iltac ta voq'uele, xchi'uc li avuts' avalaltaque, xchi'uc li boch'otic noch' nacaloxuc achi'uc ti jc'ulejetique. Yu'un xu' ta xlic spacbot ec ti laj avic' ta ve'ele, jech avich'oj xa atojol chc'ot o. 13C'alal cha'ic'van ta ve'ele, ja' xavic' li me'onetique, li boch'otic motmot sc'obique, li coxoetique, xchi'uc li ma'satetique. 14Jech chayac'bot bendición li Diose, yu'un mu xu' yu'unic spaquel. Jech chavich' amoton c'alal chcha'cuxiic li boch'otic tuc' yo'ntonique —xi li Jesuse. 15C'alal laj ya'yic jech laj yal li Jesuse, oy jun boch'o te co'ol oyic ta mexa xchi'uquic jech laj yalbe li Jesuse: —Toj xcuxet no'ox yo'nton li boch'otic jech ta xve'ic yo' bu tspas mantal li Diose —xi. 16Li Jesuse jech laj yalbe: —Oy jun vinic laj yac' muc'ta ve'el. La stac ta iq'uel ep cristianoetic. 17C'alal ista yorail ve'ele, la stac batel smozo, yu'un ac'o bat yic' tal li boch'otic yalanojbe xa ono'oxe. Jech c'ot yalbe: ‘Batanic xa; chapal xa li ve'lile’, xut c'otel. 18Pero scotolic laj yalic ti mu c'u xutique. Li june jech laj yal: ‘Mu xu' cu'un chibat, yu'un ja' to la jman cosil jech tsots sc'oplal chbat jq'uel. Avocoluc albo mu me chopoluc xa'ay’, xi. 19Li yane jech laj yal: ‘Mu xu' cu'un chibat, yu'un ja' to la jman lajuncot j'abtel vacax; ja' chbat jpas quic me lec x'abtejic. Avocoluc albo mu me chopoluc xa'ay’, xi. 20Li yane jech laj yal: ‘Mu xu' cu'un chibat, yu'un ja' to linupin’, xi. 21C'alal isut batel li mozoe, c'ot xcholbe yajval li c'usitic laj yalic jujunique. Li yajval ve'lile i'ilin, jech laj yalbe li smozoe: ‘Batan ta anil ta cuxub o'ntonaletic ta yut lum xchi'uc ta xoraltic. Ja' ic'ano tal li me'onetique, li boch'otic motajtic sc'obique, li coxoetique, xchi'uc li ma'satetique’, xut. 22Li mozoe la xch'un. Ts'acal jech laj yalbe li yajvale: ‘Cajval, la jpas scotol li c'usi laj avalbune, pero oy to xocol li ve'lile’, xut. 23Li vinique jech laj yalbe li smozoe: ‘Batan xa ta muc'tic be xchi'uc ta bic'tal be. Ic'ano tal ta persa li boch'otic chatae, yu'un ac'o nojuc li jnae. 24Chacalbot ava'ay, scotol li boch'otic ba'yuc quic'anoje, me junuc mu'yuc xa chtal spas ya'yic o c'u x'elan li ve'lile’, xi li yajval ve'lile —xi li Jesuse. 25Bats'i ep cristianoetic bat xchi'inic li Jesuse. Ijoyij li Jesuse jech laj yalbe: 26“Li boch'o tsc'an chtal ta jtojole, me mu comtsanbaj xa'ay li stot sme'e, li yajnile, li xnich'nabe, li xchi'iltac ta voq'uele, xchi'uc li xcuxlejal stuque, mu xu' chcom ta cajchanc'op. 27Li boch'o mu sc'an xq'uech scruz sventa chists'aclinune, mu xu' ch-och ta cajchanc'op. 28Jech chac c'u cha'al li boch'o tsc'an tspas toyol q'uelub-osil yu'une, ba'yuc ta snop c'u yepal taq'uin ta xlaj yu'un ta scotol, xchi'uc tsc'an tsq'uel me oy yu'un scotol ti c'u yepal tsc'an ti c'alal to chvu' oe. 29Yu'un me mu snop lec ba'yuque, me laj xa sliquesbe snaclebe ts'acal ta xquechan, yu'un chil ti mu xu' yu'une, jech ta xlic labanatuc yu'un li boch'o ta xilique. Jech chalic: 30‘Q'uelavil li vinique, la sliques spasel li q'uelub-osil yu'une, pero muc xu' yu'un’, xi sc'oplal. 31Jech noxtoc, me oy jun ajvalil chbat spasic pleito xchi'uc yan ajvalile, tsc'an ba'yuc ta snop lec me stsal yu'un yajcontra ta lajunmil (10,000) yajsoldado ti ja' jtob ta mil yajsoldado (20,000) li yajcontrae. 32Me cha'ay ti mu xu' yu'une, c'alal nom to'ox oy li yajcontrae, ta stac batel xchi'il ta abtel, yu'un ac'o bat slequilc'opan li yan ajvalile, yu'un ac'o co'lajuc yo'ntonic. 33Ja' no'ox jech ec li vo'oxuque, me oy boch'o mu xu' yu'un tscomtsan scotol c'usitic oy yu'une, mu xu' ch-och ta cajchanc'op. 34“Li ats'ame oy lec stu. Pero me ch'ayem xa xchi'ile, ¿c'u x'elan xu' ta xchi'um yan velta? 35Mu xa xyaxubtas o banamil, xchi'uc mu xa xtun sventa tsc'a'es c'usitic chtun ta sventa xyaxal banamil. Jipel xa chbat o. Boch'o oy xchiquin ac'o snopbe smelol”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\