San Lucas 15

1Inopajic tal ta stojol Jesús scotol jtsobpatanetic xchi'uc jpasmuliletic, yu'un tsc'an ta xa'ibeic sc'op. 2Li fariseoetic xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose iliquic ta vulajetel, jech laj yalic: —Li vinic li'i ja' ta xic'an li jpasmuliletique; ta xchi'inic ta ve'el noxtoc —xiic. 3Ja' yu'un li Jesuse laj yalbe jun lo'il, jech laj yal: 4“Me oy boch'o avu'unic oy vo'vinic (100) ta cot xchije, me ich'ay jcotuque, ¿me mu teuc ta scomtsan ta jamalaltic li balunlajuneb yo'vinic (99) ta cote, yu'un chbat st'un tal li jcot ich'aye? ¿Me mu ja'uc to chlaj yo'nton c'alal me la stae? 5C'alal me la sta li jcote, xcuxet xa yo'nton ta scajan tal ta snecub. 6C'alal chvul ta snae, ta stsob scotol li yuts' yalaltaque xchi'uc li boch'otic noch' nacalic xchi'uque, jech ta xalbe: ‘Cuxetuc me avo'ntonic ec, yu'un laj xa jta li jcot jchij ich'aye’, xut. 7Chacalboxuc ava'yic, ja' no'ox jech toj xcuxet yo'ntonic te ta vinajel ec c'alal me tsutes yo'nton jun jpasmulile. Ja' mu sta jech xcuxet yo'ntonic yu'un li balunlajuneb yo'vinic (99) tuc' yo'ntonique, yu'un mu xa persauc ta sutes yo'ntonic. 8“Me oy jun ants oy lajuneb dracma staq'uine, me ich'ay junuc yu'une, ¿me mu tstsan stoj, xchi'uc me mu tsmes lec sna, yu'un ta st'un li staq'uin ich'ay yu'une? ¿Me mu ja'uc to chlaj yo'nton c'alal me la stae? 9Me la stae, ta stsob scotol li yuts' yalaltaque xchi'uc li boch'otic noch' nacajtic xchi'uque, jech ta xalbe: ‘Cuxetuc me avo'ntonic ec, yu'un laj xa jta li dracma taq'uin ich'ay cu'une’, xut. 10Chacalboxuc, ja' no'ox jech ec li Diose, xcuxet no'ox yo'nton xchi'uc yaj'almantaltac c'alal me ta sutes yo'nton jun jpasmulile”, xi li Jesuse. 11Li Jesuse jech laj yal noxtoc: “Oy jun vinic oy chib xnich'on. 12Li its'inale jech laj yalbe li stote: ‘Tati, ac'bun li c'usi oy avu'un ti c'u yepal sc'oplal chavac'bune’, xut. Ja' yu'un li totile lic svoc'be li chib xnich'one. 13Ibat no'ox jayibuc c'ac'al, li its'inale la stsob scotol li c'usitic oy yu'une; iloc' batel ta nom, ibat ta yan banamil. Te c'ot slajes scotol li c'usitic oy yu'une. Solel ich'ay o batel xchi'uc. 14C'alal laj yixtan scotol li c'usitic oy yu'une, ital tsots vi'nal ti bu nacale, jech itsacat ta vi'nal. 15Ibat spac'alin sba ta sna jun vinic ti te no'ox noch' nacale. Li vinique la stac batel ta chabichitom. 16Li quereme chvi'naj ta jyalel, jech chac sve' ya'ay li sve'el chitometique, yu'un mu'yuc c'usi ch-ac'bat o. 17Ts'acal jech lic snop ta yo'nton: ‘Oy ep j'abteletic yu'un li jtote, lec noj xch'ut scotolic. Yan li vu'une ta xa xicham ta vi'nal. 18Ja' lec ta xitots, ta xibat ta stojol li jtote, jech ta xc'ot calbe: Tati, laj xa jta jmul ta stojol li Diose, xchi'uc laj xa jta jmul ta atojol ec. 19Mu xa snupin chicom ta anich'on. Cuyun xa no'ox ta amozo, xcut c'otel’, xi la snop ta yo'nton. 20Jech isut batel ta sna li stote. “C'alal nom to'ox x'ech' batele, i'ilat yu'un li stote. Li totile ic'uxubaj ta yo'nton li xnich'one. Ibat ta anil, bat snup ta be; la smey, la sts'uts'. 21Jech i'albat yu'un li xnich'one: ‘Tati, laj xa jta jmul ta stojol li Diose, xchi'uc laj xa jta jmul ta atojol ec. Mu xa snupin chicom ta anich'on’, xut. 22Pero li totile jech laj yalbe li smozotaque: ‘Ich'ic tal ta ora li c'u'il bu toj leque, ac'beic slap. Ac'beic yixtolal sc'ob xchi'uc xonob. 23Iq'uic tal li ch'ium vacax ti bu lec jubene. Milic jti'tic, jpastic lec q'uin. 24Yu'un chamen to'ox li jnich'on li'i, pero icha'cux xa; ch'ayem to'ox, pero laj xa jta’, xi. Jech lic spasic lec q'uin. 25“Li banquilale ja'o mu'yuc te oy, yu'un batem ta abtel. C'alal isut tale, nopol xa'ox x'ech' tal ta sts'el sna; ja' to laj ya'ay ti ta xbac' son, xchi'uc ti ch-ac'otajique. 26Laj yic' loq'uel jun smozoic; la sjac'be c'usi sventa li q'uin tspasique. 27Jech i'albat: ‘Yu'un isut xa tal li avits'ine. Li atote la smil li ch'ium vacax ti lec jubene. Ja' sventa ti cuxul, ti lec tsots isut tal li avits'ine’, x'utat. 28C'alal laj ya'ye, i'ilin. Muc sc'an x'och ta sna. C'alal laj ya'ay li stote, iloc' svocolta ti ac'o ochuque. 29Pero li banquilale jech laj yalbe li stote: ‘Q'uelavil, ep xa jabil li'abtej avu'un. Mu'yuc la jbaj amantal. Pero mu'yuc c'usi avac'ojbun. Me jcotuc tentsun, mu'yuc avac'ojbun sventa ta jpas q'uin jchi'uc li boch'otic lec jc'opane. 30Pero c'alal isut tal li anich'on ti ay yixtan ta jmulavil antsetic scotol li c'usitic laj avac'bee, ta ora laj amilbe li ch'ium vacax ti bu lec jubene’, xut li stote. 31“Itac'ov li stote: ‘Totil, li vo'ote scotol c'ac'al li' jchi'uc jbatic. Scotol li c'usitic oy cu'une ja' avu'un ec. 32Ja' tsc'an ti jech ta jpastic q'uine xchi'uc ti xcuxet co'ntontique. Yu'un li avits'ine chamen to'ox, pero icha'cuxi xa. Ch'ayem to'ox, pero laj xa jta’, xut”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\