San Lucas 18

1Li Jesuse laj yalbe jun lo'il li yajchanc'optaque. Ja' sventa ti tsots sc'oplal li sc'opanel Diose, ti tsc'an mu x'ech' yo'ntonique. 2Jech laj yal: “Oy jun jchapanvanej ta jun lum. Mu xich' ta muc' li Diose; mu xich' ta muc' noxtoc li cristianoetique. 3Oy jun me'on ants te nacal ec. Ep velta i'ay sc'opan li jchapanvaneje, jech laj yalbe: ‘Avocoluc coltaun, yu'un oy boch'o chiscontrainun’, xut. 4Li jchapanvaneje ep c'ac'al muc stuc'ulanbe sc'op li me'on antse. Ts'acal to jech la snop: ‘Mu xixi' yu'un li Diose, mu xixi' yu'un li cristianoetique. 5Ja' no'ox yu'un li' xva'vun tsa'bun xc'uxul jol li me'on antse, jech ta jchapan. Yu'un ch-ech' co'nton yu'un ti li' no'ox xva'vune’, xi”, xi li Jesuse. 6Jech laj yal noxtoc li Cajvaltique: “Laj ava'yic c'usi chal li jchapanvanej ti chopol yo'ntone. 7Yan li Dios ti tuc' yo'ntone, ¿me mu ja'uc jech ta xchapan c'usi tsc'anic ta c'ac'al ta ac'ubal li boch'otic t'ujbilic yu'une? Li stuque mu xjalij yu'un. 8Ta ora chaxchapanboxuc. Pero c'alal chicha'tal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ¿me yoquel to jech oy xch'unojel avo'ntonic chvul jtaoxuc ec?”, xi li Jesuse. 9Li Jesuse laj yal jun lo'il noxtoc ta sventa li boch'otic tuc' yo'nton yalojique, ti mu'yuc stu chilic li yantique. Jech laj yal: 10“Oy chib viniquetic bat sc'opanic Dios ta ch'ulna. Li june ja' fariseo; li yane ja' jtsobpatan. 11Li fariseoe te c'ot sva'an sba ti c'alal la sc'opan Diose, jech laj yal: ‘Dios, colavalbun ti mu jechuc co'nton jech chac c'u cha'al li yan cristianoetique. Yu'un li stuquique ta x'elc'ajic, mu'yuc tuc' yo'ntonic, ta xmulivajic. Mu jechuc co'nton noxtoc jech chac c'u cha'al li jtsobpatan li'i. 12Li vu'une chib velta ta xquicta ixim ta jun xemuna. Scotol li c'usitic ta jtae ta jloq'ues jun ta lajlajuneb sventa amoton’, xut li Diose. 13Yan li jtsobpatane nom no'ox va'al icom. Mu sc'an stoy sat ta vinajel. Ja' no'ox la smajilan sna yo'nton, jech la sc'opan Dios: ‘Dios cu'un, c'uxubinun, yu'un jpasmulilun’, xut. 14Chacalboxuc ava'yic, li jtsobpatane mu'yuc xa smul ch-ilat yu'un Dios ti c'alal isut batel ta snae. Yan li fariseoe mu jechuc. Yu'un li boch'otic tstoy sbaique ja' ta sbic'tajesatic. Yan li boch'otic biq'uit ta xac' sbaique ja' ta x'ac'atic ta ich'el ta muc' yu'un li Diose”, xi li Jesuse. 15Li cristianoetique laj yiq'uic tal ololetic ta stojol li Jesuse, yu'un ac'o yac' sc'ob ta stojolic. C'alal laj yilic li yajchanc'optaque, la spajesic. 16Pero li Jesuse laj yic' li ololetique, jech laj yal: —Ac'o talicuc ta jtojol li ololetique; mu xapajesic. Yu'un li boch'o jech yo'ntonic jech chac c'u cha'al ololetique, ja' ta xventainatic yu'un Dios. 17Jamal chacalboxuc, li boch'o mu sc'an xac' sba ta ventainel yu'un Diose, me mu jechuc yo'nton jech chac c'u cha'al li olole, mu xu' chich' ventainel o yu'un Dios —xi li Jesuse. 18Oy jun banquilal jech la sjac'be li Jesuse: —Lequil jchanubtasvanej, ¿c'usi ta jpas ti xu' chicuxi o sbatel osile? —xut. 19Itac'ov li Jesuse: —¿C'u yu'un chavalbun ti lecune? Mu'yuc ono'ox boch'o lec; ja' no'ox lec stuc li Diose. 20Xana' ti jech chal li mantaletique: ‘Mu me xamulivaj; mu me xamilvan; mu me xa'elc'aj; mu me xanopbe smul achi'il; ich'o ta muc' atot ame'’, xi”, x'utat yu'un li Jesuse. 21Itac'ov li vinique: —Scotol le'e ta jbic'tal ono'ox jch'unoj tal —xi. 22C'alal laj ya'ay Jesús ti jech itac'ove, jech laj yalbe: —Pero oy to jun c'usi sc'an avu'un. Chono scotol li c'usitic oy avu'une; q'uelanbo me'onetic. Jech chata ac'ulejal te ta vinajel. Jech xu' chtal achi'inun —xut. 23C'alal laj ya'ay jech li vinique, lic yat yo'nton, yu'un toj ep sc'ulejal. 24C'alal laj yil Jesús ti ep chat yo'ntone, jech laj yal: —Toj vocol chac' sbaic ta ventainel yu'un Dios li jc'ulejetique. 25Ja' mu vocoluc ta xjelov jcot camello ta chac acuxa; ja' toj vocol ch-ochic yo' bu chventainvan Dios li jc'ulejetique —xi li Jesuse. 26Li boch'otic laj ya'yique jech la sjaq'uic: —¿Boch'o ono'ox xu' ta xcol cha'e? —xutic. 27Itac'ov li Jesuse: —Li c'usi mu xu' yu'un cristianoe, li Diose xu' yu'un —xut. 28Li Pedroe jech laj yal ec: —Cajval, li vu'uncutique laj xa jcomtsancutic scotol li c'usitic oy cu'uncutique. Li' xa jchi'inojotcutic —xut. 29Itac'ov li Jesuse: —Melel li c'usi chacalboxuque, li boch'o laj xa scomtsan sna, me yajnil, me xchi'iltac ta voq'uel, me stot sme', me xnich'nab, ti ja' tsots sc'oplal cha'ay chac' sba ta ventainel yu'un Diose, 30ta stabe ep xq'uexol li' ta banamil, xchi'uc ta xcuxi sbatel osil —xi li Jesuse. 31Li Jesuse slecoj laj yic' loq'uel li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: “Q'uelavilic, chijbat xa ta Jerusalén. Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ja' te chc'ot ta pasel scotol li jc'oplal la sts'ibaic comel yaj'alc'optac Dios ta vo'onee. 32Chi'ac'at ta sc'ob yanlumetic; ta xixchopolc'optaicun; ta xislabanicun; ta xistubtaicun. 33Ta xac'bicun nucul; ta xismilicun; pero ta xicha'cuxi ta yoxibal c'ac'al”, xi li Jesuse. 34Pero li yajchanc'optaque muc xa'ibeic smelol ti jech i'albatique. Muc x'ac'bat sna'ic c'usi smelol. Yu'un muc to chc'ot ta yo'ntonic. 35C'alal nopol xa x'ech'ic batel ta lum Jericó li Jesuse, te chotol la staic ta ti'be jun ma'sat; te ta sc'an limosna. 36C'alal laj ya'ay ta xjelov ep cristianoetique, la sjac' c'usi chc'ot ta pasel. 37I'albat ti ja' te ta xjelov batel li Jesús liquem ta Nazarete. 38Jech tsots lic yapta li Jesuse: —¡Jesús, smomnich'on David, avocoluc c'uxubinun! —xut. 39Li boch'otic ba'yucbeique laj yutic, yu'un ac'o ch'abiuc. Pero yo'to tsots lic avanuc, jech laj yal: —¡Smomnich'on David, avocoluc c'uxubinun! —xi. 40Li Jesuse iva'i, la stac ta iq'uel. C'alal ivul yo' bu oye, jech la sjac'be: 41—¿C'usi chac'an ta jpasbot? —xut. Itac'ov li ma'sate: —Cajval, ta jc'an ac'o jamuc jsat —xi. 42Li Jesuse jech laj yalbe: —Lec oy, ac'o jamuc li asate. Ta sventa xch'unojel avo'nton ti lacole —xut. 43Jech ta ora ijam li sate. La xchi'in batel li Jesuse; laj yalbe batel slequilal Dios. C'alal laj yil scotol li cristianoetique, laj yalbeic slequilal Dios ec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\