San Lucas 19

1Li Jesuse i'och batel ta lum Jericó, tuc' ox ta xjelov batel. 2Oy jun vinic te ta lum Jericó, Zaqueo sbi. Ja' banquilal yu'un jtsobpatanetic. Lec jc'ulej li vinique. 3Li Zaqueoe tsc'an ta sq'uel boch'o li Jesuse, pero mu xil yu'un toj ep li cristianoetique, yu'un comcom vinic no'ox li Zaqueoe. 4Jech ijelov batel ta anil; imuy ta jpets sicómoro te' yo' bu ta xjelov li Jesuse, yu'un jech xu' ta xil. 5C'alal ijelov li Jesuse, la sq'uel muyel. Jech laj yalbe: —Zaqueo, yalan tal ta anil, yu'un li' orae tsots sc'oplal te chibat ta ana —xut. 6Jech ta ora iyal li Zaqueoe, xcuxet no'ox yo'nton laj yic' batel ta sna li Jesuse. 7C'alal laj yil li cristianoetique, iliquic ta bic'talvulajetel, jech laj yalic: “Q'uelavil, i'och ta sna jun jpasmulil li Jesuse”, xiic. 8Li Zaqueoe iva'i, jech laj yalbe li Cajvaltique: —Cajval, a'yo ava'ay. Ta xcac'be j'o'loluc c'usitic oy cu'un li me'onetique. Me oy boch'o la jmucul lo'labe staq'uine, chanib velta jech yepal ta jsutesbe —xi. 9Li Jesuse jech laj yal: —Li' ta orae ivul xa coltael li' ta nae. Yu'un li vinic li'i ja' smomnich'on ec li Abrahame. 10Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote ja' tal jcolta, ja' tal jsa' li boch'otic ch'ayemique —xi li Jesuse. 11C'alal te ta xa'yic c'usi ta xal li Jesuse, lic yal yan lo'il noxtoc, yu'un nopol xa'ox sc'an xc'otic ta Jerusalén. Yu'un li cristianoetique la snopic ti ja' xa yorail ch-och ta ajvalilal li Boch'o t'ujbil yu'un Diose. 12Li Jesuse jech laj yal: “Oy jun vinic lec ich'bil ta muc'. Ibat ta nom ta yan banamil, yu'un bat yich' tal yabtel, yu'un ta x'och ta ajvalilal. Ts'acal to isut tal. 13C'alal mu'yuc to'ox chbate, laj yic' lajuneb yaj'abtel. Laj yac'be lajuneb mina jujunic. Jech laj yalbe: ‘Bat jolintasic, ja' to ti c'alal chisut tale’, xut comel. 14Pero ibajat yu'un li xchi'iltaque, jech lic staquic batel boch'o chbat yal ti bu batem yich' tal yabtele. Jech c'ot yalic: ‘Mu jc'ancutic ja' ta x'och ta ajvalilal cu'uncutic li jchi'ilcutic le'e’, xiic c'otel. 15“C'alal isut tal ta yich'el yabtele, c'ot stacan ta iq'uel li smozotac ti yac'ojbe sjolintasic staq'uine, yu'un tsc'an cha'ay c'u yepal ijolin yu'unic. 16Li boch'o ba'yuc itale jech laj yal: ‘Cajval, li ataq'uin laj avac'bun comele ijolin cu'un lajuneb’, xut. 17Itac'ov li yajvale: ‘Lec oy, vo'ot lequil j'abtelot cu'un. Ta sventa ti jun avo'nton laj aventain li jtaq'uin ti jutuc no'ox laj cac'bot comele, jech chacac'bot aventain lajuneb lum’, x'utat. 18Ital noxtoc li yane, jech laj yal: ‘Cajval, li ataq'uin laj avac'bun comele ijolin cu'un vo'ob’, xut. 19Itac'ov li yajvale: ‘Lec oy, li vo'ote chacac'bot aventain vo'ob lum ec’, x'utat. 20Ital noxtoc li yane, jech laj yal: ‘Cajval, li' oy li ataq'uin laj avac'bune. La jpix lec ta panyo; la jnac' lec. 21Yu'un lixi' avu'un. Yu'un jna'oj ti simaronote. La jna' ti chavich' sutel ti bu muc vo'ocot avabtele, ti chac'aj ti bu muc vo'ocot laj ats'une’, xut. 22Jech i'albat yu'un li yajvale: ‘Vo'ote chopol j'abtelot. Ta sventa ave atuc ta jchapanot. Me laj ana' ti toj simaronun, ti ta xquich' ti bu mu ja'uc cabtele, ti ta jc'aj ti bu muc vu'ucun la jts'une, 23¿c'u yu'un muc xbat atic' ta banco li jtaq'uine? C'alal lisut tale, laj xa quich' sutel xchi'uc sjol ti jechuque’, xut. 24Jech laj yalbe li yantic te oyique: ‘Pojbeic li taq'uin yich'oje; ja' ac'beic li boch'o la sjolintas lajunebe’, xut. 25Jech laj yalic: ‘Cajval, pero yich'oj xa lajunsep’, xutic. 26Itac'ov li ajvalile: ‘Chacalboxuc, scotol li boch'o chtun yu'une, ta x'ac'bat yan. Li boch'o mu xtun yu'une, ta xpojbat sutel ti c'u yepal yich'oje. 27Jech noxtoc li boch'otic ta scontrainicun ti mu sc'anic vu'un chiventainvane, iq'uic tal scotol li'i. Li' ta jsat xamilic’, xi li ajvalile”, xi li Jesuse. 28C'alal laj yal jech lo'il li Jesuse, ijelov batel ta ba'yucbe, yu'un chbat ta Jerusalén. 29C'alal nopol xa'ox sc'an xc'otic ta Betfagé xchi'uc ta Betania te ta yoc vits Olivatique, li Jesuse la stac batel chib yajchanc'op. 30Jech laj yalbe: —Batanic ta tsobtsobnaetic le'e. C'alal chac'otique, te chucbil chataic jcot buro mu'yuc to cajlibinbil. Titunic, iq'uic tal. 31Me oy boch'o ta sjac'boxuc c'u yu'un chatitunic li buroe, jech xavalbeic: ‘Yu'un ta xtun yu'un li Cajvaltique’, utic —xi li Jesuse. 32Ibatic li chibique. Ti c'u x'elan i'albatic batele, ja' jech la staic. 33C'alal ja'o ta stitunic li buroe, jech i'albatic yu'un li yajvale: —¿C'u yu'un chatitunic li jburoe? —x'utatic. 34Itac'ovic: —Yu'un ta xtun yu'un li Cajvaltique —xutic. 35Jech laj yiq'uic batel yo' bu oy li Jesuse. Laj yac'beic staspatin snatil c'u'ic, jech laj yaq'uic cajiuc li Jesuse. 36C'alal cajal xa'ox batel ta buro li Jesuse, li cristianoetique la sq'uiic snatil c'u'ic ta be. 37C'alal nopol xa x'ech'ic batel ta yeloval Jerusalén yo' bu vits Olivatique, tsots lic avanicuc li boch'otic scotol c'ac'al la xchi'inic li Jesuse. Xcuxet no'ox yo'ntonic laj yalbeic slequilal Dios ta sventa ti laj yilic ep sq'uelubil stsatsal la spas li Jesuse. 38Jech laj yalic: —¡Ich'biluc ta muc' li Ajvalil tacbil tal yu'un Cajvaltic Diose! ¡Ac'o mu'yucuc xa c'op cha'yic te ta toyol. Ich'biluc ta muc' li Dios ta vinajele! —xi i'avanic. 39Oy jayibuc fariseoetic te nabalic batel ta epal cristianoetic, jech laj yalbeic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, pajeso li jch'unolajeletic avu'une —xutic. 40Li Jesuse jech laj yalbe: —Chacalboxuc ava'yic, me ta xch'abiic li jch'unolajeletic cu'une, ja' ta xlic avanicuc li tonetique —xut. 41C'alal nopol xa'ox x'ech' batel ta Jerusalén li Jesuse, laj yil batel li lume, laj yoc'ta. 42Jech laj yalbe: “Avotquinuc ti ja' sc'ac'alil chata jun avo'ntone, lec. Pero mu xavotquin. 43Ta to sta sc'ac'alil ta xtal sjoyibtaot, ta xtal set sbaic ta atojol li avajcontrae; ta smacot ta jujujot. 44Chasjinesot o yalel c'alal ta banamil. Te ta xchamic li jnaclumetic avu'une. Me jbejuc ton mu'yuc bu cajal chcom ta sba yac'ol yan ton ta scoj ti muc xavich' ta muc' li sc'ac'alil coltael ital ta atojole”, xi li Jesuse. 45Li Jesuse i'och ta ch'ulna; lic stac loq'uel scotol li jchonolajeletic te oyique. 46Jech laj yalbe: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Li jnae ja' snail sc'opanbil Dios’, xi ts'ibabil. Pero li vo'oxuque apasojic xa ta snailch'en j'eleq'uetic —xut. 47Li Jesuse scotol c'ac'al te ichanubtasvan ta ch'ulna. Pero li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose xchi'uc li banquilaletique, la snopilanic c'u x'elan xu' ta smilic li Jesuse. 48Pero muc staic c'u x'elan xu' tsmilic, yu'un scotol cristianoetic jun yo'nton laj ya'ibeic sc'op li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\