San Lucas 2

1Ta sc'ac'alil le'e, ja'o yorail laj yal mantal muc'ta ajvalilal Augusto César ti ac'o yac' ta tsaquel ta vun sbiic scotol li cristianoetique. 2Ja' sba to velta la spasic tsactsacvun ti c'alal ja'o tiq'uil ta ajvalilal ta Siria banamil li Cirenioe. 3Jech scotol cristianoetic bat yac' ta tsaquel sbiic ta slumal stuquic. 4Jech ec li Josee iloc' batel ta lum Nazaret ta Galilea banamil. Ibat ta lum Belén te ta Judea banamil, yu'un ja' te ivoc' li smoltot ta vo'onee, ja' li Davide. 5Jech te ibat yac' ta tsaquel sbiic ta Belén xchi'uc li Mariae, ja' li yajnile. Li Mariae oy xa'ox xch'ut. 6C'alal te oyic ta Belene, te la sta yorail ta xcux li Mariae. 7Ivoc' li sba yole, ja' unin querem. La xpix ta poc'; te la xpuch'an ta yavil sve'um vacax, yu'un mu'yuc xa xocol la staic li snail vaybale. 8Te ta nopol ti'lum Belén oy jayibuc jchabichijetic te chchabi xchijic ta ac'ubaltic. 9Ta ora te ivinaj jun yaj'almantal Cajvaltic ta stojolic. Joyibtabil ic'otic ta xojobal Cajvaltic. Toj xi'el no'ox ic'otic. 10Jech i'albatic yu'un li j'almantale: “Mu xaxi'ic. Oy c'usi toj lec chacalboxuc, yu'un jech cuxetuc no'ox avo'nton acotolic. 11Nax ivoc' ta Belén te ta slumal David jun Jcoltavanej avu'unic. Ja' Cristo, ja' Cajvaltic. 12Chacalboxuc c'u x'elan chataic li olole: pixbil ta poc' chataic, te puch'ul ta yavil sve'um vacax”, x'utatic. 13Ta ora no'ox ivinaj yan epal j'almantaletic liquemic tal ta vinajel. Laj yalic slequilal Dios, jech laj yalic: 14“¡Ich'biluc ta muc' te ta vinajel li Diose! Ac'o sta jun yo'nton cristianoetic li' ta banamil ta sventa slequil yo'nton li Diose”, xiic. 15C'alal isutic ta vinajel li j'almantaletique, jech laj yalbe sbaic li jchabichijetique: —Batic ta Belén cha'e, bat jq'ueltic li c'usi ic'ot ta pasel ti laj yalbutic Cajvaltique —xut sbaic. 16Jech ibatic ta anil. Te la staic li María xchi'uc Josee, xchi'uc li olol te puch'ul ta yavil sve'um vacaxe. 17C'alal laj yilic li olole, bat spuquic c'usi i'albatic ta sventa li olole. 18Scotol li boch'otic laj ya'yic c'usi laj yal li jchabichijetique, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. 19Yan li Mariae la xchabi ta yo'nton scotol; la snopilan c'usi smelol. 20Isutic li jchabichijetique. Laj yich'ic batel ta muc'; laj yalbeic batel slequilal li Diose, yu'un laj xa ya'yic, laj xa yilic scotol jech chac c'u cha'al i'albatique. 21C'alal iloc' vaxquib c'ac'al svoq'uel li olole, laj yich' circuncisión. Jesús laj yac'beic sbi, yu'un jech ono'ox i'albat yu'un j'almantal c'alal mu'yuc to'ox xch'ut li Mariae. 22C'alal its'aqui yu'unic ti c'u yepal c'ac'al tsc'an chich'ic lecubtasel jech chac c'u cha'al ts'ibabil ta mantaletic yu'un Moisese, laj yiq'uic batel ta Jerusalén li Jesuse, bat yaq'uic ta stojol Dios. 23Yu'un jech ts'ibabil ta mantaletic yu'un Dios: “Scotol li sba anich'nabic, me quereme voc'bicun”, xi li Diose. 24Laj yac'beic smoton Dios noxtoc jech chac c'u cha'al chal ta smantal Diose: “Ac'o yic' tal cha'cot puruvoc stsu, o me cha'cot stsumut”, xi ono'ox. 25Oy jun israel vinic te ta Jerusalén, Simeón sbi. Lec tuc' yo'nton, lec yich'oj ta muc' Dios. Smalaoj ti tsta yorail tsta spatubil yo'nton li israeletique. Ventainbil yu'un Ch'ul Espíritu li Simeone. 26Ac'bil xa sna' yu'un Ch'ul Espíritu ti mu'yuc to chchame, ja' to me laj yil ta sat li Cristo ti tacbil tal yu'un Diose. 27Li Simeone i'ac'bat sna' yu'un Ch'ul Espíritu ti ac'o batuc ta ch'ulna ta Jerusalene. Jech c'alal ibatic ta ch'ulna li stot sme' unin Jesús, yu'un bat spasic c'usi chal li mantaletique, 28li Simeone la spet li olole; la stojbe ta vocol Dios, jech laj yal: 29“Cajval, li' ta orae jun xa co'nton, ic'un ta atojol jech chac c'u cha'al avalojbun ono'ox, vu'un li avajtunelune. 30Yu'un laj xa quil ta jsat ivul ta jtojolcutic li coltael avu'une, 31ja' ti achapanoj chavac'be yil scotol cristianoetique. 32Ja' sac osil chc'ot yu'unic ec li yanlum cristianoetique; ja' slequilalic chc'ot li ateclumal Israele”, xi li Simeone. 33Li stot sme' unin olole toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic c'usi laj yal Simeón ta sventa li olole. 34Li Simeone la sc'anbe bendición ta stojolic, jech laj yalbe li Mariae, ja' li sme' unin olole: —A'yo ava'ay tseb, ta sventa li avol li'i, ep jchi'iltactic li' ta Israel ta xyalic ta lum, xchi'uc ep jchi'iltactic ta xva'iic ta sventa noxtoc. Ja' svinajeb ti li' xa oy li tojobtasel yu'un Diose, pero mu x'ich'at ta muc'. 35Jech noxtoc ja' ta sventa ta xvinaj o c'u x'elan yo'ntonic li jchi'iltactique. Ep to chava'ay c'ux avocol ta sventa li avole —xi li Simeone. 36Te oy noxtoc jun ants Ana sbi; ja' yaj'alc'op Dios ec. Ja' stseb li Fanuele; ja' liquem ta jchop sts'unubal Aser. Me'el xa li Anae. Vucub no'ox jabil laj yic' sbaic xchi'uc smalal; 37chanib yo'vinic (84) jabil xa scomel ta me'nal. Scotol ora ta xbatilan ta ch'ulna. Ta c'ac'al ta ac'ubal te ta xtun yu'un Dios, ta xicta ixim, ta sc'opan Dios. 38Ja'o te ic'ot ec ti c'alal chlo'ilaj li Simeone; la stojbe ta vocol Dios ec. Lic spucbe sc'oplal li olole; laj yalbe scotol li boch'otic smalaojic coltael te ta Jerusalene. 39C'alal laj xa spasic scotol c'usi yaloj ta smantal Dios li José xchi'uc Mariae, isutic batel ta slumalic ta Nazaret te ta Galilea banamil. 40Li quereme lec ich'i, lec tsatsal querem. Oy lec sbijil, yich'ojbe slequilal li Diose. 41Li stot sme' Jesuse scotol jabil ta xc'otilanic ta Jerusalén ti c'alal yorail q'uin Coltael yu'unique. 42C'alal yich'oj xa'ox lajchab jabil li Jesuse, ibatic ta q'uin, yu'un jech stalelic o ti chc'otilanic ta q'uine. 43C'alal ilaj c'op q'uine, isutic batel ta snaic li José xchi'uc Mariae. Muc sna'ic me te icom ta Jerusalén li squeremique. 44La snopic ti te nabal ibat ta epal cristianoetique. C'alal ixanovic xa'ox batel jun c'ac'ale, te lic st'unic ta stojol li yuts' yalalique xchi'uc li boch'otic xotquinique. 45Pero muc staic, jech isut st'unic c'alal ta Jerusalén. 46Ta yoxibal to c'ac'al te la staic ta ch'ulna ta Jerusalén; te chotol ta o'lol yu'unic li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Te cha'ay c'usi chalic, xchi'uc oy c'usi te tsjaq'uilan ec. 47C'alal laj ya'yic scotolic c'u x'elan chc'opoje, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ta sventa ti oy lec sbijile xchi'uc ti c'u x'elan itac'ove. 48C'alal laj yilic li José xchi'uc Mariae, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Li Jesuse jech i'albat yu'un li sme'e: —Querem, ¿c'u yu'un ti jech laj apasbuncutique? La jt'unotcutic xchi'uc li atote. Ep laj cat co'ntoncutic avu'un —xut. 49Itac'ov li Jesuse: —¿C'u yu'un laj asa'ilanicun? ¿Me mu xana'ic ti tsc'an li' oyun ta sna li Jtote? —xi. 50Li José xchi'uc Mariae muc xa'ibeic smelol c'usi laj yal li squeremique. 51Li Jesuse la xchi'in sutel ta Nazaret li stot sme'e; lec la xch'unbe smantal li stot sme'e. Li Mariae la xchabi lec ta yo'nton scotol. 52Li Jesuse lec ich'i, oy lec sbijil. Lec i'ilat yu'un Dios, lec i'ilat yu'un cristianoetic noxtoc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\