San Lucas 22

1Jutuc xa'ox sc'an sta sc'ac'alil sq'uinal ta sve'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, ja' li q'uin Coltael sbie. 2Li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose la snopilanic c'u x'elan xu' ta smilic li Jesuse, yu'un ta xi'ic yu'un li cristianoetique. 3Li banquilal pucuje i'och ta yo'nton li Judase, ja' li Iscariote yan sbie. Ja' jun li lajchab yajchanc'op Jesuse. 4Jech iloc' batel, bat sc'opan li banquilal paleetique xchi'uc li banquilaletic yu'un jchabich'ulnae. Ja' bat yalbe ya'yic c'u x'elan xu' chac'be ta sc'obic li Jesuse. 5C'alal laj ya'yique, toj xcuxet ic'ot yo'ntonic. La xchapanic ti chac'beic taq'uine. 6Li Judase toj lec laj ya'ay, jech la smala c'usi ora mu'yuc te oy li epal cristianoetique, yu'un jech xu' ta xac' ta c'abal li Jesuse. 7C'alal la sta sc'ac'alil ta sve'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, ja'o ti c'alal ta smilic li ch'ium chij ta sventa q'uin Coltaele, 8li Jesuse la stac batel Pedro xchi'uc Juan. Jech laj yalbe batel: —Batanic, bat meltsanic li ch'ium chij jti'tic ta sventa q'uin Coltaele —xut. 9Jech la sjaq'uic: —¿Bu chac'an chbat jmeltsancutic? —xutic. 10Itac'ov li Jesuse: —A'yo ava'yic, c'alal cha'ochic ta lume, te chataic ta be jun vinic xcuchoj jbej q'uib ya'al. Ja' te xanaban abaic batel; te xac'otic ec ta na ti bu ta xc'ote. 11Jech chc'ot avalbeic li yajval nae: ‘Jech laj yal tal li Jchanubtasvaneje: ¿Bu jc'olucal ana ta jti'cutic chij ta sventa q'uin Coltael jchi'uc li cajchanc'optaque?, xi laj yal tal’, utic c'otel. 12Te chayac'boxuc avilic jun muc'ta cuarto ta xcha'cojal sjol sna, lec xa xchapanoj. Ja' te xameltsanic li chije —xut. 13Jech ibatic. Ti c'u x'elan i'albatic batel yu'un Jesuse, ja' jech la staic. Te la smeltsanic li chij sventa q'uin coltaele. 14C'alal yorail xa chve'ique, te ichotiic ta ti'mexa xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse. 15Li Jesuse jech lic yalbe li yajchanc'optaque: —Scotol co'nton ta jchi'inoxuc ta sti'el chij ta sventa q'uin Coltael ti c'alal mu'yuc to ta xquich' vocole. 16Chacalboxuc ava'yic ti mu'yuc xa bu ta jti' yan veltae, ja' to ti c'alal te xa oyutic yo' bu tspas mantal li Diose —xut. 17La stsac jun vaso li Jesuse; la stojbe ta vocol Dios. Jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Ilo, pucbo aba acotolic. 18Ta xcalboxuc ti mu'yuc xa ta xcuch' yan velta li ya'lel ts'usube, ja' to ti c'alal chlic spas mantal li Diose —xi. 19La stsac noxtoc jun pan; la stojbe ta vocol Dios. La svoc' li pane; laj yac'be li yajchanc'optaque. Jech laj yalbe: —Li'i ja' jbec'tal, yu'un ta xcac' jba ta milel ta acojic. Jech me xapasilanic, yu'un jech chana'ilanicun o —xut. 20C'alal ilaj yo'ntonic ta ve'ele, la stsac noxtoc li vasoe. Ja' co'ol la spas jech chac c'u cha'al la spas ta sventa li pane, jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Li ya'lel ts'usub li'i, ja' li jch'ich'ale, ja' sventa li c'usi ach' chapanbile, yu'un ta xcac' ta malel ta acojic. 21A'yo ava'yic, li boch'o chiyac'un ta c'abale co'ol li' cac'oj jc'ob ta ba mexa jchi'uc. 22Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta xquich' pasbel jech chac c'u cha'al chapanbil ono'oxe. Pero toj abul sba li boch'o chiyac'un ta c'abale —xi li Jesuse. 23Li yajchanc'optaque iliquic ta vulajetel boch'o junucal yu'unic ti jech ta spase. 24Li yajchanc'optac Jesuse lic yutilan sbaic ta sventa boch'o banquilal ta xc'ot yu'unic. 25Li Jesuse jech laj yalbe: “Li ajvaliletic yu'un yantic banamile ja' no'ox tsc'an tspasic tsots mantal. Li boch'o oy yabtelique ja' tsc'anic ti ‘toj lec c'usi tspasic’, xi sc'oplalique. 26Pero li vo'oxuque mu me jechuc xapasic. Li boch'o tsc'an muc' chc'ot avu'unique, biq'uit ac'o yac' sba. Li boch'o tsc'an banquilal chc'ote, ac'o yac' sba ta avajtunelic. 27Ta melel li boch'o tsots yabtele ja' li boch'o chotol xa no'ox ta ti'mexa tsmala sve'ele. Yan li boch'o jtunel no'oxe ja' li boch'o ta xac' tal ve'lile. Pero li vu'une ja' jech c'otemun ta atojolic jech chac c'u cha'al li boch'o jtunel no'oxe. 28“Vo'oxuc ti jun avo'ntonic li' achi'inojicun o c'alal laj quich'ilan contrainele, 29ja' yu'un li vu'un eq'ue ta xcac' apasic mantal jech chac c'u cha'al laj yac'bun jpas mantal li Jtote. 30Yu'un jech te chave'ic, chavuch'ic vo' ta jmexa ti bu ta jpas mantale. Jech noxtoc te chachotiic ta chotlebaletic sventa chachapanic li lajcha'chop israeletique”, xi li Jesuse. 31Li Cajvaltique jech laj yalbe li Simone: —Simón, Simón, a'yo ava'ay. Li pucuje ay xa sc'an tal ta stojol Dios ti ac'o cuchatanic batel ta ic' jech chac c'u cha'al solil trigoe. 32Pero laj xa jc'opanbot Dios ta atojol, yu'un jech mu me xch'ay o li xch'unojel avo'ntone. C'alal ta xlic asutes avo'ntone, vo'ot chatsatsubtasbe yo'nton li achi'iltaque —xut. 33Li Pedroe jech laj yal: —Cajval, jech co'nton o ta jchi'inot batel, me ta chuquel, o me ta milel —xut. 34Itac'ov li Jesuse: —Pedro, chacalbot ava'ay, tana c'alal mu'yuc to'ox ta x'oc' cotse, oxib xa'ox velta laj amucun ta avo'nton —xut. 35Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —C'alal la jtacoxuc batele, mu'yuc anuti'ic, mu'yuc ataq'uinic, mu'yuc axonobic, ¿me oy c'usi muc xataic? —xut. Itac'ovic: —Mu'yuc —xiic. 36Li Jesuse jech laj yal: —Pero li' ta orae tsc'an chachapan abaic lec. Li boch'o oy staq'uine ac'o yich' batel. Li boch'o oy snuti'e ac'o yich' batel noxtoc. Li boch'o mu'yuc yespadae ac'o xchon snatil c'u', ja' ac'o sman o junuc yespada. 37Yu'un ta xa xc'ot ta pasel li jc'oplal ts'ibabil jech chac li'i: ‘Ta xcuyat jech chac c'u cha'al jpasmuliletic’, xi ts'ibabil. Li jc'oplal ts'ibabile ta xa jtabe slajeb —xi li Jesuse. 38Li yajchanc'optaque jech lic yalic: —Cajval, li' oy chib espada —xutic. Itac'ov li Cajvaltique: —Xu' no'ox o —xi. 39Iloc' batel li Jesuse, ibat ta vits Olivatic, yu'un te ono'ox ta xc'otilan. Ichi'inat batel yu'un li yajchanc'optaque. 40C'alal ic'otique, li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —C'opanic Dios, yu'un jech mu xach'unic sujel ta mulil —xut. 41Li Jesuse la svoc' sba batel jutuc. Jech snatil ijelov batel jech chac c'u cha'al snatil xijtenubaj ta ton. Te la squejan sba, la sc'opan Dios. 42Jech laj yal: “Tati, me jech chac'ane, loq'uesbun li jvocol li'i. Pero mu me xc'ot ta pasel c'usi tsc'an co'nton jtuc. Ja' ac'o c'otuc ta pasel li c'usi tsc'an avo'ntone”, xut. 43[Te ivinaj tal jun yaj'almantal Dios ta vinajel, yu'un tal ac'batuc stsatsal li Jesuse. 44C'alal mu xa xnel svocol laj ya'ay li Jesuse, yo'to ep la sc'opan Dios. Ep ichiq'uinaj. Li xchiq'ue ja' jech chac c'u cha'al ch'ich' ti sts'ujts'un no'ox yalel ta banamile.] 45C'alal ilaj yo'nton ta sc'opanel Diose, isut tal yo' bu oyic li yajchanc'optaque. Vayemic vul sta ta scoj at-o'nton. 46Jech laj yalbe: —¿C'u yu'un chavayic? Licanic, c'opanic Dios, yu'un jech mu xach'unic sujel ta mulil —xut. 47C'alal ja'o chlo'ilaj li Jesuse, ja'o ic'ot epal cristianoetic. Li Judase, ja' li yajchanc'op Jesuse, ja' ba'yucbe batel yu'unic. Te tuc' ic'ot yo' bu oy li Jesuse; la sts'uts'. 48Pero li Jesuse jech laj yalbe: —Judas, ¿me ta jts'uts'el no'ox chavac'un ta c'abal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote? —xut. 49C'alal laj yilic yajchanc'optac Jesús c'usi ta xc'ot ta pasele, jech laj yalbeic li Jesuse: —Cajval, ¿me ta xcac'becutic espada? —xiic. 50Oy jun xchi'ilic la sloq'ues yespada; la sbojbe loq'uel sbats'ichiquin smozo li banquilal palee. 51Li Jesuse jech laj yal: —C'u stuic; xu' xa o —xut. Li Jesuse la spicbe xchiquin li mozoe, jech ta ora icol. 52Li Jesuse jech laj yalbe li banquilal paleetique, xchi'uc li banquilal jchabich'ulnaetique, xchi'uc li banquilaletique: —¿C'u yu'un tal atsaquicun ta espada, ta te', jech chac c'u cha'al banquilal jsa'c'op? 53Jujun c'ac'al te oyun ta atojolic ta yamaq'uil ch'ulna, muc xatsaquicun. Pero li' ta orae ic'ot xa sc'ac'alil avu'unic, xchi'uc ic'ot xa sc'ac'alil yu'un li yajval ic'al osile —xut. 54Jech la stsaquic li Jesuse; laj yiq'uic batel ta sna li mero banquilal palee. Li Pedroe ta nomnomtic ibat ta spat li Jesuse. 55Te stsanojic c'oc' ta o'lol yamac' li banquilal palee, jech te chotol chc'atinic ta ti' c'oc', te ichoti ec li Pedroe. 56Oy jun quiara laj yil te chotol ta xc'atin li Pedroe. La sq'uelbe lec sat, jech lic yal: —Li vinic li'i ja' xchi'il sbaic xchi'uc li boch'o le' tsacbile —xi. 57Pero li Pedroe laj yal ti mu xotquine. Jech laj yal: —Ants, li boch'o chavale mu xcotquin —xut. 58Ta jliquel i'otquinat yu'un yan noxtoc. Jech i'albat: —Vo'ote ja' achi'il ec li vinic le'e —x'utat. Itac'ov li Pedroe: —Mu vu'ucun, tata —xut. 59I'ech' van junuc ora, oy boch'o yan mu xlaj yo'nton ta yalel: —Ta melel, ja' xchi'il sbaic xchi'uc li vinic li'i, yu'un ja' Galilea vinic ec —xi. 60Itac'ov li Pedroe: —Tata, mu jna'be smelol c'usi chaval —xi. C'alal ja'o jech chal li Pedroe, i'oc' cots. 61Ijoyij li Jesuse; la sq'uel li Pedroe. Li Pedroe it'ab ta yo'nton ti jech ono'ox i'albat yu'un li Cajvaltique: “Tana c'alal mu'yuc to'ox ta x'oc' cotse, oxib xa'ox velta laj aval ti mu xavotquinune”, x'utat ono'ox. 62Li Pedroe iloc' batel; bats'i ep laj yoc'ta sba. 63Li boch'otic ta xchabiic li Jesuse la slabanic, la smajic. 64La smacbeic sat ta poc'; lic smajbeic sat, jech laj yalbeic: —Alo tal ca'tic li boch'o la smajote —xutic. 65Ep la xchopolc'optaic; ep c'usi chopol laj yalbeic. 66C'alal isacub osile, la stsob sba scotol li banquilaletic yu'un israeletique, li banquilal paleetique, xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Laj yiq'uic batel ta stsobobbailic li Jesuse. Jech laj yalbeic: 67—Albun ca'icutic me vo'ot li Cristoote —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Me ta xcalboxuc ti vu'une, mu xach'unic. 68Me oy c'usi ta jac'boxuque, mu xataq'uic. 69Pero li' ta ora vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta xa xlic chotlicun ta sbats'ic'ob Dios ti ech'em svu'ele —xut. 70Jech laj yalic scotolic: —Yu'un vo'ot xnich'onot Dios cha'e —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Chaval atuquic ti vu'une —xi. 71Jech laj yalbe sbaic: —¿C'u yu'un ta jc'antic yan testigo? Laj xa ca'ay jtuctic li c'usi iloc' ta yee —xut sbaic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\