San Lucas 23

1Jech ilic scotol li epal j'abteletique; laj yiq'uic batel ta stojol Pilato li Jesuse. 2Te c'ot stic'beic smul. Jech laj yalic: —Li vinic li'i ja' ta soques li jlumalcutique. Ta xal ti mu me xcac'be jpatancutic li Cesare, yu'un chal ti ja' muc'ta ajvalil stuque, ti ja' Cristoe —xiic. 3Li Pilatoe jech la sjac'be li Jesuse: —¿Me vo'ot muc'ta ajvalilot yu'un li achi'iltac ta israelale? —xut. Itac'ov li Jesuse: —Vu'un jech chac c'u cha'al chavale —xut. 4Li Pilatoe jech lic yalbe li banquilal paleetique xchi'uc li epal cristianoetique: —Me jutuc mu'yuc la jtabe smul li vinic li'i —xut. 5Tsots lic c'opojicuc, jech laj yalic: —Le'e, ja' ta socbe sjol li jchi'iltacutique. Ja' jech ta xchanubtasvan ta scotol Judea. Ba'yuc la sliques tal ta Galilea. Ivul xa li' to c'alal noxtoc —xiic. 6C'alal laj ya'ay Pilato ti laj yalbeic sc'oplal Galileae, jech lic sjac' me yu'un ja' Galilea vinic li Jesuse. 7C'alal laj ya'ay Pilato ti ja' ventainbil yu'un Herodes li Jesuse, la stac batel ta stojol li Herodese, yu'un ja'o te talem ta Jerusalén ti c'alal jech ic'ot ta pasele. 8C'alal laj yil Jesús li Herodese, toj xcuxet ic'ot yo'nton. Yu'un ep xa c'ac'al chac sq'uel ya'ay, yu'un ya'yojbe sc'oplal ti ep c'usitic xu' yu'un ta spase. Jech oy ta yo'nton tsc'an tsq'uel c'alal tspas sq'uelubil stsatsal li Jesuse. 9Li Herodese ep c'usitic lic sjaq'uilanbe li Jesuse, pero me jbeluc mu'yuc la stac'. 10Te oyic ec li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Bats'i ep la stic'beic smul li Jesuse. 11Li Herodes xchi'uc yajsoldadotaque solel mu'yuc stu laj yilic li Jesuse. Ja' no'ox la slabanic, la slapbeic natil c'u'il sventa ajvalil. Ts'acal la staquic sutel ta stojol li Pilatoe. 12Ja' to te lic sc'opan sbaic xchi'uc Herodes li Pilato c'alal jech ic'ot ta pasele, yu'un scontrainoj ono'ox sbaic. 13Ja' yu'un li Pilatoe la stsob scotol li banquilal paleetique xchi'uc scotol li jpasmantaletique xchi'uc li jteclume. 14Jech laj yalbe: —Li vinic laj aviq'uic tal ta jtojole laj avalic ti ja' ta soques scotol li achi'iltaquique. Pero laj xa quich'be sc'op li' ta atojolic. Me jutuc mu'yuc la jtabe smul jech chac c'u cha'al smul chavalique. 15Jech ec li Herodese mu'yuc la stabe smul, ja' yu'un la stac sutel tal li' ta jtojole. A'yo ava'yic, mu'yuc smul ti xu' ta xmilat oe. 16Ja' no'ox ta xcac'be nucul, ta jcolta batel —xut. 18Tsots lic avanicuc scotolic, jech laj yalic: —Mu me xacolta li vinic le'e. Ja' coltabuncutic li Barrabase —xiic. 19Li Barrabase itic'at ta chuquel ta scoj la stsob svinictac te ta lum, yu'un la scontrainic li muc'ta ajvalile, xchi'uc imilvan noxtoc. 20Li Pilatoe lic sc'opan yan velta li cristianoetique, yu'un tsc'an tscolta batel li Jesuse. 21Pero tsots lic avanicuc yan velta scotolic: —¡Joc'ano ta cruz! ¡Joc'ano ta cruz! —xiic. 22Li Pilatoe jech laj yalbe yoxibal velta li cristianoetique: —Pero ¿c'usi smul avu'unic? Li vu'une mu'yuc la jtabe smul ti xu' ta xmilat oe. Ja' no'ox ta xcac'be nucul, ta jcolta batel —xut. 23Pero yo'to tsots i'avanic, tsots isujvanic ti ac'o yich' joc'anel ta cruze. Ta sventa ti tsots la spasique, jech ivu' yu'unic. 24Ja' yu'un li Pilatoe laj yal mantal ti ac'o yich' pasel li c'usi la sc'anique. 25Ja' la scolta batel li boch'o itic'at ta chuquel ta scoj ti la stsob svinictac ta scontrainel ajvalile, xchi'uc ti imilvane. Yan li Jesuse ja' laj yac' ta c'abal jech chac c'u cha'al tsc'an yo'ntonique. 26C'alal laj yiq'uic batel li Jesuse, te la snupic ta be jun vinic liquem tal ta lum Cirene, Simón sbi. Ja'o ochel batel ta lum. Ja' laj yac'beic xq'uech batel scruzal li Jesuse; te nabal ibat ta spat li Jesuse. 27Bats'i ep viniquetic te ta lum la xchi'inic batel li Jesuse, xchi'uc ep antsetic ibatic ec. Te choc'taic batel li Jesuse. 28Pero li Jesuse ijoyij, jech laj yalbe: —Antsetic li' ta Jerusalén, mu xavoc'taicun. Oc'tao aba atuquic, xchi'uc oc'taic li avol anich'onique. 29Yu'un ta to me sta sc'ac'alil jech chavalic: ‘Ja' xcuxet yo'nton li boch'o mu sna' x'alajique, li boch'otic mu'yuc yilojic olole, xchi'uc ti mu'yuc ono'ox xchu'untasojic olole’, xachiic. 30Ja' yu'un jech chlic avalbeic li vitsetique: ‘Loman tal ta sba cac'olcutic’, xavutic. Jech chavalbeic li bic'tal vitsetique: ‘Nac'uncutic’, xavutic. 31Me xu' yu'unic jech tspasbeic yaxal te' li cristianoetique, ¿c'u to x'elan chich' pasbel li taqui te'e? —xi li Jesuse. 32Oy chib viniquetic i'ic'atic batel ec ti tsots smulique; co'ol bat yich'ic joc'anel ta cruz xchi'uc li Jesuse. 33C'alal ic'otic yo' bu Baquil Jolal sbie, te c'ot sjoc'anic ta cruz li Jesuse xchi'uc li chib viniquetic ti tsots smulique. Jun ta sbats'ic'ob, jun ta sts'et. 34[Li Jesuse jech laj yalbe li Stote: —Tati, pasbeic perdón, yu'un mu sna'ic li c'usi tspasique —xi.] Li soldadoetique la svoc'be sbaic li sc'u' spoc' Jesuse; la spasic canal tajimol yu'un jech chilic bu jlicucal chc'ot ta stojol jujunic. 35Li cristianoetique te tsq'uelic scotolic. Te ta xlabanvanic ec li j'abteletique. Jech laj yalic: —La scolta yantic. Me ta melel ja' Cristo ti t'ujbil yu'un Diose, ac'o scolta sba quic —xiic. 36Li soldadoetique la slabanic ec li Jesuse. Inoch'ajic batel; laj yac'beic yuch' pajal ya'lel ts'usub. 37Jech laj yalbeic: —Me ta melel vo'ot muc'ta ajvalilot yu'un israeletique, coltao aba atuc —xutic. 38Oy te' te bajbil ta sjol scruzal li Jesuse, jech ts'ibabil: “LI'I JA' MUC'TA AJVALIL YU'UN ISRAELETIC”, xi ts'ibabil. 39Li viniquetic ti tsots smulic te co'ol joc'ajtic ta cruze, oy jun la xchopolc'opta li Jesuse, jech laj yalbe: —Me ta melel vo'ot Cristoote colta aba atuc. Jech coltauncutic ec —xut. 40Li yane la spajes li xchi'ile, jech laj yalbe: —¿Me mu xaxi' yu'un Dios ti li' xa co'ol chijmilat jchi'uctic li vinic li'i? 41Li vu'utique ta melel loq'uem ta sa'el cu'untic ti li' chquich'tic vocole. Yu'un ja' jech stojol tsc'an chquich'tic li c'usi chopol la jpastique. Yan li vinic li'i me jutuc mu'yuc c'usi chopol spasoj —xut. 42Jech lic yalbe li Jesuse: —Jesús, na'un me ti c'alal chlic apas mantale —xut. 43Li Jesuse jech laj yalbe: —Melel chacalbot, li' ta jliquele, te ta jchi'in jbatic ta lequilal —xut. 44Ta o'lol xa'ox van c'ac'al i'ic'ub osil ta scotol banamil. Ic' icom c'alal to ta o'lol syalel c'ac'al. 45Solel imac o li c'ac'ale. Li muc'ta poc' te joc'ol ta yut ch'ulnae ili' ta o'lol. 46Li Jesuse tsots i'avan, jech laj yal: —Tati, chcac' ta ac'ob li jch'ulele —xi. C'alal laj yal jeche, iloc' xch'ulel. 47C'alal laj yil banquilal soldado c'usi ic'ot ta pasele, laj yalbe slequilal Dios, jech laj yal: —Ta melel mu'yuc smul li vinic li'i —xi. 48Scotol li epal cristianoetic te tsobolique laj yilic lec scotol li c'usitic ic'ot ta pasele. C'alal isutic batel ta snaique, la smajilan batel sna yo'ntonic. 49Scotol li boch'otic lec laj yotquin sbaic xchi'uc Jesuse, xchi'uc li antsetic ti lic xchi'inic tal ta Galileae, nom xa no'ox va'ajtic la sq'uelic scotol li c'usitic ic'ot ta pasele. 50- 51Te oy jun vinic José sbi, liquem tal ta lum Arimatea ta Judea banamil. Ja' oy yabtel te ta ch'ulna ec. Ja' lequil vinic, tuc' yo'nton; smalaoj ti chventainvan li Diose. Mu'yuc la stic' sba c'alal la xchapanbeic sc'oplal Jesús li yan xchi'iltac ta abtele. 52Ibat sc'opan li Pilatoe; la sc'anbe sbec'tal li Jesuse. 53Bat syalesbe ta cruz li sbec'tale, la xpix ta saquil poc'; bat smuc ta ach' vombil ton ti bu mu'yuc to boch'o te mucbile. 54Ja' xa yorail ta xchapan sbaic, yu'un te xa ta xlic xcux yo'ntonic me ich'ay c'ac'ale. 55Li antsetic ti ilic xchi'inic tal ta Galilea li Jesuse, ibatic ta muquinal ec. Laj yilic c'u x'elan la smucbeic comel sbec'tal li Jesuse. 56C'alal isutic batel ta snaique, c'ot xchapanic muil vomoletic xchi'uc muil poxiletic, pero la xcux yo'ntonic ba'yuc ta sc'ac'alil ta chcux yo'ntonic jech chac c'u cha'al chal li mantaletic yu'unique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\