San Lucas 24

1Ta sob ta sliquebal xemuna ibatic ta muquinal li antsetique. Jutuc to xvinaj ta teq'uel iloq'uic batel. Yich'ojic batel li muil poxiletic xchapanojique. 2C'alal ic'otique, balch'unbil xa loq'uel c'ot staic li ton ti macbil o sti' ch'ene. 3I'ochic ta yut, pero mu'yuc xa te la stabeic sbec'tal li Cajvaltic Jesuse. 4C'alal te chlo'ilaj yo'ntonique, te va'al ivul ta sts'elic chib viniquetic, oy xojobal li sc'u'ique. 5Toj xi'el ic'otic li antsetique, la snijan sbaic ta banamil. Jech i'albatic: —¿C'u yu'un tal asa'ic li' ta muquinal li Boch'o cuxul oe? 6Mu'yuc xa li' oye; icha'cuxi xa. Na'ic me ti jech ono'ox laj yalboxuc ti c'alal te to'ox achi'uquic ta Galileae. 7Jech laj yal: ‘Ta persa ta xi'ac'at ta sc'ob jpasmuliletic, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. Ta sjoc'anicun ta cruz, pero chicha'cuxi ta yoxibal c'ac'al’, xayutoxuc ono'ox —x'utatic. 8Li antsetique te ivul ta sjolic ti jech ono'ox albilique. 9Jech isutic batel. Scotol li c'usitic ic'ot ta pasele c'ot yalbeic li buluchib yajchanc'optac Jesuse xchi'uc li yantique. 10Li antsetic ti bat yalbeic yajchanc'optac Jesuse, ja' María liquem tal ta Magdala, xchi'uc Juana, xchi'uc yan María sme' Santiago, xchi'uc yan antsetic te xchi'inojic. 11Pero li yajchanc'optac Jesuse la snopic ti yu'un ilic xchuvaj li antsetique, jech muc xch'unbeic li c'usi laj yalique. 12Yan li Pedroe ilic, ibat ta anil ta smuquinal li Jesuse. La scujan sba, la xnach'ta ochel li yut ch'ene. Laj yil ti ja' xa no'ox te oy li saquil poq'ue. Jech isut batel; ep ilo'ilaj yo'nton ta sventa li c'usi ic'ot ta pasele. 13Te no'ox ta sc'ac'alil oy chib xchi'ilic chanovic batel ta sbelal jun biq'uit lum Emaús. Oy no'ox van oxibuc reva xil sbaic xchi'uc li Jerusalene. 14Te ta slo'iltaic batel scotol li c'usitic ic'ot ta pasele. 15C'alal ja'o chlo'ilajique, te ital ta spatic li Jesuse. Jech te la xchi'inic batel ta xanubal. 16Pero imacbat satic, muc xotquinic me ja' li Jesuse. 17Jech ijac'batic yu'un li Jesuse: —¿C'usi ti chalo'iltaic tal ta be laj ca'ye? —xut. Te iva'iic, ep chat yo'ntonic. 18Li jun Cléofas sbie, itac'ov: —¿Me atuc xa no'ox van j'ech'elbeot li' ta Jerusalén ti mu xana' li c'usitic ja' to no'ox ic'ot ta pasel volje chabjee? —xut. 19Itac'ov li Jesuse: —¿C'usi ic'ot ta pasel? —xi. Itac'ovic: —Yu'un la smilic li Jesús liquem ta Nazarete. Ja' jun yaj'alc'op Dios. Oy lec svu'el ta sventa c'usi tspas, xchi'uc ta sventa sc'op ta stojol Dios, xchi'uc ta stojol cristianoetic. 20Pero li banquilal paleetique xchi'uc li j'abteletic cu'uncutique ja' i'ac'vanic ta c'abal. Jech laj yich' aq'uel ta milel; la sjoc'anic ta cruz. 21Li vu'uncutique la jch'uncutic ti ja' tal scolta ta svocol li israeletique. Li' tanae yoxibal xa c'ac'al ti jech ic'ot ta pasele. 22Pero oy jayibuc antsetic ti co'ol la jchi'incutic li Jesuse, oy c'usi laj yalbuncutic; toj ch'ayel ic'ot co'ntoncutic yu'un. Yu'un sob nax i'ayic ta smuquinal li Jesuse, 23pero mu'yuc xa la te oy la stabeic li sbec'tale. Ja' no'ox te la staic yaj'almantal Dios. Te la i'albatic ti cha'cuxem xa li Jesuse. 24Jech ibatic ta anil jayibuc jchi'ilcutic ta smuquinal li Jesuse. Ja' la jech laj yilic ec jech chac cha'al laj yalbuncutic li antsetique. Pero mu'yuc xilic ec li Jesuse —xutic. 25Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Solel mu'yuc bijoxuc. Vocol chach'unic scotol c'usitic yalojic li yaj'alc'optac Diose. 26¿Me mu jechuc ts'ibabil ti ta persa chich' vocol li Cristoe, ti ts'acal ta sta slequilale? —x'utatic. 27Jech lic yac'be sna'ic scotol li sc'oplal ts'ibabil comele. La sliques ta svun Moisés c'alal to ta svunic li yantic yaj'alc'optac Diose. Laj yalbe smelol scotol ti butic ts'ibabil sc'oplale. 28C'alal c'otubalic xa'ox ta Emause, li Jesuse tsc'an ox ta xjelov batel yilel. 29Pero tsots la spajesic. Jech laj yalbeic: —Pajan li'i, chi'inuncutic, yu'un bat xa c'ac'al. Jutuc xa sc'an x'ic'ub osil —xutic. Jech te i'och chi'inaticuc yu'un li Jesuse. 30C'alal te xchi'inojic ta chotlej ta ti'mexae, la stsac pan li Jesuse, la stojbe ta vocol Dios. La svoc' li pane; laj yac'be sve'ic. 31Jech ta ora ijam satic; laj yotquinic ti ja' li Jesuse. Pero ta ora no'ox te isacch'ay. 32Jech laj yalbe sbaic: —¿Yu'un cani ja' Cajvaltic ti lec ipat co'ntontic yu'un c'alal la jchi'intic tal ta lo'il ta bee, xchi'uc ti c'alal laj yalbutic smelol sc'op Diose? —xut sbaic. 33Jech ta ora isutic batel ta Jerusalén. Te tsobol c'ot staic li buluchib yajchanc'optac Jesuse xchi'uc li yantic xchi'iltaquique. 34Jech laj yalic li xchi'iltaquic te tsobolique: —Ta melel cha'cuxem xa li Cajvaltique. Laj xa yac' sba ta ilel ta stojol li Simone —xutic. 35Jech ec li chibique lic yalbe ya'yic ec li c'usi ic'ot ta pasel ta bee, xchi'uc ti ja' to laj yotquinic c'alal la svoc' pane. 36C'alal ja'o sbats'ilic yalel jeche, te va'al ic'ot ta o'lol li Jesuse. Jech laj yal: —Junuc avo'ntonic —xi. 37Toj xi'el, toj batel no'ox xch'ulel ic'otic. La snopic ti ch'ulelal no'ox laj yilique. 38Li Jesuse jech laj yalbe: —¿C'u yu'un chaxi'ic? ¿C'u yu'un mu xach'unic lec ti ta melel vu'une? 39Q'uelavilic li jc'obe xchi'uc li cacane. Ja' vu'un ta melel. Q'uelicun lec avilic; la' piquicun ava'yic. Ti ch'ulelalucune mu'yuc jbec'tal, mu'yuc jbaquil ti jechuque —xi. 40C'alal laj yal jeche, laj yac'be yilic li sc'obe xchi'uc li yacane. 41Pero ta sventa ti mu sna'ic lec c'usi chch'unic ta scoj ti toj xcuxet yo'ntonic xchi'uc ti ich'ay yo'ntonique, ja' yu'un jech ijac'batic yu'un li Jesuse: —¿Me oy jutuc ve'lil avu'unic? —x'utatic. 42Te laj yac'beic juteb vobil choy sti'. 43La stsac li choye; te lic ve'uc ta stojolic. 44Jech i'albatic: —C'alal jchi'inojoxuc to'oxe, jech ono'ox laj calboxuc chac li'i: ‘Ta persa ta xc'ot ta pasel scotol li jc'oplal ts'ibabil ta svun Moisese, xchi'uc ta svunic li yantic j'alc'opetique, xchi'uc ta svunal q'ueojetique’, xacutoxuc ono'ox —x'utatic. 45Jech ijambat lec yo'ntonic, yu'un jech ac'o c'otuc ta yo'ntonic li sc'op Diose. 46Jech i'albatic: —Jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios ti ta xich' vocol li Cristoe, xchi'uc ti ta xcha'cuxi ta yoxibal c'ac'ale. 47Ts'ibabil noxtoc ti ja' ta sbi ta xcholbat ya'yic cristianoetic ta scotol banamil ti ac'o sutes yo'ntonique, xchi'uc ti ja' ba'yuc ta xcholbat li boch'otic li' nacajtic ta Jerusalene, yu'un jech xu' tspasbat perdón yu'un smulic. 48Vo'oxuc testigooxuc chacomic ta sventa scotol le'e. 49A'yo ava'yic, ta jtacboxuc tal li c'usi yaloj ono'ox Jtot chayac'boxuque. Ja' yu'un li' to oyanic o ta Jerusalén ja' to me laj avich'ic li avu'elic chlic tal ta toyole —x'utatic. 50Laj yic' loq'uel ta lum yajchanc'optac li Jesuse; ibatic ta nopol Betania. Lic stoy xchibal sc'ob li Jesuse; laj yac'be bendición. 51C'alal ja'o chac'be bendicione, itoy batel li Jesuse; i'ic'at muyel ta vinajel. 52Laj yich'ic ta muc'; bats'i xcuxet no'ox yo'ntonic isutic ta Jerusalén. 53Scotol c'ac'al ibatic ta ch'ulna, laj yalbeic slequilal Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\