San Lucas 3

1- 2C'alal te oy ta xocol banamil li Juan xnich'on Zacariase, ic'opanat yu'un li Diose. Svo'lajunebal (15) jabil xa'ox yochel ta muc'ta ajvalilal ta Roma li Tiberio Cesare. Ja'o ochem ta ajvalilal ta Judea banamil li Poncio Pilatoe; ja'o ochem ta ajvalilal ta Galilea banamil li Herodese; ja'o ochem ta ajvalilal ta Iturea banamil xchi'uc ta Traconite banamil li Felipe yits'in Herodese; ja'o ochem ta ajvalilal ta Abilenia li Lisaniase. Jech noxtoc ja'o ochem ta banquilal pale li Anás xchi'uc Caifase. 3Li Juane ixanov batel ta jujun banamil ta ti'ti' uc'um Jordán. Laj yalbe cristianoetic ti ac'o sutes yo'nton yu'un smulique, ti ac'o yich'ic vo'e, yu'un jech ta spasbatic perdón yu'un smulic. 4Yu'un jech ono'ox ts'ibabil comel ta svun li j'alc'op Isaiase: “Oy boch'o tsots ta x'avan ta xocol banamil: ‘Chapanbeic sbe li Cajvaltique; tuq'uibtasbeic sbe li Dios cu'untique. 5Nojesic scotol li soplejaltique. Pasic ta parejo scotol li vitsetique. Pasic ta stenlej scotol ti bu toyolique. Co'oltsanic scotol ti bu slomol spots'ole. 6Scotol cristianoetic ta xilic li coltael yu'un Diose’, xi chlic yal”, xi ono'ox li Isaiase. 7Li Juane jech laj yalbe li epal cristianoetic tal sc'anic ich'vo' ta stojole: “Li vo'oxuque ja' jechoxuc jech c'u cha'al orachon. ¿Boch'o laj yalboxuc ti ac'o jatovanic ta anil ta sventa li sc'ac'al yo'nton Dios ti po'ot xa chtale? 8Tsc'an chavaq'uic ta ilel ti ta melel sutem avo'ntonique. Mu me jechuc xavalic: ‘Ja' jmoltotcutic ta vo'one li Abrahame’, mu me xachiic. Melel chacalboxuc, li Diose xu' yu'un ta sc'atejesbe ta smomnich'nab Abraham li tonetic li'i. 9Li vo'oxuque ja' jechoxuc jech chac c'u cha'al te'etic ti te xa metsel eq'uel ta yibele. Yu'un li te'etic ti mu lecuc chac' sate ta xich' ts'etel, chich' chiq'uel ta c'oc'”, xut li cristianoetique. 10Li cristianoetique jech la sjac'beic li Juane: —¿C'usi tsc'an ta jpascutic cha'e? —xiic. 11Itac'ov li Juane: —Li boch'o oy cha'lic sc'u'e ac'o yac'be jlicuc li boch'o mu'yuc sc'u'e. Li boch'o oy sve'ele ac'o yac'be li boch'o mu'yuc sve'ele —xut. 12Italic jayibuc jtsobpatanetic, yu'un tsc'an chich'ic vo' ec. Jech la sjac'beic li Juane: —Jchanubtasvanej, ¿c'usi tsc'an ta jpascutic ec? —xiic. 13Li Juane jech laj yalbe: —Mu me xjelov sc'anel avu'unic li patan jech chac c'u cha'al avich'ojic mantale —xut. 14Jech la sjaq'uic jayibuc soldadoetic ec: —Li vu'uncutique, ¿c'usi tsc'an ta jpascutic ec? —xiic. Itac'ov li Juane: —Cuxetuc no'ox avo'ntonic ti c'u yepal chavich' atojolique. Mu me boch'o xasibtasic, mu me boch'o xanopbeic smul sventa chapojbeic c'usi oy yu'un —xut. 15Scotol li cristianoetique te ta xlo'ilaj yo'ntonic, yu'un tsnopic me ja' Cristo li Juane. 16Li Juane jech laj yalbe scotol li cristianoetique: “Li vu'une ja' no'ox chacac'boxuc avich'ic vo', pero ta to xtal jun boch'o ech'em xu' yu'un jech chac c'u cha'al vu'un. Li vu'une me stitunbeluc yaq'uil xonob mu xu' cu'un. Li stuque ja' chayac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu xchi'uc c'oc'. 17Te xa stsacoj tal ta sc'ob li yic'aubil strigoe. Ta smes lec li yav smajubile; ta stic' ochel ta snail li sbec' trigoe. Yan li ste'ele ta xchic' ta c'oc' ti bu mu xtu'p oe”, xi li Juane. 18Li Juane oy ep c'usi yan laj yal, ep c'usi laj yac'be sna' li cristianoetique. Ja' laj yalbe ya'yic li Lequil A'yej vulem ta stojolique. 19Yan li ajvalil Herodese tsots la staq'ui ta scoj ti laj yic' li Herodiase, ja' li yajnil yits'ine, ja' li Felipee, xchi'uc ta scoj li c'usitic yan chopol la spase. 20Pero yo'to laj yac'be yan xchi'il li c'usi chopol tspase, yu'un la stic' ta chuquel li Juane. 21C'alal ja'o te chich'ic vo' ta stojol Juan li epal cristianoetique, te c'ot sc'an ich'vo' ec li Jesuse. C'alal la sc'opan Dios li Jesuse, ijam li vinajele. 22Iyal tal ta sba yac'ol li Ch'ul Espiritue. Oy sbec'tal xco'laj xchi'uc stsumut yilel. Laj ya'ay oy boch'o ic'opoj tal ta vinajel, jech laj yal: —Vo'ot jnich'onot, lec jc'anojot, lec jpatoj co'nton avu'un —xi. 23C'alal lic abtejuc li Jesuse, yich'oj xa'ox van lajuneb xcha'vinic (30) jabil. Chalic ti ja' xnich'on li Josee. Li Josee ja' stot li Elie. 24Li Elie ja' stot li Matate. Li Matate ja' stot li Levie. Li Levie ja' stot li Melquie. Li Melquie ja' stot li Janaie. Li Janaie ja' stot li Josee. 25Li Josee ja' stot li Matatiase. Li Matatiase ja' stot li Amose. Li Amose ja' stot li Nahume. Li Nahume ja' stot li Eslie. Li Eslie ja' stot li Nagaie. 26Li Nagaie ja' stot li Maate. Li Maate ja' stot li Matatiase. Li Matatiase ja' stot li Semeie. Li Semeie ja' stot li Joseque. Li Joseque ja' stot li Judae. 27Li Judae ja' stot li Joanane. Li Joanane ja' stot li Resae. Li Resae ja' stot li Zorobabele. Li Zorobabele ja' stot li Salatiele. Li Salatiele ja' stot li Nerie. 28Li Nerie ja' stot li Melquie. Li Melquie ja' stot li Adie. Li Adie ja' stot li Cosame. Li Cosame ja' stot li Elmadame. Li Elmadame ja' stot li Ere. 29Li Ere ja' stot li Josuee. Li Josuee ja' stot li Eliezere. Li Eliezere ja' stot li Jorime. Li Jorime ja' stot li Matate. 30Li Matate ja' stot li Levie. Li Levie ja' stot li Simeone. Li Simeone ja' stot li Judae. Li Judae ja' stot li Josee. Li Josee ja' stot li Joname. Li Joname ja' stot li Eliaquime. 31Li Eliaquime ja' stot li Meleae. Li Meleae ja' stot li Mainane. Li Mainane ja' stot li Matatae. Li Matatae ja' stot li Natane. 32Li Natane ja' stot li Davide. Li Davide ja' stot li Isaie. Li Isaie ja' stot li Obede. Li Obede ja' stot li Booze. Li Booze ja' stot li Salmone. Li Salmone ja' stot li Naasone. 33Li Naasone ja' stot li Aminadabe. Li Aminadabe ja' stot li Admine. Li Admine ja' stot li Arnie. Li Arnie ja' stot li Esrome. Li Esrome ja' stot li Farese. Li Farese ja' stot li Judae. 34Li Judae ja' stot li Jacobe. Li Jacobe ja' stot li Isaaque. Li Isaaque ja' stot li Abrahame. Li Abrahame ja' stot li Taree. Li Taree ja' stot li Nacore. 35Li Nacore ja' stot li Seruge. Li Seruge ja' stot li Ragaue. Li Ragaue ja' stot li Pelegue. Li Pelegue ja' stot li Ebere. Li Ebere ja' stot li Salae. 36Li Salae ja' stot li Cainane. Li Cainane ja' stot li Arfaxade. Li Arfaxade ja' stot li Seme. Li Seme ja' stot li Noee. Li Noee ja' stot li Lameque. 37Li Lameque ja' stot li Matusalene. Li Matusalene ja' stot li Enoque. Li Enoque ja' stot li Jarede. Li Jarede ja' stot li Mahalalele. Li Mahalalele ja' stot li Cainane. 38Li Cainane ja' stot li Enose. Li Enose ja' stot li Sete. Li Sete ja' stot li Adane. Li Adane ja' stot li Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\