San Lucas 4

1Li Jesuse iventainbat yo'nton yu'un li Ch'ul Espiritue; iloc' batel ta uc'um Jordán. Ic'bil ibat ta xocol banamil yu'un li Ch'ul Espiritue. 2Cha'vinic (40) c'ac'al te oy ta xocol banamil; te tsujat ta mulil yu'un li banquilal pucuje. Mu'yuc xve' o. C'alal iloc' cha'vinic (40) c'ac'ale, lic ya'ay vi'nal. 3Jech i'albat yu'un li banquilal pucuje: —Me ta melel vo'ot xnich'onot Diose, albo li ton li'i ac'o c'atajuc ta vaj —xut. 4Itac'ov li Jesuse: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Muc ta vajuc no'ox ta xcuxi o li cristianoe’, xi ts'ibabil —xi li Jesuse. 5Li banquilal pucuje laj yic' batel ta jun toyol vits li Jesuse. Ta anil no'ox laj yac'be yil scotol li muc'tic lumetic li' ta banamile. 6Jech laj yalbe: —Vo'ot ta xcac'bot scotol li svu'elic, li slequilalic le' chaq'uel batele. Yu'un vu'un ac'bilun jventain, jech xu' chcac'be ec li boch'o ta jc'an chcac'bee. 7Ja' yu'un, vo'ot avu'un scotol me chaquejan aba ta jtojole, me chavich'un ta muq'ue —xut. 8Itac'ov li Jesuse: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Ja' no'ox xavich'ic ta muc' stuc li Cajvaltique, ja' li Dios avu'une, ja' no'ox xaquejan aba ta stojol’, xi ts'ibabil —xut. 9Li banquilal pucuje laj yic' batel ta Jerusalén noxtoc li Jesuse. Te c'ot sva'an ta mero jol ch'ulna, jech laj yalbe: —Me ta melel vo'ot xnich'onot Diose, jipo aba yalel li'i. 10Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Li Diose ta stacbot yalel tal yaj'almantaltac ja' ta xchabiot. 11Ja' chastsacot batel ta sc'obic, jech mu xabosi avacan ta ton’, xi ts'ibabil —x'utat li Jesuse. 12Itac'ov li Jesuse: —Jech ts'ibabil noxtoc: ‘Mu me xaq'uelbe yo'nton li Cajvaltique, ja' li Dios avu'une’, xi ts'ibabil —xi li Jesuse. 13C'alal laj yo'nton ta sq'uelbel yo'nton Jesús li pucuje, ibat. La smala c'usi ora xu' ta sq'uelbe yo'nton yan velta. 14Li Jesuse isut batel ta Galilea banamil; yich'oj xa svu'el ta sventa li Ch'ul Espiritue. Ipuc sc'oplal ta scotol Galilea banamil. 15Te ichanubtasvan ta nail tsobobbailetic yu'unic. Toj lec sc'oplal yu'un scotol li cristianoetique. 16Li Jesuse ibat ta Nazaret ti bu ich'ie. C'alal ja'o sc'ac'alil chcux yo'ntonique, te i'och ta nail tsobobbail, yu'un jech ono'ox stalel o. Te iva'i, yu'un ta xapta sc'op Dios. 17Te i'ac'bat li balbil vun ti ts'ibabil comel yu'un j'alc'op Isaiase. C'alal la sjam li balbil vune, ja' te la sta ti bu jech ts'ibabile: 18“Li Espíritu yu'un Diose li' oy ta jtojol. Ja' yu'un la st'ujun, jech voc'bil licom ta sventa yabtel. Jech tal calbe ya'yic Lequil A'yej li boch'otic abul sbaique. Tacbilun tal ta yalel ti xu' chcolic li boch'otic ochemic ta chuquele, xchi'uc tal jambe satic li ma'satetique, xchi'uc tal jcolta li boch'otic uts'intabilique. 19Tal calbe ya'yic ti ja' xa sjabilal li c'uxubinel yu'un Diose”, xi ta xal ti bu laj yapta li Jesuse. 20Li Jesuse la sbal li vune; laj yac'be li boch'o yich'oj yabtel ta xchabie, jech ichoti. Scotol li boch'otic te oyic ta nail tsobobbaile te batem satic ta stojol li Jesuse. 21Li Jesuse jech lic yalbe scotolic: —Li' ta orae ic'ot xa ta pasel li c'usi ts'ibabil li' laj ava'yique —xut. 22Jech scotolic lec laj yalbeic sc'oplal li Jesuse. Ich'ay yo'ntonic ta sventa ti toj lec c'usi laj yale, jech lic yalbe sbaic: —¿Me mu ja'uc xnich'on li Josee? —xut sbaic. 23Li Jesuse jech laj yal: —Ta jna' ti jech chavalbicun ec jech chac c'u cha'al oy jech chalique: ‘Jpoxtavanej, poxtao quic aba atuc’, xachiic. Jech chavalbicun noxtoc: ‘Paso li' ta jlumaltic li c'usi laj apas ta lum Capernaume’, xachiic —xi li Jesuse. 24Jech laj yal noxtoc: —Melel li c'usi chacalboxuque, me junuc yaj'alc'op Dios mu'yuc ono'ox ich'bil ta muc' ta slumal stuquic. 25Melel chacalboxuc, c'alal cuxul to'ox li j'alc'op Eliase, oy ep me'on antsetic li' ta Israel ti c'alal muc xac' vo' o'lol xchanibal jabil li' ta cosilaltique, jech itsacatic ta vi'nal li cristianoetique. 26Pero li Eliase mu ja'uc te itacat batel ta stojol li me'on antsetic li' ta Israele. Ja' te itacat batel ta stojol li yanlum me'on ants ta lum Sarepta ta nopol lum Sidone. 27Jech noxtoc c'alal cuxul to'ox li j'alc'op Eliseoe, oy ep jchi'iltactic tsacbilic ta c'a'el chamel li' ta Israel, pero me junuc muc xcoltaatic. Ja' no'ox icoltaat li Naamán liquem ta Siria banamile —xi li Jesuse. 28C'alal laj ya'yic c'usi laj yal li Jesuse, i'ilin scotol li boch'otic te oyic ta nail tsobobbaile. 29Iliquic scotolic, la snet'ic loq'uel ta ti'lum li Jesuse. Yu'un li lume pasbil ta jol ch'entic. Te laj yiq'uic batel li Jesuse, yu'un tsc'an ox te tsjipic yalel. 30Pero li Jesuse ijelov ta o'lol cristianoetic, jech ibat o. 31Li Jesuse ibat ta lum Capernaum te ta Galilea banamil; te lic chanubtasvanuc ta sc'ac'alil cuxub o'ntonal. 32Li cristianoetique toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ta sventa ti c'u x'elan ichanubtasvane, yu'un ta sc'op ivinaj ti oy svu'ele. 33Te ta nail tsobobbail oy jun vinic ochem pucuj ta yo'nton. Tsots lic avanuc li vinique. 34Jech laj yal: —Mu xtal avuts'intauncutic, Jesús ta Nazaret. ¿C'usi tal apas li' ta jtojolcutic? ¿Me yu'un tal avulesuncutic? Xacotquinot boch'oot. Vo'ot Xch'ul Nich'onot li Diose —xut. 35Li Jesuse la spajes li pucuje, jech laj yalbe: —Ch'anchan, loc'an batel ta yo'nton li vinique —xut. Li pucuje la sjip ta lum li vinique, jech iloc' batel. Me jutuc mu'yuc c'usi ipasbat li vinique. 36Li cristianoetique ich'ay yo'nton scotolic. Jech lic yalbe sbaic: —¿C'u to x'elan stsatsal li sc'ope? yu'un ta stsatsal sc'op no'ox xu' yu'un ta stac loq'uel li pucujetique, pero ch'unbil smantal —xiic. 37Jech ipuc batel sc'oplal li Jesús ta scotol lumetic te nopolique. 38C'alal iloc' ta nail tsobobbail li Jesuse, te ibat ta sna li Simone. Li smeni' Simone tsots ip cha'ay c'ac'ubel, jech la sc'anbeic vocol Jesús ti ac'o scoltae. 39Li Jesuse la snijan sba yo' bu mochol li antse; la spajesbe li sc'ac'ubele. Jech ta ora ich'abi li sc'ac'ubele. Ta ora ilic li antse, lic mac'linvanuc. 40C'alal ta xch'ay xa'ox c'ac'ale, laj yiq'uic tal ta stojol Jesús scotol li boch'otic ip cha'yique, c'usiuc no'ox chamelal ip cha'yic. Li Jesuse laj yac' sc'ob ta sba li jchameletique, jech icol scotolic. 41Oy ep boch'otic iloc' pucuj ta yo'ntonic noxtoc. Li pucujetique tsots i'avanic ti c'alal iloq'uique, jech laj yalic: —Vo'ot Xnich'onot Dios —xiic. Pero li Jesuse la spajes li pucujetique; muc xac' c'opojicuc, yu'un sna'ic ti ja' li Cristoe. 42C'alal isacub ta yoc'omale, iloc' batel li Jesuse; ibat ti bu mu'yuc cristianoetique. Pero li cristianoetique la st'unic batel bu oy li Jesuse. C'alal ic'otique, la spajesic ti mu me xloc' batele. 43Li Jesuse jech laj yal: —Ta persa chibat ta yantic lumetic, yu'un chbat jcholbe ya'yic li Lequil A'yej ta sventa ventainel yu'un Diose. Yu'un ja' ta sventa ti tacbilun tale —xi. 44Li Jesuse ibat xchol li Lequil A'yej ta nail tsobobbailetic te ta Judea banamile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\