San Lucas 5

1C'alal te oy ta ti'nab Genesaret li Jesuse, la stsin sbaic batel cristianoetic ta stojol, yu'un tsc'an cha'yic sc'op Dios. 2Li Jesuse laj yil chib canova ta nopol ti'nab. Li yajvaltaque ja' jtsacchoyetic, loq'uemic batel ta xchuq'uel snuti'ic. 3Li Jesuse i'och ta jun canova; ja' scanova li Simone. Laj yalbe ti ac'o xlechu jutuc ochel ta nab li scanovae. Li Jesuse ichoti ta yut canova; te lic xchanubtas li epal cristianoetique. 4C'alal laj yo'nton ta chanubtasvaneje, li Jesuse jech laj yalbe li Simone: —Lechuo batel yo' bu natil nab li acanovae. Ja' te xatiq'uic ochel li anuti'ique, yu'un ja' te chataic ep choy —xut. 5Itac'ov li Simone: —Jchanubtasvanej, sbejel ac'ubal laj cac'cutic persa sa'el li choye, pero mu'yuc la jtacutic. Ta sventa ti vo'ot chaval mantale, jech ta jtic'cutic ochel yan velta li jnuti'cutique —xut. 6C'alal la stic' ochel snuti'ique, bats'i ep la staic li choye; lic tuch'anuc li snuti'ique. 7La svelc'obtaic tal li xchi'ilic te oyic ta yan canovae, yu'un ac'o tal coltaaticuc. Jech italic. Inoj ta choy xchibal li scanovaique, c'an xa mucuc yalel ta yut nab. 8C'alal jech laj yil li Simone, la squejan sba ta stojol li Jesuse, jech laj yalbe: —Cajval, mu xachi'inun, yu'un li vu'une jpasmulilun —xut. 9Yu'un toj ep ixi'ic xchi'uc xchi'iltac ta sventa ti toj ep la staic li choye. 10Jech ixi'ic ec li Santiago xchi'uc Juane, ja' li xnich'nab Zebedeoe; ja' li xchi'iltac ta abtel Simone. Li Jesuse jech laj yalbe li Simone: —Mu me xaxi'. Li' ta orae ta jelbot avabtel; cristiano xa chbat asa'bun tal —xut. 11C'alal la sloq'uesic ta ti'nab li scanovaique, te la scomtsanic scotol; ja' bat xchi'inic li Jesuse. 12Ta yan c'ac'al, c'alal ja'o te oy ta jun lum li Jesuse, te ital ta stojol jun vinic tsacbil ta c'a'el chamel. C'alal laj yil li Jesuse, la squejan spatan sba ta stojol, jech laj yalbe: —Cajval, me chac'an chacoltaune, xu' avu'un chalecubtasun —xut. 13Li Jesuse laj yac' sc'ob ta sbec'tal li jchamele, jech laj yalbe: —Ta jc'an ta jcoltaot. Colan cha'e —xut. Jech ta ora icol. 14Li Jesuse jech laj yalbe batel mantal: —Mu me boch'o xavalbe ya'ay. Ja' no'ox bat ac'o aba ta ilel ta stojol pale. Ac'bo smoton Dios sventa chavac' aba ta lecubtasel jech c'u cha'al yaloj mantal li Moisese, jech chilic o ti colemot xae —xut. 15Pero yo'to ech'em ipuc sc'oplal li Jesuse. Bats'i ep cristianoetic italic ta stojol, yu'un tsc'an cha'ibeic sc'op, xchi'uc tsc'an ac'o colicuc ta xchamelic. 16Pero li Jesuse la svoc' sba batel ta xocol banamil; te ibat sc'opan Dios. 17Ta yan c'ac'al c'alal ja'o ta xchanubtasvan li Jesuse, te chotajtic jayibuc fariseoetic xchi'uc boch'o lec xchanojic smantal Dios. Te liquemic tal ta jujun lum ta Galilea banamil, ta Judea banamil, xchi'uc ta lum Jerusalén. Li Jesuse yich'ojbe svu'el li Diose, jech ivu' yu'un la scolta li jchameletique. 18Te italic ta stojol Jesús jayibuc viniquetic xq'uechubte'ojic tal xchi'uc svayab jun vinic, yu'un aluben yacan. Tsc'an chiq'uic ochel ta yut na, yu'un chbat yac'beic ta stojol li Jesuse. 19Pero mu'yuc bu stac' x'ochic, yu'un toj tsinil li cristianoetique. Jech imuyic ta yamaq'uil jol na. La svomic li jol nae; ja' te la xchechic yalel xchi'uc svayab li jchamele. Te ic'ot yu'unic ta o'lol yo' bu oy li Jesuse. 20C'alal laj yil Jesús ti oy xch'unojel yo'ntonique, jech laj yalbe li jchamele: —Tata, pasbilot xa perdón yu'un scotol amul —xut. 21Li boch'otic lec xchanojic smantal Diose xchi'uc li fariseoetique jech la snop ta yo'ntonic: “¿Boch'o scuyoj sba li vinic li'i ti ta scuy sba ta Diose? Mu'yuc boch'o yan xu' chispasbutic perdón yu'un jmultic, ja' no'ox Dios”, xi ta yo'ntonic. 22Li Jesuse la sna' li c'usi la snop ta yo'ntonique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un ti jech chanop ta avo'ntonique? 23¿C'usi lec c'un ta alel? ¿Me ja' ti ‘Pasbilot xa perdón yu'un amul’ xie, o me ja' ti ‘Lican, xanovan’ xie? 24Pero ta sventa ac'o ana'ic ti oy jvu'el li' ta banamil sventa ta jpas perdón yu'un mulil, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, jech chcalbe li jchamele: —Vu'un chacalbot, lican, ich'o loq'uel avayab; batan ta ana —xut. 25Ta ora iva'i ta sat scotolic. Laj yich' loq'uel li svayabe; ibat ta sna. Laj yal batel slequilal Dios. 26Solel toj labal sba laj yil scotolic; laj yalbeic slequilal Dios. Ta xi'el jech laj yalbe sbaic: —Toj labal sba li c'usi laj quiltic li'i —xut sbaic. 27C'alal jech ic'ot ta pasele, iloc' batel li Jesuse. Te laj yil jun jtsobpatan, Leví sbi. Te chotol ta xchotleb yo' bu ta xac' spatan li cristianoetique. Li Jesuse jech laj yalbe: —Ts'aclinun batel —xut. 28Li Levie la scomtsan scotol; ja' la xchi'in batel li Jesuse. 29Ts'acal to li Levie laj yac' lec ve'el ta sna sventa chich' ta muc' li Jesuse. Te ibatic ep yan jtsobpatanetic xchi'uc yantic cristianoetic. Te co'ol la xchi'inic ta chotlej ta ti'mexa li Jesuse. 30Li fariseoetic xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose iliquic ta bic'talvulajetel ta stojol li yajchanc'optac Jesuse, jech laj yalbeic: —¿C'u yu'un chachi'inic ta ve'el, ta uch' vo' li jtsobpatanetic xchi'uc li jpasmuliletique? —xutic. 31Itac'ov li Jesuse: —Li boch'otic tsotsique mu xtun yu'unic jpoxtavanej. Ja' no'ox li boch'otic ipique. 32Li vu'une mu ja'uc tal quic' li boch'otic tuc' scuyoj sbaique. Ja' tal quic' li jpasmuliletique, yu'un jech ac'o sutes yo'ntonic ta stojol Dios —xi li Jesuse. 33Jech laj yalbeic li Jesuse: —¿C'u yu'un ep ta xictaic ixim, ep ta sc'opanic Dios li yajchanc'optac Juane xchi'uc li yajchanc'optac fariseoetique, pero li avajchanc'optaque scotol c'ac'al chve'ic, chuch'ic vo'? —xutic. 34Li Jesuse jech la stac'be: —¿Me smelol ta xictaic ixim li boch'otic te oyic ta yorail nupinel ti c'alal te to xchi'uquic li malalile? 35Ta melel ta ono'ox sta sc'ac'alil ta xpojbatic batel li malalile. Le'e ja'to xu' ta xictaic ixim —xut. 36Li Jesuse oy c'usi la sloc'tabe ta lo'il: —Mu'yuc boch'o chtuch' jlec'uc ach' poc' sventa ta spac'an o li poco' c'u'ile. Me oy boch'o jech ta spase, altic ta x'ech' li ach' poq'ue. Jech noxtoc mu snupuc chc'ot xchi'uc li poco'e. 37Jech noxtoc, mu'yuc boch'o ta xch'ol ach' pasem ya'lel ts'usub ta poco' yavil pasbil ta nucul. Me oy boch'o jech ta spase, li ach' ya'lel ts'usube ta sjat li yavile. Altic chmal o scotol li pasem ya'lel ts'usube. Jech noxtoc li yavile altic ch-ech' o. 38Li ach' ya'lel ts'usube tsc'an ch'olel ta ach' yavil. 39Jech noxtoc li boch'o nopen xa'ay yuch'el poco' pasem ya'lel ts'usube, mu xa sc'an xuch' li ach'e. Jech chal: ‘Ja' toj lec ta uch'el li poco'e’, xi —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\