San Lucas 6

1C'alal ja'o sc'ac'alil ta xcux yo'ntonique, te ijelovic ta be ta trigoaltic xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse. Li yajchanc'optaque la sc'asic jaylicuc trigo, la sju' xc'uxic. 2Jech i'albatic yu'un jayibuc fariseoetic: —¿C'u yu'un chapasic c'usi mu stac' jpastic ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique? —x'utatic. 3Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu'yuc aq'uelojic ta sc'op Dios c'usi la spas li David c'alal ivi'najic xchi'uc xchi'iltac ta xanubale? 4Te i'och ta xch'ulna li Diose; ja' la stam li pan te ta ba mexa ac'bil ta stojol Diose. Ac'o me ja' no'ox xu' tsve'ic li paleetique, pero la sve' li Davide, xchi'uc laj yac'be sve'ic ec li xchi'iltac ta xanubale —xut. 5Jech laj yal noxtoc li Jesuse: —Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, vu'un Yajvalun li sc'ac'alil ta jcux co'ntontique —xi. 6Ta yan c'ac'al c'alal ja'o sc'ac'alil ta xcux yo'ntonique, i'och ta nail tsobobbail li Jesuse, te lic chanubtasvanuc. Te oy jun vinic xmoch'oj sba sbats'ic'ob. 7Li boch'otic lec xchanojic smantal Diose xchi'uc li fariseoetique te tsq'uelilanic me chcoltavan Jesús ta sc'ac'alil ta xcux yo'ntonic, yu'un tsc'an ta sa'beic smul. 8Li Jesuse la sna' li c'usi tsnop ta yo'ntonique, jech laj yalbe li vinic ti xmoch'oj sba sc'obe: —La' va'lan li' ta o'lole —xut. Li vinique bat va'luc ta o'lol. 9Li Jesuse jech laj yalbe li fariseoetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose: —Oy c'usi chajac'boxuc. Ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique ¿c'usi tsc'an ta jpastic? ¿Me tsc'an ta jpastic c'usi lec, o me ja' lec ta jpastic c'usi chopol? ¿Me xu' chijcoltavan, o me ja' lec chijmilvan? —xut. 10Li Jesuse la sq'uel lec ta jujujot li boch'otic te setelique, jech laj yalbe li vinic ti xmoch'oj sba sc'obe: —Xach'o li ac'obe —xut. La xach' li sc'obe, jech ta ora ilecub. 11Li boch'otic lec xchanojic smantal Diose, xchi'uc li fariseoetique ilic sc'ac'al yo'ntonic. Lic snopic c'usi ta spasbeic li Jesuse. 12C'alal jech ic'ot ta pasele, ja'o yorail bat sc'opan Dios ta vits li Jesuse. Sbejel ac'ubal te la sc'opan Dios. 13C'alal isacub osile, laj yic' scotol li boch'otic te xchi'uque. Te lic st'uj lajchab viniquetic; ja' yajtacbolaltac Jesús ic'otic. 14Ja' la st'uj Simón, Pedro laj yac'be xchibal sbi; xchi'uc Andrés, ja' li yits'in Pedroe; xchi'uc Santiago, xchi'uc Juan, xchi'uc Felipe, xchi'uc Bartolomé; 15xchi'uc Mateo, xchi'uc Tomás, xchi'uc yan Santiago, ja' li xnich'on Alfeoe; xchi'uc yan Simón, ja' ti xchi'inoj to'ox zeloteetique; 16xchi'uc Judas, xnich'on Santiago; xchi'uc Judas Iscariote, ja' ti tsacal to lic yac' ta c'abal li Jesuse. 17C'alal iyalic tal ta vits xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse, te ic'otic ta stenlejaltic yo' bu oyic li yan xchi'iltaquique xchi'uc yan epal cristianoetic liquemic tal ta Judea banamil, ta lum Jerusalén, ta lum Tiro, ta Sidón, xchi'uc ta nopol ti'nab, 18yu'un tal ya'ibeic sc'op li Jesuse, xchi'uc tsc'anic ti ac'o coltaaticuc ta xchamelique. Li boch'otic uts'intabilic yu'un pucujetique icolic noxtoc. 19Scotol cristianoetic tsc'an ta spiquic li Jesuse, yu'un chilic ti ta stsatsal no'ox icol yu'un scotol jchameletique. 20Li Jesuse la sq'uel li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: “Cuxetuc no'ox avo'ntonic vo'oxuc ti mu'yuc c'usi oy avu'unique, yu'un ja' avu'unic li ventainel yu'un Diose. 21“Cuxetuc no'ox avo'ntonic vo'oxuc ti chavi'najic li' ta orae, yu'un ta to sta yorail chnoj ach'utic. “Cuxetuc no'ox avo'ntonic vo'oxuc ti cha'oq'uic li' ta orae, yu'un ta to xatse'inic. 22“Cuxetuc no'ox avo'ntonic me chasbajoxuc li cristianoetique, me chasnutsoxuc loq'uel, me chaxchopolc'optaoxuc, me chopol chayiloxuc ta jcoj vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 23Cuxetuc no'ox avo'ntonic ti c'alal jech ta xc'ot ta pasele, yu'un chavich'ic ep amotonic te ta vinajel. Yu'un jech ono'ox la spasic ec li smoltotaquic ta vo'onee; ep laj yuts'intaic li j'alc'opetique. 24“Yan li vo'oxuque jc'ulejetic, toj abul abaic, yu'un ataoj xa li xcuxetel avo'ntonique. 25“Vo'oxuc ti noj ach'utic li' ta orae toj abul abaic, yu'un ta to xavi'najic. “Vo'oxuc ti xatse'inic no'ox li' ta orae toj abul abaic, yu'un ta to xa'oc' xa'avanic yu'un li vocole. 26“Toj abul abaic vo'oxuc ti lec chayiloxuc scotol cristianoetique, yu'un li smoltotaquic ta vo'one li cristianoetic ti lec chayiloxuque ja' jech lec laj yilic ec li jlo'lavanej j'alc'opetique”, xi li Jesuse. 27“Vo'oxuc ti li' chava'ibicun jc'ope, jech chacalboxuc: C'anic me li avajcontraique. Pasbeic c'usi lec li boch'o chayilintaoxuque. 28C'anbeic slequilal li boch'o ta xchopolc'optaoxuque. C'opanbeic Dios ta stojol li boch'o chopol c'usi chaspasboxuque. 29Me chasmajboxuc jot xocon asatique, ac'o smaj noxtoc li yan jote. Me ta spojboxuc alapbolal xaquitaique, ac'o yich'. Ac'o yich' batel ac'u'ic noxtoc. 30Me oy c'usi chasc'anboxuque, ac'beic. Me ta spojboxuc c'usitic oy avu'unique, mu me xbat ac'anbeic sutel tal. 31Ti c'u x'elan chac'an chaspasboxuc li cristianoetique, ja' tsc'an jech chapasbeic ec. 32“Yu'un me ja' no'ox chac'uxubinic li boch'o chaxc'uxubinoxuque, ¿c'usi lec chavaq'uic ta ilel li vo'oxuque? yu'un ja' jech tspasic ec li jpasmuliletique. 33Me ja' no'ox lec c'usi chapasbeic li boch'o lec c'usi chaspasboxuque, ¿c'usi lec chavaq'uic ta ilel li vo'oxuque? yu'un ja' jech tspasic ec li jpasmuliletique. 34Me ja' no'ox oy c'usi chavac'beic xq'uex li boch'o oy c'usi chaq'ue, ¿c'usi lec chavaq'uic ta ilel li vo'oxuque? Yu'un li jpasmuliletique chac'beic xq'uex ec li yan jpasmuliletique, yu'un sna'ic ti oy c'usi ch-ac'batique. 35Li vo'oxuque tsc'an chac'anic li avajcontraique. Pasic c'usi lec. Ac'o ta q'uexel c'usi oy avu'unic, ac'o me mu'yuc c'usi chataic, jech cha'ac'bat ep amotonic ta vinajel. Jech chvinaj ti vo'oxuc xnich'naboxuc Diose. Yu'un li Diose ja' jech slequil yo'nton ta stojol li boch'otic mu sna' stojic ta vocole, ti chopol yo'ntonique. 36Ja' lec c'uxubinvananic jech chac c'u cha'al chc'uxubinvan li Atotic te oy ta vinajele”, xi li Jesuse. 37“Mu me xatic'be smul achi'ilic, yu'un jech mu xatic'bat amulic ec. Mu me xac'an ac'o stoj smul achi'ilic, yu'un jech mu xa'ac'bat atoj amulic ec. Pasbo perdón achi'ilic, jech chapasbatic perdón ec. 38Ac'beic smoton achi'ilic, jech cha'ac'bat amotonic ec. Lec staoj sbisol, lec tsinil, lec nojem, ta xa xtanij loq'uel ta sti' cha'ac'batic. Yu'un ti c'u x'elan sbisol chavaq'uique, ja' jech sbisol chavich'ic ec”, xi li Jesuse. 39Li Jesuse oy c'usi la sloc'ta ta lo'il, jech laj yal: “Li ma'sate ¿me xu' ta xac'be yil be ec li yan ma'sate? ¿Me mu co'oluc ta xbalch'ujic ochel ta vomlum xchibalic? 40Li jchanvune mu ja'uc muc' c'otem ta stojol li jchanubtasvanej yu'une. Pero me la xchan lec scotole, co'ol xa ta xc'ot xchi'uc li jchanubtasvanej yu'une. 41“¿C'u yu'un ti chaq'uelbe li juteb sc'a'epal sat achi'il ti ja' mu xaq'uel li jtel ta ts'amte' te xtelet ta asat atuque? 42¿C'u x'elan xu' avu'un jech chavalbe li achi'ile: ‘La' jloq'uestic li sc'a'epal asate’, xavut? ¿Me mu xavil ti vo'ot jtel ta ts'amte' te oy ta asate? Jlo'lavanejot. Loq'ueso ba'yuc li jtel ta ts'amte' te xtelet ta asate, jech xu' chavil lec ta loq'uesbel ec li juteb sc'a'epal sat achi'ile. 43“Yu'un me jpetsuc lequil te', mu xu' chopol sat chac'. Jech noxtoc, me jpetsuc chopol te', mu xu' lec sat chac'. 44Li jujupets te'e ta sat ta xcotquintic. Jech noxtoc mu jtatic sat higo ta ch'ix; xchi'uc mu jtatic sat ts'usub ta ch'ixte'. 45Li lequil cristianoe lec c'usi chloc' ta ye, yu'un ja' jech oy ta yo'nton. Yan li chopol cristianoe chopol c'usi chloc' ta ye, yu'un ja' jech oy ta yo'nton. Yu'un li c'usi oy ta yo'ntone ja' jech chloc' ta ye. 46“¿C'u yu'un ‘Cajval, Cajval’ xavuticun, me mu xac'an xapasic c'usi chacalboxuque? 47Scotol li boch'o chtal ta jtojole, me cha'ibun li jc'ope xchi'uc me ta spase, chacalboxuc ava'yic c'u x'elan: 48Ja' co'ol jech chac c'u cha'al jun vinic la spas sna ta ba ton. Nat la sjem yalel li banamile; ja' to te la sliquesbe tal snacleb ti bu la sta tone. C'alal ital tsots vo'e, inoj ta jyalel li uc'ume; tsots ic'ot smaj sba ta sna li vinique. Pero mu'yuc xlom li snae, yu'un ta ba ton liquem tal snacleb. 49Yan li boch'o ja' no'ox cha'ay c'usi chcal ti mu spase, ja' co'ol jech chac c'u cha'al jun vinic la spas sna ta bats'i banamil. Mu'yuc laj yac'be snacleb. C'alal ic'ot smaj sba ta sna li yip nojelal uc'ume, toj lomel no'ox ic'ot”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\