San Lucas 8

1Ts'acal to ibat ta yantic lum xchi'uc ta tsobtsobnaetic li Jesuse. La xchol batel li Lequil A'yej ta sventa ventainel yu'un Diose. Te xchi'inoj batel xlajchabal li yajchanc'optaque, 2xchi'uc jayibuc antsetic ti iloq'uesbatic pucujetic ta yo'ntonique xchi'uc ti icoltaatic ta xchamelique. Ja' te oy li María liquem ta lum Magdalae, ja' ti iloq'uesbat vucub pucuj ta yo'nton yu'un li Jesuse. 3Te oy ec li Juanae, ja' li yajnil Chuza ti chchabibe c'usitic oy yu'un li ajvalil Herodese. Te oy ec li Susanae, xchi'uc ep yantic antsetic. Ja' la smac'linic li Jesuse; stuc la sbainic scotol. 4C'alal la stsob sbaic tal ta stojol Jesús epal cristianoetic ta jujun lume, lic yal jun lo'il li Jesuse, jech laj yal: 5“Oy iloc' batel jts'untrigo. C'alal la svij li strigoe, oy jaybej ic'ot ta be, te ilaj ta pech'el ta teq'uel. Ital mutetic noxtoc; la sbiq'uic batel. 6Oy jaybej ic'ot ta tontic. C'alal ijulij tale, ta ora itaquij, yu'un taquin sbanamilal. 7Oy jaybej ic'ot ta ch'ixtic. Co'ol ich'i xchi'uc li ch'ixe, inet'at; jech te ic'oxib o. 8Oy jaybej ic'ot ta lequil banamil. Lec ich'i, laj yac' lec sat. Laj yac' vo'vinic (100) ta bej li jujubej bec' trigoe”, xi li Jesuse. C'alal laj yal jech li Jesuse, tsots lic c'opojuc, jech laj yal: “Li boch'o oy xchiquine ac'o snopbe smelol”, xi. 9Li yajchanc'optac Jesuse jech la sjaq'uic: “¿C'usi smelol li lo'il laj avale?”, xutic. 10Li Jesuse jech laj yal: “Li vo'oxuque ac'biloxuc xa ana'ic c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' ti mu'yuc to'ox boch'o la sna'e. Pero li yantique ta lo'il c'op no'ox laj calbeic, yu'un altic chililanic, mu xc'ot ta yo'ntonic; altic cha'yilanic, mu xa'ibeic smelol. 11“Li smelol lo'il laj calboxuque ja' jech chac li'i: Li bec' trigoe ja' li sc'op Diose. 12Li bec' trigo ic'ot ta bee, ja' li boch'otic ta xa'yic sc'op Diose. Pero ta ora ta xtal li pucuje, ta sloq'uesbe ta yo'ntonic li sc'op Dios laj ya'yique, yu'un jech mu xch'unic, jech mu xcolic. 13Li bec' trigo ic'ot ta tontique, ja' li boch'otic ja' to cha'yic sc'op Diose. Xcuxet no'ox yo'ntonic ta xch'unic. Pero mu xac' lec yisim ta yo'ntonic, jayibuc no'ox c'ac'al ta xch'unic. C'alal ta xtal vocol ta stojolique, toj chibajel chc'ot yo'ntonic. 14Li bec' trigo ic'ot ta ch'ixtique, ja' li boch'otic laj xa ya'yic sc'op Diose, ti ja' batem ta yo'nton sc'ulejalique xchi'uc li c'usitic oy li' ta banamile xchi'uc ti c'usitic tsc'an yo'ntonique. Jech te net'bil chc'ot o li sc'op Dios ya'yojique. Jech mu xch'iaj, mu satin o. 15Yan li bec' trigo ic'ot ta lequil banamile, ja' li boch'otic scotol yo'nton ta xch'unic sc'op Diose, ti chc'ot lec ta yo'ntonique, ti jun yo'nton chch'unic oe, jech lec ta satinic. 16“Mu'yuc boch'o ta stsan junuc candil ti tsnujmaqui ta moch, o me tsnac' ta yolon vaybale. Ja' ta xac' lec ta xvuchanubil, jech lec sac jaman chilic li boch'otic ta x'ochic ta yut nae. 17Ja' jech mu'yuc c'usi nac'al chcom ti mu xich' vinajesele; mu'yuc c'usi mucul chcom ti mu'yuc boch'o tsna'e. 18“Ja' yu'un a'yo lec ava'yic li c'usi chcale: Li boch'o oy xa c'usi staoje ta to x'ac'bat ep. Yan li boch'o mu'yuc c'usi staoje, ti c'u yepal tsnop tstae ta xpojbat sutel”, xi li Jesuse. 19Te ic'otic sme' xchi'uc xchi'iltac li Jesuse, pero muc x'ochic batel yo' bu oy li Jesuse, yu'un toj tsinil epal cristianoetic. 20Oy boch'o jech laj yalbe li Jesuse: —Te oyic ta amac' ame' xchi'uc achi'iltac, yu'un tsc'an ta sq'uelicot —xut. 21Itac'ov li Jesuse: —Ja' jme' xchi'uc ja' jchi'iltac ta voq'uel chca'ay li boch'otic ta xa'yic sc'op Diose, ti ta xch'unique —xi. 22Ta yan c'ac'al i'och ta canova xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse. Jech laj yalbe: —Batic ta jot nab —xut. Jech ibatic. 23C'alal ja'o chanov batel ta ba nab li canovae, ivay li Jesuse. Ja'o ital tsots muc'ta ic'. Bats'i tsots la syuq'uilan li nabe. I'och ep vo' ta yut li canovae, c'an xa ochuc yalel ta yut nab. 24La stijic ta ora li Jesuse, jech laj yalbeic: —¡Jchanubtasvanej, Jchanubtasvanej, ta xa xijcham! —xutic. Ilic li Jesuse, la spajes li iq'ue xchi'uc li nabe; jech ich'abi, solel xch'ijan icom. 25Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —¿Bu oy li xch'unojel avo'ntonique? —xut. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic, xchi'uc toj xi'el ic'otic. Jech laj yalbe sbaic: —¿Boch'o vinical li'i? Yu'un c'alal ta ic', c'alal ta nab tspas ta mantal, pero ch'unbil smantal —xut sbaic. 26Te ic'otic ta jot nab ta yosilal gerasaetic ti sq'ueloj sbaic xchi'uc Galilea banamil ta jot nabe. 27C'alal iyal ta canova li Jesuse, te ital taatuc yu'un jun vinic te ta lum ochem pucuj ta yo'nton. Ep xa c'ac'al mu'yuc slap sc'u', xchi'uc mu'yuc xa chnaqui ta na; ja' snainoj li muquinaltique. 28C'alal laj yil Jesús li vinique, tal squejan sba ta stojol, tsots i'avan jech laj yal: —¿C'usi tal apas li' ta jtojolcutic? Jesús Xnich'on Dios ta vinajel. Avocoluc mu me xavac'bun jvocol —xut. 29Ti jech laj yal li pucujetique, yu'un albilic xa'ox yu'un Jesús ti ac'o loq'uicuc ta yo'nton li vinique, yu'un vo'one xa jech oy svocol yu'unic li vinique. Ac'o me la xchucbeic yoc sc'ob ta cadena, pero la xtuch'an li cadenae, xchi'uc ic'bil chbat ta xocol banamil yu'un li pucujetique. 30Li Jesuse jech la sjac'be: —¿C'usi abi? —xut. Itac'ov: —Legionun —xi. Ti jech laj yale, yu'un toj ep li pucujetic te ochemique. 31Li pucujetique la sc'anbeic Jesús ti mu me xtacatic batel ta xabe. 32Oy ep chitometic te ta sa' sve'elic ta ch'ut vits. Li pucujetique la sc'anbeic Jesús ti te ac'o bat ochicuc ta yo'nton li chitometique. Li Jesuse laj yac' te baticuc. 33Li pucujetique iloq'uic batel ta yo'nton li vinique, bat ochicuc ta yo'nton li chitometique. Li chitometique i'anilajic yalel ta yalubaltic; te ibalch'ujic yalel ta nab, te ijic'ovic o. 34C'alal laj yilic c'usi ic'ot ta pasel li jchabichitometique, ijatovic batel ta anil. Bat yalic ta lum xchi'uc ta tsobtsobnaetic. 35Li cristianoetique iloq'uic tal scotolic, tal sq'uelic li c'usi ic'ot ta pasele. C'alal ic'otic yo' bu oy li Jesuse, laj yilic te chotol ta sts'el yacan Jesús li vinic ti iloq'uesbat pucuj ta yo'ntone, slapoj xa lec sc'u', lecuben xa. Ep ixi'ic. 36Li boch'otic laj yilic c'usi ic'ot ta pasele ja' xa laj yalbeic ec li boch'otic te ic'otique. La xcholic c'u x'elan icol li vinic ti ochem to'ox pucuj ta yo'ntone. 37Scotol li gerasa cristianoetique laj yalbeic Jesús ti svocoluc ac'o loc'uc batel ta yosilalique, yu'un ep ixi'ic. Jech i'ochic ta canova li Jesuse; isutic batel ta jot nab. 38Li vinic ti iloq'uesbat pucujetic ta yo'ntone, la svocolta li Jesuse, jech laj yalbe: —Ta jchi'inot batel —xut. Pero li Jesuse la stac batel ta sna. Jech laj yalbe: 39—Batan ta ana, bat alo c'u x'elan li muc'ul coltael laj yac'bot Diose —xut. Jech ibat li vinique, bat yal ta slumal scotol ti c'u x'elan li muc'ul coltael i'ac'bat yu'un Jesuse. 40C'alal isutic batel ta jot nab li Jesuse, xcuxet no'ox yo'nton laj yic' li epal cristianoetic te tsobol la stae, yu'un te ta xmalavanic. 41Te ital jun vinic Jairo sbi; ja' banquilal te ta nail tsobobbail yu'unic. La spatan sba ta stojol li Jesuse; la sc'anbe vocol ti ac'o batuc ta snae, 42yu'un ta xa xcham stseb. C'ajumal jun li stsebe, yich'oj lajchab jabil. C'alal ibat li Jesuse, bats'i net'el ibat ta epal cristianoetic. 43Te xchi'uquic batel jun ants, xlajchabal xa jabil ip cha'ay tuch' patijel. Ilaj xa scotol c'usitic oy yu'un, yu'un ep la sa' jpoxtavanejetic, pero muc xcol o. 44Inoch'aj batel ta spat li Jesuse; la spicbe stsitsumal snatil c'u'. Jech ta ora imac li xchamele. 45Li Jesuse jech laj yal: —¿Boch'o la spicbun jc'u'? —xi. —Mu jna'cutic —xiic scotolic. Li Pedro xchi'uc li boch'otic te xchi'uque jech laj yalic: —Jchanubtasvanej, ja' chasnet'ilanicot ta jujujot li epal cristianoetique —xut. 46Li Jesuse jech laj yal: —Pero oy boch'o la spicun, yu'un laj ca'ay ti i'abtej jtsatsale —xi. 47Li antse laj yil ti mu xu' nac'al chcom li c'usi la spase, jech ital ta stojol li Jesuse; xt'elt'un xa ta xi'el tal squejan sba ta stojol. Jamal laj yalbe smelol ta stojol scotol cristianoetic c'u yu'un ti la spicbe sc'u'e, xchi'uc ti ta ora imac o li xchamele. 48Li Jesuse jech laj yalbe: —Tseb, lacol xa ta sventa xch'unojel avo'nton. Junuc avo'nton batan —xut. 49C'alal ja'o chlo'ilaj li Jesuse, te ivul j'almantal ta stojol li Jairoe, jech vul albatuc: —Icham xa li atsebe. Mu xa xavac'be svocol li jchanubtasvaneje —x'utat. 50C'alal laj ya'ay li Jesuse, jech laj yalbe li Jairoe: —Mu xavat avo'nton. Ja' no'ox tsc'an oy xch'unojel avo'nton, ta xcol li atsebe —xut. 51C'alal ic'otic ta sna Jairo li Jesuse, muc sc'an ep boch'o ta xchi'in ochel. Ja' no'ox laj yic' ochel Pedro, Santiago, Juan, xchi'uc stot sme' li tsebe. 52Scotol li boch'otic te oyique te ta xat yo'ntonic, te ta xoc'taic li tsebe. Li Jesuse jech laj yalbe: —Mu xa'oq'uic. Mu'yuc chamen li tsebe; ja' no'ox ta xvay —xut. 53La slabanic li Jesuse, yu'un sna'ic ti chamen o li tsebe. 54Pero li Jesuse la stsacbe sc'ob li tsebe, la sc'opan, jech laj yalbe: —Tseb, lican —xut. 55Jech isut tal xch'ulel li tsebe, ta ora ilic. Li Jesuse laj yal mantal ti ac'o yac'beic sve'ele. 56Li stot sme' tsebe toj labal sba laj yilic. Pero li Jesuse laj yalbe mantal ti mu me boch'o xalbeic li c'usi ic'ot ta pasele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\