San Marcos 1

1Ja' jech ilic li Lequil A'yej ta sventa Jesucristo Xnich'on Diose. 2Jech chac c'u cha'al ts'ibabil ta svun li j'alc'op Isaías ta vo'onee: “A'yo ava'ay, ba'yuc ta xjelov avu'un li j'almantal ta jtac batele, ja' ta sjambot batel abe. 3Oy boch'o tsots ta x'avan ta xocol banamil: ‘Meltsanbeic sbe li Cajvaltique; tuq'uibtasic li bic'tal bee’, xi”, xi ts'ibabil. 4Jech ivinaj chac' ich'vo' te ta xocol banamil li Juane. Laj yal ti chac'be yich' vo' li boch'otic ta sutes yo'ntonique, jech ta spasbat perdón yu'un smulic. 5Ibatic ta stojol Juan scotol li jnaclumetic ta Judeae xchi'uc li jnaclumetic ta Jerusalene. Te i'ac'bat yich'ic vo' yu'un Juan ta uc'um Jordán ti c'alal laj yalic ta jamal smulique. 6Li sc'u' Juane jalbil ta tsotsil camello; li xchuc xchucoj o xch'ute ja' nucul. Li sve'ele ja' c'ulub xchi'uc spom muc'ta pom. 7Li Juane jech jamal laj yal: “Oy boch'o ts'acal to ta xtal cu'un, ja' ech'em svu'el. Li vu'une mu'yuc c'usi xu' cu'un; me stitunbeluc yaq'uil xonob, mu xu' cu'un. 8Li vu'une ja' no'ox laj cac'boxuc avich'ic vo'; yan li stuque ja' chayac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu”, xi. 9Ta yorail le'e ja'o iloc' tal ta lum Nazaret ta Galilea banamil li Jesuse; te i'ac'bat yich' vo' yu'un Juan ta uc'um Jordán. 10C'alal iloc' ta uc'um li Jesuse, ta ora laj yil ijam li vinajele. Laj yil iyal tal ta sba yac'ol li Ch'ul Espiritue, xco'laj xchi'uc stsumut yilel. 11Laj ya'ay oy boch'o ic'opoj tal ta vinajel jech laj yal: “Vo'ot jnich'onot, lec jc'anojot, lec jpatoj co'nton avu'un”, xi. 12Li Jesuse ta ora i'ic'at batel ta xocol banamil yu'un li Ch'ul Espiritue. 13Cha'vinic (40) c'ac'al te oy ta xocol banamil, te xchi'uc te'tical chonbolometic. Te iq'uelbat yo'nton yu'un li banquilal pucuje; pero icoltaat yu'un yaj'almantaltac Dios. 14C'alal ochem xa'ox ta chuquel li Juane, li Jesuse ibat ta Galilea banamil; te lic xchol li Lequil A'yej yu'un Diose. 15Jech laj yal: “Ista xa sc'ac'alil, yorail xa chlic sventainoxuc li Diose. Suteso avo'ntonic ta stojol Dios; ja' ch'unic li Lequil A'yeje”, xi. 16C'alal te chanov batel ta ti'ti' nab ta Galilea banamil li Jesuse, te laj yil Simón xchi'uc yits'in, Andrés sbi. Te ta stic' ochel snuti'ic ta nab, yu'un ja' jtsacchoyetic. 17Li Jesuse jech laj yalbe: —La' ts'aclinicun batel, yu'un ta xcac'boxuc avabtelic sventa chbat asa'ic tal cristianoetic —xut. 18Ta ora la scomtsan li snuti'ique; la sts'aclinic batel li Jesuse. 19C'alal ijelov batel jutuc li Jesuse, te laj yil noxtoc Santiago xchi'uc yits'in Juan sbi. Ja' xnich'nab Zebedeo. Te tic'ajtic ta yut canova ta slut'ilan snuti'ic. 20I'ic'atic yu'un li Jesuse. Ta ora la scomtsan li stotique, la xchi'inic batel li Jesuse. Li stotique te icom ta canova xchi'uc svinictac. 21C'alal ic'otic ta lum Capernaume, ja'o sc'ac'alil cuxub o'ntonal. Li Jesuse i'och ta nail tsobobbail, te lic chanubtasvanuc. 22Li cristianoetique toj labal laj ya'yic c'u x'elan ichanubtasvan li Jesuse, yu'un ja' jech ichanubtasvan jech chac c'u cha'al boch'o oy svu'el. Mu jechuc ichanubtasvan jech chac c'u cha'al li jchanubtasvanejetic ta smantal Diose. 23Oy jun vinic te ta nail tsobobbail ochem pucuj ta yo'nton. Tsots lic avanuc, jech laj yal: 24—Jesús, vo'ot ti liquemot tal ta Nazarete, ¿c'u yu'un ti tal atic' aba ta jtojolcutique? ¿Me yu'un tal avulesuncutic? ¡Jna'oj ti vo'ot Xch'ul Nich'onot Diose! —xut. 25Li Jesuse laj yut li pucuje, jech laj yalbe: —¡Ch'anchan, loc'an ta yo'nton li vinique! —xut. 26Li pucuje ta ora la sjip ta lum li vinique. Tsots i'avan, jech iloc' batel. 27Scotolic toj labal sba laj yilic, jech laj yalbe sbaic: —¿C'usi tspas le'e? Yu'un ach' li c'usi chac' ta ilele, xchi'uc oy ep svu'el. C'alal ta pucujetic xu' yu'un ta stac loq'uel. Ch'unbil smantal yu'un —xiic. 28Ta ora ipuc ta sjunul yosilal Galilea c'usi la spas li Jesuse. 29C'alal iloq'uic batel ta nail tsobobbail li Jesuse, te ibat xchi'uc Santiago xchi'uc Juan ta sna Simón xchi'uc Andrés. 30Li smeni' Simone te mochol ta svayab, yu'un ip cha'ay c'ac'ubel. Laj yalbeic Jesús ti ip cha'ye. 31Li Jesuse inoch'aj batel ta svayab, la stsacbe sc'ob, la snit liquel. Jech ta ora ich'abi li sc'ac'ubele, te lic mac'linvanuc. 32C'alal ta xa xch'ay c'ac'ale, laj yiq'uic tal ta stojol Jesús scotol jchameletic xchi'uc boch'otic ochem pucuj ta yo'ntonic. 33Sjunul ta lum te tsobol ic'otic ta ti'na. 34Li Jesuse la scolta li epal jchameletique, c'usiuc no'ox chamelal ip cha'yic. Xchi'uc la sloq'uesan ep pucujetic ti ochem ta yo'nton cristianoetique. Muc xac' c'opojicuc pucujetic li Jesuse yu'un x'otquinat. 35Ta yoc'omal ic' to ilic li Jesuse. C'alal muc to tsacub osile, iloc' batel; ibat ti bu mu'yuc cristianoetique, yu'un bat sc'opan Dios. 36Li Simón xchi'uc xchi'iltaque ibat st'unic li Jesuse. 37C'alal la staique, jech laj yalbeic: —Scotol cristianoetic ta st'unicot —xutic. 38Itac'ov li Jesuse: —Ja' lec batic ta lumetic li' no'oxe. Yu'un chbat jcholbe ya'yic ec li Lequil A'yeje. Yu'un ja' ta sventa ti talemune —xi. 39Jech te lic xchol batel Lequil A'yej ta nail tsobobbailetic yu'unic ta scotol Galilea banamil. La sloq'uesan pucujetic noxtoc. 40Te ital ta stojol Jesús jun vinic tsacbil ta c'a'el chamel. La sc'anbe vocol li Jesuse; la squejan sba ta stojol, jech laj yalbe: —Ti jechuc avo'nton chacoltaune, xu' avu'un —xut. 41Li Jesuse ic'uxubaj ta yo'nton; laj yac' sc'ob ta sbec'tal. Jech laj yalbe: —Lec oy, colan cha'e —xut. 42Ta ora no'ox icol li sc'a'el chamele; lec xa icom o. 43Li Jesuse tsots laj yalbe batel mantal li vinique. Jech laj yalbe: 44—Mu me boch'o xavalbe ya'ay. Ja' no'ox bat ac'o aba ta ilel ta stojol li palee. Ac'bo smoton Dios sventa chavich' lecubtasel jech chac c'u cha'al yaloj comel ta mantaletic li Moisese. Jech ta sna'ic o ti colemot xae —xut. 45Pero c'alal iloc' batel li vinique, lic spuc batel scotol li c'usi ic'ot ta pasele. Jech mu xa xu' ch-och ta satilal ta lumetic li Jesuse. Te xa no'ox icom ti bu mu'yuc cristianoetique. Pero ta persa ono'ox ibat sq'uelic Jesús li cristianoetic ti buyuc no'ox liquemic tale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\