San Marcos 10

1Iloc' batel ta Capernaum li Jesuse; ibat ta Judea banamil, xchi'uc ibat ta jot uc'um Jordán. Bats'i ep cristianoetic la stsob sbaic yan velta ta stojol. Te lic xchanubtas jech chac c'u cha'al ta spas ono'oxe. 2Te italic ta stojol Jesús jayibuc fariseoetic, yu'un oy c'usi tsc'an ta sjac'beic, yu'un ta sq'uelic me xu' te ta stabeic o smul. Ja' la sjac'beic me xu' ta xicta yajnil li viniquetique. 3Itac'ov li Jesuse: —¿C'usi mantal yaloj comel li Moisese? —xi. 4Itac'ovic: —Li Moisese laj yal mantal ti xu' ac'o yac'be svunal ti muc xa yajniluque; jech xu' ta xicta —xiic. 5Itac'ov li Jesuse: —Ja' ta scoj toj tsots avo'ntonic ti jech la sts'iba li Moisese. 6Pero ta sliquebal banamil c'alal lic spas scotol c'usitic oy li Diose, ‘jun vinic xchi'uc jun ants la spas’. 7Ja' yu'un jech ts'ibabil: ‘Ja' yu'un li vinique ta scomtsan stot sme', yu'un ta xic' yajnil. 8Li chibic to'oxe jun no'ox sbec'tal ta xc'otic’, xi. Jech muc xa chibicuc; jun xa no'ox ic'otic. 9Ja' yu'un li boch'otic laj xa spas ta jun li Diose, mu'yuc boch'o xu' ta svoc' —xi li Jesuse. 10Ts'acal to c'alal te xa'ox oyic ta na li Jesuse, te lic jac'batuc lec yu'un yajchanc'optac c'usi smelol. 11Li Jesuse jech laj yalbe: —Li boch'o ta xicta yajnile, me ta xic' yan ants, ja' no'ox ta xmulivaj xchi'uc. 12Ja' no'ox jech ec li antse, me ta xicta li smalale, me tsmalin yan vinique, ja' no'ox ta xmulivaj xchi'uc noxtoc —x'utatic yu'un li Jesuse. 13Li cristianoetique laj yic'beic tal ololetic li Jesuse, yu'un ac'o yac' sc'ob ta sbaic. Li yajchanc'optaque la spajesic li boch'otic laj yiq'uic tale. 14C'alal laj yil Jesús ti ta spajesvanic li yajchanc'optaque, chopol laj ya'ay. Jech laj yalbe: —Ac'o talicuc ta jtojol li ololetique; mu me xapajesic. Yu'un li boch'otic ja' jechic jech chac c'u cha'al ololetique ja' chventainatic yu'un Dios. 15Melel li c'usi chacalboxuque, li boch'o mu sc'an ventainel yu'un Dios jech chac c'u cha'al ololetique, mu xu' ta x'och yo' bu tspas mantal Dios —xi. 16La spet ololetic li Jesuse, laj yac' sc'ob ta sbaic, laj yac'be bendición. 17C'alal chloc' xa'ox batel li Jesuse, ta anil ital jun vinic; la squejan sba ta stojol li Jesuse. Jech la sjac'be: —Lequil jchanubtasvanej, ¿c'usi ta jpas ti xu' chicuxi o sbatel osile? —xut. 18Itac'ov li Jesuse: —¿C'u yu'un chavalbun ti lecune? Mu'yuc ono'ox boch'o lec; ja' no'ox lec stuc li Diose. 19Xana' ti jech chal li mantaletique: ‘Mu me xamilvan, mu me xamulivaj, mu me xa'elc'aj, mu me xanopbe smul achi'il, mu me xalo'lavan, ich'o ta muc' atot ame'’, xi —xi li Jesuse. 20Itac'ov li vinique: —Jchanubtasvanej, scotol le'e biq'uitun lic jch'un tal —xi. 21Li Jesuse la sq'uel li vinique; ic'uxubaj ta yo'nton, jech laj yalbe: —Pero oy to c'usi sc'an avu'un. Batan, bat chono scotol li c'usitic oy avu'une; q'uelanbo me'onetic li stojole. Jech chata ac'ulejal ta vinajel. Ja'o xtal achi'inun —xut. 22C'alal laj ya'ay li vinique, ep ilo'ilaj yo'nton. Ep laj yat yo'nton ti c'alal ibate, yu'un toj ep sc'ulejal. 23Li Jesuse la sq'uel li cristianoetic te oyic ta jujujot xocone. Jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Li jc'ulejetique toj vocol xu' ch-ochic yo' bu tspas mantal li Diose —xut. 24Li yajchanc'optaque toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ta sventa ti jech laj yale. Li Jesuse jech laj yalbe yan velta: —Jnich'nabtac, li boch'otic batem yo'nton yu'un sc'ulejalique toj vocol ch-ochic yo' bu tspas mantal Dios. 25Ja' mu vocoluc chjelov jcot camello ta chac acuxa; ja' toj vocol ta x'och yo' bu tspas mantal Dios li jc'ulejetique —xi. 26C'alal jech laj ya'yic li yajchanc'optaque, yo'to toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Jech laj yalbe sbaic: —¿Boch'o ono'ox xu' ta xcol cha'e? —xut sbaic. 27Li Jesuse la sq'uelbe sat li yajchanc'optaque, jech laj yalbe noxtoc: —Li cristianoe mu c'usi xu' yu'un tscolta sba. Ja' no'ox scotol xu' yu'un li Diose —xi. 28Li Pedroe jech lic yalbe li Jesuse: —Li vu'uncutique laj xa jcomtsancutic scotol li c'usitic oy to'ox cu'uncutique. Li' xa jchi'inojotcutic —xut. 29Itac'ov li Jesuse: —Melel li c'usi chacalboxuque, li boch'otic scomtsanoj snaic, me xchi'iltac ta voq'uel, me stot, me sme', me yalab xnich'nabic, me yosiltac, ti vu'un ta jcoj xchi'uc ta scoj li Lequil A'yeje, 30ta stabe ep xq'uexol. Vo'vinic (100) ta velta jech yepal tsta li c'usi scomtsanoje: me sna, me xchi'iltac ta voq'uel, me stot, me sme', me yalab xnich'nabic, me yosiltac. Xchi'uc chich' contrainel noxtoc. Ts'acal to ta xcuxiic sbatel osil. 31Ep boch'otic ba'yucbeic li' ta ora ti ja' ts'acalpat ta xc'otique. Ep boch'otic ts'acalpat oyic li' ta ora ti ja' ba'yucbe ta xc'otique —xi li Jesuse. 32C'alal chanovic batel ta be yu'un chbatic ta Jerusalene, li Jesuse ba'yucbe batel. Li yajchanc'optaque ich'ay yo'ntonic. Li boch'otic ts'acalpat ta xbatique ta xi'ic. Li Jesuse laj yic' xlajchabal li yajchanc'optaque; laj yalbe c'usi chc'ot yich' pasbel: 33“Xana'ic ti chijbatutic ta Jerusalene. Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote te ta xi'ac'at ta sc'ob banquilal paleetic xchi'uc ta sc'ob li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Te chiyaq'uicun ta milel. Chiyaq'uicun ta sc'ob yanlum cristianoetic. 34Ta slabanicun, ta xac'bicun nucul, ta stubtabicun jsat. Chismilicun, pero chicha'cuxi loq'uel ta yoxibal c'ac'al”, x'utatic yu'un li Jesuse. 35Li Santiago xchi'uc Juan xnich'nab Zebedeoe inoch'ajic tal ta stojol li Jesuse. Jech laj yalbeic: —Jchanubtasvanej, ta jc'an chavac'buncutic li c'usi ta jc'anbotcutique —xutic. 36Itac'ov li Jesuse: —¿C'usi chac'anbicun? —xi. 37Itac'ovic: —Ta jc'ancutic ti ac'o achotanuncutic jun ta abats'ic'ob, jun ta ats'et ti c'alal cha'ich'at ta muq'ue —xutic. 38Itac'ov li Jesuse: —Mu xana'ic c'usi chac'anbicun. ¿Me xu' avu'unic chavich'ic li tsatsal vocol jech chac c'u cha'al chquich'e? ¿Me xu' avu'unic chavac' abaic ta milel jech chac c'u cha'al chcac' jbae? —xut. 39Itac'ovic: —Xu' cu'uncutic —xiic. Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Ta melel ta ono'ox xavich'ic li tsatsal vocol jech chac c'u cha'al chquich'e, xchi'uc ta ono'ox xavich'ic milel jech chac c'u cha'al ta xquich'e. 40Pero ti chac'an chachotiic jun ta jbats'ic'ob, jun ta jts'ete, muc vu'cun chcal. Ja' no'ox xu' ta xchotiic li boch'otic jech chapanbil sc'oplalique —x'utatic. 41C'alal laj ya'yic li yan lajunebique, i'ilinic ta stojol li Santiago xchi'uc Juane. 42Li Jesuse laj yic' xlajchabalic, jech laj yalbe: —Xana'ic c'u x'elan ta spasic li ajvaliletic yu'un yanlum cristianoetique. Ja' no'ox ta spasvanic ta mantal. Li banquilaletic yu'unique ja' no'ox ta x'uts'intavanic. 43Li vo'oxuque mu me jechuc xapasic. Li boch'o tsc'an banquilal ta xc'ot avu'unique, ac'o spas sba ta avajtunelic. 44Li boch'o tsc'an ich'bil ta muc' avu'unique, ac'o c'otuc jech chac c'u cha'al amozo acotolic. 45Jech chac c'u cha'al vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, mu yu'unuc tal pasvancun ta mantal; ja' tal tuncun avu'unic, xchi'uc tal cac' jba ta milel, yu'un jech xu' chcolic ep cristianoetic —x'utatic yu'un li Jesuse. 46Te ic'otic ta lum Jericó. C'alal iloq'uic batel ta Jericó xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse, bats'i ep cristianoetic te nabal ibatic. Te chotol ta ti'be la staic jun ma'sat, Bartimeo sbi. Ja' xnich'on Timeo. Te chotol ta sc'an limosna. 47C'alal laj ya'ay ti te chjelov li Jesús liquem ta Nazarete, lic avanuc: —Jesús, vo'ot smomnich'onot David, c'uxubinun —xi. 48Li boch'otic te xchi'inoj batel li Jesuse laj yutic, yu'un ta spajesic. Pero yo'to tsots lic avanuc li ma'sate: —Vo'ot smomnich'onot David, c'uxubinun —xi. 49Iva'i li Jesuse, laj yal mantal ti ac'o yiq'uic tale. Jech laj yiq'uic tal, jech laj yalbeic: —Mu xavat avo'nton. Lican, chayic'ot li Jesuse —xutic. 50Ta ora la sjip comel xaquita li ma'sate. Ilic ta anil, ital ta stojol li Jesuse. 51Jech i'albat yu'un li Jesuse: —¿C'usi chac'an ta jpasbot? —x'utat. Itac'ov li ma'sate: —Jchanubtasvanej, avocoluc jambun jsat —xut. 52Itac'ov li Jesuse: —Batan, colemot xa ta sventa xch'unojel avo'nton —xut. Jech ta ora ijam li sate; la xchi'in batel li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\