San Marcos 12

1Li Jesuse oy c'usi la sloc'tabe ta lo'il li cristianoetique. Jech laj yalbe: “Oy jun vinic la sts'un ep sts'usub ta yosil. La set ta coral li sts'usube. La svom ton sventa spits'ubil ya'lel li sts'usube. La spas jun toyol sq'uelub osil. La sa'be yajval boch'o ta xchabiic li ts'usubtic yu'une, jech ibat ta nom li yajval ts'usubtique. 2C'alal la sta yorail i'ic'ub li sat sts'usube, la stac tal jun yajtunel, yu'un tal sc'anbe batel sat ts'usub li boch'otic ta xchabiique. 3Pero li jchabits'usubtique la stsaquic, la smajic, la staquic sutel; mu'yuc c'usi laj yac'beic batel. 4Li yajval osile la stac tal yan yajtunel noxtoc. Pero laj yac'beic ton; ituch' sjol yu'unic. Solel abul xa sba sutel yu'unic. 5La stac tal yan noxtoc, pero la smilic. Oy to ep yan la stac tal, pero ja' no'ox jech la spasbeic. Oy j'o'lol la smajic, j'o'lol la smilic. 6“Oy jun xnich'on li yajval osile lec sc'anoj. Ja' slajeb xa la stac tal. Jech la snop: ‘Ja' xa van chich'ic ta muc' li jnich'one’, xi. 7C'alal laj yilic ti ja' xnich'on li yajval osile, jech laj yalbe sbaic li jchabits'usubtique: ‘Le'e ja' xa yajval ts'usubtic chcom. Ja' lec jmiltic, jech vu'utic ta xquich'betic o comel li spuculale’, xut sbaic. 8Jech la stsaquic, la smilic, la squilic loq'uel ta spat ts'usubtic. 9“¿C'usi ta xich'ic pasbel yu'un yajval ts'usubtic li jchabits'usubtique? Ta xtal smilan. Yan xa boch'o ta xac'be xchabi li ts'usubtic yu'une. 10“¿Me mu'yuc aq'uelojic ti jech ts'ibabil ta sc'op Diose?: ‘Li ton ti mu'yuc lec laj yilic li jpasnaetique, ja' ono'ox i'och ta mero chiquin na. 11Le'e ja' la spas stuc li Cajvaltic Diose; toj labal sba chquiltic ti jech la spase’, xi ts'ibabil”, xi li Jesuse. 12C'alal laj ya'yique, tsc'an ox ta stsaquic li Jesuse, yu'un la sna'ic ti ja' sc'oplal stuquic ti iloc'tabatic ta lo'ile. Pero ixi'ic yu'un li epal cristianoetique, jech muc stsaquic, jech isutic batel. 13La staquic tal ta stojol Jesús jayibuc fariseoetic xchi'uc svinictac Herodes, yu'un oy c'usi ta sjac'beic, yu'un tsq'uelic me xu' te ta stabeic o smul. 14C'alal ivulic ta stojol li Jesuse, jech vul yalbeic: —Jchanubtasvanej, ta jna'cutic ti ja' melel scotol c'usi chavale, ti co'ol lec chavil scotole, ti muc ta sbauc no'ox chaq'uel c'u x'elan li cristianoetique; solel lec chachanubtas ta sbe li Diose. Alo ca'icutic c'usi chanop. ¿Me xu' ta xcac'be jpatancutic li Cesare, o me mu xu'? —xutic. 15Li Jesuse la sna' ti ja' no'ox ta xlo'lavanique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un tal aq'uelic c'u x'elan co'nton? Tsaquic tal jsepuc li taq'uine, ta jq'uel —x'utatic. 16Laj yich'beic tal. Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —¿Boch'o sloc'obal li'i? ¿Boch'o sbi li'i? —x'utatic. —Ja' César —xiic. 17Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Ac'beic c'usi ja' yu'un li Cesare; ac'beic noxtoc c'usi ja' yu'un li Diose —x'utatic. C'alal jech i'albatic yu'un li Jesuse, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. 18Italic ta stojol Jesús jayibuc saduceoetic, ja' ti xch'unojic mu'yuc cha'cuxesele. Jech vul sjac'beic li Jesuse: 19—Jchanubtasvanej, jech la sts'iba comel li Moisese: ‘Me oy ta xcham jun vinic, me mu'yuc xnich'on chcome, li its'inale ac'o yic'be yajnil li anima sbanquile. Yu'un jech ac'o ayinuc sts'unubal li sbanquile’, xi li Moisese. 20Oy to'ox vucub viniquetic xchi'il sbaic ta voq'uel. Li banquilale la sa' yajnil. Pero icham, mu'yuc xnich'on icom. 21Li its'inale laj yic'be yajnil li anima sbanquile. Ts'acal to icham ec. Mu'yuc xnich'on icom noxtoc. Ja' jech la spas ec li yoxibale. 22Mu'yuc xnich'on icom svucubalic c'alal ichamic. Ts'acal to icham ec li antse. 23C'alal ta xcha'cuxiique, ¿boch'o junucal yajnil ta xc'ot li antse, yu'un scotol laj yic' yajnilinic? —xutic. 24Itac'ov li Jesuse: —Solel ch'ayemoxuc. Mu xach'unic c'usi chal li sc'op Diose, xchi'uc mu xach'unic c'u x'elan stsatsal li Diose. 25C'alal ta xcha'cuxiique, mu'yuc xa yajnil viniquetic, mu'yuc xa smalal antsetic. Ja' xa jech chc'otic jech chac c'u cha'al yaj'almantaltac Dios ta vinajel. 26Ti jech mu'yuc ach'unojic ta xcha'cuxiic animaetique, ¿me yu'un mu'yuc aq'uelojic ta svun Moisés ti bu chal ti c'alal ic'opanat yu'un Dios te ta jtec' biq'uit ch'ixe? Jech i'albat yu'un li Diose: ‘Vu'un Diosun yu'un Abraham, Diosun yu'un Isaac, Diosun yu'un Jacob’, x'utat. 27Yu'un li Diose ma'uc Dios yu'un li boch'otic chamenique; ja' Dios yu'un li boch'otic cuxajtique. Bats'i ep ch'ayemoxuc —x'utatic yu'un li Jesuse. 28Te inoch'aj tal jun li boch'o lec xchanoj smantal Diose. Laj ya'ay ti te ta xlo'ilaj xchi'uc Jesús li saduceoetique. C'alal laj ya'ay ti lec itac'batic yu'un li Jesuse, jech la sjac'be ec li Jesuse: —Ta scotol li smantal Diose, ¿c'usi mantalil ti tsots sc'oplale? —xut. 29Itac'ov li Jesuse: —Li sba mantal ti tsots sc'oplal ta scotole ja' li'i: ‘A'yo ava'ay, Israel. Jun no'ox li Cajvaltique, ja' li Dios cu'untique. 30Ja' yu'un c'ano me ta scotol avo'nton li Dios avu'une, ta scotol ach'ulel, ta scotol ajol xchi'uc ta scotol atsatsal’, xi li mantale. 31Li xchibale jech chal: ‘C'ano achi'il jech chac c'u cha'al c'ux ta avo'nton abec'tal atuc’, xi. Le'e ja' tsots sc'oplal ta xchibal. Mu'yuc xa yan mantaletic ti tsots sc'oplal jech chac c'u cha'al li'i —xi li Jesuse. 32Itac'ov li jchanubtasvaneje: —Jchanubtasvanej, melel li c'usi laj avale. Ta melel jun no'ox Dios oy, mu'yuc yan. 33Ta melel ja' tsc'an ta jc'antic ta scotol co'ntontic li Dios cu'untique, xchi'uc ta scotol jbijiltic, ta scotol jtsatsaltic, xchi'uc ti ac'o jc'an jchi'iltic jech chac c'u cha'al c'ux ta co'nton jbec'tal jtuctique. Ja' tsots sc'oplal ta melel. Ja' yamal sc'oplal li smoton Dios ta jchic'tique xchi'uc li smoton Dios ta jmiltique —xi. 34C'alal laj ya'ay Jesús ti lec itac'ov li jchanubtasvaneje, jech laj yalbe: —Jutuc xa sc'an xavac' aba ta ventainel yu'un Dios —xut. Me junuc mu'yuc xa boch'o c'usi la sjaq'uilanbe li Jesuse. 35C'alal ja'o te ta xchanubtasvan ta ch'ulna li Jesuse, jech la sjac'be li cristianoetique: —¿C'u yu'un ta xalic boch'otic lec xchanojic smantal Dios ti ja' smomnich'on David li Cristoe? 36Yu'un li Davide jech laj yal ti c'alal ja'o ventainbil yu'un Ch'ul Espiritue: ‘Li Diose jech laj yalbe li Cajvale: Chotlan ta jbats'ic'ob ja' to me laj cac' ta yolon avacan li avajcontrataque’, x'utat, xi li Davide. 37Li Davide ‘Cajval’, xut. ¿C'u yu'un ‘Cajval’, xut, me ja' smomnich'one? —xi li Jesuse. Li epal cristianoetic te tsobolique scotol yo'ntonic laj ya'ibeic sc'op li Jesuse. 38Jech laj yal noxtoc c'alal ichanubtasvan li Jesuse: “Q'uelo me abaic, mu me xaslo'laoxuc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Yu'un lec cha'yic nat sc'u' tslapic c'alal ta xanovic, xchi'uc lec cha'yic me ta xich'ic nupbel sc'obic ta ch'ivit. 39Xchi'uc lec cha'yic noxtoc ta xchotiic ta sliqueb chotlebaletic ta nail tsobobbailetic, ja' jech tspasic noxtoc c'alal oy muc'tic ve'el ta jujun q'uin. 40Xchi'uc ta slo'labeic c'usitic oy yu'un me'on antsetic. Jal ta sc'opanic Dios yileluc sventa ta smacbeic sat li cristianoetique. Le'e tsots ta x'ac'bat stoj smulic”, xi li Jesuse. 41Li Jesuse te ichoti ta stuq'uil yavil smoton Dios. Te la sq'uel c'u x'elan ta xaq'uic smoton Dios li cristianoetique, xchi'uc laj yil ep jc'ulejetic tal yac' ep staq'uinic. 42Te ital jun me'on ants solel mu'yuc c'usi oy yu'un. Ja' no'ox cha'sep biq'uit taq'uin laj yac', solel mu'yuc c'usi xtoj o. 43Li Jesuse laj yic' li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: —Melel chacalboxuc, li me'on ants le'e ti toj abul sbae ja' ep laj yac' ta scotol ti c'u yepal laj yac' li yantique. 44Yu'un puru scomelal xa staq'uin laj yaq'uic. Yan li me'on antse laj yac' scotol ti c'u yepal oy yu'un sventa tsmac'lin sba oe —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\