San Marcos 13

1C'alal chloq'uic xa'ox batel ta yamaq'uil ch'ulnae, jech i'albat yu'un jun yajchanc'op li Jesuse: —Jchanubtasvanej, q'uelavil c'u to smuc'tiquil li tonetic xchi'uc li c'usitic yan te pasbilique —xi. 2Itac'ov li Jesuse: —Chavilic ti yan to sba smuc'tiquil li naetique. Pero me jbejuc ton mu'yuc bu cajal ta xcom ta sba yac'ol yan ton; scotol ta xtal yich' jinesel —xut. 3Li Jesuse te bat chotluc ta vits Olivatic ta stuq'uil ch'ulna. Li Pedro xchi'uc Santiago xchi'uc Juan xchi'uc Andrese stuquic xa jech la sjac'beic li Jesuse: 4—Alo ca'icutic c'usi ora chc'ot ta pasel li c'usi laj avale. ¿C'usi sq'uelubil ti c'alal po'ot xa ta xc'ot ta pasele? —xutic. 5Jech lic yal li Jesuse: “Q'uelo me abaic, mu me boch'o xaslo'laoxuc. 6Yu'un oy ep boch'otic ta xalic sbiic jech chac c'u cha'al jbi vu'un. Jech ta xalic: ‘Vu'un Cristoun’, xiic. Jech ep boch'otic ta xlajic ta lo'lael. 7“C'alal chava'yic oy pleito li'i, xchi'uc c'alal chava'yic oy pleito ta nome, mu me xaxi'ic. Ta persa jech ta xc'ot ta pasel, pero mu to ja'uc slajebal c'ac'al. 8Ta to xlic scontrain sbaic cristianoetic ta jujun banamil. Ta to xlic scontrain sbaic ajvaliletic noxtoc. Ta x'ech' niqueletic ta buticuc no'ox banamilal. Ta to xtal tsots vi'nal. Le'e ja' sliquebal xa xc'uxul li c'usi ach' ta xvoq'ue. 9“Pero li vo'oxuque q'uelo me abaic. Yu'un ta to xavich'ic aq'uel ta c'abal ta stojol jchapanvanejetic, xchi'uc chayac'boxuc nucul ta nail tsobobbailetic. Oy chayic'oxuc batel ta stojol ajvaliletic, xchi'uc ta stojol muc'tic ajvaliletic, pero vu'un ta jcoj; jech te chavalbicun o batel jc'oplal. 10Yu'un persa ba'yuc ta xcholbatic scotol cristianoetic ta sbejel banamil li Lequil A'yeje. 11C'alal cha'ic'atic batel yu'un cha'ac'atic ta c'abale, mu me xlo'ilaj avo'ntonic ta sventa li c'usi chc'ot avalique xchi'uc ti c'uxi chatac'ovique. Muc xa vo'ocoxuc chac'opojic; ja' Ch'ul Espíritu chac' ana'ic li c'usi chavalique. 12Oy boch'o chac' ta milel xchi'il ta voq'uel. Oy boch'o chac' ta milel xnich'on. Oy boch'o chlic scontrain stot sme', chac' ta milel noxtoc. 13Bajbil chacomic o ta sventa ti acuchojbicun jbie. Pero li boch'o ta xcuch yu'un c'alal to ta slajebe ja' ta xcol. 14“C'alal chavilic chich' soquesel, chich' bolibtasel o ch'ulna ta scoj ti te chich' va'anel li c'usi toj chopol chil Dios ti sc'oplal mu xu' te chich' va'anele, jatovanic batel ta anil ta vitsetic, vo'oxuc ti li' nacaloxuc ta Judeae. (Li boch'o ta sq'uele, ac'o ya'ibe lec smelol.) 15Li boch'otic te oyic ta sjol snaique, c'alal ta xyalic tale, mu xa me x'och yich' c'usitic oy yu'unic. 16Li boch'otic te oyic ta yabtelique, mu xa me sutic tal yu'un chtal yich' sc'u'ic. 17Toj abul sbaic li antsetic ti ja' to xchi'inoj yolique xchi'uc li boch'otic ta to xchu'untas yolique. 18Ja' lec c'opanic Dios ti mu me ja'uc ta yorail sictic ti c'alal jech chc'ot ta pasele, 19yu'un toj tsots li vocol ta xtale. Mu'yuc ono'ox baq'uin jech xc'ot ta pasel c'alal lic spas c'usitic oy li Diose xchi'uc c'alal to tana. Mu'yuc ta xc'ot ta pasel jech yan velta noxtoc. 20Ti manchuc ta scomajesbe sc'ac'alil vocol li Diose, mu'yuc boch'o ta xcol ti jechuque. Pero ta sventa li boch'otic t'ujbilic yu'une ja' yu'un ta scomajesbe sc'ac'alil li vocole. 21“Me oy boch'o jech ta xalboxuque: ‘Q'uelavilic, li' xa oy li Cristoe, le' xa oy li Cristoe’, me xayutoxuque, mu me xach'unic. 22Yu'un ta to xtal li boch'otic ta scuy sbaic ta Cristoe xchi'uc li boch'otic ta scuy sbaic ta j'alc'opetique. Ta spasic ep sq'uelubil stsatsalic sventa chlo'lavanic. Tsc'an ta slo'laic ec li boch'otic t'ujbilic yu'un Diose, pero mu xu' yu'unic. 23Q'uelo me abaic li vo'oxuque, yu'un ba'yuc xa laj calboxuc scotol. 24“C'alal me i'ech' scotol li vocoletic laj calboxuque, ja'o ta x'ic'ub li c'ac'ale., Mu'yuc ta xac' xojobal li ue., 25Ta xbajan yalel tal li c'analetique; ta xnic scotol li c'usitic oy svu'elic ta toyole. 26Ja'o ta xilic ta xiyal tal ta toc xchi'uc ep jtsatsal xchi'uc jxojobal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 27Ta jtac yalel tal caj'almantaltac, yu'un chtal stsobic scotol li boch'otic t'ujbilic cu'un ta xchanjotal xchiquin banamil c'alal to ta sti'iltac banamile. 28“Chanbeic o smelol ta sventa li higoe. C'alal ta xq'uexin ta xloc' yan yanale, jech chana'ic o ti po'ot xa yorail vo'olaltique. 29Ja' no'ox jech ec li vo'oxuque, c'alal chavilic ti chc'ot xa ta pasel scotol li c'usi laj calboxuque, jech chana'ic o ti va'alun xa tal ta ti'na, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 30Melel chacalboxuc, li cristianoetic li' cuxulic ta orae oy mu'yuc to ta xchamic ja' to me i'ech' scotol li c'usitic laj calboxuque. 31Ta to xlaj li vinajel banamile. Pero li jc'ope mu'yuc ono'ox ta xlaj sc'oplal o. 32“Li c'usi ora chitale mu'yuc ono'ox boch'o ta sna', me ja'uc li j'almantaletic ta vinajele, me ja'uc vu'un li Nich'onilune. Ja' no'ox sna' stuc li Totile. 33“Q'uelo me abaic, viq'uiluc me asatic, yu'un mu xana'ic bu ora ta xc'ot ta pasel. 34Jech chac c'u cha'al jun vinic c'alal ta xbat ta nome, ta xac'be comel ta sc'ob smozotac li snae. Ta xalbe comel c'usi yabtel jujun. Li boch'o ja' yabtel ta xchabi ti'nae ta xalbe comel ti ac'o viq'uiluc o sat ta xchabiele. 35Ja' yu'un viq'uiluc me asatic, yu'un mu xana'ic c'usi ora ta xtal li yajval nae, me ta bat c'ac'al, me ta o'lol ac'ubal, me ta x'oc' cots, o me ta sob. 36Mu me vayemucoxuc chvul staoxuc. 37Li c'usi laj calboxuque ja' jech ta xcalbe scotolic: Viq'uiluc me asatic, chcut”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\