San Marcos 14

1Sc'an to'ox chib c'ac'al q'uin Coltael, xchi'uc sq'uinal ta sve'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. Li banquilal paleetic xchi'uc li boch'otic lec xchanoj smantal Diose la snopic c'u x'elan xu' ta slo'laic li Jesuse, yu'un jech xu' ta smilic. 2Jech laj yalic: —Ja' lec mu jpastic ta yorail q'uin, yu'un naca me iliquic ta c'op li cristianoetique —xut sbaic. 3C'alal te oy ta Betania li Jesuse, te oy ta sna li Simón ti tsacbil to'ox ta c'a'el chamele. C'alal te chve' ta mexa li Jesuse, te ital jun ants yich'oj tal jun limita muil poxil nardo sbi. Li slimitaile pasbil ta alabastro ton. Bats'i toyol stojol. La svoc' li yavile; la smalbe ta sjol Jesús li sbele. 4Oy jayibuc i'ilinic, jech laj yalbe sbaic: —¿C'u yu'un jeche' no'ox ta x'ixtolaj li muil poxile? 5Ja' lec ti lajuc yich' chonele, ech'em ta oxib ciento (300) denario taq'uin iloc' stojol ti jechuque. Li stojole xu' ta x'ac'bat me'onetic —xiic. Jech i'ilinic ta stojol li antse. 6Li Jesuse jech laj yalbe: —Mu xavuts'intaic li antse; mu xavaq'uic lo'ilajuc yo'nton. Yu'un lec li c'usi la spasbune. 7Li me'onetique scotol c'ac'al li' achi'uquic. Jech c'usiuc no'ox ora xu' chac'uxubinic. Yan li vu'une mu scotoluc c'ac'al li' achi'inojicun. 8Li antse laj xa spas li c'usi xu' yu'une; cac xa la smuibtasbun jbec'tal sventa ta xquich' muquel. 9Melel li c'usi chacalboxuque, buyuc no'ox ta xich' cholel ta sbejel banamil li Lequil A'yeje, te ta xvinaj batel sc'oplal noxtoc c'usi la spasbun li antse, yu'un jech ac'o sna'ic scotol cristianoetic —xi li Jesuse. 10Li Judas Iscariotee, ja' jun li lajchab yajchanc'op Jesuse, bat sc'opan li banquilal paleetique, yu'un bat yal ti ta xac'be ta sc'obic li Jesuse. 11C'alal laj ya'yic li banquilal paleetique, toj xcuxet ic'ot yo'ntonic. Laj yalbeic Judas ti ta xac'beic taq'uine. Li Judase ja' xa no'ox la smala c'usi ora chac' ta c'abal li Jesuse. 12Ta sba sc'ac'alil q'uin c'alal ta sve'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, xchi'uc c'alal ta smilic li ch'ium chij ta sventa q'uin Coltaele, jech ijac'bat yu'un yajchanc'optac li Jesuse: —¿Bu chac'an ta xbat jmeltsancutic li ch'ium chij ta jti'tic ta sventa q'uin Coltaele? —xutic. 13Li Jesuse la stac batel chib yajchanc'op. Jech laj yalbe batel: —Batanic ta Jerusalén. Te chataic ta be jun vinic xcuchoj jbej q'uib ya'al. Ja' te xanaban abaic batel. 14Xc'ot ac'opanic li yajval na bu ta x'oche. Jech xavalbeic: ‘Jech laj yal tal li Jchanubtasvaneje: ¿Bu jc'olucal yut ana xu' ta jti'cutic chij ta sventa q'uin Coltael jchi'uc li cajchanc'optaque?’, xi laj yal tal, utic c'otel. 15Te ta xac'boxuc avilic jun muc'ta yut na ta xcha'cojal jol na. Lec xa chapanbil. Ja' te xameltsanic li ve'lile —xut. 16Jech ibatic li chibique, i'ochic ta yut lum. Ti c'u x'elan i'albatic batel yu'un Jesuse ja' jech la staic. Jech te la smeltsanic li ve'lil ta sventa q'uin Coltaele. 17C'alal ta xa x'ic'ub osile, ibat xchi'uc xlajchabal yajchanc'optac li Jesuse. 18C'alal te ta xve'ic ta mexae, li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Melel chacalboxuc, oy jun li' jchi'uctic ta ve'el ti ja' chiyac'un ta c'abale —xi. 19Lic yat yo'nton scotolic. Ta jujuntal lic sjac'beic li Jesuse: —¿Me vu'un van? —xiic liquel jujunic. 20Itac'ov li Jesuse: —Ja' jun li lajchaboxuc li'i. Ja' li boch'o co'ol ta jts'aj pan ta sets' jchi'uque. 21Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta xipasbat jech chac c'u cha'al ts'ibabil ono'ox ta sc'op Diose. Toj abul sba li boch'o chiyac'un ta c'abale. Ja' lec ti manchuc voc'uc li vinique —xi li Jesuse. 22C'alal ta xa xve'ique, la stsac pan li Jesuse. La stojbe ta vocol Dios, la svoc' li pane, laj yac'be li yajchanc'optaque. Jech laj yalbe: —Ilo ve'anic, li'i ja' jbec'tal —xut. 23La stsac noxtoc jun vaso ya'lel ts'usub, la stojbe ta vocol Dios, laj yac'be li yajchanc'optaque, jech laj yuch'ic scotolic. 24Jech laj yal li Jesuse: —Li'i ja' jch'ich'al; ja' chtun ta sventa li c'usi chapanbil ono'oxe. Ta xmal ta sventa ep cristianoetic. 25Melel chacalboxuc, mu'yuc xa ta xcuch' yan velta li ya'lel ts'usube. Ja' to ta xcuch' yan velta c'alal me la sta sc'ac'alil te xa jtsoboj jba jcotoltic yo' bu tspas mantal li Diose —xi li Jesuse. 26C'alal la sq'uejintaic jun sq'ueoj Diose, iloq'uic batel. Ibatic ta vits Olivatic. 27Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Tanae acotolic ta xlaj stsatsal avo'ntonic ta jtojol. Yu'un jech ono'ox ts'ibabil: ‘Ta xcac' ta milel li jchabichije, ta spuc sbaic batel li chijetique’, xi ts'ibabil. 28Pero c'alal cha'cuxemun xa'oxe, vu'un ba'yuc chic'ot avu'unic ta Galilea banamil —xut. 29Itac'ov li Pedroe: —Ac'o me chlaj stsatsal yo'nton scotolic li yantique, pero li vu'une mu'yuc ono'ox ta xlaj stsatsal co'nton —xi. 30Li Jesuse jech laj yalbe: —Melel li c'usi chacalbote, tana c'alal mu'yuc to'ox oq'uem chib velta cotse, oxib xa'ox velta laj amucun ta avo'nton —xut. 31Pero jech laj yal li Pedroe: —Manchuc me co'ol chijcham, mu'yuc ta jmucot o ta co'nton —xi ta scotol yo'nton. Ja' jech laj yalic ec li yantique. 32Li Jesuse te ibatic yo' bu Getsemaní sbie. Jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Comanic li'i, yu'un chbat jc'opan Dios le'e —xut. 33Laj yic' batel Pedro, Santiago xchi'uc Juan. Lic yat yo'nton li Jesuse. Toj ven yan sba yo'nton laj ya'ay. 34Jech laj yalbe li oxibique: —Toj loq'uel ta xcat co'nton chca'ay; ta xicham o ya'yeluc. Comanic li'i, viq'uiluc me asatic —xut. 35Ijelov batel jutuc li Jesuse. La spatan sba ta lumtic. La sc'opan Dios; la sc'anbe ti xu'uc mu xich' vocole. 36Jech laj yal: “Tati, scotol xu' avu'un. Xu' chaloq'uesbun li tsatsal vocol li'i. Pero mu me ja'uc xc'ot ta pasel c'usi tsc'an co'nton jtuc; ja' ac'o c'otuc ta pasel li c'usi tsc'an avo'ntone”, xi. 37Isut tal li Jesuse, vayemic vul sta. Jech laj yalbe li Pedroe: —Simón, ¿me vayemot? ¿Me mu xu' avu'un julovenot junuc ora? 38Mu me xavayic; c'opanic Dios, yu'un jech mu xach'unic sujel ta mulil. Li avo'ntonique tsc'an tsc'opan Dios, pero li abec'talique mu'yuc stsatsal —xut. 39Bat sc'opan Dios yan velta li Jesuse. Ja' no'ox jech laj yal jech chac c'u cha'al laj yal ta ba'yuque. 40C'alal isut tal yan veltae, vayemic vul sta noxtoc li oxibique, yu'un solel chtal svayelic, jech mu sna'ic c'uxi ta stac'beic. 41C'alal isut tal ta sc'opanel Dios yoxibal veltae, vayemic vul sta noxtoc. Jech laj yalbe: —¿Me yoquel to chavayic? ¿Me yoquel to chacux avo'ntonic? Ta'lo li vayele. Ista xa yorail chi'ac'at ta sc'ob jpasmuliletic, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 42Licanic, batic. Q'uelo avilic, le' xa xtal li boch'o chiyac'un ta c'abale —xi li Jesuse. 43C'alal ja'o ta xlo'ilaj li Jesuse, ital li Judase, ja' li jun lajchab yajchanc'ope. Xchi'inoj tal epal cristianoetic, yich'anoj tal yespadaic xchi'uc ste'ic. Ja' tacbilic tal yu'un li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose xchi'uc li banquilaletique. 44Li j'ac'vanej ta c'abale yaloj xa'ox c'u x'elan ta xac' ta ilel li Jesuse. “Boch'o ta jts'uts'e ja' svinajeb ti ja' xae. Tsaquic, lec xachabiic batel”, xut ono'ox. 45C'alal ic'otique, ta ora inoch'aj batel ta stojol Jesús li Judase, jech laj yalbe: —Jchanubtasvanej —xut. La sts'uts'. 46Jech ta ora la stsaquic li Jesuse, la xchuquic. 47Oy jun xchi'ilic la sloq'ues yespada; la sbojbe loq'uel jun xchiquin smozo li mero banquilal palee. 48Li Jesuse jech laj yalbe li cristianoetic te oyique: —¿C'u yu'un tal atsaquicun ta espada, ta te', jech chac c'u cha'al jun banquilal jsa'c'op? 49Scotol c'ac'al te lichanubtasvan ta atojolic ta ch'ulna, muc xatsaquicun. Ti jech ic'ot ta pasele, yu'un ja' ic'ot o ta pasel ti jech ono'ox ts'ibabil comel ta sc'op Diose —x'utatic yu'un li Jesuse. 50Li yajchanc'optaque ijatovic batel scotolic; stuc xa te la scomtsanic li Jesuse. 51Oy jun sva'lej querem te nabal ibat ta spat li Jesuse, mu'yuc sc'u' li quereme. Ja' no'ox smacoj sba o ta jlic poc', pero itsacbat yu'un li jtsacvanejetique. 52Li quereme la scomtsan li poq'ue, t'anal ijatov batel. 53Laj yiq'uic batel Jesús ta stojol li mero banquilal palee. Te la stsob sbaic tal li banquilal paleetique xchi'uc li banquilaletique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. 54Li Pedroe ta nomnomtic ibat ta spat Jesús c'alal to ic'ot ta yamac' li mero banquilal palee. Te la xchi'in ta chotlej li mayoletique; te jmoj ic'atinic xchi'uc. 55Li banquilal paleetic xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae lic sa'ilanbeic smul li Jesuse, yu'un jech xu' ta smilic. Pero mu'yuc la staic. 56Ep la sva'an sbaic j'epalc'op testigoetic ta stojol li Jesuse, pero mu co'oluc sc'opic. 57Iva'iic yan j'epalc'opetic noxtoc jech laj yalic: 58—Li vinic li'i laj ca'icutic jech laj yal: ‘Vu'un ta jvuq'ues li ch'ulna li'i ti pasbil ta c'abale. Ta oxib no'ox c'ac'al ta jcha'va'an, muc xa pasbiluc ta c'abal’, xi —xiic. 59Pero mu co'oluc sc'opic noxtoc. 60Jech bat sva'an sba ta o'lol li mero banquilal palee, jech la sjac'be li Jesuse: —¿Me mu'yuc c'usi chaval jbeluc ta sventa li mulil chalic ta aventae? —xut. 61Me jbeluc muc xc'opoj li Jesuse. Li mero banquilal palee jech la sjac'be noxtoc li Jesuse: —¿Me vo'ot li Cristoote? ¿Me vo'ot Xnich'onot li Ch'ul Diose? —xut. 62Itac'ov li Jesuse: —Vu'un. Ta to xavilic chotolun ta sbats'ic'ob li Boch'o ech'em svu'ele. Ta to xavilic chiyal tal ta toc ta vinajel, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote —xi. 63Li mero banquilal palee la sli' sc'u', jech laj yal: —¿C'u yu'un ta jc'antic yan testigoetic? 64Laj xa ava'yic ti chopol chc'opoj ta stojol Diose. ¿C'uxi xu' ta stoj smul chava'yic? —xi. Scotolic laj yalic ti ja' lec ac'o chamuc oe. 65Oy jayibuc lic stubtabeic sat. La smacbeic sat, la smajic, jech laj yalbeic: —Alo ca'tic li boch'o la smajote —xutic. Li mayoletique imajvanic ec. 66Li Pedroe te chotol ta yamaq'uil sba cojal sna li banquilal palee. Te ital jun squiara li banquilal palee. 67C'alal laj yil ti te ta xc'atin li Pedroe, la sq'uel lec, jech laj yalbe: —Vo'ote ja' achi'il li Jesús liquem tal ta Nazarete —xut. 68Li Pedroe laj yal ti mu jechuque: —Mu xcotquin. Mu xca'ibe smelol c'usi chaval —xut. Iloc' batel ta muc'ta ti'na ta ochebal, ja'o i'oc' cots. 69Li quiarae laj yil yan velta li Pedroe. Jech lic yalbe li boch'otic te oyique: —Li vinic le'e ja' xchi'il li Jesuse —xi. 70Li Pedroe laj yal yan velta ti mu xotquine. Ta jliquel ic'opanat yu'un noxtoc li boch'o te oyique: —Ta melel ono'ox ti ja' achi'ile, yu'un xvinaj ta ac'op ti vo'ot Galilea vinicote —xutic. 71Lic chopolc'opojuc li Pedroe, xchi'uc la st'abbe sbi Dios: —Yiloj Dios, mu xcotquin li vinic chavale —xut. 72Ja'o i'oc' xcha'oq'uelal cots. Te ivul ta sjol Pedro ti jech ono'ox albil yu'un li Jesuse: ‘C'alal mu'yuc to'ox oq'uem chib velta cotse, oxib xa'ox velta laj amucun ta avo'nton’, x'utat ono'ox. C'alal it'ab ta yo'nton c'usi albil li Pedroe, lic yoc'ta sba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\