San Marcos 15

1C'alal isacube, la stsob sbaic scotol li j'abteletic ta ch'ulnae, ja' li banquilal paleetique, xchi'uc li jchapanvanejetique, xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Lec chucul laj yiq'uic batel li Jesuse, c'ot yaq'uic ta sc'ob li Pilatoe. 2Li Pilatoe jech la sjac'be li Jesuse: —¿Me vo'ot muc'ta ajvalilot yu'un li israeletique? —xut. —Vu'un, jech chac c'u cha'al chavale —xi itac'ov li Jesuse. 3Li banquilal paleetique ep la stic'beic smul li Jesuse. 4Ja' yu'un li Pilatoe jech la sjac'be yan velta li Jesuse: —¿Me mu'yuc c'usi chaval jbeluc? Q'uelavil ti c'u yepal ta stiq'uic amule —xut. 5Me jbeluc mu'yuc c'usi laj yal li Jesuse. Ja' yu'un li Pilatoe toj ch'ayel ic'ot yo'nton. 6Li Pilatoe jech stalel o ti ta jujun q'uin Coltael ta scolta jun jchuquel ti bu junucal ta sc'anic li cristianoetique. 7Te tiq'uil ta chuquel jun vinic, Barrabás sbi. Te chucajtic xchi'uc xchi'iltac, yu'un imilvanic ta scoj ti la scontrainic li ajvalile. 8Li epal cristianoetic te tsobolique lic sc'anbeic Pilato ti ac'o scolta junuc jchuquel jech chac c'u cha'al ta spas ono'oxe. 9Jech la sjac' li Pilatoe: —¿Me chac'anic ja' ta jcolta li muc'ta ajvalil avu'unique? —xut. 10Yu'un sna'oj ono'ox Pilato ti ta scoj xti'et yo'ntonic yu'un Jesús li banquilal paleetic ti laj yaq'uic ta c'abale. 11Pero li banquilal paleetique la xchanubtasic cristianoetic ti ja' ac'o sc'anic coltabel li Barrabase. 12Li Pilatoe jech la sjac' yan velta: —¿C'usi chac'anic ta jpasbe li ajvalil avu'unic chavalique? —xi. 13Tsots i'avan scotolic: —Joc'ano ta cruz —xiic. 14—¿Pero c'usi chopol la spas? —xi li Pilatoe. Yo'to tsots lic avanicuc: —Joc'ano ta cruz —xiic. 15Li Pilatoe tsc'an ti jun yo'nton chcom li cristianoetique, jech la scolta li Barrabase. C'alal laj yac'beic nucul li Jesuse, laj yac' ta c'abal, yu'un ac'o bat sjoc'anic ta cruz. 16Li soldadoetique laj yiq'uic ochel ta yamaq'uil cabildo li Jesuse, pretorio sbi. Te laj yiq'uic tal scotol li xchi'iltaquic ta soldadoile. 17La slapbeic yax'elan c'u'il li Jesuse. La sts'otic ch'ix; la xojbeic ta sjol sventa scorona. 18La snupbeic sc'ob, jech laj yalbeic: —¿Me li'ote?, muc'ta ajvalil yu'un Israel —xutic. 19La smajbeic sjol ta aj, la stubtaic. La squejan sbaic, la snijan sbaic ta stojol. 20C'alal laj yo'ntonic ta slabanele, la sloc'beic li yax'elan c'u'ile, la slapbeic sc'u' stuc. Laj yiq'uic batel, yu'un bat sjoc'anic ta cruz. 21Te la snupic ta be jun vinic Simón sbi, liquem tal ta lum Cirene. Ja' stotic li Alejandro xchi'uc Rufoe. Ja' la sujic batel ta xq'uechbel scruzal li Jesuse. 22Te laj yiq'uic batel yo' bu Gólgota sbie, ja' li Baquil Jolal, xi smelole. 23Te laj yac'beic yuch' pajal ya'lel ts'usub capal ta ch'ail poxil, mirra sbi. Pero muc xuch'. 24C'alal la sjoc'anic ta cruz li Jesuse, lic spasic canal tajimol xchi'uquic li sc'u' spoq'ue, yu'un jech chilic bu jlicucal chc'ot ta stojol jujunic. 25Ta baluneb ora ta sob la sjoc'anic ta cruz li Jesuse. 26Te ts'ibabil ta te' ta sjol scruzal li c'usi smul yu'unique: “LI'I JA' MUC'TA AJVALIL YU'UN ISRAELETIC”, xi ts'ibabil. 27Oy chib j'eleq'uetic co'ol la sjoc'anic ta cruz xchi'uc li Jesuse; jun scruzal ta sbats'ic'ob, jun scruzal ta sts'et. 28 29Li boch'otic te ijelovique la slabanic. La sjimulan sjolic, jech laj yalic: —¡Ay ava'ay un! Sc'oplal ti vo'ot chavuq'ues li ch'ulnae, ti ta oxib c'ac'al chacha'va'an chavale. 30Coltao aba atuc. Yalan tal ta cruz —xutic. 31Ja' no'ox jech ilabanvanic ec li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Jech laj yalbe sbaic: —La scolta yan cristianoetic, pero mu xu' yu'un tscolta sba stuc. 32Me ta melel ti ja' Cristoe, ti ja' muc'ta ajvalil yu'un israeletique, ac'o yaluc tal ta ora ta cruz, yu'un jech ta xquiltic, jech xu' ta jch'untic —xiic. Ja' no'ox jech ilabanvanic ec li j'eleq'uetic te joc'ajtic ta cruz xchi'uc Jesuse. 33C'alal o'lol xa'ox c'ac'ale, i'ic'ub osil ta scotol li banamile. Ic' icom c'alal to ta o'lol syalel c'ac'al. 34Ta o'lol syalel c'ac'al tsots i'avan li Jesuse: “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?”, xi. “Dios cu'un, Dios cu'un, ¿c'u yu'un ti laj acomtsanune?”, xi smelol. 35Oy jayibuc boch'otic te nopol va'ajtic laj ya'yic, jech laj yalic: —¡Ay ava'ay! Ja' ta xic' tal Elías —xiic. 36Jech ta anil ibat jun vinic, bat sts'aj tal ta pajal ya'lel ts'usub jun esponja. La xoj muyel ta aj; laj yac'be sts'uts' li Jesuse. Jech laj yal: —Jmalatic, jq'ueltiquic me ta xtal yalesatuc ta cruz yu'un li Eliase —xi. 37Pero li Jesuse tsots i'avan yan velta, jech iloc' o xch'ulel. 38Li muc'ta poc' te joc'ol ta yut ch'ulnae, ili' ta o'lol. Ili' yalel tal ta toyol c'alal to ta olon. 39C'alal laj yil c'u x'elan iloc' xch'ulel Jesús li banquilal soldado te va'al ta stuq'uile, jech laj yal: —Ta melel ja' xnich'on Dios li vinic li'i —xi. 40Te oy jayibuc antsetic ta sq'uelic tal ta nom. Ja' te oy li María liquem tal ta Magdalae, xchi'uc Salomé, xchi'uc yan María, ja' li sme'ic José xchi'uc its'inal Santiagoe. 41Ja' li antsetic ti la xchi'inic ta xanubal Jesús te ta Galilea banamil, ti la smac'linique. Te oyic noxtoc ep yan antsetic ti la xchi'inic muyel ta Jerusalén li Jesuse. 42C'alal bat xa'ox c'ac'ale, ja'o yorail ta jchapan jbacutic sventa ta jcux co'ntoncutic. 43Te oy jun vinic, José sbi, liquem tal ta Arimatea. Lec ich'bil ta muc'; ja' jun j'abtel te ta ch'ulna. Smalaoj ec ti chtal ventainvanuc li Diose. Tsots yo'nton i'och sc'anbe sbec'tal Jesús ta stojol li Pilatoe. 44Li Pilatoe ch'ayel ic'ot yo'nton c'alal laj ya'ay ti chamen xa li Jesuse. Jech la stac ta iq'uel li banquilal soldadoe; la sjac'be me ta melel ti chamen xa li Jesuse. 45C'alal i'albat yu'un banquilal soldado ti chamen xa li Jesuse, laj yal mantal ti ac'o yich'be batel sbec'tal Jesús li Josee. 46Li Josee la sman jun lequil poc'. La syales ta cruz li Jesuse; la xpix ta lequil poc', bat smuc ta vombil ton. La xbalch'un tal jbej muc' ta ton; ja' la smacbe o comel sti' li ch'ene. 47Li María ti liquem tal ta Magdalae, xchi'uc li yan María sme' Josee laj yilic bu imucat li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\