San Marcos 16

1C'alal i'ech' xa'ox li sc'ac'alil cuxub o'ntonale, la smanic muil poxil li María liquem tal ta Magdalae, xchi'uc li yan María sme' Santiagoe, xchi'uc li Salomee, yu'un chbat yac'beic ta sbec'tal li Jesuse. 2Ta sob ta sba sc'ac'alil xemuna ibatic ta smuquinal li Jesuse, loq'uem xa'ox c'ac'al. 3Jech laj yalbe sbaic: —¿Boch'o chixbalch'unbutic loq'uel tana li ton te ta ti'ch'ene? —xut sbaic. 4Yu'un toj muc' li ton ti smacojic o ti' ch'ene. Pero c'alal la stoy satique, ja' to laj yilic ti balch'unbil xa loq'uel li tone. 5C'alal i'ochic ta yut vombil tone, laj yilic te chotol jun querem ta bats'ic'ob. Natil saquil c'u'il slapoj. Toj xi'el ic'otic li antsetique. 6Jech i'albatic yu'un li quereme: —Mu xaxi'ic. Ta jna' ti ja' chasa'ic li Jesús liquem tal ta Nazarete, ti ijoc'anat ta cruze. Pero icha'cuxi xa. Mu'yuc xa li'i. Q'uelo avilic li yav bu to'ox laj yaq'uique. 7Bat albeic li yajchanc'optaque xchi'uc li Pedroe; albeic ti ja' ba'yuc ta xc'ot yu'unic ta Galileae. Ja' to te ta xc'ot yilic jech chac c'u cha'al albilic ono'oxe —x'utatic li antsetique. 8Li antsetique ixi'ic loq'uel ta anil ta yut li vombil tone, solel xt'elajetic xa batel ta xi'el. Mu'yuc boch'o laj yalbeic yu'un ixi'ic. 9[C'alal cha'cuxem xa'ox Jesús ta sob ta sba sc'ac'alil xemunae, ja' ba'yuc laj yac' sba ta ilel ta stojol li María liquem tal ta Magdalae, ja' ti iloq'uesbat vucub pucuj ta yo'ntone. 10Li Mariae ibat yalbe ya'yic li boch'otic la xchi'inic to'ox li Jesuse. Te chat yo'ntonic, te ch-oq'uic c'ot sta. 11C'alal laj ya'yic ti cha'cuxem xa li Jesuse xchi'uc ti laj xa yil li Mariae, muc xch'unic. 12Ts'acal to laj yac' sba ta ilel Jesús ta stojol chib xchi'ilic ti c'alal chanovic ta bee. C'alal laj yac' sba ta ilele, sc'atajesoj sba. 13Li chibique isutic batel ta Jerusalén, bat yalbe ya'yic li yantique, pero muc xch'unbatic ec. 14Slajeb xa la yac' sba ta ilel Jesús ta stojol buluchib yajchanc'optac ti c'alal ja'o ta xve'ique. Te tsots ic'opanatic ta sventa ti muc xch'unique, ti tsots yo'ntonique. Yu'un muc xch'unic c'usi i'albatic yu'un li boch'otic laj yilic ti cha'cuxem xa li Jesuse. 15Jech i'albatic yu'un li Jesuse: “Batanic ta sbejel banamil. Bat cholbo ya'yic scotol cristianoetic li Lequil A'yeje. 16Li boch'otic ta xch'unic, xchi'uc li boch'otic ta xich'ic vo'e ja' ta xcolic. Yan li boch'otic mu xch'unique ja' chbat stoj smulic. 17Li boch'otic ta xch'unique ta spasic sq'uelubil jech chac li'i: Ta sloq'uesic pucujetic ta jbi; ta xc'opojic ta yantic c'opetic; 18ac'o me ta stsac ta sc'obic jti'valchonetic, ac'o me oy ta x'ac'bat yuch'ic li c'usi chmilvane, pero mu'yuc c'usi ta spasbatic; ta xac' sc'obic ta sbec'tal jchameletic, ta xcol yu'unic”, x'utatic yu'un li Jesuse. 19C'alal ilaj yo'nton ta sc'opanel yajchanc'optac li Cajvaltic Jesuse, i'ic'at muyel ta vinajel. Te c'ot chotluc ta sbats'ic'ob Dios. 20Li yajchanc'optaque iloc' xcholic li Lequil A'yeje; la xcholic batel ta buyuc no'ox banamilal. Te chi'inbilic yu'un li Cajvaltique, jech laj yac' vinajuc ti ja' sc'op la xcholique, yu'un i'ac'bat spasic sq'uelubiltac stsatsal.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\