San Marcos 2

1C'alal ech'em xa'ox jayibuc c'ac'ale, isut batel ta Capernaum li Jesuse. Li cristianoetique laj ya'yic ti te xa oy ta nae. 2Ta ora la stsob sbaic tal. Mu xa x'ochic ta yut na, bats'i tsinilic c'alal ta ti'na. Li Jesuse lic xcholbe ya'yic sc'op Dios. 3Te italic chanib viniquetic xq'uechubte'ojic tal jun vinic aluben yacan. 4Muc solic batel yo' bu oy li Jesuse, yu'un toj tsinil li epal cristianoetique. Ja' yu'un la svomic jolna ta stuq'uil yo' bu oy li Jesuse; ja' te la xchechic yalel xchi'uc svayab li jchamele. 5C'alal laj yil Jesús ti oy xch'unojel yo'ntonique, jech laj yalbe li jchamele: —Jnich'on, pasbilot xa perdón yu'un amul —xut. 6Te chotajtic jayibuc jchanubtasvanejetic ta smantal Dios, jech la snop ta yo'ntonic: 7“¿C'u yu'un jech ta xc'opoj li vinique? Ta scuy sba ta Dios. Mu'yuc boch'o yan xu' chispasbutic perdón jmultic; ja' no'ox Dios”, xi ta yo'ntonic. 8Li Jesuse ta ora la sna' li c'usi la snop ta yo'ntonique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un ti jech chanopique? 9¿C'usi lec c'un ta albel li jchamele: Me ja' ti ‘pasbilot xa perdón yu'un amul’, xie, o me ja' ti ‘lican, ich'o batel avayab’, xie? 10Pero ta sventa ac'o ana'ic ti oy jvu'el li' ta banamil sventa tal jpas perdón yu'un mulil, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, jech chcalbe li jchamele: 11Vu'un chacalbot, lican; ich'o batel avayab, batan ta ana —xut. 12Ta ora ilic li jchamele; laj yich' batel li svayabe, te sq'ueloj scotolic iloc' batel. C'alal laj yilique, toj labal laj ya'yic scotolic. Laj yalbeic slequilal Dios, jech laj yalbe sbaic: —Mu'yuc ono'ox bu jech xquiltic —xiic. 13Ibat yan velta ta ti'nab li Jesuse. Bats'i ep cristianoetic la stsob sbaic batel ta stojol, jech te lic xchanubtas. 14C'alal chanov batele, laj yil li Leví xnich'on Alfeoe, te chotol ta xchotleb yo' bu ta xac' spatanic li cristianoetique. Li Jesuse jech laj yalbe: —Ts'aclinun batel —xut. Jech ta ora la xchi'in batel li Jesuse. 15Ts'acal to c'alal te chve' ta sna Leví xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse, te xchi'uquic ep jtsobpatanetic xchi'uc jpasmuliletic. Te jmoj ichotiic ta ve'el xchi'uquic li Jesuse, yu'un ep li boch'otic la xchi'inic batele. 16C'alal laj yilic jchanubtasvanejetic ta smantal Dios xchi'uc jayibuc fariseoetic ti jmoj ta xve'ic xchi'uc jpasmuliletic xchi'uc jtsobpatanetic li Jesuse, jech laj yalbeic li yajchanc'optaque: —¿C'u yu'un jmoj ta xve' xchi'uc jpasmuliletic xchi'uc jtsobpatanetic li jchanubtasvanej avu'unique? —xutic. 17C'alal laj ya'ay li Jesuse, jech laj yalbe: —Li boch'otic tsotsique mu xtun yu'unic jpoxtavanej, ja' no'ox li boch'otic ipique. Li vu'une ma'uc tal quic' li boch'otic tuc' scuyoj sbaique; ja' tal quic' li jpasmuliletique —xi li Jesuse. 18C'alal ja'o yictaojic ixim li yajchanc'optac Juane xchi'uc li fariseoetique, oy jayibuc italic ta stojol Jesús, jech la sjac'beic: —¿C'u yu'un ja' no'ox ta xictaic ixim li yajchanc'optac Juan xchi'uc li yajchanc'optac fariseoetique? ¿C'u yu'un mu'yuc ta xictaic ixim ec li avajchanc'optaque? —xutic. 19Itac'ov li Jesuse: —¿Me smelol ti ta xictaic ixim li boch'o ic'bilic ta sq'uelel nupinel ti c'alal te to xchi'uquic li malalile? Mu smeloluc ti ta xictaic ixime. 20Pero ta to sta sc'ac'alil ta xpojbatic batel li malalile. C'alal me la sta sc'ac'alile, ja' to xu' ta xictaic ixim. 21“Mu'yuc boch'o ta spac'an poco' c'u'il ta ach' manta. Yu'un c'alal chmuts li ach' mantae, yantic ta x'epaj sli'emal li poco' c'u'ile. 22Jech noxtoc mu'yuc boch'o chch'ol ta poco' yavil pasbil ta nucul li ach' ya'lel ts'usube. Yu'un c'alal chlic vocanuc li ach' ya'lel ts'usube, ta xjat li spoco' yavile. Altic ta xmal o li ach' ya'lel ts'usube, xchi'uc mu xa xtun o li yavile. Li ach' pasem ya'lel ts'usube ja' tsc'an ch'olel ta ach' yavil noxtoc —xi li Jesuse. 23C'alal ja'o sc'ac'alil cuxub o'ntonale, te ijelovic ta trigoaltic xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse. C'alal chanovique, la sc'asic jaylicuc trigo; la sju' xc'uxic li yajchanc'optaque. 24Li fariseoetique jech lic yalbeic li Jesuse: —Q'uelavil, ¿c'u yu'un ta spasic c'usi mu stac' jpastic ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic li avajchanc'optaque? —xutic. 25Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu'yuc aq'uelojic ta sc'op Dios c'usi la spas David xchi'uc xchi'iltac ta xanubal ti c'alal ta xa xlajic ta vi'nale? 26Te i'ochic ta ch'ulna yu'un Dios ti c'alal ja'o ochem ta banquilal pale li Abiatare. La sve' li pan te oy ta ba mexa ta stojol Diose, ac'o me sc'oplal ja' no'ox xu' tsve'ic li paleetique. Pero li Davide laj yac'be sve'ic ec li xchi'iltac ta xanubale —xut. 27Jech laj yal noxtoc li Jesuse: —Li sc'ac'alil cuxub o'ntonale ja' sventa chtun yu'un cristiano, ma'uc sventa ac'o spas ta mantal li cristianoe. 28Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, vu'un Yajvalun noxtoc li sc'ac'alil ta jcux co'ntontique —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\