San Marcos 3

1Ts'acal to i'och yan velta ta nail tsobobbail li Jesuse. Te oy jun vinic xmoch'oj sba sc'ob. 2Li fariseoetique la sq'uelic me ta xcoltavan ta sc'ac'alil cuxub o'ntonal li Jesuse, yu'un tsc'an ta sa'beic smul. 3Li Jesuse jech laj yalbe li vinique: —La' va'an aba li' ta o'lole —xut. 4Li Jesuse jech la sjac'be li fariseoetique: —Ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique ¿me ja' lec ta jpastic c'usi lec, o me ja' lec ta jpastic c'usi chopol? ¿Me ja' lec chijcoltavan, o me ja' lec chijmilvan? —xut. Muc xtac'ov ic'otic. 5Li Jesuse ilinem ti c'alal la sq'uel ta jujujot xocone. Laj yat yo'nton ta scoj ti toj tsots yo'ntonique, jech laj yalbe li vinique: —Xach'o li ac'obe —xut. Jech la xach' li sc'obe, ta ora icol. 6Iloq'uic batel li fariseoetique, ta ora bat xchapanic xchi'uc svinictac Herodes c'u x'elan xu' tsmilic li Jesuse. 7Li Jesuse iloc' batel; ibatic ta ti'nab xchi'uc li yajchanc'optaque. Te nabal ibatic epal cristianoetic liquemic tal ta Galilea xchi'uc ta Judea banamil. 8Oy liquemic tal ta lum Jerusalén, ta Idumea banamil, xchi'uc oy liquemic tal ta jot uc'um Jordán, xchi'uc ta yosilal chib lum, Tiro xchi'uc Sidón. Yu'un laj ya'yic ti ep c'usitic ta spas li Jesuse, jech bats'i ep la stsob sbaic batel. 9Ta scoj ti bats'i ep li cristianoetique, ja' yu'un li Jesuse laj yalbe yajchanc'optac ti ac'o chapaluc yu'unic li scanovaique, yu'un ja' te ta x'och ti c'u cha'al mu xnet'at yu'un li epal cristianoetique. 10Yu'un ep xa boch'otic icol yu'un li Jesuse, jech scotol jchameletic tsnet'ic batel li Jesuse, yu'un tsc'an ta spiquic. 11C'alal laj yilic Jesús li pucujetic ti ochem ta yo'nton cristianoetique, la squejan sbaic ta stojol, jech lic avanicuc: —Vo'ot Xnich'onot Dios —xiic. 12Li Jesuse tsots la spajes ti mu me xalic batel ti ja' Xnich'on Diose. 13Ts'acal to imuy batel ta vits li Jesuse, laj yic' batel li boch'otic ta xchi'ine, jech ibatic. 14Te lic st'uj lajchab yajtacbolaltac sventa ta xchi'in o, xchi'uc sventa ta stac batel ta xcholel sc'op. 15Xchi'uc laj yac'be svu'elic sventa ta sloq'uesic pucujetic ta yo'nton cristianoetic. 16Jech lic st'uj li lajchabique. Ja' la st'uj Simón; ja' li Pedro i'ac'bat yan sbi yu'un Jesuse. 17Xchi'uc la st'uj Santiago xchi'uc Juan, ja' yits'in li Santiagoe; ja' xnich'nab Zebedeo. Ja' Boanérges i'ac'bat sbiic yu'un li Jesuse. Ja' “Xnich'nab Chauc”, xi smelol. 18Xchi'uc la st'uj Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, xchi'uc yan Santiago xnich'on Alfeo, xchi'uc Tadeo, xchi'uc yan Simón ja' ti laj to'ox xchi'in Zeloteetique, 19xchi'uc Judas Iscariote, ja' li boch'o laj yac' ta c'abal li Jesuse. 20Ts'acal ibatic ta na yo' bu nacal li Jesuse. Te la stsob sbaic batel yan velta epal cristianoetic ta stojol. Me jutuc mu spas xve'ic o. 21C'alal laj ya'yic yuts' yalaltac Jesús ti te tsinilic epal cristianoetic ta snae, bat spajesic li Jesuse, yu'un la snopic ti soquem sjole. 22Te oyic jayibuc jchanubtasvanejetic ta smantal Dios, liquemic batel ta Jerusalén, jech laj yalic: “Li vinic li'i ja' ventainbil yu'un li banquilal pucuj Beelzebú sbie. Jech ta svu'el banquilal pucuj ta sloq'ues pucujetic ta yo'nton cristianoetic”, xiic. 23Li Jesuse laj yic' li jchanubtasvanejetic ta smantal Diose, jech la sloc'tabe ta lo'il: “¿C'uxi xu' ta sloq'ues xchi'il ta pucujil li banquilal pucuje? 24Me ta scontrain sbaic xchi'uc xchi'iltac ta abtel jun ajvalile, ta soquic o. 25Jech noxtoc me ta scontrain sbaic yajval jun nae, ta soquic o. 26Ja' no'ox jech ec li banquilal pucuje, me ta scontrain sba stuquique, ta soquic o. Mu xa xu' yu'un tspasic o mantal. 27Mu'yuc boch'o xu' yu'un ch-och ta sna jun tsatsal vinic sventa ta xelc'anbe c'usi oy yu'un me muc ba'yucuc la xchuc li tsatsal vinique. Yan me ba'yuc ta xchuque, ja' to jech xu' yu'un ta spojbe scotol li c'usi oy yu'une. 28“Jamal chacalboxuc ava'yic, scotol li boch'o chopol c'usi tspasique xchi'uc ti chopol chc'opojic ta stojol Diose, ta to spasbatic perdón. 29Yan li boch'o chopol chc'opoj ta stojol Ch'ul Espiritue, mu'yuc ta spasbatic o perdón; te xcuchoj smulic o ta sbatel osil”, xut. 30Ti jech laj yal li Jesuse, yu'un i'albat ti ventainbil yu'un pucuje. 31Te ic'otic ta amac' sme' xchi'uc xchi'iltac li Jesuse. La staquic ta iq'uel li Jesuse. 32Li boch'otic te chotajtic ta jujujot xocone, jech laj yalbeic: —Te oyic ta amac' ame' xchi'uc achi'iltac, yu'un ta st'unicot —xutic. 33Itac'ov li Jesuse: —¿Me xana'ic boch'o ta melel li jme'e xchi'uc jchi'iltac ta voq'uele? —xi. 34Li Jesuse xcholet la sq'uel batel li boch'otic te chotajtic ta sts'ele, jech laj yal: —Q'uelavilic, ti jayib li' oyique ja' jme' ja' jchi'iltac c'otemic. 35Li boch'otic ta spasbeic c'usi tsc'an yo'nton Diose ja' jme', ja' cuts' calal c'otemic —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\