San Marcos 4

1Li Jesuse ichanubtasvan yan velta ta ti'nab. Bats'i ep cristianoetic ibatic ta stojol, jech i'och ta canova te ta ba vo', te ichoti. Yan li cristianoetique te oyic ta ti'nab scotolic. 2Te lic chanubtasvanuc ta puru lo'il c'op. Jech laj yal: 3“A'yo ava'yic. Oy iloc' batel jts'untrigo. 4C'alal la svij li strigoe, oy jaybej ic'ot ta be. Ital mutetic, la sbiq'uic batel. 5Oy jaybej ic'ot ta tontic ti bu mu'yuc pim slumale. Ta ora ijulij, yu'un mu'yuc pim sbanamilal. 6C'alal iq'uepe, ta ora ic'anub; te itaquij o, yu'un mu'yuc nat yalem yisim. 7Oy jaybej ic'ot ta ch'ixtic. C'alal ich'i li ch'ixe, inet'at, jech te ic'oxib, muc isatin o. 8Oy jaybej ic'ot ta lequil banamil. Toj lec ich'i, toj lec ibat, jech lec laj yac' sat. Oy laj yac' lajuneb xcha'vinic (30) ta bej; oy laj yac' oxvinic (60) ta bej; oy laj yac' vo'vinic (100) ta bej li jujulique”, xi. 9Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Boch'o oy xchiquin ac'o snopbe lec smelol”, x'utatic. 10C'alal stuquic xa xchi'uc lajchab yajchanc'optac li Jesuse xchi'uc ti jayib te chchi'invanique, la sjac'beic Jesús c'usi smelol li lo'il c'op laj yale. 11Li Jesuse jech laj yalbe: “Li vo'oxuque ac'biloxuc xa ana'ic c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' ti mu'yuc to'ox boch'o la sna'e. Yan li boch'otic ta patna oyique mu x'ac'bat sna'ic; ja' no'ox la jloc'tabe ta lo'il. 12Yu'un altic chililanic, mu xch'unic. Altic cha'yilanic, mu xc'ot ta yo'ntonic. Yu'un jech mu me sutes yo'ntonic, jech mu spasbatic o perdón yu'un smulic”, xi li Jesuse. 13Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Me mu xava'ibeic smelol li lo'il laj cale, ¿c'uxi xu' chava'ibeic smelol li yan lo'il ta to xcale? 14Li jts'untrigoe ja' li boch'o ta xchol sc'op Diose. 15Li bec' trigo ic'ot ta bee ja' li boch'otic cha'yic sc'op Diose ti chc'ot ta yo'ntonique. Pero ta ora ta xtal li banquilal pucuje; ta sloq'uesbe ta yo'ntonic li sc'op Dios te ts'unbile. 16Li bec' trigo ic'ot ta tontique ja' li boch'otic ta ora no'ox ta xch'unic li sc'op Dios c'alal cha'yique. Toj xcuxet no'ox yo'ntonic. 17Pero mu'yuc chac' yibel ta yo'ntonic, jech mu jaluc xu' yu'unic. C'alal me ital tsots vocole, xchi'uc me ital nutsel ta sventa li sc'op Diose, toj chibajel chc'ot yo'ntonic. 18Li bec' trigo ic'ot ta ch'ixtique ja' li boch'otic cha'yic sc'op Dios 19ti ja' no'ox batem yo'ntonic yu'un li c'usitic oy li' ta banamile; ja' lo'labil yo'ntonic yu'un li c'ulejalile xchi'uc li c'usitic xpich'et no'ox yo'ntonic yu'une. Jech te net'bil chc'ot o li sc'op Dios ya'yojique, jech mu satin o. 20Li bec' trigo ic'ot ta lequil banamile ja' li boch'otic cha'yic sc'op Dios ti chc'ot lec ta yo'ntonique. Jech lec chac' sat. Oy ta xac' lajuneb xcha'vinic (30) ta bej; oy ta xac' oxvinic (60) ta bej; oy ta xac' vo'vinic (100) ta bej”, x'utatic yu'un li Jesuse. 21Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Me ta jtsantic candile, mu yu'unuc ta jnujmaquitic ta anmul, o me ta yolon vaybal. Ja' ta xcac'tic lec ta xvuchanubil. 22Ja' jech mu'yuc c'usi mucul chcom ti mu xvinaje. Mu'yuc c'usi nac'al chcom ti mu'yuc boch'o cha'ye. 23Boch'o oy xchiquin ac'o snopbe lec smelol”, x'utatic yu'un li Jesuse. 24Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “A'ibeic lec smelol li c'usi chacalboxuque. Ti c'u x'elan chabisbe achi'ilique, ja' jech sbisol chavich'ic ec. Jeloven to cha'ac'batic. 25Yu'un li boch'o oy xa yu'une ta x'ac'bat yan. Yan li boch'o mu'yuc yu'une ta xpojbat sutel ti c'u yepal staoje”, xi li Jesuse. 26Li Jesuse jech lic yal noxtoc: “Li ventainel yu'un Diose ja' jech chac c'u cha'al jun vinic ti ta x'ovolaje. 27Li vinique jun yo'nton chvay ta ac'ubaltic, ta xlic ta c'ac'altic. Li sts'unube te ta xlic javuc tal stuc; ta xlic ch'iuc tal, pero mu sna' c'u x'elan ta xch'i. 28Yu'un te ta xch'i tal stuc ta banamil. Ba'yuc ta xloc' yanal, ja'o ta xac' xnich, ja'o ta xcom sat. 29C'alal ta xyijube, ja'o chich' tuch'el, yu'un yorail xa ta tuch'el”, xi li Jesuse. 30Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “¿C'usi xu' ta jco'oltsan o li ventainel yu'un Diose? ¿C'usi lo'ilal ta jloc'ta o ti xco'laj smelole? 31Ja' jech chac c'u cha'al bec' mostaza chich' ts'unel ti ja' no'ox stuc toj biq'uit ta scotol yan ts'unubiletique. 32Pero c'alal me laj yich' xa'ox ts'unele, ja' no'ox stuc toj muc' ta xbat ta scotol li yan ts'unubiletique. Lec muc'tic chac' sc'obc'ob, jech chtal mutetic ta vinajel, chtal spas stasic ta sc'obc'ob yu'un oy lec xyaxinal”, xi li Jesuse. 33Li Jesuse puru ta lo'il c'op la xchanubtas li cristianoetique, ja' ti c'u x'elan xu' cha'ibeic smelole. 34Me mu'yuc lo'iletique, mu'yuc la ichanubtasvan. Yan li yajchanc'optaque laj yalbe ya'yic smelol ti c'alal stuquic xae. 35C'alal ich'ay xa'ox c'ac'ale, jech laj yalbe yajchanc'optac li Jesuse: —Jelovcutic batel ta jot nab —xut. 36La sc'opanic comel li cristianoetic te xchi'inojique; la xchi'inic batel li Jesuse. Ja' jech laj yiq'uic batel ti c'u x'elan oy ta yut canovae. Oy yantic canovaetic te xchi'uquic batel noxtoc. 37Ilic tsots ic', tsots la syuq'uilan li nabe; jech i'och ep vo' ta yut canova, jutuc xa muc xnoj ta vo' li canovae. 38Li Jesuse te vayem ta chac canova, yich'oj lec xon sjol. La stijic, jech laj yalbeic: —Jchanubtasvanej, ¿me mu'yuc ta avo'nton ti chijmucutic ta nabe? —xutic. 39Ilic li Jesuse. La spajes li iq'ue xchi'uc li nabe. Jech laj yalbe: —Ch'abian, pajan —xut. Jech ta ora ich'abi o li iq'ue; bats'i lec lamal icom scotol. 40Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —¿C'u yu'un chaxi'ic? ¿C'u yu'un ti mu'yuc to xch'unojel avo'ntonique? —xut. 41Yo'to ech'em ixi'ic, jech la sjac'be sbaic: —¿Boch'o vinical li'i? Yu'un c'alal ta ic', c'alal ta nab ta xch'unbat smantal —xut sbaic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\