San Mateo 12

1Ta sc'ac'alil le'e, te ijelov ta be ta trigoaltic li Jesuse. Ja'o sc'ac'alil cuxub-o'ntonal. Li yajchanc'optaque ivi'najic, jech te la sc'asic jaylicuc trigo, la sju' xc'uxic. 2Pero li fariseoetique laj yilic, jech laj yalbeic li Jesuse: —Q'uelavil li avajchanc'optaque, ta spasic c'usi mu stac' jpastic ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic —xutic. 3Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu aq'uelojicuc ta sc'op Dios c'usi la spas David ti c'alal ivi'najic xchi'uc li xchi'iltac ta xanubale? 4Te i'och ta sna li Diose, ja' la sve'ic li pan te oy ta ba mexa ta stojol Diose. Ac'o me yaloj Dios ti ja' no'ox xu' tsve'ic li paleetique, pero la sve'ic xchi'uc xchi'iltac li Davide. 5Jech noxtoc aq'uelojic ta sc'op Dios c'usi la spasic ta ch'ulna ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic li paleetique, te ono'ox ta x'abtejic o, pero mu'yuc la sta smulic ti jech la spasique. 6Chacalboxuc ava'yic, oy c'usi ti xjelov sc'oplal li' oy ta atojolique, ja' mu sta jech sc'oplal li ch'ulnae. 7Ava'ibeicuc smelol ti jech yaloj Diose: ‘Ja' ta jc'an ti chac'uxubinvanique. Ma'uc ta jc'an li milbil matanale’, xie, mu xatic'beic smul boch'o mu'yuc smul ti jechuque. 8Yu'un vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, vu'un Yajvalun li sc'ac'alil ta jcux co'ntontique —xi li Jesuse. 9Ijelov batel li Jesuse. Te i'och ta nail tsobobbail yu'unic. 10Te oy jun vinic xmoch'oj sba jun sc'ob. Te lic sjac'beic Jesús jayibuc fariseoetic, yu'un tsq'uelic me xu' ta stabeic o smul: —¿Me xu' chijcoltavan ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique? —xutic. 11Itac'ov li Jesuse: —Me oy boch'o junucal avu'unic ta xbalch'uj yalel ta yut vomlum xchij ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique ¿me mu chbat aloq'uesic tal? 12¿Me mu ja'uc xjelov sc'oplal li cristianoe? ¿Me mu ja'uc xcom sc'oplal li jcot chije? Ja' yu'un, xu' ta jpastic c'usi lec ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontic —xi li Jesuse. 13Li Jesuse jech laj yalbe li vinique: —Xach'o li ac'obe —xut. La xach' li sc'obe, ta ora ilecub jech chac c'u cha'al li jun sc'obe. 14Iloq'uic batel li fariseoetique, bat xchapanic c'u x'elan xu' ta smilic li Jesuse. 15Li Jesuse la sna' li c'usi tsnopique, jech iloc' batel. Ep cristianoetic la xchi'inic batel. La scolta scotol li jchameletic te oyique. 16Tsots laj yalbe batel ti mu me spucbeic batel sc'oplale. 17Ja' ic'ot o ti jech ono'ox laj yal li j'alc'op Isaías ta vo'onee: 18“Li'i, ja' cajtunel, ja' li boch'o t'ujbil cu'une. Lec jc'anoj, xcuxet no'ox co'nton yu'un. Laj xa cac'be yich' li espíritu cu'une. Ja' chtal xchapan li jujun lume. 19Mu sliques c'op, mu tsotsuc chc'opoj. Muc c'alaluc to ta xoraltic xvinaj li sc'ope. 20Mu ja'uc chtal xcha'c'as li aj ti voch'em xae, mu ja'uc chtal stu'p li mecha ti chtu'p xae, ja' chac'be spas canal li tuq'uil chapanel chaq'ue. 21Li yanlumetique ja' no'ox ta smalaic ec ti chcolic ta sventae”, xi li Diose, xi ono'ox li Isaiase. 22Te laj yiq'uic tal ta stojol Jesús jun vinic ochem pucuj ta yo'nton. Ja' ma'sat xchi'uc uma' noxtoc. Icol yu'un li Jesuse, ic'opoj xchi'uc ijam sat. 23Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic li epal cristianoetique. Jech laj yalbe sbaic: “¿Me ja' li smomnich'on David ti sc'oplal ono'ox chtale?”, xiic. 24Pero c'alal laj ya'yic li fariseoetique, jech laj yalic: “Li vinic li'i, ta svu'el banquilal pucuj ta sloq'ues pucujetic ta yo'nton li cristianoetique”, xiic. 25Li Jesuse la sna' li c'usi la snopique, jech laj yalbe: “Me ta svoq'uilan sbaic yajvaltac jun banamile, ta soquic o. Me ta scontrain sbaic yajvaltac jun lume, xchi'uc me ta scontrain sbaic yajvaltac jun nae, ta soquic noxtoc. 26Ja' no'ox jech ec li Satanase, me ta scontrain xchi'ile, mu xu' yu'un ta spas mantal me jech ta spase. 27Ti ja'uc ta svu'el banquilal pucuj ta jloq'ues pucujetic jech chac c'u cha'al chavalique, ¿boch'o ta sventa ta sloq'uesic pucujetic avajchanc'optaquic ec ti jechuque? Li avajchanc'optaquique xu' ja' chc'ot ta jchapanvanej avu'unic. 28Li vu'une ta sventa espíritu yu'un Dios ta jloq'ues li pucujetique, jech ta xvinaj o ti li' xa tspas mantal ta atojolic li Diose. 29“¿Boch'o xu' yu'un ta x'och ta sna jun tsatsal vinic sventa chelc'anbe c'usi oy yu'un ti me muc ba'yucuc ta xchuc li vinique? Me la xchuc ba'yuque ja' to jech xu' ta xelc'anbe li c'usi oy yu'une. 30“Li boch'o mu'yuc li' oy ta jtojole, yu'un xa chiscontrainun o. Li boch'o mu xixchi'inun ta tsobvaneje, yu'un ja' jsoquesvanej. 31“Ja' yu'un chacalboxuc ava'yic, scotol li c'usi chopole, xchi'uc li boch'o chopol chc'opoj ta stojol Diose, oy to perdón. Yan li boch'o chopol chc'opoj ta stojol Ch'ul Espiritue mu'yuc xa perdón o. 32Li boch'o chopol chc'opoj ta jtojol, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta to spasbatic perdón. Pero li boch'o chopol chc'opoj ta stojol Ch'ul Espiritue mu'yuc ta spasbatic o perdón, me ja'uc li' ta banamil, me ja'uc ta sbatel osil”, xi li Jesuse. 33“Ta sat chavotquinic c'u x'elan li te'e. Me lec li te'e, lec sat chac'. Me chopol li te'e, chopol sat chac'. 34¡Ja' achi'ilic orachon! ¿C'u x'elan xu' lec chac'opojic ti chopoloxuc ono'oxe? Yu'un li c'usi oy ta avo'ntonique ja' jech chloc' ta aveic. 35Li lequil vinique ja' chloc' tal ta ye li c'usi lec oy ta yo'ntone. Yan li chopol vinique ja' chloc' tal ta ye li c'usi chopol oy ta yo'ntone. 36Ja' yu'un chacalboxuc ava'yic, ti c'u yepal mu'yuc stu c'usi chavalique ta ono'ox xc'ot avich'ic jac'bel ti c'alal tsta yorail ta xchapanvan li Diose. 37Yu'un ta sventa ac'opic xu' lec cha'ilatic, ta sventa ac'opic xu' chbat atoj amulic”, xi li Jesuse. 38Te itac'ovic jayibuc fariseoetic xchi'uc jchanubtasvanejetic yu'unic. Jech laj yalbeic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, chac jq'uel ca'icutic sq'uelubil li avu'ele —xutic. 39Itac'ov li Jesuse: —Li chopol cristianoetique xchi'uc ti mu junuc yo'ntonique tsc'an ta sq'uelic sq'uelubil. Pero mu'yuc ta x'ac'bat yilic. Ja' no'ox ta x'ac'bat yilic jech chac c'u cha'al ic'ot ta pasel ta stojol li j'alc'op Jonase. 40Jech chac c'u cha'al te tiq'uil ta xch'ut muc'ta choy oxib c'ac'al xchi'uc oxib ac'ubal li Jonase, ja' no'ox jech ec vu'un ti Xnich'on Cristiano lic'ote, oxib c'ac'al xchi'uc oxib ac'ubal ta ximucat. 41C'alal tsta yorail chapanele, ta xliquic li cristianoetic ta Ninivee, ja' chc'otic jech chac c'u cha'al jchapanvanej yu'unic li cristianoetic li'i, ja' ta xalic c'u x'elan chcomic. Yu'un li niniveetique la sutes yo'ntonic ti c'alal icholbatic sc'op Dios yu'un li Jonase. A'yo ava'yic, ja' li' oy ta atojolic li boch'o xjelov yabtel jech chac c'u cha'al li Jonase. 42Jech noxtoc li ajvalil ants ta Sure, ja' chc'ot ta jchapanvanej yu'un noxtoc li cristianoetic li'i ti c'alal tsta yorail chapanele. Yu'un li stuque nom ilic tal ti c'alal ital ya'ibe c'u x'elan sbijil li Salomone. Pero li boch'o li' oy ta atojolique, ja' ech'em sbijil jech chac c'u cha'al li Salomone. 43“C'alal ta xloc' ta yo'nton cristiano li pucuje, ta xbat ta xocol banamil, chbat sa' bu ta xcux yo'nton, pero mu sta. 44Jech chlic yal ta yo'nton: ‘Ja' lec ta xisut batel ti bu liloc' tale’, xi. C'alal chc'ote, xocol chc'ot sta, lec mesbil, lec chapanbil. 45Jech chbat sa' tal yan vucub xchi'iltac ti bu x'ech' to xchopolilique. Scotol chtal ochicuc ta yo'nton li vinique, te chnaquiic o. Li vinique yo'to ech'em tsoc batel jech chac c'u cha'al ta ba'yuque. Ja' jech chc'ot ta pasel ta atojolic ec, vo'oxuc ti li' to oyoxuc ta banamil ta orae —xi li Jesuse. 46C'alal ja'o chchi'in ta lo'il cristianoetic li Jesuse, te ivulic ta amac' sme' xchi'uc xchi'iltac, yu'un tsc'an ta sc'opanic li Jesuse. 47Oy jun boch'o tal yalbe li Jesuse: —Te oyic ta amac' ame' xchi'uc achi'iltac, yu'un tsc'an ta sc'opanicot —xut. 48Itac'ov li Jesuse: —¿Me xana'ic boch'o ta melel li jme' xchi'uc li jchi'iltaque? —xi. 49La xbechc'obta batel li yajchanc'optaque, jech laj yal: —Li'i ja' jme', ja' jchi'iltac c'otem. 50Yu'un scotol li boch'o ja' ta spasic c'usi tsc'an yo'nton li Jtot te oy ta vinajele, ja' quits'inab, ja' quixlaltac, xchi'uc ja' jme' chc'otic —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\