San Mateo 13

1Te no'ox ta sc'ac'alil iloc' batel ta na li Jesuse, ibat chotluc ta ti'nab. 2Te la stsob sbaic tal ta stojol epal cristianoetic, jech i'och ta canova te ta ba vo' li Jesuse. Li cristianoetique te ichotiic ta ti'nab scotolic. 3Li Jesuse ep c'usitic laj yalbe, ep c'usitic la sloc'tabe ta lo'il, jech laj yal: “A'yo ava'yic, oy iloc' batel jts'untrigo. 4C'alal la svij li strigoe, oy jaybej ic'ot ta be. Te ital mutetic la sbiq'uic batel. 5Oy jaybej ic'ot ta tontic ti bu mu'yuc pim slumale. Ta ora ijulij, yu'un mu'yuc pim sbanamilal. 6C'alal iq'uepe ic'anub, jech itaquij, yu'un mu'yuc nat yalem yisim. 7Oy jaybej ic'ot ta ch'ixtic. C'alal ich'i li ch'ixe, inet'at, jech te ic'oxib o. 8Oy jaybej ic'ot ta lequil banamil. Ja' lec laj yac' sat. Oy laj yac' vo'vinic (100) ta bej, oy laj yac' oxvinic (60) ta bej, oy laj yac' lajuneb xcha'vinic (30) ta bej jujulic. 9Li boch'o oy xchiquine ac'o snopbe smelol”, x'utatic yu'un li Jesuse. 10Li yajchanc'optaque inopajic batel, jech la sjac'beic li Jesuse: —¿C'u yu'un ti ta lo'il c'op no'ox chac'opan li cristianoetique? —xutic. 11Itac'ov li Jesuse: —Yu'un li vo'oxuque ac'biloxuc xa ana'ic c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' ti mu'yuc to'ox boch'o sna'e, pero li yantique mu x'ac'bat sna'ic. 12Yu'un li boch'otic staojic xae, ta to x'ac'batic yan, jech ta x'ayin ep yu'unic. Yan li boch'o mu'yuc staoje, ta xpojbat sutel ti c'u yepal staoj xa'ox jutuque. 13Ja' yu'un ja' no'ox ta jloc'tabe ta lo'il. Yu'un altic ti chililanique; mu xich'ic ta muc'. Altic ti cha'yilanique; mu xa'ibeic smelol, mu xc'ot ta yo'ntonic. 14Yu'un ja' ic'ot o c'usi la sts'iba li j'alc'op Isaías ta vo'onee: ‘Chava'yilan ta achiquinic, pero mu xc'ot ta avo'ntonic. Chavililan ta asatic, pero mu xava'ibeic smelol. 15Yu'un stsatsubtasoj yo'ntonic li jun lum li'i. Toj tsots ta a'yel cha'yic, smuts'oj o satic, yu'un jech mu me xilic, jech mu xa'yic ta xchiquinic, jech mu xc'ot ta yo'ntonic, jech mu sutes yo'ntonic, yu'un jech mu me xcolic o cu'un’, xi li Diose, xi ono'ox li Isaiase. 16“Yan li vo'oxuque xcuxet no'ox avo'ntonic, yu'un toj lec li asatique jech laj avilic, yu'un toj lec li achiquinique jech laj ava'yic. 17Melel li c'usi chacalboxuque, oy ep j'alc'opetic ta vo'one xchi'uc li boch'otic tuc' yo'ntonique tsc'an chilic ec li c'usi chavilique, pero muc xilic. Tsc'an cha'yic ec li c'usi chava'yique, pero muc xa'yic —xi li Jesuse. 18“Ja' yu'un li vo'oxuque a'ibeic me lec smelol li lo'il laj cal ta sventa li jts'untrigoe: 19Scotol li boch'o cha'yic ti oy ventainel yu'un Diose, pero ti mu xa'ibeic lec smelole, ta ora ta xtal li pucuje, ta xtal spojbe loq'uel ta yo'ntonic. Le'e ja' jech smelol li bec' trigo ic'ot ta bee. 20Yan li bec' trigo ic'ot ta tontique ja' senyail li boch'otic cha'yic sc'op Diose, ti xcuxet no'ox yo'ntonic chch'unic ta orae, 21pero mu'yuc lec yisim ta yo'ntonic, jech jayibuc no'ox c'ac'al te oy. C'alal ta xich'ic vocol, chich'ic uts'intael ta sventa li sc'op Diose, toj chibajel chc'ot yo'ntonic. 22Li bec' trigo ic'ot ta ch'ixtique, ja' senyail li boch'otic cha'yic sc'op Dios ti ja' no'ox batem yo'ntonic yu'un li c'usitic oy li' ta banamile ti ja' lo'labilic yu'un li sc'ulejalique, jech te net'bil chc'ot o li sc'op Dios ya'yojique. Jech mu satin o. 23Yan li bec' trigo ic'ot ta lequil banamile, ja' senyail li boch'otic cha'yic li sc'op Diose, ti cha'ibeic lec smelole, jech ta xac' lec sat. Oy ta xac' vo'vinic (100) ta bej, oy ta xac' oxvinic (60) ta bej, oy ta xac' lajuneb xcha'vinic (30) ta bej jujulic”, xi li Jesuse. 24Li Jesuse laj yal yan lo'il noxtoc. Jech laj yal: “Ti c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' jech chac c'u cha'al jun vinic bat sts'un lequil bec' trigo ta yosil. 25Pero c'alal ja'o chvay scotolique, ital li yajcontrae la sts'un comel chopol jobel te yo' bu la sts'un li strigoe. C'alal la sts'un comele, ibat. 26C'alal ich'i li trigoe, laj yac' sat. Ja' to te ivinaj li chopol jobele. 27Li yaj'abteltac yajval osile jech la sjac'beic li yajvalique: ‘Cajval, ¿me muc puru bats'i trigouc laj ats'un ta avosile? ¿Bu ital li chopol jobel te ch'ieme?’, xutic. 28Itac'ov li yajval osile: ‘Le'e ja' cajcontra la sts'un’, xi. Li yaj'abteltaque jech laj yalic: ‘¿Me chac'an chbat jbulcutic loq'uel?’, xut li yajvalique. 29Itac'ov: ‘Mo'oj, naca me te capal chloc' avu'unic li bats'i trigoe. 30Te jmoj ac'o ch'iuc xcha'chopal c'alal to tsta yorail chich' tuch'el. C'alal yorail chich' tuch'ele, jech chcalbe li jtuch'trigoetic cu'une: Ja' tsobic ba'yuc li chopol jobele. Chuquic lec ta jujuchuc sventa chich' chiq'uel. Ja' ts'acal xatsobic li jtrigoe, tiq'uic ochel ta snail cu'un, xcut’, xi li yajval osile”, xi li Jesuse. 31Laj yal yan lo'il noxtoc li Jesuse, jech laj yal: “Ti c'u x'elan chlic ventainvanuc li Diose, ja' jech chac c'u cha'al bec' mostaza ti tsts'un ta yosil jun vinique. 32Li bec' mostazae ja' biq'uit ta scotol li yantic ts'unubiletique, pero c'alal chch'ie ja' muc' chc'ot ta scotol li yantic itajetique. Lec jpets ta te' chbat, te chtal mutetic, chtal spas stasic ta sc'obc'ob”, xi li Jesuse. 33Laj yal yan lo'il noxtoc li Jesuse, jech laj yal: “Ti c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' jech chac c'u cha'al svolesubil xch'ut pan. C'alal tscap ta vucub cuartiya arina li antse, lec chvol o xch'ut scotol”, xi li Jesuse. 34Li Jesuse ta puru lo'il c'op la sc'opan li cristianoetique. C'alal me mu'yuc lo'il c'ope, mu'yuc ichanubtasvan. 35Yu'un ja' ic'ot o c'usi laj yal li yaj'alc'op Dios ta vo'onee. Jech laj yal: “Ta puru lo'il c'op chic'opoj. Ja' ta xcal li c'usitic mu'yuc ya'yojic c'alal lic meltsajuc tal li banamile”, xi ono'ox. 36Li Jesuse la sc'opan comel li epal cristianoetique, i'och ta yut na. Jech lic jac'batuc yu'un li yajchanc'optaque: —Albun ca'icutic c'usi smelol li lo'il sventa chopol jobel ti laj yich' ts'unel ta osil laj avale —xutic. 37Itac'ov li Jesuse: —Li boch'o la sts'un li bats'i trigoe, ja' vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 38Li osile ja' scotol li banamile. Li bats'i trigoe ja' li xnich'nab Diose. Yan li chopol jobele ja' li xnich'nab pucuje. 39Li cajcontra ti la sts'un li chopol jobele, ja' li pucuje. Li yorail tuch' trigoe ja' li slajebal c'ac'ale. Li jtuch'trigoetique ja' li j'almantaletique. 40Jech chac c'u cha'al chich' tsobel li chopol jobel ti chchiq'uique, ja' jech ta xc'ot ta pasel ta slajebal c'ac'al. 41Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote ta jtac tal caj'almantaltac. Ja' ta xtal stsobic loq'uel yo' bu jventainoj scotol li boch'otic chaq'uic ta pasel c'usi chopole xchi'uc li boch'otic tspasic c'usitic toj chopolique. 42Ta sjipic ochel ta c'oc'. Te chc'ot yoc'ta sbaic, te xc'uxet o yeic. 43Yan li boch'otic tuc' yo'ntonique xojobanic no'ox jech chac c'u cha'al c'ac'al te yo' bu chventainvan li Diose yu'un ja' xa Stotic. Li boch'o oy xchiquine, ac'o snopbe smelol —xi li Jesuse. 44Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Ti c'u x'elan chventainvan li Dios te oy ta vinajele ja' jech chac c'u cha'al epal taq'uin mucul ta banamil ti oy jun vinic la stae. Te la xcha'muc lec comel yan velta, xcuxet no'ox yo'nton bat xchon scotol li c'usitic oy yu'une, ja' bat sman li banamil yo' bu mucul li taq'uine”, xi li Jesuse. 45Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Ti c'u x'elan chventainvan li Dios te oy ta vinajele ja' jech chac c'u cha'al jun jmanulajel ti ja' tsa'ilan li nats'il ti toj leque. 46C'alal me la sta li nats'il ti bu toyol stojole, chbat xchon scotol li c'usitic oy yu'une, ja' chbat sman li perlae”, xi li Jesuse. 47Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “Ti c'u x'elan chventainvan li Dios te oy ta vinajele, ja' jech chac c'u cha'al nuti' stsacubil choy ti chich' tiq'uel ochel ta yut nabe, te ta stsac tal ep ta chop choyetic. 48C'alal chnoj li nuti'e, ta sloq'uesic ta ti'nab. Te ta xchotiic, ta st'ujic ti bu lequique ta stiq'uic ochel ta moch. Yan ti bu chopolique ta sjipic batel. 49Ja' jech ta xc'ot ta pasel ta slajebal c'ac'al. Ta xtal li j'almantaletique, chtal svoq'uic loq'uel li boch'otic chopolic ti te capal xchi'uc li boch'otic tuc' yo'ntonique. 50Ta sjipic ochel ta c'oc', te ta xc'ot yoc'ta sbaic, te xc'uxet o yeic”, xi li Jesuse. 51Li Jesuse jech la sjac'be li yajchanc'optaque: —¿Me laj ava'ibeic smelol scotol li c'usi laj cale? —xi. —Laj ca'icutic, Cajval —xutic. 52Jech laj yal noxtoc: —Lec oy, scotol li jchanubtasvanejetic ta smantal Diose, ti chchan lec c'u x'elan li ventainel yu'un Diose, ja' jech chc'otic jech chac c'u cha'al totil ta jbej na ti xu' yu'un tsloq'ues c'usi ach' xchi'uc c'usi poco' ta sc'ulejale —xi li Jesuse. 53C'alal ilaj yo'nton ta yalel lo'il c'opetic li Jesuse, iloc' batel. 54Isut batel ta slumal, te ic'ot chanubtasvanuc ta nail tsobobbailetic yu'unic. Toj labal laj ya'yic ti c'u x'elan ichanubtasvane, jech laj yalbe sbaic: —¿Bu la sta sbijil li vinic le'e? ¿Bu la sta svu'el ti xu' yu'un ta spas sq'uelubiltaque? 55¿Me mu ja'uc xnich'on li carpinteroe? ¿Me mu ja'uc sme' li Mariae? ¿Me mu ja'uc xchi'iltac li Jacoboe, li Josee, li Simone, xchi'uc li Judase? 56¿Me mu ja'uc yixlaltac noxtoc ti li' nacalic ta jtojoltique? ¿Bu la xchan scotol ti jech ta spase? —xut sbaic. 57Jech te la sbajic o li Jesuse. Pero li Jesuse jech laj yalbe: —Li j'alc'opetique buyuc no'ox ta xbatic ich'bilic ta muc', ja' no'ox te ta slumal, xchi'uc ta sna stuquic ti mu x'ich'atic ta muq'ue —xut. 58Jech mu'yuc la spas ep sq'uelubil stsatsal te ta slumal li Jesuse yu'un mu sc'an xch'unic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\