San Mateo 15

1Iliquic tal ta Jerusalén jayibuc fariseoetic xchi'uc boch'otic lec xchanojic smantal Dios. Italic yo' bu oy li Jesuse, jech vul yalbeic: 2—¿C'u yu'un ta sbajbeic stalel moletic li avajchanc'optaque? Yu'un mu'yuc ta spasic ti c'u x'elan jtaleltic ta jpoc jc'obtic c'alal ta xve'ique —xiic. 3Itac'ov li Jesuse: —Li vo'oxuque ¿c'u yu'un ja' chabajbeic smantal Dios ec ta scoj ti ja' avich'ojic li atalelique? 4Yu'un jech yaloj li Diose: ‘Ich'o ta muc' atot ame'. Li boch'o yan xich' xalbe stot sme'e ac'o chamuc’, xi. 5Pero li vo'oxuque lec chava'yic me jech chalbeic li stot sme'ique: ‘Ti c'u yepal sc'oplal chajcoltaoxuque, laj xa cal ti chcac' ta sventa smoton Diose’, me xutique, 6chavalbeic ti xu' xa mu scoltaic o li stot sme'ique. Jech chabajbeic o smantal Dios ta scoj ti ja' avich'ojic li atalelic ono'oxe. 7Jlo'lavanejoxuc. Ja' ac'oplalic ti jech laj yal li j'alc'op Isaías ta vo'onee: 8‘Li cristianoetic li'i, chiyich'icun ta muc' ta yeic no'ox; pero li yo'ntonique nom oy ta jtojol. 9Altic ti chiyich'icun ta muc' yilele, smantal no'ox cristiano ta xchanubtasvanic o’, xi li Diose, xi ono'ox li Isaiase —xi li Jesuse. 10Li Jesuse laj yic' ta stojol li epal cristianoetique, jech laj yalbe: —A'yo ava'yic li c'usi chacalboxuque, a'ibeic lec smelol. 11Li c'usi ch-och ta ye cristianoe ma'uc chbolib yo'ntonic yu'un. Ja' chbolib yo'ntonic yu'un li c'usi chopol chloc' ta yeique —xi. 12Jech te inoch'ajic batel ta stojol Jesús li yajchanc'optaque, jech laj yalbeic: —¿Me xana' ti toj chopol laj ya'ay fariseoetic li c'usi laj avale? —xutic. 13Itac'ov li Jesuse: —Scotol li te' ti ma'uc sts'unben li Jtot te oy ta vinajele, ta xich' bulel loq'uel c'alal ta yibel. 14Mu xatuc'ulanic. Ja' ma'satetic ti tsc'an chac'beic yil be li xchi'ilic ta ma'satile. Pero me co'ol ma'satetic ta xic' sbaic batele, co'ol chbalch'ujic ochel ta vomlum —xut. 15Li Pedroe jech laj yalbe li Jesuse: —Albun ca'icutic c'usi smelol li lo'il c'op ja' to laj avale —xut. 16Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu to xava'ibeic smelol ec li vo'oxuque? 17¿Me mu xana'ic li c'usitic ta x'och ta ye cristianoe ta x'ech' ta xch'utic, ja'o ta xloc'? 18Yan li c'usi ta xloc' ta yeique ta yut yo'ntonic ta xlic tal. Jech ta xbolib o yo'ntonic. 19Yu'un ta yut yo'nton cristiano ta xlic tal li c'usi chopol tsnope, li milvaneje, li mulivajele, li c'opanejbaile, li eleq'ue, li epalc'ope, li xchopolc'optael yantique. 20Scotol le'e ja' chbolib co'ntontic yu'un. Yan me ja' no'ox mu jechuc chapoc ac'obic jech chac c'u cha'al atalelic c'alal chave'ique, mu xbolib avo'ntonic yu'un —xut. 21Iloc' batel li Jesuse, ibat ta yosilal Tiro xchi'uc Sidón. 22Te iloc' tal jun ants, ja' sts'unubal li canaanetic ta vo'onee, tsots laj yapta li Jesuse: —Cajval, vo'ot smomnich'onot David, c'uxubinun, yu'un ochem pucuj ta yo'nton jtseb. Toj ech'em ta x'ac'bat svocol —xut. 23Li Jesuse muc xtac'ov jbeluc. Li yajchanc'optaque jech laj yalbeic li Jesuse: —Avocoluc, taco sutel li antse yu'un toj tsots ta xaptautic tal ta jpatic —xutic. 24Li Jesuse jech la stac'be li antse: —Vu'une ja' no'ox tacbilun tal ta sventa li smomnich'nab Israele yu'un ch'ayemic ta be jech chac c'u cha'al chijetic —xut. 25Pero li antse ital squejan sba ta stojol li Jesuse, jech laj yalbe: —Cajval, c'uxubinun —xut. 26Itac'ov li Jesuse: —Mu lecuc me ta jpojbetic yot nich'naletic, yu'un ta xcac'betic sve' unin ts'i'etic —xut. 27Itac'ov li antse: —Jech xaval, Cajval. Pero li xch'uch'ulil yot nich'naletic ta xbaj yalel ta yolon mexa c'alal ta xve'ique, ja' xa sve'el ec li unin ts'i'etique —xi. 28Li Jesuse jech la stac'be: —Ants, toj lec ach'unoj, jech ac'o c'otuc ta pasel li c'usi chac'ane —xut. Ja' jech ora colem icom o li stsebe. 29Ijelov batel li Jesuse, ixanov batel ta ti'ti' nab Galilea. Te imuy ta vits, te ic'ot chotluc. 30Te la stsob sbaic tal ep cristianoetic, yic'ojic tal coxoetic, ma'satetic, uma'etic, mot-c'obetic, xchi'uc yantic jchameletic. Te vul xpuch'anic ta stojol li Jesuse, icol yu'un scotol. 31Li cristianoetique toj labal sba laj yilic, yu'un laj yilic ijam ye li uma'etique, ilecub sc'obic li boch'otic mu'yuc ono'ox lec sc'obique, ixanovic li coxoetique, xchi'uc ijam sat li ma'satetique. Jech lic yalbeic slequilal li Dios yu'un Israele. 32Li Jesuse laj yic' li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: —Toj abul sba chquil li cristianoetic li'i, yu'un yoxibal xa c'ac'al li' xchi'inojutic, mu'yuc xa c'usi ta sve'ic. Mu jc'an ta jtac batel ti c'alal mu'yuc ve'emique yu'un naca me alubicuc ta be —xi. 33Jech la stac'beic: —¿Li vu'uncutique bu ta jtacutic epal pan li' ta xocol banamil sventa ta jmac'lincutic li epal cristianoetic li'i? —xutic. 34Li Jesuse jech la sjac': —¿Jayib pan avich'ojic? —xut. —Vucub, xchi'uc jayibuc bic'tal choy —xutic. 35Li Jesuse laj yalbe cristianoetic ti ac'o chotiicuc ta lumtique. 36La stsac li vucub pane xchi'uc li bic'tal choye, la stojbe ta vocol Dios. La svoc' li pane xchi'uc li bic'tal choye, laj yac'be li yajchanc'optaque. Ja' xa la spucbeic ec li epal cristianoetique. 37Lec ive'ic scotolic, inoj xch'utic o. La stsobbeic li scomelaltaque, inoj yu'unic vucub moch. 38Ti c'u yepal ive'ique ja' chanmil (4,000) li viniquetique. Ja' slecoj o li antsetique xchi'uc li ololetique. 39Li Jesuse la sc'opan comel li cristianoetique, jech i'och ta barco ibat ta nopol lum Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\