San Mateo 16

1Italic jayibuc fariseoetic xchi'uc saduceoetic yu'un tsc'an ta sq'uelic c'uxi ta xtac'ov li Jesuse. Jech vul yalbeic: —Ac'bun quilcutic sq'uelubil atsatsal ta vinajel —xutic. 2Itac'ov li Jesuse: —C'alal bat xa c'ac'ale, jech chavalic: ‘Oc'ome lec q'uepel, yu'un lec tsoj li vinajele’, xachiic. 3Ta sobe jech chavalic noxtoc: ‘Ta xtal vo' tana, yu'un tsoj vinajel xchi'uc oy ep ic'al toc’, xachiic. Jlo'lavanejoxuc. Xana'ic sq'uelel sq'uelubil ta vinajel; ¿c'u yu'un mu xana'ic sq'uelel sq'uelubil li c'usi chc'ot ta pasel li' ta orae? 4Li boch'otic chopol yo'ntonic, xchi'uc ti mu junuc yo'ntonic ta stojol Diose, tsc'an ta sq'uelbeic sq'uelubil. Pero mu x'ac'bat yilic. Ja' no'ox ta x'ac'bat yilic jech chac c'u cha'al ic'ot ta pasel ta stojol li j'alc'op Jonase —xut. Li Jesuse te la scomtsan, iloc' batel. 5C'alal ijelovic ta jot nab li yajchanc'optac Jesuse, muc xt'ab ta yo'ntonic laj yich'ic batel spanic. 6Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Q'uelo me abaic ta sventa svolesubil xch'ut pan yu'un li fariseoetic xchi'uc li saduceoetique —xut. 7Jech lic yalbe sbaic li yajchanc'optaque: —Ja' van ta xalbutic ti muc xquich'tic tal jpantique —xiic. 8Li Jesuse laj ya'ay li c'usi laj yalique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un ja' chanopic ta sventa ti muc xavich'ic tal pane? Mu'yuc to xch'unojel avo'ntonic. 9¿Me muc to chc'ot ta avo'ntonic? ¿Me mu xt'ab ta avo'ntonic ti ta vo'ob no'ox pan ive'ic li vo'mil (5,000) viniquetique, xchi'uc ti jayib moch scomelal laj atsobique? 10¿Me mu xa xana'ic noxtoc ti ta vucub no'ox pan ive'ic chanmil (4,000) viniquetic, xchi'uc ti jayib moch scomelal laj atsobique? 11¿Me yu'un mu xava'ibeic smelol ti mu ja'uc ta sventa bats'i pan ti laj calboxuc ac'o aq'uel abaic ta sventa svolesubil xch'ut pan yu'un li fariseoetic xchi'uc saduceoetique? —xi li Jesuse. 12Jech te laj ya'ibeic o smelol ti mu ja'uc ta sventa svolesubil xch'ut pan ti tsc'an ta sq'uel sbaic yu'une. Ja' smelol ti ac'o sq'uel sbaic ta sventa c'u x'elan ta xchanubtasvan li fariseoetic xchi'uc saduceoetique. 13C'alal ic'ot Jesús ta nopol lum Cesarea yu'un Filipoe, jech lic sjac'be li yajchanc'optaque: —¿Boch'oun ta xalic jchi'iltactic, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote? —xut. 14Jech la stac'beic: —Oy ta xalic ti vo'ot Juan j'ac'vanejot ta vo'e. Oy yan ta xalic ti vo'ot Eliasote. Oy yan ta xalic ti vo'ot Jeremiasote. Oy ta xalic ti vo'ot junuc li j'alc'opetic ta vo'one —xutic. 15—Pero li vo'oxuque, ¿boch'oun chavalic ec? —xut. 16Itac'ov li Simón Pedroe: —Vo'ot Cristoot, Vo'ot Xnich'onot li cuxul Diose —xut. 17Itac'ov li Jesuse: —Toj jun avutsil, Simón, xnich'on Jonás. Muc ja'uc laj yac'bot ana' li boch'o oy sbec'tal oy xch'ich'ale. Ja' laj yac'bot ana' li Jtot te oy ta vinajele. 18Ja' yu'un chacalbot ec, vo'ot Pedroot, vo'ot ja' jechot jech chac c'u cha'al ton. Vo'ot ta aba ta jliques cabtel sventa ta jtsob li jch'unolajeletic cu'une. Mu xu' tstsalatic yu'un stsatsal svu'el li lajele. 19Vo'ot chacac'bot sllavial li ventainel yu'un Dios ta vinajele. Scotol li boch'o chachuc li' ta banamile chucul chc'ot c'alal ta vinajel. Scotol li boch'o chacolta li' ta banamile colem chc'ot c'alal ta vinajel —x'utat yu'un li Jesuse. 20Li Jesuse tsots laj yalbe mantal yajchanc'optac ti mu me boch'o xalbeic batel ti ja' Cristoe. 21Li Jesuse ja'o te lic yalbe jech chac li'i: —Ta persa chibat ta Jerusalén, te chc'ot quich' ep vocol yu'un li moletique xchi'uc li banquilal paleetique xchi'uc li jchanubtasvanejetic yu'unique. Te chiyaq'uicun ta milel. Chimucat, pero chicha'cuxi ta yoxibal c'ac'al —xut. 22Li Pedroe laj yic' batel jutuc li Jesuse. Jech tsots la spajes, jech laj yalbe: —Cajval, mu me xac' c'otuc ta pasel jech li Diose. Mu me xc'ot ta pasel ti chachame —xut. 23Ijoyij li Jesuse, jech laj yalbe: —Loc'an ta jtojol Satanás. Chac'an chavac' jbosi cacan ta atojol. Ma'uc chanop c'usi ta sc'an Dios. Ja' no'ox chanop c'usi tsc'an cristiano —xut. 24Li Jesuse jech laj yalbe: —Li boch'o tsc'an chists'aclinune tsc'an mu tsotsuc sc'oplal cha'ay sba stuc. Ac'o xq'uech scruz, ac'o sts'aclinun batel. 25Yu'un scotol li boch'o tsc'an tspoj sbae, ja' chch'ay. Yan li boch'o mu sventauc me chcham ta jcoje ja' ta xcuxi. 26¿C'usi chloc' o yu'un jun cristiano me ja' chu'unin scotol c'usitic oy li' ta banamil, me ja' chch'ay li xcuxlejale? ¿C'usi xq'uexol xu' chac'be xcuxlejal li jun cristianoe? 27Yu'un ta to sta sc'ac'alil chital xchi'uc xojobal Jtot, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. Ta jchi'in yalel tal li j'almantaletic cu'une, ja' ta xtal cac'be stojol jujun cristiano ti c'u x'elan la spasique. 28Melel li c'usi chacalboxuque, oy boch'o avu'unic li'i ti mu'yuc to ta xchamique ja' to me laj yilic chlic ventainvancun, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote —xut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\