San Mateo 19

1C'alal ilaj yo'nton ta lo'il li Jesuse, iloc' batel ta Galilea banamil; ibat ta Judea banamil ta jot uc'um Jordán. 2Te nabal ibatic epal cristianoetic, jech te la scoltaan scotol li jchameletique. 3Te italic ta stojol Jesús jayibuc fariseoetic, yu'un tal sq'uelic c'uxi ta xtac'ov li Jesuse. Jech la sjac'beic: —¿Me xu' ta xicta yajnil jun vinic ti c'usiuc no'ox smul ta stae? —xutic. 4Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu'yuc aq'uelojic ta sc'op Dios ti jun vinic xchi'uc jun ants la spas Dios c'alal la spas cristiano ta sliquebe? 5Jech chal: ‘Ja' yu'un li vinique ta scomtsan stot sme'; yu'un ta xic' yajnil. Li chibic to'oxe jun no'ox sbec'tal ta xc'otic’, xi. 6Jech muc xa chibicuc, jun xa no'ox ic'otic. Ja' yu'un li boch'otic laj xa spas ta jun li Diose, mu'yuc boch'o xu' ta svoc' —xi li Jesuse. 7Jech la sjac'beic noxtoc li Jesuse: —¿Pero c'u yu'un jech laj yal mantal li Moisés ta vo'onee?: ‘Li boch'o ta xicta yajnile ac'o yac'be svunal ti muc xa yajniluque, jech xu' ta xicta’, xi li Moisese —xiic. 8Itac'ov li Jesuse: —Ja' ta scoj toj tsots avo'ntonic ti laj yal mantal Moisés xu' chavicta avajnilique. Ta sliquebale mu jechuc. 9Pero vu'un chacalboxuc, li boch'o ta xicta yajnile, me muc ta scojuc yu'un imulivaje, me ta xic' yan ants, ja' no'ox ta xmulivaj xchi'uc —x'utatic yu'un li Jesuse. 10Li yajchanc'optaque jech laj yalbeic li Jesuse: —Me jech oy sc'oplal li vinic xchi'uc yajnile, ja' lec ti mu xinupincutique —xutic. 11Itac'ov li Jesuse: —Mu acotolicuc xu' avu'unic jech. Ja' no'ox xu' yu'unic li boch'o jech ac'bilic yu'un Diose. 12Oy viniquetic ti mu xnupinic oe, yu'un jech ivoq'uic o ta sme'ic. Oy viniquetic noxtoc ti ja' to tspasatic ta capon yu'un yan viniquetique. Oy viniquetic stuc tsnopic ti mu xnupinic oe, yu'un jech xu' lec chtunic yu'un li Diose. Li boch'otic xu' cha'yic jeche, ac'o spas —xi li Jesuse. 13Te i'ic'bat tal ololetic ta stojol li Jesuse, yu'un ac'o yac' sc'ob ta sbaic xchi'uc ac'o sc'opanbe Dios ta stojolic. Pero li yajchanc'optaque laj yutic li boch'otic laj yiq'uic tale. 14Ja' yu'un li Jesuse jech laj yalbe: —Ac'o talicuc ta jtojol li ololetique, mu me xapajesic. Yu'un li boch'otic ja' jechic jech chac c'u cha'al ololetique ja' ch-ochic yo' bu tspas mantal Dios —xut. 15C'alal laj yac' sc'ob ta sba ololetic li Jesuse, iloc' batel. 16Te ital jun querem vinic, jech la sjac'be li Jesuse: —Jchanubtasvanej, ¿c'usi lec tsc'an ta jpas ti xu' chicuxi o sbatel osile? —xut. 17Itac'ov li Jesuse: —¿C'u yu'un chajac'bun ta sventa li c'usi leque? Mu'yuc boch'o yan lec, ja' no'ox lec stuc li Diose. Me chac'an chacuxi sbatel osile, ch'uno li smantaltac Diose —xut. 18Jech la sjac' li vinique: —¿C'usitic mantalil ti tsc'an ta jch'une? —xi. Itac'ov li Jesuse: —‘Mu me xamilvan. Mu me xamulivaj. Mu me xa'elc'aj. Mu me xanopbe smul achi'il. 19Ich'o ta muc' atot ame'. C'ano achi'il jech chac c'u cha'al c'ux ta avo'nton abec'tal atuc’, xi li mantale —xut. 20Itac'ov li querem vinique: —Scotol le'e biq'uitun lic jch'un tal. ¿C'usi to yan tsc'an ta jpas? —xi. 21Itac'ov li Jesuse: —Me chac'an ti lec ts'acal chapase, batan, bat chono scotol li c'usitic oy avu'une; q'uelanbo me'onetic. Jech chc'ot ata ac'ulejal ta vinajel. La' me, la ts'aclinun —xut. 22C'alal jech laj ya'ay li quereme, ep laj yat yo'nton ti c'alal isut batele yu'un toj ep sc'ulejal. 23Li Jesuse jech lic yalbe li yajchanc'optaque: —Melel li c'usi chacalboxuque, li jc'ulejetique toj vocol ch-ochic yo' bu tspas mantal Dios. 24Chacalboxuc noxtoc, ja' mu vocoluc ta xjelov jcot camello ta chac acuxa; ja' toj vocol chac' sbaic ta ventainel yu'un Dios li jc'ulejetique —xut. 25C'alal jech laj ya'yic li yajchanc'optaque, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Jech laj yalic: —¿Boch'o ono'ox xu' chcol cha'e? —xiic. 26Li Jesuse la sq'uelbe lec satic, jech laj yalbe: —Li cristianoetique mu xu' yu'un tscolta sba stuquic. Yan li Diose scotol xu' yu'un tspas —xut. 27Li Pedroe jech laj yal: —Q'uelavil, li vu'uncutique jcomtsanojcutic scotol, li' jchi'inojotcutic. ¿C'usi ta jtacutic ec? —xi. 28Itac'ov li Jesuse: —Melel chacalboxuc, c'alal chlic ach'ubuc scotole, c'alal chlic choticun ta jchotleb sventa chi'ich'at ta muc' vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, chachotiic ta lajchab (12) muc'tic chotlebal ec vo'oxuc ti laj ats'aclinicune. Vo'oxuc chlic achapanic li lajcha'chop israeletique. 29Li boch'otic tscomtsan snaic, me sbanquiltac, me yits'inabtac, me xvixubtac, me yixlaltac, me xi'meltac, me smucubtac, me stot, me sme', me xnich'nab, me yosil, ta scoj ti vu'un chiyich'un ta muq'ue, ta stabe ep xq'uexol. Xchi'uc ta xcuxiic sbatel osil noxtoc. 30Oy ep boch'otic ba'yucbeic li' ta ora ti ja' ts'acalpat chcomique. Oy ep boch'otic ts'acalpat oyic li' ta ora ti ja' ba'yucbe chc'otique —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\