San Mateo 2

1C'alal ivoc' Jesús te ta lum Belén ta Judea banamile, ja'o ochem ta ajvalilal jun vinic, Herodes sbi. Te ic'otic ta Jerusalén jayibuc bijil viniquetic sna'ic sq'uelel c'analetic liquemic tal ta sloq'ueb c'ac'al. 2Jech la sjaq'uic: —¿Bu voq'uem xana' li boch'o ta x'och ta ajvalilal avu'unic, vo'oxuc li judiooxuque? Yu'un laj quilbecutic tal sc'analil te ta sloq'ueb c'ac'al, jech litalcutic, tal quich'cutic ta muc' —xiic. 3C'alal laj ya'ay li Herodese, lic lo'ilajuc yo'ntonic xchi'uc scotol li jnaclumetic ta Jerusalene. 4Li Herodese lic yic'an scotol li banquilal paleetique xchi'uc li jchanubtasvanejetic yu'unique; la sjac'be bu sc'oplal ta xvoc' li Cristoe. 5Jech laj yalic: —Te ta xvoc' ta lum Belén ta Judea banamil. Yu'un jech ono'ox ts'ibabil yu'un li yaj'alc'op Dios ta vo'onee: 6‘Vo'ot Belén, te ta yosilal Judá; mu'yuc biq'uitot ta stojol li muc'tic lumetic ta Judae. Yu'un ja' te ta xloc' ta atojol jun Ajvalil; ja' ta xlic sventainoxuc vo'oxuc li israeloxuque’, xi ono'ox li Diose —xiic li paleetique. 7Li Herodese ta mucul laj yic' li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique. La sjac'be lec c'usi ora lic yilbeic li sc'analile. 8Jech te la stac batel ta Belén. Jech laj yalbe: —Batanic te ta Belén; jaq'uic lec bu oy li olole. C'alal me laj ataique, li' x'ech' avalbicun ca'ay, yu'un ta xbat quich' ta muc' ec —xi li Herodese. 9C'alal laj ya'yic c'usi laj yal ajvalil li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique, ibatic. Li c'anal laj yilic tal ta sloq'ueb c'ac'ale te to ba'yucbe ibat yu'unic. C'alal ic'otique, te ic'ot pajuc ta stuq'uil na yo' bu oy li olole. 10C'alal laj yilique, bats'i xcuxet no'ox yo'ntonic. 11C'alal i'ochic ta nae, te laj yilic li olole xchi'uc li sme'e, ja' li Mariae. La squejan sbaic ta stojol li olole; laj yich'ic ta muc'. La sjamic li matanale; laj yac'beic smoton li olole, ja' c'anal taq'uin, xchi'uc pom, xchi'uc muil poxil. 12Li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique i'albatic yu'un Dios ta xvayechic ti mu me xjelovic yo' bu oy li Herodese. Jech ta yan be ibatic ti c'alal isutic ta yosilalique. 13C'alal sutemic xa'ox batel li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique, ivaychin li Josee. Ta xvayech laj yil jun yaj'almantal Dios, jech i'albat: “Lican, ic'o batel li olole xchi'uc li sme'e. Jatovanic batel ta ora ta Egipto banamil. Te oyanic o; ja' to me laj calboxuc ti xu' chasutic tale. Yu'un li Herodese tsc'an ta st'un li olole, yu'un tsc'an ta smil”, x'utat. 14Toj julovel ic'ot li Josee, jech ilic; laj yic' batel li olole xchi'uc li sme'e. Ta ac'ubaltic iloq'uic batel, ibatic ta Egipto. 15Te oyic o c'alal to icham li Herodese, ja' ic'ot o c'usi laj yal Cajvaltic c'alal la xch'amanbe ye li yaj'alc'op ta vo'onee: “Ta Egipto banamil ta xquic' loq'uel tal li Jnich'one”, xi ono'ox. 16C'alal la sna' Herodes ti ilaj xa ta lo'lael yu'un li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique, solel tsots i'ilin. Jech laj yal mantal ti ac'o milaticuc scotol li bic'tal queremetic ti bu chib to jabil yich'ojique, xchi'uc ti bu ach' to svoq'uelic ti te oyic ta lum Belén xchi'uc ti c'u smuc'ul yosilale. Yu'un li Herodese la sna' c'usi ora lic yilic tal c'anal li bijil viniquetic ti sna'ic sq'uelel c'analetique. 17Jech ic'ot ta pasel c'usi laj yal li j'alc'op Jeremiase: 18“Chvinaj tsots oq'uel ta Ramá; oy ep oq'uel xchi'uc at-o'nton. Ja' Raquel ta xoc'ta yalabtac; muc sbalin patbel yo'nton, yu'un j'ech'el ilaj o li yalabe”, xi ono'ox li j'alc'op Jeremiase. 19C'alal icham li Herodese, ic'opanat ta xvayech yu'un yaj'almantal Dios te ta Egipto li Josee, 20jech i'albat: “Lican, ic'o batel li olole xchi'uc li sme'e. Sutan batel ta avosilal ta Israel, yu'un li boch'otic tsc'an ox ta smilic li olole ichamic xa”, xi. 21Jech ilic li Josee. Laj yic' sutel li olole xchi'uc li sme'e, jech isutic ta yosilal Israel. 22C'alal laj ya'ay ti ja' no'ox la xq'uexolin xnich'on li Herodes te ta Judeae, ja' li Arquelao sbie, ixi'; jech muc sc'an te sut batel. I'albat ta xvayech yan velta, jech te ibat ta yosilal Galilea. 23Te bat nacluc ta jun lum Nazaret, yu'un jech ac'o c'otuc ta pasel ti laj yal yaj'alc'optac Dios ta vo'one, te liquem tal ta Nazaret, xi sc'oplale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\