San Mateo 20

1“Yu'un ti c'u x'elan chventainvan li Diose ja' jech chac c'u cha'al yajval ts'usubtic. Sob iloc' batel, bat sa' tal svinictac ta abtel. 2C'alal la sta li svinictaque, la spasic trato ti jun denario tstoj ta jun c'ac'ale. Jech te la stac batel ta abtel ta ts'usubtic yu'un. 3C'alal ista baluneb orae, iloc' batel li yajval ts'usubtique. Te laj yil oy viniquetic va'ajtic ta cuxub o'ntonal ta yut lum, mu'yuc yabtelic. 4Jech laj yalbe: ‘Batanic ta abtel cu'un te ta ts'usubtic. Ta xcac'boxuc lec atojolic’, xut. La xch'unic, jech ibatic ta abtel. 5Iloc' batel yan velta noxtoc ta nopol o'lol c'ac'al xchi'uc ta o'lol syalel c'ac'al. Ja' jech laj yic' tal svinictac ta abtel jujun velta. 6Iloc' batel yan velta ta vo'ob ora mal c'ac'al. Te la sta xocol viniquetic mu'yuc yabtelic. Jech laj yalbe: ‘¿C'u yu'un ti jeche' li' va'aloxuc sjunul c'ac'ale?’, xut. 7Itac'ovic: ‘Yu'un mu'yuc boch'o chiyalbuncutic abtel’, xiic. Jech laj yalbe: ‘Batanic ta abtel cu'un te ta ts'usubtic’, xut. 8“C'alal yu'un xa'ox chch'ay c'ac'ale, jech laj yalbe yaj'abtel li ajvalile: ‘Ic'o tal scotol li jvinictac ta abtele; ac'bo stojolic. Ja' ba'yuc xavac'be stojol li boch'otic ts'acal ivulique, xquechet xatoj batel; ja' ta slajeb ac'o c'otuc li boch'otic ba'yuc ivule’, xut. 9C'alal ivulic li boch'otic ta vo'ob xa ora lic stsac yabtelique, jun denario i'ac'bat stojol jujunic. 10C'alal ital li boch'otic ba'yuc la stsac yabtelique, la snopic ti ja' ep ta xich' stojolique. Pero ja' jech jun denario i'ac'bat jujunic ec. 11C'alal laj yich' stojolique, iliquic ta bic'talvulajetel ta stojol li yajvalic ta abtele. 12Jech lic yalbeic: ‘Jun xa no'ox ora i'abtejic li boch'otic ts'acal ivulique, pero co'ol yepal laj atojuncutic. Li vu'uncutique sjunul c'ac'al li'abtejcutic; la jts'iccutic li xc'uxul c'ac'ale’, xiic. 13Itac'ov li yajval abtelale: ‘Muc chopoluc li c'usi la jpasboxuque. ¿Me mu lajuc jchapantic ti jun denario ta jtojoxuc jun c'ac'ale? 14Ich'o batel li atojolique, batanic. Yu'un jech la jnop o ti co'ol ta jtojoxuc achi'uc li boch'otic ts'acal ivulique. 15¿Me mu xu' ta jpas c'usi lec chca'ay jchi'uc li c'usi oy cu'une? ¿Me smelol ti xti'et avo'ntonic ta sventa ti toj lec co'ntone?’, xut. 16“Ja' yu'un li boch'otic ba'yucbeic li' ta orae ja' ts'acalpat chc'otic. Yan li boch'otic ts'acalpat oyic li' ta orae ja' ba'yucbe chc'otic”, xi li Jesuse. 17C'alal ja'o chmuy batel ta Jerusalén li Jesuse, slecoj laj yic' jutuc ochel ta ti'be li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: 18—Q'uelavilic, chijbat xa ta Jerusalén. Vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote te chi'ac'at ta sc'ob banquilal paleetic xchi'uc ta sc'ob li boch'otic lec xchanojic smantal Diose. Te chixchapanicun, chiyaq'uicun ta milel. 19Ta xiyaq'uicun ta sc'ob yanlum cristianoetic yu'un ac'o slabanicun, ac'o yac'bicun nucul, ac'o sjoc'anicun ta cruz. Pero chicha'cuxi loq'uel ta yoxibal c'ac'al —xut. 20Te ital ta stojol Jesús li sme'ic xnich'nab Zebedeoe; vul squejan spatan sba ta stojol, yu'un oy c'usi ta sc'anbe. 21Jech ijac'bat yu'un li Jesuse: —¿C'usi chac'an? —xut. Itac'ov li me'ile: —Alo mantal ti co'ol chachotiic achi'uc li chib col c'alal chapas mantale; jun ta abats'ic'ob, jun ta ats'et ac'o chotiicuc —xut. 22Itac'ov li Jesuse: —Mu xana'ic c'usi chac'anbicun. ¿Me xu' avu'un chavich'ic vocol ec jech chac c'u cha'al chquich' li vu'une? —xi. Itac'ovic: —Xu' cu'uncutic —xiic. 23—Ta melel ta ono'ox xavich'ic vocol jech chac c'u cha'al chquich' li vu'une. Pero ti chac'an chachotiic jun ta jbats'ic'ob, jun ta jts'ete, muc vu'cun chcal mantal. Ja' no'ox xu' chchotiic li boch'o jech chapal sc'oplalic yu'un li Jtote —x'utatic yu'un li Jesuse. 24C'alal laj ya'yic li yan lajunebique, i'ilinic ta stojol li chib xchi'ilique. 25Pero li Jesuse laj yic' li yajchanc'optaque, jech laj yalbe: —Xana'ic c'u x'elan tspasic li ajvaliletic yu'un yantic lume. Ja' no'ox ta smozoinvanic. Jech noxtoc li boch'otic yich'oj tsots yabtelique ja' no'ox tsots tspasvanic ta mantal. 26Mu me jechuc xapasic li vo'oxuque. Li boch'o tsc'an ich'bil ta muc' avu'unique, ac'o spas sba ta avajtunelic. 27Li boch'o tsc'an muc' chc'ot avu'unique, ac'o comuc ta avajtunelic. 28Jech chac c'u cha'al vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, mu yu'unuc tal mozoinvancun; tal cac' jba ta tunel ta atojolic. Xchi'uc tal jpoj loq'uel ep cristianoetic sventa mu xbatic ta ch'ayel —xut. 29C'alal iloq'uic batel ta lum Jericó xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse, te nabal ibatic epal cristianoetic. 30Te chotolic ta ti'be la staic chib ma'satetic. C'alal laj ya'yic ti te ta xjelov li Jesuse, tsots laj yaptaic: —Cajval, vo'ot smomnich'onot David, c'uxubinuncutic —xiic. 31Pero li epal cristianoetique laj yutic yu'un ac'o ch'aniicuc. Pero yo'to tsots i'avanic jech laj yalic: —Cajval, vo'ot smomnich'onot David, c'uxubinuncutic —xiic. 32Iva'i li Jesuse; laj yic', jech la sjac'be: —¿C'usi chac'an ta jpasboxuc? —xut. 33Itac'ovic: —Cajval, yu'un ta jc'an ac'o jamuc jsatcutic —xiic. 34Li Jesuse ic'uxubaj ta yo'nton. La spicbe li satique, jech ta ora ijam; la xchi'inic batel li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\