San Mateo 21

1C'alal nopol xa x'ech'ic batel ta Jerusalene, te ic'otic ta nopol Betfagé ta yoc vits Olivatic. Li Jesuse la stac batel chib yajchanc'op. 2Jech laj yalbe: —Batanic ta tsobtsobnaetic le'e. Te chucul chataic jcot me' buro xchi'uc yol. Titunic, iq'uic tal. 3Me oy boch'o chayalboxuc c'u yu'un chatitunic li buroe, jech xavalbeic: ‘Yu'un ta xtun yu'un li Cajvaltique’, utic. Jech chayac'boxuc tal ta ora —x'utatic batel yu'un li Jesuse. 4Ja' ic'ot o c'usi laj yal li j'alc'op ta vo'onee. Jech laj yal: 5“Albo li jnaclumetic ta Sione: ‘Q'uelavil, ta xa xtal ta atojolic li Ajvalil avu'unique. Ja' toj manso. Cajal ta buro chtal, ja' yol j'icatsnom me' buro, uto’, xiyutun li Diose”, xi ono'ox li j'alc'ope. 6Jech ibatic li chibique; la spasic li c'usi i'albatic yu'un Jesuse. 7Laj yiq'uic tal xchi'uc yol li me' buroe. Laj yac'beic staspatin slapbolal xaquitaic, jech te icaji li Jesuse. 8Li epal cristianoetic te oyique la sq'uiic slapbolal xaquitaic ta be. Oy yantic la sc'asic c'obte' xchi'uc yanal; la sq'uiic ta be. 9Li boch'otic ba'yucbe italique, xchi'uc li boch'otic ts'acalpat italique tsots i'avan scotolic. Jech laj yalic: —¡Ich'biluc ta muc' li smomnich'on Davide! ¡Toj jun yutsil li boch'o tacbil tal yu'un Cajvaltic Diose! ¡Ich'biluc ta muc' li Dios ta toyole! —xiic. 10C'alal i'och batel ta Jerusalén li Jesuse, xvochetic no'ox liquel scotol li cristianoetique. Jech laj yalic: —¿Boch'o le'e? —xiic. 11Itac'ov li epal cristianoetique: —Ja' Jesús. Ja' li yaj'alc'op Dios liquem tal ta Nazaret ta Galilea banamile —xiic. 12Li Jesuse i'och ta ch'ulna ta Jerusalén. Te lic sloq'ues scotol li boch'otic ta xchonolajic, ta xmanulajic ta ch'ulnae. La sbutq'uinbe xmexaic li jeltaq'uinetique. La sbutq'uinbe xilaic li jchonpalomaetique. 13Jech laj yalbe: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Li jnae ja' snail sc'opanubil Dios’, xi li Diose. Pero li vo'oxuque apasojic xa ta snailch'en j'eleq'uetic —xi. 14Te italic ta stojol Jesús ma'satetic xchi'uc coxoetic ta ch'ulna. Scotol icol yu'un li Jesuse. 15Pero li banquilal paleetic xchi'uc li jchanubtasvanejetic yu'unique laj yilic li sq'uelubil stsatsal la spas li Jesuse, xchi'uc laj ya'yic ti jech ch-avanic te ta ch'ulna li ololetique: “Ich'biluc ta muc' li smomnich'on David ti tal ochuc ta ajvalilal cu'untique’, ti xiique. Jech te ilic sc'ac'al yo'ntonic. 16Jech laj yalbeic li Jesuse: —¿Me chava'ay c'usi chalic li bic'tal ololetique? —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Chca'ay, ¿me mu'yuc aq'uelojic ti jech ts'ibabil ta sc'op Diose?: ‘Ta sc'op bic'tal ololetic xchi'uc boch'o ta to xchu'unic chc'ot ta ts'aquiel li avich'el ta muq'ue’, xi ono'ox ts'ibabil —xi li Jesuse. 17Iloc' batel li Jesuse. Ibat ta Betania; ja' te c'ot vayuc. 18Sob ta yoc'omal c'alal chbat ta Jerusalén yan velta li Jesuse, ivi'naj. 19Laj yil oy jtec' higo ta nopol ti'be, jech bat sq'uel me oy sat. Pero mu'yuc sat la sta; ja' no'ox yanal. Li Jesuse jech laj yalbe li te'el higoe: —Mu'yuc xa chasatin o sbatel osil —xut. Jech ta ora no'ox itaquij li te'el higoe. 20C'alal laj yilic li yajchanc'optaque, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. —¿C'usi spas ti ta ora itaquij li te'el higoe? —xiic. 21Itac'ov li Jesuse: —Melel li c'usi chacalboxuque, me oy xch'unojel avo'ntonique, xchi'uc me mu talbatuc no'ox avo'ntonique, mu ja'uc no'ox xu' avu'un chapasbeic jech li te'el higoe. Xu' avu'un chavalbeic noxtoc li vits li'i ti ac'o loc'uque, ti ac'o sjip sba ochel ta nabe; ta xc'ot ta pasel avu'unic. 22Scotol li c'usi chac'anic c'alal chac'opanic Diose, me chach'unic ti chataique, ta ono'ox xataic —xi li Jesuse. 23C'alal i'och ta ch'ulna li Jesuse, te lic chanubtasvanuc. C'alal ja'o ta xchanubtasvane, te italic li banquilal paleetique xchi'uc li moletic yu'unique, jech la sjaq'uic: —¿Bu avich'oj avabtel? ¿Boch'o laj yac'bot avabtel ti jech chapase? —xutic. 24Itac'ov li Jesuse: —Oy c'usi chajac'boxuc jbeluc ec. Me chavalbicun li c'usi ta jac'boxuque, ja'o chacalboxuc ec boch'o laj yac'bun cabtel ti jech ta jpase. 25Li ich'vo' laj yac' Juane, ¿boch'o i'ac'bat yabtel ti jech la spase? ¿Me ac'bil yu'un Dios, o me ac'bil yu'un cristiano? —xut. Jech te lic snopilan c'usi chalic. Jech lic yalilanbe sbaic: “Me ta xcaltic ti ja' i'ac'bat yabtel yu'un Diose, ‘¿C'u yu'un muc xach'unic cha'e?’, xijyututic. 26Me ta xcaltic ti i'ac'bat yu'un cristianoe, pero chijxi' yu'un li cristianoetique yu'un scotol xch'unojic ti ja' j'alc'op li Juane”, xut sbaic. 27Jech la stac'beic li Jesuse: —Mu jna'cutic —xutic. Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Ja' jech mu'yuc ta xcalboxuc ec boch'o laj yac'bun cabtel ti jech ta jpase —xi. 28—¿C'usi chanopic? Oy jun vinic oy chib xnich'nab. Jech laj yalbe li banquilale: ‘Querem, batan ta abtel ta jts'usubtic’, xut. 29Itac'ov li xnich'one: ‘Mu xchi chca'ay’, xi. Pero ts'acal la sjel yo'nton, jech ibat. 30La sc'opan li yan xnich'one. Ja' jech laj yalbe jech chac c'u cha'al laj yalbe li june. Itac'ov li xnich'one: ‘Lec oy tati, chibat’, xi. Pero ts'acal muc xbat. 31Li vo'oxuque ¿c'usi chanopic? Li chib queremetique ¿boch'o junucal la xch'unbe smantal li stote? —xut. Itac'ovic: —Ja' li boch'o ba'yuc i'albate —xiic. Li Jesuse jech laj yal: —Melel li c'usi chacalboxuque, li jtsobpatanetic xchi'uc li jmulavil antsetique, ja' ba'yucbe ta xbat avu'unic te yo' bu chventainvan li Diose. 32Yu'un ti ital ta atojolic li Juan j'ac'vanej ta vo'e, ja' tal yalboxuc li c'usi lec chapasique, pero muc xach'unic. Yan li jtsobpatanetic xchi'uc li jmulavil antsetique ja' la xch'unic. C'alal la xch'unique, muc xasutes avo'ntonic ec li vo'oxuque; muc xach'unic o. 33“A'yo ava'yic yan lo'il. Oy jun vinic la sts'un ep ts'usub ta yosil. La set ta coral li sts'usube. La svom ton sventa yavil spits'ubil ya'lel. La spas jun toyol sq'uelubil osil. La sa'be yajval boch'otic ta sventainic li ts'usubtic yu'une, jech iloc' batel ta nom li yajvale. 34C'alal po'ot xa yorail ch-ic'ub sat li sts'usube, la stac tal yaj'abteltac, yu'un tal sc'anbeic batel sat sts'usub li boch'o sventainojique. 35Pero li boch'o sventainojique la stsaquic li j'abteletique. Li june la smajic, li yane la smilic, li yane laj yac'beic ton. 36Li yajval ts'usubtique la stac tal yan yaj'abteltac noxtoc; x'ech' to yepal la stac tal jech chac c'u cha'al ta ba'yuque. Pero ja' no'ox jech la spasbeic noxtoc. 37“Ta slajebe, xnich'on xa stuc la stac tal ta stojolic. Jech la snop: ‘Ja' ta xich'ic ta muc' li jnich'one’, xi. 38Pero c'alal laj yilic boch'o sventainojic ti ja' xa xnich'on yajval osil itale, jech laj yalbe sbaic: ‘Le'e ja' xa ta xich'be comel c'usitic oy yu'un li stote. Ja' lec jmiltic, jech vu'utic ta xquich'betic o comel li c'usi sc'oplal chich'e’, xut sbaic. 39Jech la stsaquic, laj yiq'uic loq'uel ta spat to li ts'usubtique; te la smilic. 40“C'alal ta sut tal li yajval ts'usubtique, ¿c'usi ta xc'ot spasbe xana'ic li boch'o sventainojique? —xut. 41Itac'ovic: —Li bol viniquetic le'e j'ech'el ta xmilatic o, yu'un toj chopolic. Yan xa boch'o chac'be sventainic li ts'usubtique. Ja' ta sa' li boch'o lec chaq'uic ta c'abal sat ts'usub ti c'alal yorail chyijube —xiic. 42Li Jesuse jech laj yalbe yan velta: —¿Me mu aq'uelojicuc li c'usi ts'ibabil ta svun Diose?: ‘Li ton ti mu'yuc lec laj yilic li jpasnaetique, ja' ono'ox i'och ta mero chiquin na. Le'e ja' la spas stuc li Cajvaltic Diose; toj jun yutsil chquiltic ti jech la spase’, xi ts'ibabil. 43Ja' yu'un chacalboxuc, ta xloc' batel ta atojolic li ventainel yu'un Diose. Ja' te ta xbat ta stojolic li boch'otic lec tstuc'ulanique. 44[Li boch'otic chbalch'ujic ta sba li ton le'e ta sc'asic. Pero me ja' chyal tal ta sbaic stuc li tone, toj lilijel chc'otic o —xi li Jesuse.] 45C'alal laj ya'yic c'usi la sloc'ta ta lo'il Jesús li banquilal paleetic xchi'uc fariseoetique, la sna'ic ti ja' sc'oplal stuquic li c'usi i'albatique. 46Tsc'an ta stsaquic li Jesuse, pero ixi'ic yu'un li epal cristianoetique, yu'un xch'unojic ti ja' j'alc'ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\