San Mateo 22

1Li Jesuse lic yalbe yan lo'il noxtoc, jech laj yal: 2“Ti c'u x'elan chventainvan li Diose ja' jech chac c'u cha'al jun ajvalil la spas q'uin nupinel ta sventa squerem. 3La stac batel yaj'abteltac yu'un ac'o bat yiq'uic tal li boch'otic yic'anoj ta q'uel q'uin nupinele. Pero muc sc'an xtalic. 4Jech la stac batel yan j'abteletic yu'un noxtoc, jech laj yalbe: ‘Jech xavalbeic li boch'otic quic'anoje: Batic, chapal xa scotol li ve'lile; milbil xa li vacaxetique xchi'uc li yan jts'unub covol ti lec jubenic cu'une. Bat jq'ueltic li nupinele, utic c'otel’, xut batel. 5Pero muc xich'ic ta muc'; ta jujuntal ibat ta yabtelic. Li june bat sq'uel c'usitic sts'unoj. Li yane bat bolomajuc. 6Li yantique la stsaquic li j'ic'vanejetique, laj yuts'intaic, la smilic. 7C'alal laj ya'ay li ajvalile, i'ilin. La stac batel yajsoldadotac yu'un bat smilic li jmilvanejetique. La xchic'beic comel li slumalique. 8Li ajvalile jech laj yalbe noxtoc li yaj'abteltaque: ‘Chapal xa lec cu'un scotol li q'uin sventa nupinele, pero li boch'o ic'bilic cu'une mu'yuc xa sc'oplal chtalic. 9Ja' lec batanic ti bu tsnupan sba bebetique; iq'uic tal ta q'uel q'uin li boch'oticuc no'ox chataique’, xut batel. 10Jech iloq'uic batel li j'abteletic yu'une; ibatic ta bebetic. Laj yiq'uic tal scotol li boch'otic la staique. Te capal italic li boch'otic chopolique xchi'uc li boch'otic lequique. Inoj scotol li na bu ta spasic q'uin nupinele, yu'un toj ep italic. 11“Li ajvalile i'och sq'uel scotol li boch'otic te oyique; te laj yil jun vinic ti mu ja'uc slapoj li c'u'il sventa nupinele. 12Jech laj yalbe: ‘Vo'ote, ¿c'uxi la'och tal li'i, yu'un mu ja'uc alapoj li c'u'il sventa nupinele?’, xut. Muc xtac'ov ic'ot li vinique. 13Ja' yu'un li ajvalile jech laj yalbe li yaj'abteltaque: ‘Chucbeic yoc sc'ob li vinique. Jipic loq'uel ta ic' osil te yo' bu choc'ta sbaic, ti bu xc'uxet o yeique’, xi. 14Yu'un ep li boch'o ic'bilique, jutuc no'ox li boch'o t'ujbilique”, xi li Jesuse. 15Li fariseoetique bat stsob sbaic ta snopel c'usi xu' ta sjac'beic li Jesuse, yu'un tsc'an tsa'beic smul. 16Jech la stac tal yajchanc'optaquic xchi'uc svinictac Herodes. Jech vul sjac'beic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, ta jna'cutic ti ja' melel scotol c'usi chavale, xchi'uc ti ja' chachanubtasvan ta sbe Diose, xchi'uc ti co'ol lec chavil scotole, ti muc ta sbauc no'ox chaq'uel c'u x'elan li cristianoetique. 17Ja' yu'un, albun ca'icutic c'usi chanop. ¿Me lec ti ta xcac'be jpatancutic li muc'ta ajvalil Cesare, o me mu lecuc? —xiic. 18Li Jesuse laj yotquin li c'usi chopol oy ta yo'ntonique, jech laj yalbe: —Jlo'lavanejoxuc. ¿C'u yu'un chac'an chasa'bicun jmul? 19Ac'bicun jq'uel junuc li taq'uin sventa chatoj o apatanique —xut. Jech bat yich'beic tal jun denario taq'uin. 20Jech ijac'batic yu'un li Jesuse: —¿Boch'o sloc'obal li'i? ¿Boch'o sbi li'i? —xut. 21—Ja' César —xiic. Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Ac'beic c'usi ja' yu'un li Cesare; ac'beic noxtoc c'usi ja' yu'un li Diose —x'utatic. 22C'alal laj ya'yic c'u x'elan itac'ov li Jesuse, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic, jech ibatic. 23Ta sc'ac'alil le'e, ja'o te italic noxtoc li saduceoetique, ja' ti chalic mu'yuc cha'cuxesele. Jech vul sjac'beic li Jesuse: 24—Jchanubtasvanej, li Moisese jech laj yal: ‘Me oy ta xcham jun vinic, me mu'yuc xnich'on chcome, li its'inale ja' ac'o yic'be yajnil li anima sbanquile, yu'un jech mu xch'ay o sts'unubal li banquilale’, xi. 25Ja' yu'un ta jac'cutic: Oy to'ox vucub viniquetic li' nacalic, xchi'il no'ox sbaic ta voq'uel. Li banquilale inupin. Pero mu'yuc xnich'on c'alal icham. Li its'inale laj yic'be yajnil li anima sbanquile. 26Ja' jech la spasic, xquechcun laj yic' svucubalic li antse yu'un ichamic. 27Ts'acal to icham ec li antse. 28C'alal ta xcha'cuxiique, ¿boch'o junucal yajnil chc'ot li antse, yu'un scotol laj yic' yajnilinic? —xiic. 29Itac'ov li Jesuse: —Ch'ayemoxuc. Mu xach'unic c'usi chal li sc'op Diose, xchi'uc mu xach'unic c'u x'elan stsatsal li Diose. 30Yu'un c'alal yorail cha'cuxesele, mu'yuc xa boch'o chnupin; mu'yuc xa ta xac' ta nupinel yol xnich'onic. Ja' xa jech chc'otic jech chac c'u cha'al yaj'almantaltac Dios ta vinajel. 31¿Me yu'un mu'yuc aq'uelojic c'usi chal ta sc'op Dios ta sventa li cha'cuxesele? ¿Me mu xana'ic ti jech laj yal li Diose?: 32‘Vu'un Diosun yu'un Abraham, Diosun yu'un Isaac, Diosun yu'un Jacob’, xi li Diose. Li Diose mu ja'uc Dios yu'un li boch'otic chamenic oe; ja' Dios yu'un li boch'otic cuxulique —xi li Jesuse. 33C'alal laj ya'yic jech li epal cristianoetique, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ta sventa c'usi laj yac' ta chanel li Jesuse. 34C'alal laj ya'ay fariseoetic ti muc sna'ic staq'uel ic'ot li saduceoetique, jech la stsob sbaic tal ta stojol li Jesuse. 35Oy jun yu'unic ti lec xchanoj scotol li mantaletique, ja' lic c'opojuc. Oy c'usi lic sjac'be li Jesuse yu'un ta sq'uel c'u x'elan ta xtac'ov. Jech laj yalbe: 36—Jchanubtasvanej, ta scotol li smantaltac Diose ¿c'usi mantalil ti tsots sc'oplale? —xut. 37Itac'ov li Jesuse: —‘C'ano me ta scotol avo'nton li Dios avu'une, xchi'uc ta scotol ach'ulel, xchi'uc ta scotol ajol’, xi li mantale. 38Ja' sba mantal ti bats'i tsots sc'oplale. 39Li xchibale ja' co'ol tsots sc'oplal xchi'uc li sba mantale. Jech chal: ‘C'ano me achi'il jech chac c'u cha'al c'ux ta avo'nton abec'tal atuc’, xi. 40Li chib mantal li'i stsacoj xa sba xchi'uc scotol li yantic mantaletique xchi'uc li c'usitic laj yalic li j'alc'opetique —xi li Jesuse. 41C'alal te jmoj tsobolic li fariseoetique, jech lic sjac' li Jesuse: 42—¿C'usi chanopic? ¿Boch'o smoltot ta vo'one li Cristoe? —xut. Itac'ovic: —Ja' smoltot li Davide —xiic. 43Li Jesuse jech la sjac'be yan velta: —¿C'u yu'un jech ivul ta yo'nton David ti ‘Cajval’, xie? Yu'un jech laj yal: 44‘Li Diose jech laj yalbe li Cajvale: Chotlan ta jbats'ic'ob, ja' to me laj cac' ta yolon avacan li avajcontrataque’, x'utat li Cajvale, xi li Davide. 45‘Cajval’, me xi li Davide ¿c'u x'elan ti ja' smoltote? —xi li Jesuse. 46Me junuc mu'yuc boch'o itac'ov yu'unic, xchi'uc me junuc mu'yuc xa boch'o tsots yo'nton ti oy to c'usi tsjaq'uilanbe li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\