San Mateo 24

1C'alal iloc' xa'ox batel ta ch'ulna ta Jerusalén li Jesuse, te inopajic batel ta stojol li yajchanc'optaque, te laj yac'beic yil c'u x'elan pasbil li ch'ulnae xchi'uc li c'usitic yan te pasbilique. 2Li Jesuse jech laj yal: —Laj xa avilic scotol c'u x'elan. Melel li c'usi chacalboxuque, me jbejuc ton mu'yuc bu cajal ta xcom ta sba yac'ol yan ton, scotol ta xich' jinesel —xi. 3C'alal te xa'ox chotol ta vits Olivatic li Jesuse, te inopajic batel ta stojol li yajchanc'optaque, jech laj yalbeic li Jesuse: —Albun ca'icutic c'usi ora ta xc'ot ta pasel li c'usi laj avale, xchi'uc ¿c'usi senyail chavac' quilcutic ti c'alal chacha'tale? ¿C'usi sq'uelubil ti c'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale? —xutic. 4Itac'ov li Jesuse: —Q'uelo me abaic, mu me boch'o xaslo'laoxuc. 5Yu'un oy ep boch'o ta xalic sbiic jech chac c'u cha'al jbi vu'un. Jech ta xalic: ‘Vu'un Cristoun’, xiic. Jech ep boch'otic ta xlajic ta lo'lael. 6C'alal chava'yic ti oy muc'ta c'op li'i, xchi'uc c'alal chava'yic ti oy c'op ta nome, mu me xaxi'ic. Ta persa jech ta xc'ot ta pasel, pero muc to ja'uc slajebal c'ac'al. 7Yu'un ta to xlic scontrain sbaic yantic banamil; ta to xlic scontrain sbaic muc'tic ajvaliletic. Ta to xtal tsots vi'nal; ta xjelov niqueletic ta buticuc banamilal. 8Scotol le'e ja' sliquebal xa xc'uxul c'usi ach' ta xvoc'. 9“Ta to xa'ac'atic ta c'abal, yu'un jech chavich'ic tsots uts'intael, xchi'uc chavich'ic milel. Bajbil chac'otic yu'un scotol cristianoetic ta scoj ti acuchojbicun jbie. 10Ta sc'ac'alil le'e oy ep boch'otic ta xchibaj yo'ntonic. Li boch'o ta xchibaj yo'ntonique chopol chlic ilvanicuc; chlic ac'vanicuc ta c'abal ec. 11Ta xlic ep jlo'lavanej j'alc'opetic. Ep boch'otic ta xlajic ta lo'lael. 12Ta sventa ti ech'em ta x'epaj li c'usi chopole, jech ep boch'otic mu xa sc'an xchi'ilic. 13Pero li boch'o ta xcuch yu'un c'alal to ta slajebe ja' ta xcol. 14Persa ba'yuc ta xich' cholel ta sbejel banamil li Lequil A'yej ta jventae; ja' to ta xtal li slajebal c'ac'ale”, xi li Jesuse. 15“C'alal chavilic ti chich' soquesel, ti chich' bolibtasel o ch'ulna ta scoj ti te chich' va'anel li c'usi toj chopol chil Dios jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal li j'alc'op Daniel ta vo'onee, (Li boch'o tsq'uel c'usi ts'ibabil yu'un Daniele ac'o ya'ibe lec smelol,) 16vo'oxuc ti li' nacaloxuc ta Judeae, jatovanic batel ta anil ta vitsetic. 17Li boch'otic te oyic ta sjol snaique, c'alal ta xyalic tale, mu xa me x'och yich' c'usitic oy yu'unic. 18Li boch'otic te oyic ta yabtelique, mu xa me sutic tal yu'un chtal yich' sc'u'ic. 19Toj abul sba li antsetic ti ja' to xchi'inoj yolique xchi'uc li boch'otic ta to xchu'untas yolique. 20C'opanic Dios ti mu me ja'uc ta yorail sictic, xchi'uc mu me ja'uc ta sc'ac'alil chacux avo'ntonic ti c'alal chajatovique. 21Ta ono'ox xtal li tsots vocole. Mu'yuc ono'ox jech c'alal ilic li banamile xchi'uc c'alal to tana. Mu'yuc ta xc'ot ta pasel jech yan velta noxtoc. 22Ti manchuc ta xich' comajesbel sc'ac'alil li vocol le'e, mu'yuc boch'o ta xcol ti jechuque. Pero ta sventa li boch'o t'ujbilique ja' yu'un ta xich' comajesbel sc'ac'alil li vocole. 23“Ja' yu'un me oy boch'o jech ta xalboxuque: ‘Li' xa oy li Cristoe’, o ‘Le' xa oy li Cristoe’, me xayutoxuque, mu me xach'unic. 24Yu'un ta to xtal li boch'otic ta scuy sbaic ta Cristoe, xchi'uc li boch'o tscuy sbaic ta j'alc'opetique. Ta spasic muc'tic sq'uelubiltac, yu'un jech ta slo'laic o li cristianoetique. Ti xu'uc yu'unique, tsc'an tslo'laic ec li boch'otic t'ujbilic yu'un Diose. 25Q'uelo me abaic li vo'oxuque, yu'un ba'yuc xa laj calboxuc scotol. 26Ja' yu'un me oy boch'o jech chayalboxuque: ‘Te xa oy ta xocol banamil li Cristoe’, me xayutoxuque, mu me xaloq'uic batel ta sq'uelel. ‘Te xa oy ta yut na’, me xiique, mu me xach'unic. 27Yu'un c'alal chital vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ja' jech chac c'u cha'al sacsevul ti xleblej loq'uel ta sloq'ueb c'ac'ale, chvinaj batel c'alal to ta smaleb c'ac'al. 28Jech chac c'u cha'al ti bu oy c'usi chamene, te ta stsob sbaic batel li xulemetique. 29“C'alal ja' to no'ox ch-ech' scotol li vocol laj calboxuque, ta ora no'ox ta x'ic'ub li c'ac'ale., Mu'yuc chac' xojobal li ue. Li c'analetique ta xbajan yalel tal. Ta xnic scotol li c'usitic oy svu'elic ta toyole. 30Ja'o ta xvinaj tal senyail ta vinajel ti chital, vu'un ti Xnic'on cristiano lic'ote. Scotol jaychop cristianoetic ta sbejel banamil ta x'oq'uic ta scoj xi'el. Ta xilic chiyal tal ta toc ta vinajel xchi'uc ep jtsatsal xchi'uc tsots jxojobal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 31Tsots ta xich' jupanel oq'ues c'alal ta jtac tal li j'almantaletic cu'une. Ja' ta xtal stsobic scotol li boch'otic t'ujbilic cu'un ta xchanjotal xchiquin banamile. 32“Chanbeic o smelol ta sventa c'u x'elan li higo te'e. C'alal ta x'uninaj sc'obe, ja'o ta xq'uexin, jech chana'ic o ti po'ot xa yorail vo'olaltique. 33Ja' no'ox jech ec li vo'oxuque, c'alal chavilic scotol li c'usi laj calboxuque, jech chana'ic o ti po'ot xa yoraile. 34Melel chacalboxuc, li cristianoetic ti li' cuxulic ta orae, oy mu'yuc to chchamic ja' to me i'ech' scotol li c'usitic laj calboxuque. 35Li vinajel banamile ta xlaj, pero li c'usitic laj cale mu xlaj sc'oplal o. 36“Li c'usi ora chc'ot yoraile mu'yuc boch'o sna', me ja'uc li j'almantaletic ta vinajele, me ja'uc vu'un li Nich'onilune. Ja' no'ox sna' stuc li Totile. 37“Jech chac c'u cha'al ic'ot ta pasel ta yorail li Noee, ja' no'ox jech ta xc'ot ta pasel c'alal chital, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 38Yu'un c'alal mu'yuc to'ox chtal li pulel ta vo'e, ja' no'ox batem ta yo'ntonic sa'el sve'elic, ta xnupinic, xchi'uc ta xac' ta malijel stsebic. Ja' to iquechaj yu'unic ti c'alal i'och ta barco li Noee. 39Muc xch'unic ti chtal li pulel ta vo'e. Ja' to la xch'unic ti c'alal itale, pero ilaj o scotolic. Ja' jech ta xc'ot ta pasel c'alal chital ec, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 40Me oy chib viniquetic ta x'abtejic ta yabtelique, jun ta x'ic'at, jun ta xcom. 41Me oy chib antsetic ta xjuch'najique, jun ta x'ic'at, jun ta xcom. 42“Viq'uiluc me asatic cha'e, yu'un mu xana'ic c'usi ora chital, vu'un li Avajvalicune. 43Na'ic me, jech chac c'u cha'al yajval na ti mu sna' me oy chtal j'elec' ta ac'ubaltique, ti sna'ojuque, muc xvay, muc xac' ochuc j'elec' ta sna ti jechuque. 44Ja' yu'un li vo'oxuque, tsc'an ti lec chapaloxuque. Yu'un ti c'alal mu'yuc anopoj chamalaicune, ja'o chital, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 45“¿Me ja' jechoxuc jech chac c'u cha'al jun j'abtel ti jun yo'nton ta x'abtej ta stojol yajvale, ti lec bije, ti ja' ta x'ac'bat yabtel yu'un ta smac'lin xchi'iltac ta abtel ti c'alal yorail ta xve'ique? 46Xcuxet no'ox yo'nton li jun j'abtel ti c'alal jech jun yo'nton sbats'il spasel chvul taatuc yu'un yajvale. 47Melel chacalboxuc, le'e ta x'ac'bat sventain scotol c'usitic oy yu'un li yajvale. 48Pero li jun chopol j'abtele jech chlic yal ta yo'nton: ‘Mu to van xtal ta ora li cajvale’, xi. 49Jech chlic smaj li xchi'iltac ta abtele. Ja' chbat xchi'in ta ve'el, ta uch'bajel li jyacubeletique. 50C'alal mu'yuc ta yo'nton tsmala li yajvale, ti c'alal mu'yuc snopoj me chtale, ja'o chvul ta loq'uel li yajvale. 51Jech chvul yich'be lec stojol. Ja' chbat xchi'in li jlo'lavanejetique. Te chc'ot yoc'ta sba; te xc'uxet o ye —xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\