San Mateo 25

1“Ja' yu'un ti c'u x'elan chventainvan li Diose ja' jech chac c'u cha'al lajuneb tojol tsebetic ti laj yich'ic batel scandilic, yu'un bat snupic ta be li jnupinele. 2Li vo'obique lec bijic. Li yan vo'obe bolic. 3Li tsebetic ti bolique ja' no'ox laj yich'ic batel scandilic; mu'yuc laj yich'beic batel yaceiteal. 4Yan li tsebetic ti lec bijique laj yich'ic batel yaceiteic ta yavil xchi'uc li scandilique. 5Li boch'o ta xnupine ijoc'tsaj. Ja' yu'un li tsebetique inicubajic, jech ivayic. 6Ta o'lol ac'ubal laj ya'yic oy boch'o tsots i'avan: ‘Ital xa li boch'o ta xnupine. Loc'anic, bat nupic tal ta be’, xi. 7Ta ora ijulov scotolic; la xchapan lec li scandilique. 8Pero li tsebetic ti bolique jech laj yalbeic li boch'o bijique: ‘Ac'buncutic jutebuc li avaceiteique yu'un ta xa xtu'p li jcandilcutique’, xiic. 9Itac'ovic li boch'otic bijique: ‘Mu xu', yu'un naca me muc xloc' o cu'uncutic ec. Ja' lec bat manbeic tal li boch'o ta xchone’, xiic. 10C'alal ja'o batemic ta smanele, ja'o ivul li boch'o ta xnupine. Li tsebetic ti lec chapalique i'ochic yo' bu ta spasic li q'uin nupinele, jech laj yich' maquel li ti'nae. 11Ts'acal to italic li yan vo'obique. Jech laj yalic: ‘Cajval, Cajval, jambuncutic li ti'nae’, xiic vulel. 12Jech itac'batic: ‘Melel li c'usi chacalboxuque, mu xacotquinoxuc’, x'utatic. 13“Ja' yu'un li vo'oxuque, tsc'an ti viq'uiluc asatique, yu'un mu xana'ic c'usi ora, c'usi c'ac'alil chital, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 14“Yu'un ti c'u x'elan chventainvan li Diose, ja' jech chac c'u cha'al jun vinic ti c'alal chloc' batel ta nome. C'alal mu'yuc to'ox chbate, laj yic' tal li yaj'abteltaque, yu'un chac'be comel sventain li c'usitic oy yu'une. 15Li june laj yac'be comel vo'ob talento, li yane laj yac'be comel chib, li yane laj yac'be comel jun; ja' ti c'u yepal xu' yu'un jujunique. C'alal laj yac' comel ta c'abal li staq'uine, iloc' batel ta nom. 16Li boch'o i'ac'bat vo'ob talentoe, bat abtejuc xchi'uc. Jech ijolin yu'un vo'ob talento. 17Ja' no'ox jech la spas ec li boch'o chib talento i'ac'bate, ijolin yu'un chib talento. 18Yan li boch'o jun i'ac'bate bat smuc ta banamil, ja' no'ox la snac'be staq'uin li yajvale. 19“C'alal ep xa'ox c'ac'al sbatel li yajvalique, isut tal. Laj yic'an li j'abteletic yu'une; lic yich' ta venta c'u yepal li staq'uine. 20Ja' ba'yuc ital li boch'o vo'ob talento laj yich' comele; te yich'oj tal li yan vo'ob talento ijolin yu'une. Jech vul yalbe li yajvale: ‘Cajval, vo'ob talento laj avac'bun comel; q'uelavil, ijolin yan vo'ob talento cu'un’, xut. 21Jech i'albat yu'un li yajvale: ‘Lec oy, vo'ot lequil j'abtelot cu'un; lec jun avo'nton la'abtej. Ta sventa ti lec jun avo'nton laj aventain li c'usi jutuc no'ox laj avich'e, ja' yu'un chacac'bot aventain li yepale. La' ochan, cuxetuc no'ox avo'nton achi'uc li avajvale’, x'utat. 22Ital ec li boch'o chib talento yich'oje jech vul yalbe li yajvale: ‘Cajval, chib talento laj avac'bun comel; q'uelavil, ijolin cu'un yan chib talento’, xut. 23Jech i'albat yu'un li yajvale: ‘Lec oy, vo'ot lequil j'abtelot cu'un; lec jun avo'nton la'abtej. Ta sventa ti jun avo'nton laj aventain li c'usi jutuc no'ox laj cac'bote, ja' yu'un chacac'bot aventain li yepale. La' ochan, cuxetuc no'ox avo'nton achi'uc li avajvale’, x'utat. 24“Ital ec li boch'o jun talento yich'oje, jech vul yalbe li yajvale: ‘Cajval, jna'oj ti jbel c'usi chavale, ti ja' jechot jech chac c'u cha'al li boch'o ta sc'aj ti muc ja'uc la sts'une, xchi'uc ta stsob ti bu muc ja'uc la svije. 25Jech lixi' me ta xch'ay cu'un li ataq'uine, jech bat jmuc ta banamil. Li' oy li ataq'uine; ich'o sutel, yu'un ja' avu'un’, xut. 26Jech i'albat yu'un li yajvale: ‘Toj chopolot, ven ch'ajil j'abtelot. ¿Me xana' ti ta ono'ox jc'aj ti bu muc vu'cun la jts'une xchi'uc ti bu muc vu'cun la jvije? 27Laj avac'be boch'o ch-abtejic ta banco ti jechuque. C'alal litale, laj xa quich' sutel xchi'uc sjol jtaq'uin ti jechuque’, xut. 28Jech laj yalbe li yantic yaj'abteltaque: ‘Pojbeic li jun talento laj cac'bee, ja' ac'beic li boch'o laj yich' tal lajuneb talentoe. 29Yu'un li boch'o chtun yu'une, ta x'ac'bat yan, jech yantic ta x'epaj yu'un. Yan li boch'o mu xtun yu'une, ta xpojbat sutel ti c'u yepal yich'oje. 30Li ch'ajil j'abtel li'i, jipic loq'uel ta ic' osil. Te ac'o c'ot yoc'ta sba; te c'uxetuc o ye’,, xi li yajvale”, xi li Jesuse. 31Jech laj yal noxtoc li Jesuse: “C'alal chital jchi'uc jxojobal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta jchi'in tal scotol li ch'ul j'almantaletique; ja'o chlic chotlicun ta jchotleb ti jun yutsil slequile. 32Ta stsob sbaic tal ta jtojol scotol li cristianoetic ta sbejel banamile. Ta xlic jvoc'an jech chac c'u cha'al jchabichij ti slecoj ta xac' li xchije xchi'uc li stentsune. 33Li chijetique ta xcac' ta jbats'ic'ob. Yan li tentsunetique ja' chcac' ta jts'et. 34Vu'un li muc'ta Ajvalilune jech chlic calbe li boch'otic te oyic ta jbats'ic'obe: ‘La'ic, yu'un c'uxubinbiloxuc yu'un li Jtote. Ochanic ta pasmantal, yu'un jech ono'ox chapanbil ac'oplalic ta vo'one ti c'alal ilic li banamile. 35Yu'un c'alal livi'naje, laj avac'bicun jve'el. C'alal itaquij co'ntone, laj avac'bicun yoxo' cuch'. C'alal jxanubalune, laj aviq'uicun ochel ta anaic. 36C'alal t'analune, laj avac'bicun jc'u'. C'alal ipune, ay avu'lanicun. C'alal ochemun ta chuquele, ay aq'uelicun’, chcutic. 37Jech ta xtac'ovic li boch'otic tuc' yo'ntonique: ‘Cajval, ¿baq'uin laj quilcutic ti lavi'naj ti laj cac'cutic ave'ele? ¿Baq'uin laj quilcutic ti taquin avo'nton ti laj cac'cutic yoxo' avuch'e? 38¿Baq'uin laj quilcutic ti jxanubalot ti laj quic'ot ochel ta jnacutique? ¿Baq'uin laj quilcutic ti t'analot ti laj cac'cutic ac'u'e? 39¿Baq'uin laj quilcutic ti ipot, xchi'uc ti ochemot ta chuquel ti ay jq'uelotcutique?’, xi chtac'ovic. 40Vu'un li muc'ta Ajvalilune jech ta jtac'beic: ‘Melel li c'usi chacalboxuque, ta sventa ti jech laj apasbeic li jchi'iltac ti biq'uit ch-ilatique vu'un laj apasbicun o ic'ot’, chcut. 41“Jech chcalbeic noxtoc li boch'otic te oyic ta jts'ete: ‘Voc'o abaic ta jtojol, yu'un toj chopoloxuc. Batanic ta c'oc' sbatel osil. Ja' li c'oc' ti chapanbil cu'un sventa li banquilal pucuje xchi'uc li its'inal pucujetique. 42Yu'un c'alal livi'naje, muc xavac'bicun jve'el. C'alal itaquij co'ntone, muc xavac'bicun yoxo' cuch'. 43C'alal jxanubalune, muc xaviq'uicun ochel ta anaic. C'alal t'analune, muc xavac'bicun jc'u'. C'alal ipun xchi'uc c'alal ochemun ta chuquele, muc x'ay aq'uelicun’, chcut. 44Jech ta xtac'ovic ec: ‘Cajval, ¿baq'uin laj quilcutic ti jvi'nalote, ti taquin avo'ntone, ti jxanubalote, ti t'analote, ti ipote, ti ochemot ta chuquele, ti muc xajc'uxubinotcutic chavale?’, xi chtac'ovic. 45Jech ta jtac'beic: ‘Melel li c'usi chacalboxuque, yu'un muc xac'uxubinic junuc li boch'o biq'uit ch-ilatique, jech muc xac'uxubinicun o ic'ot ec’, chcut. 46Jech chbat tstoj smulic o sbatel osil. Yan li boch'otic tuc' yo'ntonique ja' ta xcuxiic sbatel osil”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\