San Mateo 26

1C'alal ilaj yo'nton ta lo'il li Jesuse, jech lic yalbe li yajchanc'optaque: 2—Xana'ic ti chib xa c'ac'al sc'an li q'uin Coltaele. Ja' xa yorail chi'ac'at ta c'abal, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote; ta xisjoc'anicun ta cruz —xut. 3Li banquilal paleetique xchi'uc li banquilaletic ta lume la stsob sbaic ta sna li mero banquilal pale Caifase. 4La xchapanic c'u x'elan ta slo'laic li Jesuse yu'un jech xu' ta stsaquic, jech xu' ta smilic. 5Jech laj yalbe sbaic: —Mu jpastic ta sc'ac'alil li q'uine, yu'un naca me iliquic ta c'op li cristianoetique —xiic. 6C'alal te oy ta Betania li Jesuse, te i'och ta sna Simón, ja' li boch'o tsacbil to'ox ta c'a'el chamele. 7Te ital jun ants yich'oj tal muil poxil, bats'i toyol stojol. Li yavile pasbil ta alabastro ton. Vul smalbe ta sjol Jesús ti c'alal te chotol ta ti'mexae. 8C'alal laj yil li yajchanc'optaque, chopol laj ya'yic, jech laj yalic: —¿C'u yu'un jeche' ch-ech' li muil poxile? 9Ja' lec ti lajuc yich' chonel ta toyol stojole; xu' ta x'ac'bat me'onetic ti jechuque —xiic. 10Li Jesuse la sna' li c'usi la snopique, jech lic yalbe: —¿C'u yu'un chavaq'uic lo'ilajuc yo'nton li antse, yu'un toj lec li c'usi la spasbune? 11Yu'un li me'onetique scotol c'ac'al li' achi'uquic. Yan li vu'une mu scotoluc c'ac'al li' achi'inojicun. 12Ti jech la smalbun muil poxil li antse ja' sventa ti ta to xquich' muquele. 13Melel li c'usi chacalboxuque, buyuc no'ox ta xich' cholel ta sbejel banamil li Lequil A'yej ta jventae, te ta xvinaj batel sc'oplal noxtoc c'usi la spasbun li antse. Jech ta sna'ic o scotol cristianoetic —xut. 14Oy jun li lajchab yajchanc'op Jesuse, ja' li Judas Iscariotee, bat sc'opan li banquilal paleetique. 15Jech laj yalbe: —¿C'usi chavac'bicun me chacac'boxuc ta ac'obic li Jesuse? —xut. Jech te laj yac'beic lajuneb xcha'vinic (30) ta sep saquil taq'uin. 16Ja' yu'un li Judase ja' xa no'ox la sa'ilan c'usi ora xu' chac' ta c'abal li Jesuse. 17Ta sba sc'ac'alil q'uin c'alal tsve'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, jech bat sjac'beic Jesús li yajchanc'optaque: —¿Bu chac'an chbat jmeltsancutic li ve'lil ta sventa q'uin coltaele? —xutic. 18Itac'ov li Jesuse: —Batanic ta lum, te chc'ot ac'opanic jun vinic. Jech xavalbeic: ‘Jech laj yal tal li Jchanubtasvaneje: Inopaj xa li jc'ac'alile; te ta ana ta jpascutic q'uin coltael jchi'uc li cajchanc'optaque, xiyutuncutic tal’, utic c'otel —x'utatic batel yu'un li Jesuse. 19La xch'unic c'usi i'albatic yu'un li Jesuse, jech bat smeltsanic li ve'lil ta sventa q'uine. 20C'alal i'ic'ub osile, te ichotiic ta ti'mexa xchi'uc li Jesuse. 21C'alal ja'o chve'ique, jech lic yalbe yajchanc'optac li Jesuse: —Melel chacalboxuc, oy jun avu'unic ti chiyac'un ta c'abale —xut. 22C'alal laj ya'yique, bats'i ep lic yat yo'ntonic. Ta jujuntal jech lic sjac'beic li Jesuse: —¿Me vu'un van?, Cajval —xutic. 23Itac'ov li Jesuse: —Ja' li boch'o co'ol ta jtic' jc'ob ta sets' jchi'uque; ja' chiyac'un ta c'abal. 24Ta melel vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote ta xipasbat jech chac c'u cha'al ts'ibabil ono'ox ta sc'op Diose. Pero toj abul sba li boch'o chiyac'un ta c'abale. Ja' lec ti manchuc voc'uc li vinic le'e —xi li Jesuse. 25Li Judase, ja' li boch'o ta xac' ta c'abal li Jesuse, jech la sjac' ec: —¿Me vu'un van?, Jchanubtasvanej —xi. Itac'ov li Jesuse: —Vo'ot chloc' ta ave atuc —xut. 26C'alal chve'ique, la stsac jun pan li Jesuse, la stojbe ta vocol Dios; la svoc' li pane, laj yac'be li yajchanc'optaque: —Ilo, ve'anic. Li'i ja' jbec'tal —xut. 27La stsac noxtoc jun vaso ya'lel ts'usub; la stojbe ta vocol Dios, laj yac'be li yajchanc'optaque, jech laj yal: —Uch'an acotolic. 28Li'i ja' jch'ich'al sventa chc'ot ta pasel li c'usi chapanbil ono'oxe. Yu'un ta xmal ta sventa ep cristianoetic, jech ep boch'o tsta perdón yu'un smulic. 29Ta xcalboxuc ti mu'yuc xa ta xcuch' yan velta li ya'lel ts'usube. Ja' to ta xcuch' yan velta ti c'alal te xa jtsoboj jba jcotoltic yo' bu tspas mantal li Jtote —xi li Jesuse. 30C'alal la sq'uejintaic jun q'ueoje, iloq'uic batel; ibatic ta vits Olivatic. 31Li Jesuse jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Li' ta ac'ubaltic tanae, acotolic ta xlaj stsatsal avo'ntonic ta jtojol. Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Ta xcac' ta milel li jchabichije, ta spuc sbaic batel li chijetique’, xi ono'ox ts'ibabil. 32Pero c'alal cha'cuxemun xa'oxe, vu'un ba'yuc chic'ot avu'unic ta Galilea banamil —xut. 33Itac'ov li Pedroe: —Ac'o me chlaj stsatsal yo'nton scotolic, pero li vu'une mu'yuc ono'ox chlaj stsatsal co'nton ta atojol —xi. 34Li Jesuse jech laj yalbe: —Melel li c'usi chacalbote, tana c'alal mu'yuc to'ox ta x'oc' cotse, oxib xa'ox velta laj amucun ta avo'nton —xut. 35Itac'ov li Pedroe: —Ac'o me co'ol chijchamutic, mu'yuc ono'ox chajmucot o ta co'nton —xi. Ja' no'ox jech laj yalic ec li yantique. 36Li Jesús xchi'uc yajchanc'optaque te ibatic yo' bu Getsemaní sbie. Jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Chotlanic li'i, yu'un ta xbat jc'opan Dios le'e —xut. 37Laj yic' batel Pedro xchi'uc li chib xnich'nab Zebedeoe. Te lic yat yo'nton li Jesuse; toj yan sba yo'nton laj ya'ay. 38Jech laj yalbe: —Toj loq'uel ta xcat co'nton, chicham xa o ya'yel. Comanic li'i; co'ol me viq'uiluc jsatic —x'utatic. 39Ijelov batel jutuc li Jesuse. La spatan sba ta lumtic; la sc'opan Dios: “Tati, ti me xu'e, loq'uesbun li tsatsal vocol li'i. Pero mu me xc'ot ta pasel li c'usi tsc'an co'nton jtuque. Ja' ac'o c'otuc ta pasel li c'usi tsc'an avo'ntone”, xi. 40Isut tal yo' bu oyic li oxibique. Vayemic vul sta. Li Jesuse jech laj yalbe li Pedroe: —¿Me muc xu' avu'unic co'ol julovenutic junuc ora? 41Ja' lec julovanic, c'opanic Dios, yu'un jech mu xalajic ta sujel ta mulil. Ta melel li avo'ntonique tsc'an tsc'opan Dios, pero li abec'talique mu'yuc stsatsal —x'utatic. 42Bat sc'opan Dios xchibal velta li Jesuse, jech laj yal: “Tati, me mu xu' chaloq'uesbun li tsatsal vocol li'i, ja' ac'o c'otuc ta pasel li c'usi tsc'an avo'ntone”, xut. 43Isut tal xchibal velta li Jesuse, vayemic vul sta noxtoc, yu'un solel chtal svayelic. 44Te la scomtsan; ibat sc'opan Dios yoxibal velta. Ja' no'ox jech laj yal ti c'alal la sc'opan Diose. 45Ital yoxibal velta li Jesuse, jech c'ot yalbe li yajchanc'optaque: —¿Me yoquel to vayemoxuc? ¿Me yoquel to chacux avo'ntonic? Q'uelavilic, ista xa yorail chi'ac'at ta c'abal ta sc'ob jpasmuliletic, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 46Licanic, batic. Q'uelavilic, le' xa xtal li boch'o chiyac'un ta c'abale —xi li Jesuse. 47C'alal ja'o chlo'ilaj li Jesuse, ital li Judase, ja' jun li lajchab (12) yajchanc'op Jesuse. Xchi'inoj tal epal cristianoetic, yich'anoj tal yespadaic xchi'uc ste'ic. Ja' tacbilic tal yu'un li banquilal paleetique xchi'uc li jchapanvanejetic te ta lume. 48Li j'ac'vanej ta c'abale, yaloj xa'ox c'u x'elan ta xac' ta ilel li Jesuse. “Boch'o ta jts'uts'e ja' svinajeb ti ja' xae. Tsaquic ta ora”, xut ono'ox. 49Li Judase ta ora inoch'aj batel ta stojol li Jesuse, jech laj yalbe: —¿Me li' oyote, Jchanubtasvanej? —xut. La sts'uts'. 50Li Jesuse jech laj yalbe: —¿C'usi tal apas? —xut. La stsaquic li Jesuse; la xchuquic. 51Oy jun yajchanc'op Jesús, la sloq'ues yespada; la sbojbe loq'uel jun xchiquin smozo li mero banquilal palee. 52Li Jesuse jech laj yalbe: —Tic'o ochel ta sna li avespadae. Li boch'o ta xac' espadae ja' jech ta espada ta xcham ec. 53¿Me yu'un chanop ti mu xu' cu'un ta jc'opan Jtot yu'un ac'o stacbun tal ech'em ta lajuneb xchanvinic (70,000) ta mil j'almantaletic yu'un chiscoltaune? 54Ti jechuc ta jpase, ¿c'u x'elan xu' chc'ot ta pasel li c'usi ts'ibabil ta sc'op Diose? —x'utat yu'un li Jesuse. 55Li Jesuse ta ora la sc'opan scotol li cristianoetique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un tal atsaquicun ta espada, ta te', jech chac c'u cha'al banquilal jsa'c'op? Jujun c'ac'al te lichoti ta ch'ulna, te lichanubtasvan. ¿C'u yu'un muc teuc xatsaquicun? 56Ti jech ic'ot ta pasele, yu'un ja' ic'ot o ti jech ono'ox ts'ibabil comel yu'un yaj'alc'optac Dios ta vo'onee —xi li Jesuse. Li yajchanc'optaque ijatovic batel scotolic; stuc xa te la scomtsanic li Jesuse. 57Li boch'o la stsaquic li Jesuse, laj yiq'uic batel ta stojol Caifás, ja' li mero banquilal palee, yu'un ja' te tsobol li jchanubtasvanejetique xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae. 58Li Pedroe ta nomnomtic ibat ta spat Jesús c'alal to ic'ot ta yamac' li mero banquilal palee. Te i'och batel; te la xchi'in ta chotlej yajmayoltac li mero banquilal palee yu'un tsc'an ta sq'uel c'usi chc'ot ta pasel. 59Li banquilal paleetique xchi'uc li jchapanvanejetic ta ch'ulnae lic sa'ic epalc'opetic ta sventa li Jesuse, yu'un tsc'anic ti ac'o chamuc oe. 60Pero mu'yuc c'usi la staic. Altic ep tal sva'an sba j'epalc'op testigoetic ta stojol li Jesuse. Ts'acal ital yan chib j'epalc'op testigoetic noxtoc. 61Jech laj yalic: —Li vinic li'i yaloj ti xu' yu'un tsvuq'ues li ch'ulna yu'un Diose; ta oxib la c'ac'al ta xcha'va'an ta ach' —xiic. 62Li banquilal palee iva'i, jech laj yalbe li Jesuse: —¿Me mu'yuc c'usi chatac'? ¿Me chava'ay li c'usi amul chalique? —xut. 63Pero li Jesuse me jbeluc muc stac'. Li banquilal palee la sjac'be noxtoc li Jesuse: —Alo ca'tic ta stojol cuxul Dios me vo'ot Cristoote, me vo'ot Xnich'onot li Diose —xut. 64Itac'ov li Jesuse: —Vo'ot chloc' ta ave atuc ti vu'une. Chacalboxuc ava'yic, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, ta to xavilic chotolun ta sbats'ic'ob li Boch'o ech'em svu'ele. Ta to xavilic chital ta toc ta vinajel —xi li Jesuse. 65Li banquilal palee la sli' sc'u', jech laj yal: —¡Ichopolc'opoj xa ta stojol li Diose! ¿C'u yu'un ta jc'antic yan testigo? Laj xa ava'yic ti chopol ic'opoj ta stojol Diose. 66¿C'usi chanopbeic? —xi. Itac'ovic: —Ja' lec ac'o chamuc o ta j'ech'el —xiic. 67Jech lic stubtabeic sat, la smajic. Oy yantic la slec'beic ta majel xocon sat. 68Jech laj yalbeic: —Cristo, alo ca'tic boch'o la smajote —xutic. 69Li Pedroe te chotol ta amac'. Te ibat c'opanatuc yu'un jun quiara, jech i'albat: —Li vo'ote ja' achi'il li Jesús liquem tal ta Galilea banamile —x'utat. 70Li Pedroe laj yal ta stojol scotolic ti mu xotquine: —Mu jna'be smelol c'usi chaval —xut. 71Iloc' batel ta ti'na li Pedroe. Te i'ilat yu'un yan quiara. Li quiarae jech laj yalbe li boch'otic te oyique: —Le'e ja' xchi'il li Jesús liquem ta Nazarete —xi. 72Li Pedroe la st'abbe sbi Dios, jech laj yal: —Yiloj Dios, mu xcotquin li vinic chavale —xi. 73Ta jliquel inopajic tal ta stojol Pedro li boch'otic te oyique, jech laj yalbeic: —Ta melel, ja' ono'ox achi'il li Jesuse, yu'un lec xvinaj ta ac'op —xutic. 74Jech lic chopolc'opojuc li Pedroe, xchi'uc la st'abbe sbi Dios yan velta, jech laj yal: —Yiloj Dios, mu xcotquin li vinic chavalique —xi. Ja'o i'oc' cots. 75Te ivul ta sjol Pedro ti jech ono'ox albil yu'un Jesuse: ‘C'alal mu'yuc to'ox ta x'oc' cotse, oxib xa'ox velta laj amucun ta avo'nton’, x'utat ono'ox. Iloc' batel li Pedroe; bats'i ep laj yoc'ta sba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\