San Mateo 27

1C'alal isacube, scotol li banquilal paleetique xchi'uc li jchapanvanejetique, la xchapanic c'usi chalic sventa xu' chaq'uic o ta milel li Jesuse. 2C'alal la xchuquique, laj yiq'uic batel ta stojol li ajvalil Pilatoe. 3Li Judase, ja' li boch'o laj yac' ta c'abal li Jesuse, laj yil ti ichapaj xa o ti chmilat li Jesuse, jech toj yan sba yo'nton laj ya'ay. Ibat ta stojol li banquilal paleetique xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae, yu'un bat sutes li lajuneb xcha'vinic (30) ta sep saquil taq'uin i'ac'bate. 4Jech c'ot yalbe: —Laj xa jta jmul, yu'un laj cac' ta milel li boch'o mu'yuc smule —xut c'otel. Itac'ovic: —C'usi jventacutic li vu'uncutique. Ja' aventa atuc —xutic. 5Jech te la sjip ochel ta yut ch'ulna li taq'uine. Iloc' batel, bat sjoc'an sba ta te'. 6Li banquilal paleetique la stamic li taq'uine. Jech la snopic: —Mu lecuc me ta xcac'tic ta yavil smoton Dios li taq'uin li'i, yu'un ja' stojol xch'ich'al jun vinic —xut sbaic. 7Jech la snopic ti ja' lec ta smanbeic o yosil jun jpatbin sventa chtun ta smuquinal li boch'otic yan o slumalique. 8Ja' yu'un li banamile Yosil Ch'ich' la sbiin. Ja' jech sbi o c'alal to tana. 9Ja' ic'ot o c'usi laj yal li j'alc'op Jeremías ta vo'onee: “La stamic li lajuneb xcha'vinic (30) ta sep saquil taq'uine, ja' li stojol jchi'iltic la xchapanic jchi'iltic ta israelale. 10Ja' la smanbeic o yosil li jpatbin jech chac c'u cha'al laj yalbun Diose”, xi ono'ox. 11C'alal te va'al ta stojol Pilato li Jesuse, jech ijac'bat: —¿Me vo'ot muc'ta ajvalilot yu'un li judioetique? —x'utat. Itac'ov li Jesuse: —Vu'un jech chac c'u cha'al chavale —xi. 12C'alal la snopbeic smul Jesús li banquilal paleetique xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae, me jbeluc mu'yuc ic'opoj li Jesuse. 13Li Pilatoe jech laj yalbe li Jesuse: —¿Me chava'ay ti c'u yepal ta stiq'uic amule? —xut. 14Pero li Jesuse me jbeluc muc xc'opoj. Li Pilatoe toj ch'ayel ic'ot yo'nton. 15Li Pilatoe jech stalel o ti ta yorail q'uin Coltael ta scolta jun jchuquel ti bu junucal ta sc'anic li cristianoetique. 16Te oy jun jchuquel ti puquem sc'oplale, Barrabás sbi. 17C'alal te tsobol scotolique, jech lic sjac' li Pilatoe: —¿Boch'o junucal chac'anic ta jcolta? ¿Me ja' chac'anic ta jcolta li Barrabase, o me ja' chac'anic ta jcolta li Jesús ti Cristo sbie? —xi. 18Yu'un sna'oj ono'ox Pilato ti ta scoj it'ix yo'ntonic yu'un li Jesús ti laj yaq'uic ta c'abale. 19C'alal te chotol ta xchotleb sventa chchapanvan li Pilatoe, la stac tal mantal li yajnile, jech laj yal: “Bijan me, mu me c'usi chopol xapasbe li lequil vinic le'e. Yu'un ep jvocol ta xvaychinel ta ac'ubaltic nax”, xi. 20Li banquilal paleetique xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae la xchanubtasic cristianoetic ti ja' ac'o sc'anic coltabel li Barrabase, xchi'uc ti ja' ac'o chamuc li Jesuse. 21Li Pilatoe jech la sjac'be li cristianoetique: —¿Boch'o junucal chac'anic ta jcoltaboxuc? —xut. Itac'ovic: —Ja' li Barrabase —xiic. 22Jech la sjac' noxtoc li Pilatoe: —¿C'usi chac'anic ta jpasbe li Jesús ti Cristo sbie? —xi. Itac'ov scotolic: —¡Ac'o joc'anatuc ta cruz! —xiic. 23Li Pilatoe jech laj yal: —¿Pero c'usi smul avu'unic? —xi. Bats'i tsots i'avan scotolic: —¡Ac'o joc'anatuc ta cruz! —xiic. 24C'alal laj yil Pilato ti mu'yuc c'usi xu' tspase, xchi'uc ti yo'to ech'em chliquic ta vochlajetel li cristianoetique, jech la stsac vo'; la spoc sc'ob ta stojol scotolic, jech laj yal: —Muc vu'cun ta jmul me ta xmal xch'ich'al li vinic li'i; vo'oxuc ta amulic —xi. 25Itac'ov scotolic: —Ac'o comuc ta cac'olcutic jchi'uc calab jnich'nabcutic li xch'ich'al ta xmale —xiic. 26Li Pilatoe ja' la scolta li Barrabase. Yan li Jesuse laj yac'be nucul, ja'o laj yac' ta c'abal yu'un ac'o bat sjoc'anic ta cruz. 27Li yajsoldadotac ajvalile laj yiq'uic ochel ta yut cabildo li Jesuse. Te la stsob sbaic scotol li soldadoetique. 28La sloc'beic sc'u' li Jesuse; la slapbeic natil tsajal c'u'il. 29La sts'otic ch'ix; la xojbeic ta sjol sventa scorona. Laj yac'beic stsac jch'ix aj ta sbats'ic'ob. Ja'o lic squejan sbaic ta stojol, la slabanic. Jech laj yalbeic: —¡Toj lec muc'ta ajvalilot yu'un li judioetique! —xutic. 30La stubtabeic sat. La spojbeic li aje; la xch'ijbeic ta sjol. 31C'alal laj yo'ntonic ta slabanele, la sloc'beic li natil tsajal c'u'ile; la slapbeic sc'u' stuc. Laj yiq'uic batel yu'un bat sjoc'anic ta cruz. 32C'alal iloq'uic batele, te la snupic ta be jun vinic, Simón sbi, te liquem tal ta lum Cirene. La sujic ta xq'uechbel batel scruzal li Jesuse. 33C'alal ic'otic yo' bu Gólgota sbie, ja' li Baquil Jolal xi smelole, 34te c'ot yac'beic yuch' pajal ya'lel ts'usub capal ta ch'ail poxil. La spas ya'ay li Jesuse, pero muc sc'an xuch'. 35C'alal la sjoc'anic ta cruz Jesús li soldadoetique, la svoc'be sbaic li sc'u' spoq'ue; la spasic canal tajimol, yu'un jech chilic bu jlicucal chc'ot ta stojol jujunic. 36Te ichotiic li soldadoetique, la xchabiic. 37Te la sbajbeic ta sjol scruzal c'usi smul li Jesuse: “LI'I JA' JESÚS, JA' MUC'TA AJVALIL YU'UN JUDIOETIC”, xi ts'ibabil. 38Te co'ol la sjoc'anic ta cruz xchi'uc chib j'eleq'uetic, jun scruzal ta sbats'ic'ob, jun ta sts'et. 39Li boch'otic te ijelovique ep ichopolc'opojic ta stojol; la sjimulan sjolic. 40Jech laj yalic: —Vo'ot ti sc'oplal chavuq'ues li ch'ulnae, ti ta oxib c'ac'al chacha'va'an chavale, colta aba atuc me ta melel vo'ot Xnich'onot li Diose; yalan tal ta cruz —xutic. 41Ja' no'ox jech ilabanvanic ec li banquilal paleetique xchi'uc li jchanubtasvanejetic ta smantal Diose xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae. Jech laj yalic: 42—La scolta yan cristianoetic, pero mu xu' yu'un ta scolta sba stuc. Me ta melel ti ja' muc'ta ajvalil ta sventa israeletique, ac'o yaluc tal ta ora ta cruz. Ja' to ta jch'untic. 43Laj yal ti xch'unoj ti chcoltaat yu'un Diose; ac'o coltaatuc ta ora. Yu'un yaloj ti ja' Xnich'on Diose —xut sbaic. 44Ja' no'ox jech ilabanvanic ec li chib j'eleq'uetic ti te co'ol joc'ajtic ta cruz xchi'uc li Jesuse. 45C'alal ista o'lol c'ac'ale, i'ic'ub osil. Ic' icom c'alal to ta o'lol syalel c'ac'al. 46Ta o'lol syalel c'ac'al tsots i'avan li Jesuse: “Elí, Elí ¿lemá sabactani?”, xi. “Dios cu'un, Dios cu'un, ¿c'u yu'un ti laj acomtsanune?”, xi smelol. 47Oy jayibuc boch'otic te va'ajtic, c'alal laj ya'yique. Jech laj yalic: —Ja' ta xic' tal Elías —xiic. 48Oy jun vinic ibat ta anil, bat sts'aj tal ta pajal ya'lel ts'usub jun esponja. La xoj muyel ta aj; laj yac'be sts'uts' li Jesuse. 49Pero jech i'albat yu'un li yantique: —Te yil, jq'ueltiquic me ta xtal coltaatuc yu'un li Eliase —xiic. 50Li Jesuse tsots i'avan yan velta, jech iloc' xch'ulel. 51Li muc'ta poc' te joc'ol ta yut ch'ulnae ta ora no'ox ili' yalel ta sjol c'alal ta yoc, cha'lic ic'ot. Tsots inic li banamile; li muc'tic ch'entique ijavan. 52Li muquinal vombil tonetique ijaman. Li boch'otic jun yo'ntonic yich'ojic ta muc' Dios c'alal ichamique, icha'cuxiic. 53Jech iloq'uic ta smuquinalic. C'alal icha'cuxi loq'uel ta smuquinal li Jesuse, i'ochic batel ta ch'ul lum; te i'ilatic yu'un ep cristianoetic. 54Li banquilal soldado xchi'uc li yajsoldadotac ti te ta xchabiic li Jesuse, toj xi'el ic'otic ti c'alal laj ya'yic inic li banamile xchi'uc c'alal laj yilic scotol li c'usitic ic'ot ta pasele. Jech laj yalbe sbaic: —Ta melel ja' xnich'on Dios li vinic li'i —xut sbaic. 55Te oy ep antsetic ta sq'uelic tal ta nom. Ja' li antsetic ti lic ono'ox xchi'inic ta xanubal Jesús ta Galilea banamile ti la smac'linique. 56Te oy noxtoc li María liquem tal ta Magdalae, xchi'uc li yan Mariae, ja' li sme'ic Santiago xchi'uc Josee, xchi'uc li sme'ic xnich'nab Zebedeoe. 57C'alal bat xa'ox c'ac'ale, te ital jun jc'ulej vinic liquem tal ta lum Arimatea, José sbi. Ja' jch'unolajel yu'un Jesús ec. 58Ibat sc'opan li Pilatoe, yu'un bat sc'anbe sbec'tal li Jesuse. Li Pilatoe laj yal mantal ti ac'o yac'beic batel li sbec'tal Jesuse. 59Li Josee laj yich'be batel sbec'tal li Jesuse; la xpix lec ta saquil manta. 60Bat smuc ta smuquinal stuc ta vombil ton. La xbalch'un tal muc'ta ton ta sti' li ch'ene; la smac lec comel, jech ibat. 61Te oyic ec li María liquem tal ta Magdalae xchi'uc li yan Mariae te chotolic ta stuq'uil ti'ch'en. 62C'alal ech'em xa'ox li yorail chchapan sbaic sventa chcux yo'ntonique, la stsob sbaic tal scotol li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique; ibatic ta stojol li Pilatoe. 63Jech c'ot yalbeic: —Ajvalil, jna'ojcutic ti jech yaloj li jlo'lavanej c'alal cuxul to'oxe: ‘Ta yoxibal c'ac'al chicha'cuxi loq'uel ta jmuquinal’, xi ono'ox. 64Ja' lec alo mantal ti ac'o bat yich' chabibel lec oxibuc c'ac'al li smuquinale, yu'un naca me tal loq'uesbatuc sbec'tal ta ac'ubaltic yu'un li yajchanc'optaque. Xu' jech chlic yalbeic li cristianoetique: ‘Icha'cuxi xa loq'uel ta smuquinal’, xu' xutic. Jech ech'em to xu' chlajic ta lo'lael li cristianoetic jech chac c'u cha'al c'alal cuxul to'oxe —xutic li Pilatoe. 65Itac'ov li Pilatoe: —Te oy soldadoetic. Bat pasic ti c'u x'elan lec xu' avu'unique —xut. 66Jech ibatic, bat smeltsanbeic lec li smuquinale. La spaq'uic lec comel li muc'ta tone; laj yac'beic lec comel senyail. Te laj yac'beic comel xchabiic li soldadoetique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\