San Mateo 28

1C'alal i'ech' xa'ox li sc'ac'alil cuxub-o'ntonale, po'ot xa tsacub ta sba sc'ac'alil xemuna, ibatic ta smuquinal Jesús li María liquem ta Magdalae xchi'uc li yan Mariae. 2Ital tsots niquel, yu'un iyal tal ta vinajel jun yaj'almantal Cajvaltic Dios. Vul xbalch'un loq'uel li muc'ta ton ti macbil o sti' ch'ene, te ichoti ta sba. 3Li j'almantale oy xojobal, xco'laj xchi'uc sacsevul. Li sc'u'e bats'i sac ta jyalel jech chac c'u cha'al tayo. 4C'alal laj yilic li jchabich'enetique, iniquic ta xi'el; xco'laj xchi'uc chamen icomic ta scoj xi'elal. 5Li j'almantale jech laj yalbe li antsetique: —Li vo'oxuque mu xaxi'ic. Ta jna' ti ja' chasa'ic li Jesús ti imilat ta cruze. 6Mu'yuc xa li'i; icha'cuxi xa jech chac c'u cha'al yalojboxuc ono'oxe. La' q'uelavilic li yav bu to'ox laj yaq'uique. 7Batanic ta ora, jech xbat avalbeic li yajchanc'optaque: ‘Icha'cuxi xa loq'uel ta smuquinal li Jesuse. Ja' ba'yuc ta xc'ot avu'unic ta Galilea; te ta xc'ot avilic’, utic. Laj xa ava'yic li c'usi laj calboxuque —x'utatic. 8Li antsetique ta ora iloq'uic ta vombil ton. Ta xi'el xchi'uc ta xcuxetel yo'ntonic ibat yalbeic li yajchanc'optac Jesuse. 9Li Jesuse ta ora ibat snup ta be li antsetique jech laj yalbe. —Me li' xa'ech'ique —xut. Li antsetique inopajic batel ta stojol li Jesuse; la squejan sbaic ta stojol, la smeybeic yacan. 10Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Mu xa xaxi'ic. Bat albeic jchi'iltac ti ac'o baticuc ta Galileae. Te ta xc'ot yilicun —x'utatic yu'un li Jesuse. 11C'alal ja' to chbatic li antsetique, ic'otic xa'ox ta lum jayibuc li jchabich'enetique. C'ot yalbeic banquilal paleetic scotol li c'usitic ic'ot ta pasele. 12La stsob sba scotolic xchi'uc li j'abteletic ta ch'ulnae. Jmoj la xchapanic c'usi ta spasic. Laj yac'beic ep taq'uin li soldadoetique, 13jech laj yalbeic: —Jech xavalic: ‘Li yajchanc'optac Jesuse i'ayic ta ac'ubaltic ti c'alal ja'o ochem jvayelcutique; ay sloq'uesbeic batel sbec'tal li Jesuse’, chianic. 14Me laj ya'ay li ajvalile, vu'uncutic xa ta xbat jlecubtasbecutic yo'nton ti c'u cha'al mu c'usi xaspasboxuque —xutic. 15Li soldadoetique laj yich'ic li taq'uine. Ja' jech laj yalic ti c'u cha'al i'albatique. Li lo'il le'e ja' jech ipuc ta alel ta stojol judioetic c'alal to tana. 16Li buluchib (11) yajchanc'optac Jesuse ibatic ta Galilea; te ic'otic ta vits ti bu albilic ono'oxe. 17C'alal laj yilic li Jesuse, la squejan sbaic ta stojol. Pero oy jayibuc yu'unic ti chib no'ox yo'ntonique. 18Inoch'aj tal li Jesuse jech laj yalbe: —Li'ac'bat xa scotol jvu'el ta sventainel li vinajel xchi'uc banamile. 19Ja' yu'un batanic me; bat pasic ta jch'unolajel cu'un li cristianoetic ta jujun banamile. Ac'bo yich'ic vo' ta sventa li Jtote xchi'uc ta jventa vu'un li Nich'onilune xchi'uc ta sventa li Ch'ul Espiritue. 20Chanubtasic lec ta xch'unel scotol li jmantaltac laj calboxuc ava'yique. Na'ic me, te jchi'inojoxuc o scotol c'ac'al c'alal to ta slajebal c'ac'al —xut yajchanc'optac li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\