San Mateo 3

1Ta yorail le'e, ja'o lic xchol sc'op Dios ta xocol banamil te ta Judea li Juan j'ac'vanej ta vo'e, 2jech laj yal: “Suteso avo'ntonic, yu'un nopol xa yorail chlic ventainvanuc li Diose”, xi. 3Ja' sc'oplal ti jech ono'ox ts'ibabil yu'un j'alc'op Isaías ta vo'onee: “Oy boch'o tsots ta x'avan ta xocol banamil: ‘Chapanbeic sbe li Cajvaltique. Tuq'uibtasbeic sbe li Dios cu'untique’, xi chlic yal”, xi ono'ox li Isaiase. 4Li sc'u' Juane ja' jalbil tsotsil camello. Xchucoj xch'ut ta nucul. Li sve'ele ja' c'ulub xchi'uc spom muc'ta pom. 5Ibat ya'ibeic sc'op Juan scotol li boch'otic nacajtic ta Jerusalene, xchi'uc scotol li jnaclumetic ta Judeae, xchi'uc li boch'otic te nacajtic ta jujun lum ta uc'um Jordane. 6Scotol li boch'otic jamal laj yal smulique, i'ac'bat yich'ic vo' yu'un Juan te ta uc'um Jordán. 7C'alal laj yil Juan ti ep fariseoetic xchi'uc saduceoetic bat sc'anic ich' vo'e, jech laj yalbe: “Li vo'oxuque ja' achi'ilic orachon. ¿Me chac'an chajatovic ta anil ta sventa li stojol mulil ta xtale? 8Ac'o vinajuc ta avabtelic me ta melel ti sutem avo'ntonique. 9Mu me jechuc xanop ta avo'ntonic: ‘Ja' jmoltotic li Abrahame’, mu me xachiic. Chacalboxuc ava'yic, li Diose xu' yu'un ta sc'atajesbe ta smomnich'nab Abraham li tonetic li'i. 10Ta melel li eq'uele te xa metsel ta yibel li te'e. Scotol li te' ti mu lecuc chac' sate ta xich' ts'etel, ta xich' jipel ochel ta c'oc'. 11Li vu'une ja' no'ox chacac'boxuc avich'ic vo' ta sventa ti sutem avo'ntonique. Yan li boch'o ts'acal ta xtal cu'une, ja' ech'em svu'el. Li vu'une mu'yuc c'usi xu' cu'un; ac'o me yich'bel batel xonob, mu xu' cu'un. Li stuque ja' chayac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu xchi'uc c'oc'. 12Jech noxtoc li yic'aubil strigoe te xa stsacoj ta sc'ob, ta smes lec li yav smajubil strigoe. Li strigoe ta stic' ochel ta snail; yan li ste'ele ta xchic' ta c'oc' ti bu mu ono'ox xtu'p oe”, xi li Juane. 13Ja'o iloc' batel ta Galilea banamil li Jesuse; te ic'ot ta uc'um Jordán yo' bu oy li Juane, yu'un bat sc'anbe ich' vo'. 14Li Juane muc xch'un ti chac'be yich' vo' li Jesuse, jech laj yalbe: —Vo'ot chavac'bun quich' vo' ti jechuque. ¿Me smelol ti vo'ot tal ac'anbun ich' vo'e? —xut. 15Itac'ov li Jesuse: —Ja' lec ac'bun quich' vo', yu'un tsc'an ac'o jpastic scotol c'usi tsc'an li Diose —xi. Jech te laj yac'be yich' vo' li Jesuse. 16C'alal laj yich' vo' li Jesuse, iloc' ta uc'um; ta ora ijam li vinajele. Laj yil iyal tal ta sba li Espíritu yu'un Diose, xco'laj xchi'uc stsumut yilel. 17Ta ora ivinaj c'op ta vinajel, jech laj yal: “Li'i ja' Jnich'on; lec jc'anoj, lec jpatoj co'nton yu'un”, xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\