San Mateo 4

1Li Jesuse ja'o i'ic'at batel yu'un Espíritu ta xocol banamil yu'un ac'o q'uelbatuc yo'nton yu'un li banquilal pucuje. 2Li Jesuse cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal laj yicta ixim, jech ivi'naj. 3Te ital li pucuje, jech laj yalbe li Jesuse: —Me vo'ot Xnich'onot Diose, albo li tonetic li'i, ac'o c'atajuc ta vaj —xut. 4Itac'ov li Jesuse: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Muc ta vajuc no'ox ta xcuxi li cristianoe. Ja' ta xcuxi ta sventa scotol li sc'op chloc' ta ye Diose’, xi ts'ibabil —xi li Jesuse. 5Li pucuje laj yic' batel ta ch'ul lum li Jesuse; te c'ot sva'an ta mero sjol ch'ulna. 6Jech laj yalbe: —Me vo'ot Xnich'onot Diose, jipo aba yalel li'i. Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Ja' ta stacbot tal yaj'almantaltac, ja' chaxchabiot. Ja' chastsaquicot batel ta sc'obic, yu'un jech mu xabosi avacan ta ton’, xi ts'ibabil —xut. 7Itac'ov li Jesuse: —Jech ts'ibabil ta sc'op Dios noxtoc: ‘Mu me xaq'uelbe yo'nton li Cajvaltique, ja' li Dios avu'une’, xi ts'ibabil —xi li Jesuse. 8Li pucuje laj yic' batel ta jun bats'i toyol vits noxtoc li Jesuse. Te laj yac'be yil scotol svu'elic li ajvaliletic li' ta banamile xchi'uc li slequilal yutsilalique. 9Jech laj yalbe: —Scotol le'e, vo'ot chacac'bot scotol me chaquejan aba ta jtojole, me chavich'un ta muq'ue —xut. 10Ja' yu'un li Jesuse jech laj yalbe: —Batan, Satanás. Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: ‘Ja' no'ox xavich'ic ta muc' stuc li Cajvaltique, ja' li Dios avu'une, ja' no'ox xaquejan aba ta stojol’, xi ts'ibabil —xut. 11Jech ibat li pucuje. Ta ora ital j'almantaletic, tal scoltaic li Jesuse. 12C'alal laj ya'ay Jesús ti ochem xa ta chuquel li Juane, ibat ta Galilea banamil. 13Ja' la scomtsan o li lum Nazarete; te bat nacluc ta lum Capernaum ta ti'nab te ta yosilal li Zabulón xchi'uc Neftalie. 14Ja' ic'ot o c'usi laj yal li j'alc'op Isaías ta vo'onee. Jech laj yal: 15“Li yosil Zabulón xchi'uc li yosil Neftalí te ta sbelal nab ta jot uc'um Jordane, ja' li Galilea yo' bu nacal yanlum cristianoetique, 16ja' li cristianoetic ti nacalic to'ox ta ic' osile laj xa yilic sac osil. Li boch'o oyic xa'ox ta sventa lajele xojoban xa luz ta stojolic”, xi ono'ox li j'alc'op Isaiase. 17Ja'o yorail te lic spuc sc'op Dios li Jesuse, jech laj yalbe li cristianoetique: “Suteso avo'ntonic, yu'un jutuc xa sc'an xlic ventainvanuc li Diose”, xi. 18C'alal te chanov batel ta ti'ti' nab li Jesuse, te laj yil chib viniquetic xchi'il no'ox sbaic ta voq'uel. Li june Simón sbi, ja' Pedro xchibal sbi. Li yane Andrés sbi. Te ta stic' snuti'ic ta nab yu'un ja' jtsacchoyetic. 19Li Jesuse jech laj yalbe: —La' ts'aclinicun batel, yu'un ta xcac'boxuc avabtelic sventa chbat asa'ic tal cristianoetic —xut. 20Ta ora la scomtsan li yabtelique; la sts'aclinic batel li Jesuse. 21C'alal ijelov batel li Jesuse, te laj yil yan chib viniquetic xchi'il no'ox sbaic ta voq'uel noxtoc; ja' xnich'nab Zebedeo. Santiago sbi li june; Juan sbi li yane. Te tic'ajtic ta yut tenalte' canova xchi'uc stotic; te ta slut'ilan snuti'ic. I'ic'atic yu'un li Jesuse. 22Ta ora la scomtsan li scanovaique xchi'uc li stotique; la sts'aclinic batel li Jesuse. 23Li Jesuse ixanov ta scotol Galilea banamil; te ichanubtasvan ta jujun nail tsobobbailetic yu'unic. Te la xcholbe ya'yic li Lequil A'yeje, ja' ti chlic xa ventainvanuc li Diose. La scolta ep jchameletic xchi'uc boch'otic c'usiuc no'ox c'ux cha'yic. 24Ivinaj sc'oplal ta scotol Siria banamil. Jech te laj yic'beic tal ta stojol scotol li jchameletique; ep ta chop jchameletic laj yiq'uic tal. Laj yiq'uic tal li boch'otic oy ep svocolique, li boch'otic oy c'usi chti'van cha'yique, li boch'otic ochem pucuj ta yo'ntonique, li boch'otic yich'ojic tu'p iq'ue, xchi'uc li boch'otic aluben yoc sc'obique. Scotol icol yu'un li Jesuse. 25Bats'i ep cristianoetic la xchi'inic batel li Jesuse, ja' li boch'otic te nacajtic ta Galilea banamil, ta Decapolis, ta lum Jerusalén, ta Judea banamil, xchi'uc ta jot uc'um Jordane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\