San Mateo 7

1“Mu me xatic'be smul achi'ilic, yu'un jech mu xavich' tic'bel amulic yu'un Dios ec. 2Yu'un ti c'u x'elan chatic'be smul achi'ilique, ja' jech chavich' tic'bel amulic ec. Ti c'u yepal chabisbe achi'ilique, ja' jech chabisbatic ec. 3¿C'u yu'un ti chaq'uelbe li juteb sc'a'epal sat achi'il ti ja' mu xaq'uel li jtel ta ts'amte' te xtelet ta asat atuque? 4¿C'u x'elan xu' jech chavalbe li achi'ile: ‘La' jloq'uestic li sc'a'epal asate’, ti xavute, yu'un vo'ot jtel ta ts'amte' te xtelet ta asat atuc? 5Jlo'lavanejot. Loq'ueso ba'yuc li jtel ta ts'amte' te oy ta asate, jech xu' chavil lec c'u x'elan xu' chaloq'uesbe ec li juteb sc'a'epal sat achi'ile. 6“Mu me xavac'beic ts'i'etic li c'usitic ja' yu'un Diose, yu'un xu' chaxvoch'ioxuc; biq'uitic chaslilinoxuc. Mu me xavac'beic chitometic li nats'il ti toyol stojole, yu'un naca me ja' no'ox xpech'ilan ta teq'uel. 7“C'anilanic, cha'ac'batic. Sa'ilanic, chataic. C'opojanic, chajambatic. 8Yu'un scotol li boch'o ta sc'anilane, ta x'ac'bat. Scotol li boch'o ta sa'ilane, ta sta. Scotol li boch'o ta xc'opoje, ta xjambat. 9“Li vo'oxuque, me oy ta sc'anboxuc vaj anich'nabique, muc tonuc chavac'beic. 10Me ta sc'anboxuc choye, muc chonuc chavac'beic. 11Li vo'oxuque chopoloxuc, pero xana'ic c'usi lec chavac'beic li anich'nabique. ¡Buuc xa li Jtotic te oy ta vinajele, lec c'usi chac'be li boch'otic ta sc'ane! 12“Ja' yu'un, ti c'u x'elan chac'an chaspasboxuc li cristianoetique, ja' jech xapasbeic ec. Yu'un ja' jech smelol li smantaltac Dios ts'ibabile xchi'uc li c'usitic la sts'ibaic li yaj'alc'optac Dios ta vo'onee. 13“Ochanic batel ta biq'uit be. Yu'un ja' muc' li sbelal ch'ayele, jamal ti bu ta x'oche. Ja' ep li boch'otic te ta x'ochic batele. 14Ja' biq'uit li sbelal cuxlejale. Biq'uit ti bu ta x'och batele. Ja' mu'yuc ep li boch'o te ta x'och batele. 15“Q'uelo me abaic ta sventa li jlo'lavanej j'alc'opetique. Yu'un xco'laj xchi'uc chijetic yilel ti c'alal te chtal ta atojolique, pero li yut yo'ntonique ja' jech chac c'u cha'al jti'vanej bolom. 16Ta sventa yabtel chavotquinic. Yu'un mu'yuc bu xavilic me chataic ts'usub ta ch'ixte'; mu'yuc bu xavilic me chataic sat higo ta ch'ix. 17Scotol li lequil te'etique lec sat chac'. Yan li chopol te'etique chopol sat chac'. 18Li lequil te'e mu xu' chopol sat chac'. Jech noxtoc li chopol te'e mu xu' lec sat chac'. 19Scotol li te' ti chopol sat chaq'ue, ta xich' ts'etel, ta xich' jipel ochel ta c'oc'. 20Ja' yu'un ta sventa yabtel xu' chavotquinic. 21“Oy ep boch'otic jech ta xalic: ‘Cajval, Cajval’, xiyuticun, pero mu scotoluc ch-ochic yo' bu chventainvan li Diose. Ja' no'ox ch-ochic li boch'otic tspasic c'usi tsc'an yo'nton li Jtot te oy ta vinajele. 22Oy ep boch'o jech ta xalbicun ta slajebal c'ac'al: ‘Cajval, Cajval, vo'ot ta abi la jcholcutic ac'op. Vo'ot ta abi la jloq'uescutic pucujetic. Vo'ot ta abi la jpascutic ep sq'uelubil atsatsal’, xiyuticun. 23Pero li vu'une jech chcalbeic ta jamal: ‘Me jutuc mu'yuc bu laj cotquinoxuc. Voc'o abaic ta jtojol, yu'un ja' laj apasic li c'usi chopole’, xcut ta jtac'beic. 24“Li boch'o ta cha'ay c'usi chcale, me ta xch'une, ja' co'ol jech chac c'u cha'al jun bijil vinic la spas sna ta ba ton. 25Ital tsots vo'. Ijelov nojelal ta spat xocon li snae. Ital tsots ic'. Tsots ic'ot ic' yo' bu oy li snae. Pero muc xlom li snae, yu'un lec tsacal ta ton li snaclebe. 26Li boch'o ta xa'ay c'usi chcale, me mu xch'une, ja' jech chac c'u cha'al jun vinic ti mu'yuc bije ti ta ba yi'tic no'ox la spas snae. 27Ital tsots vo'. Ijelov nojelal ta spat xocon li snae. Ital tsots ic'. Tsots ic'ot ic' yo' bu oy li snae. Toj lomel no'ox ic'ot o”, xiyutuncutic li Jesuse. 28C'alal ilaj yo'nton ta lo'il li Jesuse, ich'ay yo'nton li cristianoetique, yu'un laj ya'yic c'u x'elan ichanubtasvan li Jesuse. 29Yu'un ja' jech ichanubtasvan jech chac c'u cha'al li boch'o tsots yabtele. Mu jechuc ichanubtasvan jech chac c'u cha'al li jchanubtasvanejetic ta mantale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\