San Mateo 9

1Jech i'och ta canova li Jesuse. Ijelov ta jot nab; isut batel ta slumal. 2Te laj yiq'uic tal ta stojol Jesús jun vinic aluben yacan, xq'uechubte'ojic tal xchi'uc svayab. C'alal laj yil Jesús ti oy xch'unojel yo'ntonique, jech laj yalbe li jchamele: —Jnich'on, mu xavat avo'nton. Pasbilot xa perdón yu'un scotol amul —xut. 3Te oy jayibuc jchanubtasvanejetic, jech la snop ta yo'ntonic: “Li vinic li'i, ta scuy sba ta Dios”, xi ta yo'ntonic. 4Li Jesuse la sna' li c'usi la snop ta yo'ntonique, jech laj yalbe: —¿C'u yu'un ti mu'yuc lec c'usi chanop ta avo'ntonique? 5¿C'usi lec c'un ta alel? ¿Me ja' ti ‘pasbilot xa perdón yu'un amul’ xie, o me ja' ti ‘lican, xanovan’ xie? 6Pero ta sventa ac'o ana'ic ti oy jvu'el li' ta banamil sventa ta jpas perdón yu'un mulil, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote, q'uelic me c'usi ta jpas li'i —xut. Jech laj yalbe li jchamele: —Lican, ich'o batel avayab, batan ta ana —xut. 7Jech ta ora ilic li jchamele, ibat ta sna. 8C'alal laj yilic li epal cristianoetique, ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Laj yalbeic slequilal Dios ta sventa ti jech yac'oj tal svu'el ta stojol li cristianoetique. 9C'alal ijelov batel li Jesuse, laj yil jun vinic te chotol ta xchotleb bu ta xac' spatan li cristianoetique, Mateo sbi. Jech i'albat yu'un li Jesuse: —Ts'aclinun batel —x'utat. Jech ta ora ilic, la xchi'in batel li Jesuse. 10C'alal te xa'ox oy ta na li Jesuse, te ichotiic ta ti'mexa xchi'uc li yajchanc'optaque. Te la stsob sbaic tal ep jtsobpatanetic xchi'uc yantic jpasmuliletic; te jmoj ichotiic ta ti'mexa scotolic. 11C'alal laj yilic li fariseoetic te oyique, jech la sjac'beic li yajchanc'optac Jesuse: —¿C'u yu'un ta xve' xchi'uc jtsobpatanetic xchi'uc yantic jpasmuliletic li jchanubtasvanej avu'unique? —xutic. 12C'alal laj ya'ay Jesús li c'usi laj yalique, jech laj yalbe: —Li boch'otic tsotsique mu xtun yu'unic jpoxtavanej, ja' no'ox li boch'otic ipique. 13Bat nopo ava'yic c'usi smelol ti jech yaloj Diose: ‘Ja' ta jc'an ti chac'uxubinvanique; ma'uc no'ox ta jc'an ti chavac'bicun milbil matanale’, xi. Li vu'une mu ja'uc tal quic' li boch'otic tuc' scuyoj sbaique. Ja' tal quic' li jpasmuliletique —xi li Jesuse. 14Te italic ta stojol Jesús li yajchanc'optac Juan j'ac'vanej ta vo'e, jech la sjac'beic li Jesuse: —¿C'u yu'un mu xictaic ixim li avajchanc'optac vo'ote, yu'un li vu'uncutique xchi'uc li fariseoetique ep ta xquictacutic ixim? —xutic. 15Itac'ov li Jesuse: —C'alal yorail nupinele, ¿me smelol ta xictaic ixim li yuts' yalaltac malalil ti c'alal te to xchi'uquic li malalile? Ta melel ta ono'ox sta yorail ta xpojbatic loq'uel li malalile, ja' to xu' ta xictaic ixim. 16“Jech noxtoc mu'yuc boch'o ta spac'an poco' c'u'il ta ach' manta. Yu'un c'alal ta smuts li ach' mantae, yolbaj ta xli' li poco' c'u'ile. 17Jech noxtoc li ach' ya'lel ts'usube mu'yuc boch'o ta xch'ol ta poco' yav pasbil ta nucul, yu'un me jech chich' pasele, ta xjat li yavile; altic chmal o scotol li ya'lel ts'usube. Jech noxtoc li yavile mu xa xtun o. Li ach' ya'lel ts'usub ti ta xa xpajube tsc'an ch'olel ta ach' yavil. Jech lec ta xcom o xchi'uc li yave xchi'uc li ya'lel ts'usube —xi li Jesuse. 18C'alal ja'o ta xlo'ilaj li Jesuse, te ital jun banquilal ta nail tsobobbail, vul squejan sba ta stojol li Jesuse, jech laj yalbe: —Ja' to icham jtseb. ¿Me mu xa'abulaj xbat avac' ac'ob ta sbec'tal, yu'un jech ta xcha'cuxi? —xi. 19Li Jesuse la xchi'in batel; ibatic xchi'uc yajchanc'optac. 20Te oy jun ants lajchab (12) xa jabil ip cha'ay tuch'patijel. Te inoch'aj tal ta spat li Jesuse; la spicbe yoc snatil c'u'. 21Jech la snop ta yo'nton: “Ac'o me ja' no'ox ta jpicbe yoc sc'u'e, ta xicol o”, xi. 22Ijoyij li Jesuse, la sq'uel li antse, jech laj yalbe: —Tseb, junuc avo'nton. Lacol xa ta sventa li xch'unojel avo'ntone —xut. Jech ta ora no'ox te icol o li antse. 23Li Jesuse te ic'ot ta sna li banquilal ta nail tsobobbaile. Laj yil te oy jupanej amaetic; ep cristianoetic te xvochetic ta oq'uel. 24Li Jesuse jech laj yalbe: —Loc'anic, mu'yuc chamen li tsebe; ja' no'ox ta xvay —xut. C'alal jech laj ya'yique, la stse'intaic li Jesuse. 25C'alal loq'uemic xa li cristianoetique, i'och batel li Jesuse; la snitbe sc'ob li tsebe, jech ta ora ilic. 26Ta ora ivinaj ta scotol yosilalic ti jech la spas li Jesuse. 27C'alal iloc' batel li Jesuse, te nabal ibat chib ma'satetic. Tsots laj yaptaic li Jesuse: —¡Smomnich'on David, c'uxubinuncutic! —xiic. 28C'alal ic'ot ta na li Jesuse, te ital ta stojol li chib ma'satetique. Li Jesuse jech la sjac'be: —¿Me ach'unojic ti xu' cu'un ta jamboxuc asatique? —xut. —Jch'unojcutic Cajval —xi itac'ovic. 29Li Jesuse la spicbe li satique, jech laj yalbe: —Ta sventa ti jech ach'unojique, jech ac'o c'otuc ta pasel —xut. 30Ta ora ijam li satique. Tsots laj yalbe batel mantal ti mu me boch'o xalbe ya'yique. 31Pero c'alal isutic batele, c'ot spuquic ta scotol yosilalic. 32C'alal ja' to iloq'uic batel li chib ma'satetique, te laj yiq'uic tal ta stojol Jesús jun uma' ochem pucuj ta yo'nton. 33C'alal iloc' li pucuje, lic c'opojuc li vinique. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic li epal cristianoetique, jech laj yalic: —Mu'yuc baq'uin jech xquiltic li' ta Israel —xiic. 34Pero li fariseoetique, jech laj yalic: —Le'e ta svu'el banquilal pucuj ta sloq'ues pucujetic ta yo'nton cristianoetic —xiic. 35Li Jesuse ixanov ta scotol lumetic xchi'uc ta jujun tsobtsobnaetic. Te ichanubtasvan ta jujun nail tsobobbail yu'unic. Te la xcholbe ya'yic li Lequil A'yeje, ja' ti yorail xa chventainvan li Diose. La scolta noxtoc ep jchameletic xchi'uc c'usiuc no'ox c'ux cha'yic. 36C'alal laj yil Jesús ti ep cristianoetic te stsoboj sbaique, toj abul sbaic laj yil. Yu'un jatsa bu tanpuquic jech chac c'u cha'al chijetic ti mu'yuc xchabiele. 37Jech lic yalbe li yajchanc'optaque: —Ta melel toj ep li c'aoje, pero ja' mu'yuc ep li jc'aojetique. 38Ja' lec c'anbeic vocol li Yajval c'aoje, yu'un ac'o stac batel jc'aojetic yu'un —xut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\