Apocalipsis 1

1Li'i ja' li c'usitic i'ac'bat sna' yu'un Dios li Jesucristo ti po'ot xa chc'ot ta pasele, yu'un jech chijyac'butic jna'tic ec vu'utic ti chijtunutic yu'une. Jech la stac tal yaj'almantal, tal yac'be sna' li yajtunel Juane. 2Ja' li Juan ti chal ta jamal ti ja' melel c'usi laj yal li Diose, xchi'uc ti ja' melel jech i'albat yu'un li Jesucristoe, xchi'uc ti ja' melel scotol li c'usitic laj yile. 3Xcuxet no'ox yo'nton li boch'o chapta xchi'uc li boch'o cha'ay li c'usitic yaloj Dios li'i, xchi'uc me ta xch'unic li c'usitic ts'ibabile, yu'un po'ot xa chc'ot ta pasel. 4Vu'un Juanun, ta jc'opanoxuc tal ta carta, vo'oxuc li jch'unolajeloxuc ta vucub lum te ta Asia banamile. Ac'o xc'uxubinoxuc, ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li Boch'o te ono'ox oy oe, xchi'uc ti te oy o c'alal to tanae, xchi'uc ti te oy o sbatel osile. Ti jech chavich'ic c'uxubinel, xchi'uc chavich'ic pasbel ta jun avo'ntonique, ja' ta sventa noxtoc li vucub espíritu te oy yo' bu chotol li Diose, 5xchi'uc ta sventa li Jesucristoe, ja' li tuq'uil testigoe, ja' ti ba'yuc icha'cuxi loq'uel ta smuquinale, ja' li banquilal yu'un scotol ajvaliletic li' ta banamile, ti ep c'uxutic ta yo'ntone, ti la smanutic ta xch'ich'al ta sventa jmultique. 6Ja' ti laj yac' ochcutic ta pasmantale, xchi'uc ti laj yac' ochcutic ta paleal ta stojol Diose, ja' li Stote. Jech ac'o ich'atuc ta muc' sbatel osil li Cajvaltique; ja' ac'o spas mantal stuc sbatel osil. Jechuc. 7A'yo ava'yic, li Cristoe ta xyal tal ta toc. Scotol cristianoetic ta xil ta satic, xchi'uc ta xilic ec li boch'otic la smilique. Scotol jnaclumetic ta banamil ta x'oq'uic yu'un. Ta melel jech chc'ot ta pasel. Jechuc. 8Jech chal li Cajvaltic Diose: “Vu'un sliquebun, vu'un slajebun”,, xi. Ja' li Boch'o te ono'ox oy oe, xchi'uc ti te oy o c'alal to tanae xchi'uc ti te oy o sbatel osile, ti ech'em svu'ele. 9Vu'un Juanun, jchi'il jbatic, co'ol chquich'tic vocol ta sventa li Jesucristoe, xchi'uc co'ol oy ta jventatic ta jchi'intic ta pasmantal, xchi'uc co'ol chcuch cu'untic li vocole. Li vu'une li' ay yaq'uicun ta jun biq'uit banamil cacal ta nab, Patmos sbi. Li' chuculun ta scoj li sc'op Diose, xchi'uc ta scoj ti laj calbe sc'oplal li Jesucristoe. 10Ta sc'ac'alil Cajvaltique la sventainun svu'el li Ch'ul Espiritue, jech laj ca'ay c'op ta jpat jech chac c'u cha'al ch-oc' oq'ues. 11Jech laj yalbun: “Li c'usi chavile, ts'ibao ta vun. Taco batel ta stojol li vuctsob jch'unolajeletic te oyic ta lum Éfeso, ta Esmirna, ta Pérgamo, ta Tiatira, ta Sardis, ta Filadelfia, xchi'uc ta Laodiceae”, xiyutun. 12Jech lijoyij, la jq'uel li boch'o ta sc'opanune. Te laj quil vucub candelero pasbil ta c'anal taq'uin. 13Ta o'lol li vucub candeleroe oy boch'o te oy xco'laj xchi'uc cristiano yilel. Natil c'u'il slapoj, c'otem c'alal to ta snuc' yacan. Oy xchuc, chucul ta sna yo'nton pasbil ta c'anal taq'uin. 14Li sjole xchi'uc li stsotsil sjole sac jech chac c'u cha'al saquil tsots, sac jech chac c'u cha'al tayo. Li jujubej sate xpulpun no'ox jech chac c'u cha'al yat c'oc'. 15Li yacane sts'ayayet jech chac c'u cha'al bronce taq'uin c'alal chic'bil ta horno scotol li yic'ubale. C'alal chc'opoje, ja' jech chac c'u cha'al nojelal uc'um. 16Stsacoj ta sbats'ic'ob vucbej c'anal, xchi'uc chloc' espada ta ye. Li espadae lec ts'ubts'ub sni', xchi'uc lec juxbil xcha'jotal ye. Li sate xojoban jech chac c'u cha'al c'alal toj c'ux li c'ac'ale. 17C'alal laj quile, liyal ta lum ta stojol; xco'laj xchi'uc chamen lic'ot. La stijun ta sbats'ic'ob, jech laj yalbun: “Mu xaxi'. Vu'un sliquebun, vu'un slajebun. 18Vu'un ti jtalel cuxulun oe. Licham, pero licha'cuxi; cuxulun o sbatel osil. Vu'un jventainoj scotol. Vu'un oy ta jc'ob sllavial li lajele xchi'uc li yavil animaetique. 19Ts'ibao ta vun li c'usi laj xa avile, xchi'uc li c'usi li' chc'ot ta pasel ta orae, xchi'uc li c'usitic chc'ot ta pasel ta ts'acale. 20Li vucub c'anal jtsacoj ta jbats'ic'ob laj avile xchi'uc li vucub candelero pasbil ta c'anal taq'uine, ja' jech smelol chac li'i: Li vucub c'anale ja' li j'almantal ta jujutsob jch'unolajeletic ta vucub lume. Li vucub candeleroe ja' li vuctsob jch'unolajeletique”, xiyutun li Cajvaltique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\